Home Tags Bemoeizorg

bemoeizorg

Verwarde personen

Zorg voor mensen met verward gedrag? ‘Het glas is half leeg’

‘We moeten mensen met verward gedrag eerder helpen’
Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag waarbij de politie wordt ingeschakeld, is in vier jaar tijd ruim vijftig procent gestegen. Bij het gros van deze mensen is helemaal geen politie-ingrijpen nodig, zegt Henk van Dijk, landelijk programmaleider Personen met Verward Gedrag bij de Nationale Politie. ‘Zij hebben vooral zorg nodig en daar ontbreekt het aan.’
Zorgmijders

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’

Niels Mulder: Professionals hebben geen tijd om dwangopnames te voorkomen
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte termijnvisie als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’
Ervaringsdeskundig

Hans van Eeken legt uit waarom ervaringswerkers soms succesvoller zijn dan bemoeizorgteams

Ervaringswerkers willen niet zozeer iets van de zorgmijder, maar proberen puur contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen. Waarom is juist dit zo waardevol? Ervaringswerker Hans van Eeken legt het uit op het Zorg+Welzijn congres Zorgmijders. 
Wijkteam

Wijkteams Den Haag gaan zichzelf verbeteren

wijkteam
Laat professionals in de wijkteams zelf de knelpunten uitspreken en de oplossingen voor de problemen onderzoeken. Het idee achter het wijkteamproject in Den Haag.
Mantelzorg

Congres: ‘Een professional wil voorkomen dat je je neus stoot’

Cora Postema werkte jarenlang als organisatieadviseur, en coach en kwam in 2009 terecht in de wereld van de zorg, als mantelzorger. Ze laat zorgverleners het ‘geweld van de goede bedoelingen’ zien.
Wijkteam

Bemoeizorgteam is belangrijke schakel in zorg’

Bemoeizorg
In de Teledoc Campus-documentaire ‘U hebt een probleem’ word het bemoeizorgteam BinG uit Groningen gevolgd.
Mantelzorg

Bemoei-mantelzorg

Marjo Brouns
Nu is het niet het moment om stoer te doen. Pijn is een energievreter en kan je belemmeren.

Gedwongen opnames fors toegenomen

Opvangvoorzieningen voor zware psychiatrische patiënten worden steeds schaarser
Meer bemoeizorg is nodig, maar: ‘het helpt niet als psychiatrisch patiënten eerst 375 euro eigen bijdrage moeten betalen’. Dat zegt hoogleraar Niels Mulder.

Bemoeizorg of bemoeizucht

Bemoeizorg of bemoeizucht
Het outreachend werken heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld. Eerst was er twijfel of je jezelf wel ongevraagd mocht bemoeien? Vervolgens werd het vaak gezien als een vrijbrief voor handhaving. Nu lijkt het er op dat het, zowel in de uitvoering als in de manier waarop er naar gekeken wordt, zijn balans begint te vinden. Steeds aangescherpt door kritische zelfreflectie en, openstaand voor uitwisseling in het werkveld, begint het te verworden tot een basismethodiek voor de meest kwetsbare burgers.

Manifest Eropaf! 2.0

Manifest Eropaf! 2.0
Manifest Eropaf! 2.0 beschrijft de tien kernwaarden van outreachend werken. De uitgangspunten van deze vorm van hulpverlening - actieve bemoeizorg met cliënten in hun leefwereld - worden intussen breed gedragen. Nu komt het aan op zorgvuldige uitvoering. De auteurs willen voorkomen dat de aanpak doorschiet in rigoureuze disciplinering en onbeschaafd en respectloos ingrijpten in de persoonlijke levenssfeer.