Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek AugustusSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Nu in Sociaal Bestek

- augustus/september -

Knooppunt Kerken en Armoede

door: Peter de Bie
De kerken publiceerden oktober 2016 een groot onderzoek naar hulpverlening in armoedesituaties door diaconale organisaties. Het onderzoek was aanleiding voor het Knooppunt Kerken en Armoede om de vele kerkelijke vrijwilligers de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten. Dat gebeurde dit voorjaar, in een viertal regionale bijeenkomsten.

Vier richtingen voor effectief mantelzorgbeleid

door: Kitty van den Hoek en Hans Alderliesten
Het belang van het ondersteunen van mantelzorgers is sinds de decentralisaties groter geworden. Samenhangend ondersteuningsbeleid van gemeenten en zorg- of welzijnsorganisaties gaat uit van de vraag wat mantelzorgers in hun leefsituatie nodig hebben om balans te (blijven) ervaren. Een nieuw model geeft antwoord op deze vraag en tips voor beleidsmakers en (zorg)professionals.

Mentorwijs als hulp bij inclusief werkgeverschap

door: Saskia Andriessen, Astrid Hazelzet en Joke van der Wal
Inclusief werkgeverschap betekent meer dan mensen met beperkingen aan het werk krijgen in het bedrijfsleven. Het vraagt ook om professionalisering van bedrijven om van die plaatsingen een succes te maken. Daarvoor hebben zij goede hulpmiddelen nodig, zoals de training Mentorwijs voor leidinggevenden. Gebruikers zeggen er baat bij te hebben.

Drempels voor gebruik van financiële voorzieningen

door: Emmy Mol en Martine Vermeij
Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 bijna anderhalf miljoen mensen deel uitmaakten van een huishouden met een laag inkomen. Dat was een stijging van 27 duizend ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen in 2015 nam toe tot 221 duizend.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

door: André Moerman en Chantal van Hulzen
Gemeentelijke belastingen en waterschapslasten vormen voor mensen met een laag inkomen een behoorlijke aanslag op het budget. Een kwijtscheldingsregeling kan uitkomst bieden. Maar de ene gemeente pakt dat heel anders aan dan de andere. Met zeer onwenselijke situaties tot gevolg. Wat kan het tij keren?

Alleenstaande vergunninghouders moeilijker te huisvesten

door: Corina Huisman en Stephan Verschuren
Onlangs verscheen de eerste CBS-rapportage van het onderzoek: ‘Van opvang naar integratie: cohortstudie van recente asielmigranten’ over asielmigranten die in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 naar Nederland zijn gekomen. In deze publicatie belichten we één van de variabelen uit deze cohortstudie: de (gemeente van) huisvesting van vergunninghouders.

Vroegsignalering schulden: een lastig pad, maar begaanbaar

door: Jan Siebols en Fred Schippers
Met vroegsignalering van schulden vallen belangrijke resultaten te behalen. Maar gemeenten ondervinden hindernissen bij het opzetten van vroegsignalering. Het project ‘Landelijke Uitrol vroegsignalering schulden’ ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak. Het doel is dat vroegsignalering gemeengoed wordt in het hele land. Lees hier het webartikel >>

Aanpak Jeugdwerkloosheid

door: Mark Geers
Op 1 juni 2017 hebben Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de tijdens deze kabinetsperiode gevoerde ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’.

Armoedebeleid: de invloed van landelijke en lokale tegemoetkomingen

door: Wim de Schipper en Anna van der Schors
In 2016 heeft de Rekenkamer West-Brabant met medewerking van het Nibud onderzoek gedaan naar het minimabeleid in de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal. Hieruit blijkt dat de doeltreffendheid van het Rijksbeleid en het lokale minimabeleid onvoldoende is. Landelijke en lokale inkomensondersteuningen zouden meer op elkaar kunnen worden afgestemd.

