Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Nu in Sociaal Bestek

- februari/maart -

Economische zelfredzaamheid als nieuw ijkpunt voor re-integratie

door: Peter Wesdorp, Nadja Jungmann en Helga Koper
Werkloosheid of te laag betaald werk gaan vaak samen met (geld)stress. Geworteld in de hersenwetenschap is in de VS de nieuwe integrale aanpak Mobility Mentoring ontwikkeld, die aangrijpt op stress als ontregelend principe. Dankzij deze nieuwe aanpak ontgroeien meer mensen armode en schulden.

Budgetbeheer tijdens schuldbemiddeling is effectief tegen terugval

door: Robert Scholte en Lucy Kok
SEO Economisch Onderzoek onderzocht de kans op terugval in schulden na het succesvol doorlopen van een schuldentraject. Na vier jaar zijn er bovengemiddeld veel betalingsachterstanden. Budgetbeheer tijdens schuldbemiddelingstrajecten blijkt effectief in het tegangaan van terugval.

Integratie van formele zorg, welzijn en informele zorg

door: Joost Hoekman en Harry Woldendorp
De begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking is volop in ontwikkeling. Nieuwe aanpakken proberen zoveel mogelijk de sociale netwerken rond clienten te betrekken. In een ontwikkeltraject begeleidden Joost Hoekman en Harry Woldendorp een combinatie van een zorginstelling, een welzijnsinstelling en een vrijwilligersorganisatie. Twee modellen plus praktische aanbevelingen, in een tweeluik.

Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

door: Magdalena Magala
Een client ontvangt in gemeente Y zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Hij wil graag zijn vrienden opzoeken, maar die wonen niet om de hoek. Omdat de client veel begeleiding nodig heeft bij het verplaatsen, is hij aangewezen op individueel rolstoeltaxivervoer. De vraag rijst of dit vervoer, ook wel sociaal vervoer genoemd, door de gemeente moet worden gecompenseerd.

Experimenteren geïnspireerd op het basisinkomen

door: Yvette Bommeljé
Recent verschenen: de AMvB experimenten bijstand. Qua mogelijkheden alleen niet zoals gemeenten hadden gewild. Decentraliseren kent kennelijk grenzen. 'Voor een aantal gemeenten reden om af te haken. Anderen gaan door om er het beste van te maken.' Een gesprek met Sjir Hoeijmakers, econometrist en pleitbezorger voor experimenteren geinspireerd op het basisinkomen.

Niet alle werklozen ontvangen WW, niet alle WW’ers zijn werkloos

door: Mark Ramaekers
De begrippen werkloosheid en 'WW' worden veel door elkaar gebruikt. Maar let op: in 2014 telde Nederland 660 duizend werklozen en 'slechts' 440 duizend WW'ers. Werklozen kunnen ook een bijstand- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of helemaal geen uitkering ontvangen. Tegelijkertijd zijn ook niet alle WW'ers werkloos.

Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving?

door: William Peters en Margreeth Broens
De participatiesamenleving veronderstelt nieuwe samenwerkingsverbanden in het sociale domein. Vereniging BUS1 en Zet2 trekken samen op om lokale banden te smeden. Het blijkt zeker mogelijk om afzonderlijke burgerorganisaties te verbinden aan een initiatief van onderop. Maar we zien wel drempels bij de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Programma Gezonde School 2017 – 2020

door: Mark Geers
Op 13 december 2016 heeft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de kabinetsambities en activiteiten vanuit het programma Gezonde School voor de periode 2017 tot 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij deed het mede namens de bewindslieden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de minister van SZW en de staatssecretaris van EZ.

Wat is er mis met inspraak?

door: Martien Kuitenbrouwer
Veel goedbedoelde participatietrajecten eindigen in protest en conflict. Mensen voelen zich niet gehoord en begrepen. Wat is er hier aan de hand? En vooral: hoe kan het beter? Een tweeluik: in deel 1 een analyse van de problematiek, in deel 2 drie goede voorbeelden om lessen uit te trekken.

Meer bijstandsgerechtigden aan het werk door slimmere inzet data, professionals en arbeidsmarktkansen

door: Kevin Noels
Ondanks dalende werkloosheidscijfers, blijft het aantal bijstandsgerechtigden alsmaar groeien. Hoe kunnen de uitstroomcijfers omhoog? Wat helpt: benut de kansen op arbeidsmarkt beter. Want die zijn er zeker, ook voor deze doelgroep. Verder kunnen technologie en data slimmer ingezet worden en professionals ontketend.

Decentralisaties hebben lokale democratie niet versterkt

door: Paul Bordewijk
De decentralisaties in het sociale domein hadden moeten leiden tot een versterking van de lokale politiek. Daar is echter weinig van te merken, vooral omdat gemeenten het overgedragen bedrag als leidend beschouwen. We zien hierdoor op landelijk niveau wel een sterke politisering rond de decentralisaties. De vraag is of we op de goede weg zijn.

Verbinden van beleid: lokaal en in de regio

door: Ruud Dorenbos en Joost van Hoorn
De Nederlandse steden staan voor grote sociaaleconomische vraagstukken. Voor een adequate aanpak is samenwerking noodzakelijk. Tussen beleidsvelden binnen gemeenten maar ook regionaal tussen gemeenten, bedrijfsleven en onderwijsveld. Hoe gaat dat in de praktijk? Wat gaat goed, wat kan beter en welke lessen zijn er te trekken?

De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

door: Marcel Spijkerman
De arbeidsparticipatie van burgers met een WGA-uitkering daalt sterk. De economische crisis die in 2009 begon is daarvoor een belangrijke reden, maar ook de veranderende samenstelling van het bestand heeft een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie.

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog

door: Marcel Warnaar en Corinne van Gaalen
Van alleen een bijstandsinkomen kun je niet rondkomen. Maar dat is ook niet het uitgangspunt van het inkomensbeleid. In de loop der jaren zijn er tal van andere vormen van inkomensondersteuning bijgekomen om huishoudens op het sociaal minimum toch te laten rondkomen. Lees hier het webartikel >>

Bibliotheekspreekuur voor zeventien miljoen Nederlanders

door: Jos Debeij
In de lokale openbare bibliotheek kan iedereen terecht om digitaal vaardiger te worden. Ook voor hulp bij het digitaal zakendoen met de overheid is het de aangewezen plek. Bibliotheken timmeren hard aan de weg met deze diensten. Over basisvaardigheden en zelfredzame burgers. Over de rol van bibliotheken in het sociale domein.

Succesvol veranderen: een aanpak voor de onderstroom

door: Berendineke Steenbergen
Een groot percentage, tot wel zeventig procent, van de reorganisaties mislukt.1 Dit komt onder meer doordat werknemers na een organisatieverandering minder goed functioneren dan ervoor. De veranderdoelen worden daardoor niet behaald. Hoe is dit negatieve effect te verminderen?

Zonder betaling hulp van personen uit het sociaal netwerk

door: Ingeborg Lunenburg
De eigen verantwoordelijkheid is zoals bekend een belangrijke pijler in de Wmo 2015. Mensen dienen eerst hulp te vragen aan personen uit het sociaal netwerk, voordat ze een beroep doen op de gemeente.1 Kan de gemeente hulp door personen uit het sociaal netwerk verplichten? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed daar een mooie uitspraak over.

Van draaideur naar kickstart: via flexwet uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling blijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in o praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.