Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Criminoloog Henk Ferwerda over de Amsterdamse Diamantbuurt: ‘Ketenaanpak? Dat blijft vaak een papieren tijger’

Bert en Marja verhuisden in oktober uit de Amsterdamse Diamantbuurt, nadat ze een jaar lang door Marokkaanse jongeren waren gepest. Hoewel de situatie in werkelijkheid veel minder zwart-wit lag, ontstond er een ongekende mediahype. Burgemeester Cohen gaf criminoloog Henk Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke in Arnhem) de opdracht een plan van aanpak te ontwikkelen. ‘Er zit al veel professionaliteit in die wijk. Die aanpak willen wij bundelen.’
Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.

Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.

Volgens onderzoek van de inlichtingendienst AIVD uit december radicaliseert de moslimjeugd in rap tempo. Zo’n honderd islamradicalen zouden bereid zijn geweld te gebruiken tegen respectloze ongelovigen. Wat moet het welzijnswerk daarmee? ‘De slachtofferrol van allochtonen is heel lang door het welzijnswerk bevestigd, maar dat is funest.’
Armoede

Incidenteel succes in problematische opvang van daklozen tot 25 jaar: Goochelen met zwerfjongeren

Opnieuw becijferde de Algemene Rekenkamer dat het aantal zwerfjongeren in Nederland is gestegen. Gebrek aan samenwerking, begeleiding en structurele financiering en een tekort aan opvangcapaciteit staan een effectieve aanpak in de weg. Ondertussen boeken opvangprojecten-nieuwe stijl succes, maar die initiatieven zijn er mondjesmaat. ‘Gemeenten besteden steeds minder geld aan opvang en begeleiding van zwerfjongeren.’

Optimisme over groei van zorgboerderijen: Het heilzame buitenleven

Zorgboerderijen schoten sinds het eind van de jaren negentig als paddestoelen uit de grond: goed voor de boer die een nieuwe bron van inkomsten vond, en goed voor de cliënt die lekker ‘buiten’ kon rommelen op het erf, met de beesten of de moestuin. Ondanks steeds terugkerende hobbels is er optimisme over de groei van zorgboerderijen. ‘We bieden nu eenmaal kleinschalige en goede zorg tegen een redelijke prijs.’

Speelruimte van jonge bewoners in verpleeghuizen blijkt beperkt: ‘Je stopt met wensen, want dat geeft frustratie’

Stel: je bent 45 jaar en ligt vanwege een herseninfarct en verlamming in een verpleeghuis. Kun je het daar tussen de oudere bewoners naar de zin maken? Nee, stelt adviesbureau Acquest. Volgens haar onderzoek ‘Meer regie over mijn leven’ hebben jonge verpleeghuisbewoners in hun eigen woon- of leefsituatie weinig tot niks te kiezen.

Onderzoekster Coleta van Dam over nazorg voor jeugdige delinquenten: ‘Wonen, werk en wijf houden terugval niet tegen’

Zestig procent van de jongeren die in jeugddetentie heeft gezeten en daar behandeld is, gaat binnen een jaar na zijn vrijstelling weer in de fout. Pedagoge Coleta van Dam deed een promotieonderzoek naar recidive bij jonge criminelen. ‘Foute vrienden vormen één van de grootste risico’s. De drie W’s - wonen, werk, wijf - helpen niet, zoals algemeen wordt aangenomen, om herhaling van misdaden te voorkomen.’

Competentietraining moet gedragsverandering jongere bewerkstelligen: Een leerstraf voor agressieve jongeren en meelopers

Bureau HALT in Amsterdam constateerde dat werkstraf bij bepaalde jongeren weinig impact had en zocht samenwerking met Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Dit resulteerde in een leerstraf voor deze jongeren, de Competentietraining. De inzet: gedragsverandering. ‘Duidelijk "nee" zeggen is een probleem voor meelopers.’

Jeugdzorg Gouda: Tien jaar ketenzorg

In Gouda hebben ze het uitgevonden: naadloze aansluiting van hulp aan kinderen. Tien jaar geleden opende met dat doel het eerste Bureau Jeugdzorg. Lange tijd werd gediscussieerd over wel of geen scheiding van indicatie en hulpverlening. Het pleit is beslecht in de Wet op de Jeugdzorg: wél scheiding.
Wmo

Tien jaar Zorg + Welzijn

Tien jaar geleden, januari 1995, werd Het Welzijnsweekblad omgedoopt tot Zorg + Welzijn. De sector was flink in ontwikkeling; het welzijnswerk en de zorgverlening groeiden steeds meer naar elkaar toe. Zo gingen jeugdzorg en jeugdhulpverlening gingen samen in de nieuwe Bureaus Jeugdzorg. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid werd omgedoopt in de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en ging de regering ook adviseren over maatschappelijke dienstverlening en welzijn.

Anne van Veenen over opbouwwerk bij herstructurering van wijken: ‘We zijn weer terug bij de samenlevingsopbouw’

Opbouwwerkers hadden tot de jaren tachtig een centrale rol als belangbehartiger in de stadsvernieuwing. Nu de naoorlogse wijken aan de beurt zijn, spelen ze nauwelijks een rol bij de planvorming. De Rotterdamse socioloog Anne van Veenen schetst een terugkeer naar de klassieke samenlevingsopbouw. ‘Het wordt steeds moeilijker een gemeenschappelijk belang tussen bewoners te vinden.’