Ongewenst schot in de Participatiewet

door: Gerard Fidder
Het Rijk heeft in 2015 ‘Nieuw beschut werk’ ingevoerd. Mensen met een indicatie Beschut werk hebben recht op een dienstverband via de gemeente. Dat klinkt aantrekkelijk, maar er zitten veel nadelen aan. De gemeente Arnhem besloot aanvankelijk dit instrument niet te gebruiken. Nu is het verplicht gesteld en zal ze wel moeten. Hoe doet ze dat?

Politiseer lokaal, depolitiseer landelijk

door: Yvette Bommeljé en Bruno Steiner
‘Tekorten op het budget voor lokale zorg’, ‘Gemeenten houden zorggeld over.’ Ferme uitspraken in krantenkoppen en voer voor Kamervragen. Hoe zit het nu werkelijk met het geld en verantwoordelijkheden? En wat betekent dat voor gemeenten en Rijk? De Raad voor de financiële verhoudingen legt het in recente rapporten nog eens duidelijk uit. We spraken met Bart Leurs van de Raad. Lees hier het webartikel >>

In de ban van effect-denken

door: Ilse Debije en Mariëlle Valk
Investeren in inclusie loont. De maatschappelijke meerwaarde van dienstverlening aan kwetsbare burgers blijkt plausibel aantoonbaar en is interessant voor sociale investeerders en overheden. Dat is het tussenresultaat van een spannende zoektocht vol dilemma’s en kansen. MEE zoekt partners voor de volgende fase, een nieuwe Health Impact Bond in Nederland

‘Laten we onszelf de mentale acrobatiek van flexibele oplossingen aanleren’

door: Joeri Veen
Onder de vlag van City Deal Inclusieve Stad werken vijf gemeenten en drie ministeries gezamenlijk aan problemen in het sociaal domein. In de vorige editie van Sociaal Bestek besprak wethouder Jeroen Olthof van deelnemende gemeente Zaanstad de knelpunten in een column. In dit nummer deelt hij zijn visie op de woningmarkt.

Arbeidsmarktprognose

door: Katinka van Brakel
Het aantal banen neemt toe en in enkele sectoren ontstaat zelfs weer krapte, zo blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018. Toch worden er meer dan 385 duizend WW-uitkeringen verstrekt, waarvan bijna de helft aan 50-plussers. Om kansen te kunnen benutten, zullen veel werkzoekenden hun heil moeten zoeken in andere beroepen of sectoren dan ze gewend zijn.

Intensieve mantelzorgers dreigen uit te vallen

door: Bram Berkhout
Een kwart van de intensieve mantelzorgers in Leiden vindt de zorg moeilijk vol te houden. Ze hebben baat bij ondersteuning, maar maken onvoldoende gebruik van het ondersteuningsaanbod. Uitval van mantelzorgers levert hogere kosten op voor vervangende professionele zorg. Hoe kunnen intensieve mantelzorgers betere ondersteuning krijgen?

Kansen voor transformatie sociaal domein

door: Marlé Nijhuis
De gemeente Zwartewaterland is een kleine gemeente in de kop van Overijssel met 22.500 inwoners, verdeeld over drie kernen. Dankzij korte lijnen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen de kernen, krijgt de transformatie van het sociaal domein vorm en inhoud.

Werkwijze STERK: de ander leren de eigen kracht aan te spreken

door: Lianne Smit-Volkers en Miranda Grootscholte
Van jobcoach tot opleidingscoördinator en begeleider bij een SW-bedrijf. Tien professionals van vijf organisaties verspreid over het land vormden samen een lerend netwerk. Daarbinnen gingen ze aan de slag met de werkwijze STERK1 (Samen tot Eigen Regie en Kracht).

CRvB over verrekening op grond van de Wajong na een WSNP-uitspraak

door: Gjalt Schippers

De Centrale Raad van Beroep deed onlangs een uitspraak1 over de Wajong, in combinatie met een aantal bepalingen uit de Faillissementswet. Dit was in verband met de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De uitspraak roept de nodige vragen op: Wat is de reikwijdte van de uitspraak? En welk wettelijk regime staat voorop, het recht op uitkering of de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling?

Van draaideur naar kickstart: via flexwet uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling blijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in o praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.