Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Troonrede 2006 (volledige tekst)

Hier vindt u de integrale tekst van de troonrede 2006.
Troonrede 2006 (volledige tekst)


Inleiding Leden van de Staten-Generaal,

Dit jaar vindt uw Verenigde Vergadering plaats in een nieuw ingerichte

Ridderzaal. Deze historische ruimte is een symbool van onze democratische

rechtsstaat.

Op 22 november zullen de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden

gehouden. De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij

het indienen van de begroting voor 2007. Evenzeer is zij verantwoordelijk voor

een begroting die een solide brug slaat naar de komende jaren.

Nederland en de wereld Als sterk, welvarend en vrij

land hebben wij een belangrijke internationale verantwoordelijkheid. Conflicten

en noden in de wereld vergen een actieve opstelling van Nederland. Samen met

andere landen zijn wij drager van de internationale rechtsorde. In Afghanistan,

Soedan, Bosnië, Irak, Congo en elders staan Nederlandse mannen en vrouwen op de

bres voor orde, veiligheid en wederopbouw. De Nederlandse militairen zijn goed

op hun taak voorbereid en vervullen die in een gevaarlijke omgeving met volle

inzet en overtuiging. Zij weten zich door ons gesteund. Onze gedachten gaan uit

naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren.

Het lot van de wereld is óns lot. Wij blijven strijden tegen armoede en

ziekte en voor een beter milieu. Nederland draagt eraan bij dat meer mensen in

ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over schoon water, duurzame energie,

medicijnen en goed onderwijs. Burgers, bedrijven en organisaties tonen zich bij

deze taken steeds meer betrokken.

Ons land wil een positieve rol vervullen in de wereld, door nauw met

anderen samen te werken. Juist in een tijd van spanningen, in de schaduw van

terreurdreiging, is het van belang met daden te laten zien dat er alternatieven

zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil een land zijn dat creatief meezoekt

naar nieuwe oplossingen.

Ook de Europese Unie biedt een kader om problemen op te lossen en

geschillen te beslechten. In de Unie geeft de regering haar volle aandacht aan

vragen die het dagelijks leven van mensen raken. Voor onze veiligheid, onze

welvaart, de bescherming van het milieu en de energievoorziening op de langere

termijn hebben wij elkaar als Europeanen nodig. Daaraan werken krijgt prioriteit

boven discussies over de inrichting van de Europese Unie.

Bij het overleg over de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk

staan we voor een gezamenlijke opgave. Dit vergt een grote inzet van ons allen.

De regering spant zich ervoor in dat deze besprekingen tot vruchtbare resultaten

zullen leiden. Ikzelf verheug mij er bijzonder op binnenkort de Caraïbische

delen van het Koninkrijk te mogen bezoeken.

Onderwijs en jeugd Nederland is een land dat

verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Verantwoordelijkheid is er ook dicht

bij huis, in de zorg en aandacht voor elkaar. De regering wil bevorderen dat

alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien en kunnen meedoen in en

bijdragen aan de samenleving. Ieders kwaliteiten moeten tot ontwikkeling kunnen

komen. Onderwijs dat inspireert is daarvoor een eerste vereiste. Speciale

aandacht geeft de regering aan de uitbreiding van stagemogelijkheden en

combinaties van leren en werken. Mensen die in het onderwijs werken, hebben meer

ruimte nodig om beter te kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen. Daartoe

zullen de administratieve lasten voor scholen volgend jaar met meer dan een

kwart zijn teruggebracht. Scholen die goed functioneren, krijgen te maken met

minder inspectietoezicht.

Een groot probleem is dat veel jongeren hun school niet afmaken. Een

groeiende groep kinderen heeft bovendien problemen in het gezin of in de sociale

omgeving. Deze jonge mensen mogen wij niet aan hun lot overlaten. Per 1 januari

2007 zal daarom de leerplicht gelden voor iedereen tot 18 jaar die nog

onvoldoende gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt. Onwillige jongeren zullen

worden begeleid.

Instellingen in de jeugdzorg gaan beter samenwerken en ontvangen financiële

steun om de wachtlijsten nog dit jaar weg te werken. Ook worden gezinsvoogden

beter toegerust voor daadwerkelijke begeleiding van jongeren.

Veiligheid Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit

daalt. Mensen voelen zich veiliger. Om deze gunstige ontwikkeling te versnellen,

stelt de regering extra middelen beschikbaar voor de politie en de sociale

veiligheid in de grote steden. De komende jaren blijven inspanningen

onverminderd nodig om met name de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Zorg Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen

meedoen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007

de Wet maatschappelijke ondersteuning in. Mensen die thuiszorg of hulpmiddelen

nodig hebben, kunnen voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt voor

hulp die aansluit bij hun behoeften en levenssituatie. De kwaliteit van

verpleeghuizen zal verder worden verbeterd, en mede dankzij extra middelen zijn

wachtlijsten in de thuiszorg niet meer nodig. Het waardevolle werk van

mantelzorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund.

Samenleving en integratie Voor ons geluk en ons

welzijn zijn wij op elkaar aangewezen. Aandacht voor anderen, respect voor

andermans inbreng en overtuiging, dat zijn de fundamenten van een levendige

buurt, een bloeiende stad, een sterk land. Het is verheugend dat in veel

gemeenten initiatieven tot ontplooiing komen om de binding tussen mensen te

versterken. De regering ondersteunt burgers en organisaties die zich in eigen

kring inzetten voor een beter begrip tussen groepen in de samenleving.

Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we elkaar kunnen verstaan. In de Wet

inburgering nieuwkomers speelt taalvaardigheid dan ook een centrale rol. Volgend

jaar zullen in alle gemeenten de nieuwe Nederlanders in een

naturalisatiebijeenkomst worden verwelkomd.

Cultuur De regering zet zich ervoor in de culturele

rijkdommen waarover ons land beschikt, te behouden en toegankelijk te maken. Zo

wordt het Rijksmuseum vernieuwd en is besloten een nationaal-historisch museum

op te richten. Cultuur verbindt en verrijkt.

Naast onze inspanningen in de wereld en onze inzet voor elkaar is er nog

een verantwoordelijkheid die op ons allen rust: de verantwoordelijkheid voor de

toekomst. Ook komende generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed

leven op te bouwen.

Staat van de economie Van burgers is in de afgelopen

moeilijke jaren veel gevraagd. De regering heeft met het oog op de toekomst

ingrijpende maatregelen moeten nemen en tijdig noodzakelijke vernieuwingen

doorgevoerd. Werknemers, werkgevers en regering hebben er samen toe bijgedragen

dat ons land nu goed kan inspelen op de gunstige ontwikkeling van de

internationale economie.

Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn

wereldwijd actief. In bedrijven, het onderwijs, de zorg en in tal van andere

sectoren wordt aan innovatie gewerkt. Ons land is weer concurrerend. Dat is goed

te merken aan de groei van de werkgelegenheid. Dankzij meer banen en lagere

lasten hebben mensen weer meer te besteden. Terwijl de economie groeit, is de

uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht teruggedrongen. Om de

luchtkwaliteit verder te verbeteren, stimuleert de regering het gebruik van

schonere auto’s.

Er is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd waarop in de toekomst kan

worden voortgebouwd. De begroting voor 2007 is in evenwicht. De administratieve

lasten zullen volgend jaar ten opzichte van 2002 met een kwart zijn verminderd.

Ondernemers merken dat aan soepeler regels voor arbeidstijden en

arbeidsomstandigheden. Daarnaast maakt de regering het ouders gemakkelijker om

een baan te combineren met de zorg voor hun kinderen. Voor werkende ouders wordt

kinderopvang goedkoper en eenvoudiger, omdat alle werkgevers daaraan voortaan

meebetalen. Scholen worden bovendien verantwoordelijk voor het organiseren van

opvang voor en na de lestijden.

Er is een sociaal en solide zorgstelsel ingevoerd dat een bijdrage levert

aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. De

keuzemogelijkheden zijn vergroot. Verzekeraars moeten iedereen tegen dezelfde

premie accepteren, ongeacht de gezondheidssituatie. Kinderen worden kosteloos

meeverzekerd.

Belangrijke hervormingen zijn ook tot stand gebracht in de sociale

zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze leiden ertoe dat steeds meer mensen werken en

dat steeds minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor het eerst is het

aantal uitkeringen zowel voor werkloosheid, voor arbeidsongeschiktheid als voor

bijstand gedaald.

Al deze maatregelen scheppen de voorwaarden voor het behoud van de AOW en

andere collectieve voorzieningen voor volgende generaties.

Infrastructuur Ook dankzij ruimtelijke vernieuwingen

en investeringen in de infrastructuur is Nederland beter voorbereid op de

toekomst. In 2007 worden veel concrete resultaten zichtbaar.

Burgers, bedrijven en overheden hebben meer ruimte gekregen om hun eigen

omgeving vorm te geven. Er komen aanzienlijk meer nieuwe woningen beschikbaar.

De stedelijke vernieuwing begint vruchten af te werpen.

Achterstanden in het onderhoud van vaarwegen, wegen en spoorlijnen worden

weggewerkt. De Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuwelijn worden in gebruik

genomen, waardoor de verbindingen met onze buurlanden verbeteren.

Het is van het grootste belang de Nederlandse delta te beschermen tegen

gevaren van hoog water. In samenwerking met provincies en waterschappen worden

de zwakke schakels in de waterkeringen aangepakt.

De zorg voor natuur krijgt verder vorm in het behoud en de ontwikkeling van

nationale parken en landschappen. De regering ondersteunt de ambitie van de

agrarische sector om toonaangevend te blijven in innovatie en spant zich in voor

de kwetsbare visserij.

Ondernemerschap Met lagere lasten voor huishoudens en

bedrijven en investeringen in de kwaliteit van de samenleving wil de regering de

basis voor de toekomst verder versterken. Ondernemerschap en innovatie worden

lonender gemaakt. Het wetsvoorstel Werken aan winst beoogt daaraan een

belangrijke bijdrage te leveren. Samen met werkgevers en werknemers wil de

regering zich ervoor inzetten om de gunstige uitgangspositie waarin ons land nu

verkeert, vast te houden. Zo wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt

aan een goede toekomst.

Slot Leden van de Staten-Generaal,

Over twee maanden kiezen de Nederlanders van achttien jaar en ouder een

nieuwe Tweede Kamer. Vrije verkiezingen zijn van essentieel belang voor onze

democratie. Zij zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn

evenzeer van betekenis voor de gezámenlijke verantwoordelijkheid die we hebben

voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich

daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij

om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.