Home Tags Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

'Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen'

‘Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen’

Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden. Discriminatie op de arbeidsmarkt verklaart maar een klein deel van de hoge werkloosheid, stelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken.
'Helft bijstandsgerechtigden hoort niet thuis in WWB'

‘Helft bijstandsgerechtigden hoort niet thuis in WWB’

Sociale dienst-directeuren verwachten dat 49 procent van de bijstandsgerechtigden geen enkele kans maakt op de reguliere arbeidsmarkt. Dat staat in de WWB-monitor 2006, de jaarlijkse evaluatie van de Wet werk en bijstand. Voorzitter van Divosa Tof Thissen heeft het rapport donderdag aangeboden aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken.
Zeki Arslan: ‘Op elke school een studiekeuzeadviseur’

Zeki Arslan: ‘Op elke school een studiekeuzeadviseur’

Dat regionale opleidingscentra (ROC ’s) veel meer leerlingen toelaten dan dat er voor hen stageplaatsen zijn, is kwalijk. Deze scholen beschikken over redelijk betrouwbaar cijfermateriaal uit de arbeidsmarkt, dat de kans weergeeft dat een leerling een stageplek krijgt of een betaalde baan. Discriminatie door werkgevers verkleint die kans bovendien extra.
Participatie
'Directeuren niet klaar voor Nieuwe Nederlanders'

‘Directeuren niet klaar voor Nieuwe Nederlanders’

Directeuren van middelgrote bedrijven denken steeds positiever over allochtonen. Toch is de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt sinds 2004 niet verbeterd. Ook is het aantal bedrijven dat allochtone werknemers in dienst heeft, met 59 procent gelijkgebleven. 'Directeuren zijn nog steeds niet klaar voor Nieuwe Nederlanders', concludeert onderzoeksbureau Motivaction.

‘Oneffenheden van de ondernemende samenleving’

Sinds enkele jaren is een proces aan de gang van sociale verharding en ontstaat een klimaat van 'dwang en drang'. Het huidige kabinet is de exponent van deze ontwikkeling, niet de uitvinder ervan. Het is mogelijk wel een slechtziende, hardhorige en twijfelloze uitvoerder. De woordcombinatie 'rechten en plichten' bloeit welig in dit guur klimaat: de verzorgingsstaat raakt overwoekerd; er ontstaat een 'ondernemende samenleving, waarin een uitkeringsrecht steeds meer conditioneel wordt op grond van zichtbare eigen inspanningen om via het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt een inkomen te verwerven.'(Hazeu, WRR). Bij die ontwikkeling stuiten mensen met een (te) kleine beurs als eersten op oneffenheden. De klimaatverruwing raakt echter ook andere groepen in hun ziel. Daarom doet iedereen er goed aan stil te staan bij deze oneffenheden, ook de ogenschijnlijke winnaars en de brave medespelers.

Matthijs van Muijen (Divosa) over de reïntegratie van bijstandsmoeders op de arbeidsmarkt: ‘Inschakeling in de kinderopvang is flauwekul’

Bijstandsmoeders mogen best ingezet worden voor de kinderopvang mits zij hiervoor de professionele kwaliteiten hebben én er duurzame banen voor hen in de kinderopvang zijn. Dit stelt de landelijke vereniging Divosa in een reactie op plannen van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken). ‘Maar het belangrijkste is te achterhalen waar de wensen en kwaliteiten van deze vrouwen liggen, zodat ze in meerdere sectoren van de arbeidsmarkt inzetbaar zijn,’ aldus Matthijs van Muijen, procesmanager van de vereniging.

Stop-reactie tussen ondersteuning en criminalisering: Niet alles is kattenkwaad

Kinderen onder de twaalf die een licht strafbaar feit plegen kunnen, met instemming van de ouders, een Stop-reactie krijgen. Vier jaar na de introductie is Stop nog weinig bekend. Reden voor Halt Nederland om met een publiciteitscampagne te komen. Ido Weijers, hoogleraar Jeugdrechtspleging, vindt dat Halt beter zijn energie kan steken in echt zware gevallen. ‘Preventief slaat het nergens op, omdat de Stop-delicten geen enkele indicatie geven voor een criminele carrière.’

Verzilveren van kwaliteiten

Mensen leren niet alleen tijdens opleidingen, maar ook tijdens hun betaalde werk, vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding. Kennis die dikwijls goed bruikbaar is op de arbeidsmarkt. Zonder diploma’s blijven dit vaak onbenut. Door Erkenning van Verworven Competenties (EVC) kunnen mensen vrijstellingen krijgen voor (delen van) opleidingen. De sectoren zorg en welzijn maken steeds meer gebruik van dit instrument. Om zittend personeel beter te kwalificeren, of om instroom van herintreders, vrijwilligers en mensen met buitenlandse werkervaring en diploma’s te bevorderen. Ook kunnen mensen met gesubsidieerde banen beter doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Een win-win situatie voor werknemers en werkgevers, zo luidt algemeen het oordeel. Maar aan de praktijk van EVC valt nog wel wat te sleutelen. Zo is het onderwijs te weinig in staat om voor iedereen een op maat gesneden kwalificatietraject op te stellen. In de praktijk van erkennen bestaan grote verschillen. Ook staan niet alle werkgevers te popelen om hun goedkope - al dan niet gesubsidieerde - arbeidskrachten van een diploma en bijbehorende salarisverhoging te voorzien. Bij de inburgering van nieuwkomers wordt EVC nog weinig ingezet. Het ministerie van VWS stuurt bijvoorbeeld een groot deel van de buitenlandse artsen direct terug de collegebanken in. ‘Moet je iemand die in Irak tien jaar als internist heeft gewerkt dat aandoen?’
Wmo

CWI-team werft in Nijmegen op straat herintredende vrouwen: ‘Wij verleiden vrouwen om te gaan werken’

'Kent u het CWI?' Sinds begin april kom je ze tegen op schoolpleinen, markten en in winkelcentra in Nijmegen: de oranje brigade van het Centrum voor Werk en Inkomen. De vrouwen werven op een onorthodoxe wijze herintreedsters voor de arbeidsmarkt. Het blijkt niet gemakkelijk vrouwen van huis en haard weg te lokken. 'Deze vrouwen hebben vaak specifieke wensen en werkgevers moeten daar een mouw aan passen.'

Voormalig hoogleraar Kinderopvang Marianne Riksen-Walraven: ‘Kinderopvang voor baby’s is een risico’

De nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang – in de maak – schiet tekort, vindt Marianne Riksen-Walraven. ‘Er worden nauwelijks eisen gesteld aan de kwaliteit van de pedagogiek in kinderdagverblijven.’ En dat is hoog nodig, weet zij na drie jaar hoogleraarschap voor de kinderopvang. ‘Het is politiek niet correct om te zeggen dat je uit moet kijken met kinderopvang voor baby’s.” Riksen zegt het toch. “Ik vind het schandalig dat we alleen maar zoveel mogelijk vrouwen naar de arbeidsmarkt willen sturen.’