Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Nu in Sociaal Bestek

- april/mei -

Integrale handhaving in het sociale domein

door: Wilko Pelgrom en Janneke van Vugt
De drie decentralisaties (3D) – P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet – legden veel nieuwe verantwoordelijkheden op het bord van gemeenten. Veel gemeenten voeren de wetten integraal uit. In de ideale situatie is handhaving daarbij een logisch onderdeel van de dienstverlening. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving1 kan gemeenten daarbij helpen.

Effectieve aanpak op basis van praktijkcasus in Twente

door: Yvette Bommeljé
Toen de gemeente Enschede signalen kreeg over wanprestaties en fraude bij een van de gecontracteerde Wmo-zorg aanbieders, ging de toezichthouder zorg ermee aan de slag. Samen met het RIEC, het Kenniscentrum Handhaving en de regiogemeenten is een effectieve aanpak ontwikkeld. Femke Doornbos van de gemeente Enschede en Henk Speulman van het Ondersteunings Team Fraude delen die graag.

Verantwoord aanbesteden in het doelgroepenvervoer

door: Julie Fijnje, Daan in ’t Veld en Koert van Buiren
Taxivervoerder Brookhuis spande een zaak aan tegen zeven Twentse gemeenten. Deze zaak staat niet op zichzelf: het doelgroepenvervoer heeft structureel te maken met het probleem van te lage biedingen. Behalve rechtszaken heeft dat ook faillissementen en heronderhandelingen tot gevolg. Wat valt hier aan te doen?

De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden

door: Christine Clement en Annemarie Groot
De basisvaardigheden zijn bij veel Nederlanders van een te laag niveau. Twaalf procent van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Belemmerend bij de aanpak van lage basisvaardigheden, is dat de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dit patroon te doorbreken stellen wij een nieuwe aanpak voor: het intergenerationeel leren.

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

door: Judith Elshout
‘Succes heb je zelf in de hand; falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Socioloog Judith Elshout deed onderzoek1 naar hoe langdurig werklozen in sociale activeringsprojecten hun zelfrespect bestendigen. Dat blijkt een hele worsteling. Lees hier het webartikel >>

Personen met een bijstandsuitkering

door: Lisanne van Koperen
Bijstandsgerechtigden kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen. Tien jaar geleden ontvingen bijna 356 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een algemene bijstandsuitkering. In augustus 2016 waren dat er bijna 459 duizend. Van hen had bijna een derde deze uitkering al vijf jaar of langer.

Hoe de weerstand tegen de systeemdominantie verschuift naar systeemallergie

door: Marcel van Druenen
De leefwereld zou leidend moeten zijn, en niet de systeemwereld. Daarover is iedereen het wel eens. Maar het lijkt tegenwoordig wel alsof systemen ‘the root of all evil’ zijn. Er lijkt sprake van systeemallergie. Maar regels en systemen zijn wel degelijk belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in het sociaal domein. Lees hier het webartikel >>

Innovatief zorgprogramma voor dak- en thuislozen in en om Groningen

door: Farduw Wagenmakers
Het Groningse Mien Aigen is er voor dak- en thuislozen die op geen andere wijze een verblijfplaats kunnen krijgen. Deelnemers krijgen een woning, zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden moet zijn voldaan. Er zijn wel drie afspraken: geen overlast veroorzaken, de huur betalen en de deur open doen voor de aangeboden begeleiding.

Inburgering

door: Mark Geers
Op 26 januari 2017 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kabinetsreactie op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (ARK) over Inburgering aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister benadrukt in zijn brief dat het voor iedereen in Nederland van groot belang is dat nieuwkomers snel een plek vinden in onze samenleving.

City deal Leeuwarden: betere aanpak schulden en voorkomen beschermingsbewind

door: Tjalling Landman
Onder de vlag van City Deal Inclusieve Stad werken vijf gemeenten en drie ministeries eendrachtig aan gemeenschappelijke problemen in het sociaal domein. Gemeente Leeuwarden leidt de werkgroep die zich buigt over een betere aanpak van schulden en het voorkomen van beschermingsbewind. In theorie én praktijk.

