Wmo

Armoede

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het “oude kabinet” een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit.
Wmo
fraude met sociale uitkeringen

Aanpak uitkeringsfraude zorgt voor willekeur

Gemeenten gaan heel verschillend om met mensen die fraude plegen met sociale uitkeringen.
Wmo
Kinderen van tweeverdieners hebben het hoogste opleidingsniveau.

Kind van uitkeringsgezin krijgt later vaker uitkering

Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering.
Wmo
Wethouder Zwolle: 'Wie een uitkering aanvraagt

Wethouder Zwolle: ‘Wie een uitkering aanvraagt, kan meteen de thuiszorg in’

De gemeente Zwolle heeft dringend thuishulpen nodig om aan de vraag naar hulp bij het huishouden te voldoen. Wie werkloos wordt, kan direct een baan in de thuiszorg krijgen. Het imago van de functie én van de thuiszorg moet beter. De tarieven die de gemeente biedt voor huishoudelijke zorg zijn nog steeds variabel.
Wmo
Gehandicapten en chronisch zieken gaan er flink op achteruit

Gehandicapten en chronisch zieken gaan er flink op achteruit

Veel chronisch zieken en gehandicapten met een laag tot modaal inkomen gaan komend jaar fors in inkomen achteruit. Oorzaak: de beperking van de aftrek van ziektekosten. Dat heeft het Nationaal Instituut voor Budget Voorlichting (Nibud) uitgerekend.
Wmo
Bestedingen gehandicapten in de knel door eigen bijdrage

Bestedingen gehandicapten in de knel door eigen bijdrage

Voor een derde deel van de gehandicapten wordt de eigen bijdrage per 1 januari 2008 verdubbeld. De vernieuwde AWBZ-regeling zorgt voor aantasting van het inkomen, volgens een rapport van belangenorganisaties. De nieuwe regeling is bovendien onduidelijk, wordt incorrect uitgevoerd en is een maand geleden pas per brief aangekondigd.
Wmo
Mobiliteitscentrum Thuiszorg vangt personele gevolgen Wmo op

Mobiliteitscentrum Thuiszorg vangt personele gevolgen Wmo op

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft voor 2007 een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van de Wmo voor thuiszorgmedewerkers op te vangen. Op initiatief van VWS, VNG, vakbond Abvakabo FNV en werkgeversorganisaties is er ook een Mobiliteitscentrum Thuiszorg opgericht.
Wmo
Jet Bussemaker over de thuiszorg: ‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’ (4 reacties)

Jet Bussemaker over de thuiszorg: ‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’ (4 reacties)

Gedwongen ontslagen in de thuiszorg zijn geen ramp, vindt staatssecretaris Jet Bussemaker. Als er maar direct een nieuwe baan in de zorg wordt aangeboden. Met de vraag naar 6.000 nieuwe zorgwerkers moet dat lukken. 'Ontslagen horen ook bij het normale leven.'
Wmo
Nog meer acties voor betere cao verpleging

Nog meer acties voor betere cao verpleging, verzorging en thuiszorg

Vakbond Abvakabo FNV heeft woensdag actie gevoerd voor een goede cao in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In Zutphen bood de cao-onderhandelaar van werkgevers 25.000 handtekeningen aan van werknemers die ontevreden zijn over het bod van de werkgevers.
Wmo
Werklozen krijgen opleiding in thuiszorg

Werklozen krijgen opleiding in thuiszorg

Vijftien langdurig werklozen in Leeuwarden krijgen een opleiding met baangarantie bij thuiszorg Het Friese Land. Het gaat hierbij om een project tussen de thuiszorgorganisatie en de gemeente Leeuwarden. Daarbij wordt ingespeeld op de vergrijzing bij de thuiszorginstantie en de arbeidsvoorziening voor bijstandgerechtigden. Afgelopen maandag is het contract tussen de partijen getekend.

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.