Wmo

Wmo
ouderen

Helft zorgwerkers kent een mishandelde oudere

Bijna de helft van de beroepskrachten kent tenminste één geval van ouderenmishandeling.
Wmo
Benno L. in de rechtbank.

‘Iedere zedendader is weer anders’

Wie is dat nu eigenlijk, de zedenpleger? Erik-Jan Kornman is gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut bij forensisch psychiatrische polikliniek de Waag en behandelaar van zedendelinquenten. Hij legt uit dat iedere zedendader weer anders is.
Wmo
Gezondheidszorg gebruikt meldcode nog weinig

Gezondheidszorg gebruikt meldcode nog weinig

Instellingen voor gezondheidszorg maken nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers zijn vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes.
Wmo
‘Bij Steunpunten huiselijk geweld dreigt overbelasting’

‘Bij Steunpunten huiselijk geweld dreigt overbelasting’

Gebrek aan landelijke sturing, steeds opnieuw het wiel uitvinden en capaciteitsproblemen. Dat zijn enkele zaken waarmee Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) tobben, zo blijkt uit onderzoek. 'Veel steunpunten zijn weinig koersvast en hebben ongelooflijk veel taken op hun bordje', zegt onderzoekster Sietske Dijkstra.
Wmo
Stichting Toevluchtsoord biedt uitweg uit huiselijk geweld

Stichting Toevluchtsoord biedt uitweg uit huiselijk geweld

Het terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is een van de speerpunten van de Wmo. In Groningen bundelt een aantal instellingen met succes de krachten. Stichting Toevluchtsoord is een belangrijke spin in het web. ‘Voorheen gebeurde er vaak weinig als een vrouw aangifte deed.’
Wmo
Succesvolle methodieken maken kans op publicatie

Succesvolle methodieken maken kans op publicatie

De kennis van de preventie en hulpverlening bij seksueel en huiselijk geweld moet verspreid worden. Dat vindt het kenniscentrum MOVISIE. Succesvolle methodieken op dit gebied kunnen daarom meedingen naar de MOVISIE Methodiekprijs 2009.
Wmo
Seks over de grens: 'Betere aanpak seksueel geweld’

Seks over de grens: ‘Betere aanpak seksueel geweld’

Veertig procent van de vrouwen en zeven procent van de mannen krijgt te maken met een vorm van seksueel geweld, van ongewenste aanrakingen tot verkrachting. Met de conferentie ‘Seks over de grens' op 26 januari willen MOVISIE en de Rutgers Nisso Groep seksueel geweld hoger op de agenda krijgen van overheid, hulpverlening, politie en justitie.
Wmo
Wethouder Kampen: 'Overschrijding WMO-budget is nu al zorgelijk'

Wethouder Kampen: ‘Overschrijding WMO-budget is nu al zorgelijk’

Jan Wieten, de Kampense WMO-wethouder, is tevreden over de invoering van de nieuwe wet in zijn gemeente. De aanbesteding van de thuiszorg betekende geen grote verandering. Wieten is een van de drie wethouders die in de nieuwe Zorg + Welzijn Magazine vertellen over de invoering van de WMO. 'Onze eerste berekeningen wijzen al op een budgetoverschrijding.'
Wmo

Opvang ex-gedetineerden nog een probleem in de WMO

Gemeenten moeten onder de WMO een drietal nieuwe taken uitvoeren: beleid tegen huiselijk geweld, cliëntondersteuning ggz en opvang van ex-gedetineerden. Maar daarvoor is door de ministeries van VWS en Justitie nog geen financiering geregeld. ‘Staatssecretaris Ross heeft beaamd dat op dit vlak nog weinig van de gemeenten verwacht kan worden.’
Wmo

Ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang: ‘Waar blijven de middelen?’

De beleidsvoornemens van VWS voor ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang bieden weinig nieuwe maatregelen. Maar instellingen voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen om de financiële nood van minima en middeninkomens vanwege alle bezuinigingen. ‘Veel mensen kunnen de druk niet meer aan.’

Over wmo

Elke gemeente zijn eigen zorg en ondersteuning

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning, volgens de kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veelal uit het informele netwerk. Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie over Wmo.

Lees meer

Gemeenten worden sinds 1 januari 2015 geacht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo

Uit onderzoek naar de uitvoering van de Wmo blijkt dat in 2016 de waardering voor wijkteams ietsje is gedaald naar van 6,7 in 2015 naar 6,6. De grootste problemen van de decentralisatie zitten nog steeds in het jeugdhulp. Een op de 5 Nederlanders vindt dat de decentralisaties goed uitpakken. 47 Procent heeft geen vertrouwen in de decentralisatie, vooral niet bij de uitvoering van de ouderenzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Vlak vóór 2015, voordat de Wmo en Jeugdwet overgingen naar de gemeente, gaf 54% aan geen vertrouwen te hebben.

Verschillende vormen van hulp en ondersteuning onder Wmo

Onder de Wmo vallen verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning van mantelzorger; beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Maar ook om ondersteuning die past bij persoonlijke situatie van de cliënt die een zorgvraag heeft. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Vooral over dat onderzoek naar de hulpvraag van de cliënt via het zogenoemde “keukentafelgesprek” is veel discussie geweest vanaf het begin van de decentralisatie in 2015. De keukentafelgesprekken leidden tot veel klachten en tot gefrustreerde cliënten en mantelzorgers. Daar is zeker door gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en door sociaal werkers van geleerd.

Decentralisatie in de Wmo

De decentralisatie van zorg en ondersteuning in de Wmo heeft een fase van ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft ook geleid tot flinke discussies in de diverse gemeenten over hoe de Wmo vorm te geven. Het heeft ook geleid tot experimenten, pilots die opkomen en net zo snel weer afvallen. Het heeft geleid tot ketenzorg en samenwerking, en zorg dichtbij de cliënt. In dit dossier vind je artikelen die weergeven hoe de discussie is gevoerd en waartoe de transitie heeft geleid. Met alle voors en tegens en ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor burgers en kwetsbare mensen.

Wmo-cijfers

Tot slot nog een paar cijfers uit de publicatie in april 2017 van I&O Research: De professionele hulp en begeleiding worden door zorggebruikers in 2016 met een 7,4 gewaardeerd, dat was een 7,7 in 2014. Een op de tien mensen geeft een onvoldoende aan de geboden hulp. De belangrijkste redenen zijn de lange wachtlijsten (57%), niet goed luisteren naar de hulpvrager (50%) en niet goed samenwerken tussen organisaties (43%).

DELEN
Vorig artikelZelfredzaamheid
Volgend artikelLVB
Mark van Dorresteijn
Lorem ipsum dolar sit amet.