Grensoverschrijdende samenwerking benut kansen in het buurland

door: Michiel Malewicz
Het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord is een samenwerking tussen diverse partijen in de Eems Dollard Regio om één grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Samenwerken in de grensstreek helpt kansen benutten en de mindset positief te beïnvloeden.

Cliëntenparticipatie: tot hier en nu verder

door: Branko Hagen
Bij het 15-jarige bestaan van de LCR wordt op zijn jaarlijkse congres de vraag gesteld: hoe gaan we verder met cliëntenparticipatie? Cliëntenparticipatie moet een goede impuls krijgen door te investeren in plaats van te demonteren. In dit artikel een paar interessante nieuwe uitdagingen, inclusief goede voorbeelden.

Dilemma in de jeugdketen: wel of geen gegevens delen?

door: Magdalena Magala en Maaike Roestenberg
Hoe zit het juridisch kader rondom vroegsignalering en privacy in de jeugdketen eigenlijk in elkaar? Professionals die werkzaam zijn met jeugd, zijn regelmatig huiverig om gegevens te delen. Het is de vraag of deze angst juridisch gezien terecht is. Dat zullen we beantwoorden aan de hand van een casus.

Vroegsignalering bij schulden voorkomt neerwaartse spiraal

door: Yvette Bommeljé en Maria Buur
Mensen met schulden melden zich doorgaans pas na vier jaar bij de instanties. Door veel eerder in te grijpen is er een wereld te winnen. Op initiatief van Walter Hamers, directeur van de woningcorporatie Talis en voormalig wethouder Turgay Tankir worden Nijmeegse burgers met een geringe betalingsachterstand vroegtijdig benaderd met een hulpaanbod.

Diagnose-instrumenten als hulpmiddel voor klantmanagers bij gemeenten

door: Annejet Kerckhaert en Linda Dominguez Alvarez
In opdracht van Divosa onderzocht Ecorys ervaringen van klantmanagers met diagnose-instrumenten. Daar vloeiden de Werkwijzer Diagnose-instrumenten en het Advies Kompas uit voort. Wat zijn de meest gebruikte diagnose-instrumenten? Hoe ervaren klantmanagers deze? En wat zijn de randvoorwaarden om een diagnoseinstrument in te zetten?

‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’

door: Annemarie Tuzgöl-Broekhoven
Veel gemeenten zijn nog te afwachtend bij het snel oplossen of voorkomen van problemen van de burger. Populaire begrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht en participeren zijn misleidend als mensen heel andere zorgen hebben dan waar beleidsmakers van uitgaan. Dit schrijft de Nationale ombudsman in een onderzoeksrapport dat begin maart verscheen.

De vijf misverstanden over anoniem solliciteren

door: Gregor Walz en Marcel Coenders
Voor de één is het een wondermiddel, voor de ander doet het meer kwaad dan goed: anoniem solliciteren. In de praktijk ligt het uiteraard veel genuanceerder. Dat blijkt wel uit de recente experimenten in Den Haag en Utrecht, die de discussie hebben aangezwengeld.

De focus verschuift van individueel maatwerk naar groepsgewijze aanpak

door: Femke Bennenbroek en Marije Winkeler
De sociale zekerheid is continu in beweging en wordt voortdurend uitgedaagd door veranderingen in wetgeving, arbeidsmarktfactoren, bezuinigingen en veranderingen in doelgroep. Ingegeven door deze factoren verleggen steeds meer sociale diensten, SW-bedrijven en social enterprises de focus van individueel maatwerk naar een groepsgewijze aanpak.

Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

door: Kees van Uitert en Douwe Grijpstra
Ondanks de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren. Dat staat in de 'Arbeidsmarktanalyse 2017' van UWV, over de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Van draaideur naar kickstart: via flexwet uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling blijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in o praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.