Home Tags Meldcode

meldcode

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Preventie kindermishandeling is onvoldoende

Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Kindermishandeling aanpakken? Begin bij de ouders

Professionals zijn al jarenlang intensief bezig om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Toch daalt het aantal kinderen dat psychisch of fysiek wordt mishandeld niet. ‘De hulp is vaak gericht op veiligheid en niet op de onderliggende oorzaken van geweld.'
Wijkteam
1-Kindermishandeling-AdobeStock.jpg

Basisdocument om afwegingskader Meldcode te bepalen

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de Meldcode. Het Ministerie van VWS heeft nu een document beschikbaar gesteld dat helpt deze afwegingskaders op te stellen.
Wijkteam
1-Huwelijk-Fotolia.jpg

Zo help je slachtoffers van gedwongen huwelijken

Kindhuwelijke en religieuze huwelijken kunnen samengaan met dwang, intimidatie, isolatie en geweld. Hoe kun je slachtoffers van deze huwelijken helpen? Het Ministerie van SZW schreef een handleiding.
Wijkteam
Huiselijk-geweld-iStock.jpg

De meldcode wordt aangescherpt

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen kaders opstellen die hen helpen om te bepalen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
1-Meldcode-iStock.jpg

Signalering huiselijk geweld is onvoldoende

De implementatie van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet in orde. Dat concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg naar aanleiding van eigen onderzoek.
Wijkteam
kindermishandeling

Screening kindermishandeling is geen diagnose

Van de 100 positieve screeningsuitslagen bij vermoeden van kindermishandeling zouden er 92 onterecht zijn. ‘Het gaat hier om herkennen van signalen, niet om een diagnose’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Vier deskundigen over: Zet niet het slachtoffer, maar de dader uit huis

De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma dat bij kindermishandeling de dader uit huis moet worden geplaatst in plaats van het kind. Het is onrechtvaardig om het kind uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Goed plan?
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Ouderenmishandeling-2-iStock.jpg

‘Mishandeling op welke wijze dan ook is nooit acceptabel’

Professionals moeten meer oog hebben voor ouderenmishandeling, daarom toetst de IGZ of de meldcode Huiselijk geweld en mishandeling van volwassenen bekend is én toegepast wordt.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
1kindermishandeling-Fotolia.jpg

Signaleren van misbruik en mishandeling moet beter

De keten om kindermishandeling te signaleren en te stoppen is moeilijk te sluiten. Volgens klinisch psycholoog Aafke Scharloo is er sprake van drempels om te melden, lange wachtlijsten en soms zelfs perverse prikkels.