Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ministerie van Justitie

Justitiebegroting 2007: Meer geld voor TBS, gevangeniswezen en jeugd Justitie krijgt de komende jaren extra middelen voor de tbs-sector, het gevangeniswezen en de jeugd. Het gaat vooral om uitbreiding van tbs-plaatsen, extra forensische zorg aan psychisch gestoorde gedetineerden en verbetering van de kwaliteit bij de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel. Met de justitiebegroting is een bedrag gemoeid van 5,9 miljard euro, tegenover 5,4 miljard in 2006.
Ministerie van Justitie


Voor uitbreiding van de tbs-capaciteit met in totaal

350 plaatsen is jaarlijks een bedrag beschikbaar dat oploopt tot ruim 71 miljoen

euro in 2010 en verder. Daarmee kan de verwachte groei voor de komende jaren

worden opgevangen. Ook wordt nader onderzocht op welke wijze bepaalde

tbs-gestelden na behandeling langer onder toezicht kunnen worden gehouden.

Verder wil Justitie de aansluiting tussen justitiële voorzieningen en de

reguliere zorg verbeteren. Een en ander is mede het gevolg van de aanbevelingen

van de parlementaire commissie die het huidige tbs-stelsel onderzocht. De kosten

voor de verbetering van de kwaliteit in de tbs-sector bedragen in 2007 6,8

miljoen euro, oplopend tot 11,4 miljoen euro in 2011.

Forensische zorgIn het gevangeniswezen worden 700

plaatsen aangepast voor de forensische zorg aan psychisch gestoorde

gedetineerden. Hiervoor is in 2007 een bedrag uitgetrokken van 10,6 miljoen euro

dat oploopt tot 55,7 miljoen euro in 2010 en verder. Volgend jaar maakt de

Dienst Justitiële Inrichtingen een begin met de invoering van detentie en

behandeling op maat (DBM). Als gevolg van de Schipholbrand is Justitie al

begonnen met plaatsing van automatische branddetectiesystemen en versterking van

personele bezetting in de nachtelijke uren. Voor verbetering van de efficiency

in het gevangeniswezen is een wetsvoorstel ‘huisdetentie’ in de maak.

JeugdVoor de justitiële jeugdinrichtingen is in

2007 16,7 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 32,4 miljoen euro in 2011. Dit

is nodig om de kwaliteit te verbeteren bij de ten uitvoerlegging van de

PIJ-maatregel. Voor deze doelgroep wordt onder meer de groepsgrootte

teruggebracht van 12 naar 8 pupillen, met 2 groepsleiders per groep en wordt de

nazorg bij het verlaten van een justitiële jeugdinrichting verder

versterkt.

Voor de jaren 2007 en verder trekt Justitie voor de jeugd structureel

een bedrag van 30 miljoen euro uit. Hiermee kunnen de uitvoerings-organisaties,

zoals de bureaus jeugdzorg, de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de

kinderbescherming in staat worden gesteld de capaciteit af te stemmen op het

toegenomen aantal straf en jeugdbeschermingzaken.Volgend jaar worden

afspraken gemaakt om de doorlooptijd in de jeugdketen te verkorten zodat sneller

een besluit wordt genomen over een kinderbeschermingsmaatregel of de

inschakeling van hulp via Bureau Jeugdzorg. De aanpak van jeugdige veelplegers

wordt in 2007 per arrondissement versterkt. Ook wordt het in 2007 mogelijk om

civielrechtelijk geplaatste jongeren in een ‘gesloten setting’ te laten

behandelen onder verantwoordelijkheid van VWS.

Inburgring

In de begroting van 2007 wordt extra geld uitgetrokken voor de bevordering

van de integratie. Voor integratie is in 2007 400 miljoen euro beschikbaar. Doel

blijft de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving

resulterend in gedeeld burgerschap van etnische minderheden en autochtonen. De

vernieuwing van het inburgeringsstelsel, de aanpak van eergerelateerd geweld en

de bestrijding van discriminatie zijn in 2007 hoofdthema’s.

ExamenDe Wet inburgering buitenland is op 15 maart

2006 in werking getreden. Voor bepaalde categorieën vreemdelingen die naar

Nederland willen komen, is een basisexamen een verplichte voorwaarde voor het

verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), die nodig is om

eenverblijfsvergunning te kunnen aanvragen. De eerste resultaten hiervan

zullennajaar 2006 worden bekend gemaakt. De Wet inburgering Nederland zal

naar verwachting op 1 januari 2007 in werking treden. Doel is een betere

beheersing en kennis van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse

samenleving van nieuw- en oudkomers te bevorderen. De gemeenten krijgen een

spilfunctie in het nieuwe stelsel. Andere uitvoeringstaken, zoals het afnemen

van de examens, worden belegd bij de Informatie Beheer Groep. Ook wordt

marktwerking ingevoerd voor de inkoop van inburgeringscursussen.

IntegratieGedeeld burgerschap blijft de kern van het

integratiebeleid van dit kabinet. In 2007 zal het accent liggen op versterking

van binding en weerbaarheid, op allochtone risicojongeren en participatie.

Daartoe worden verschillendeinstrumenten gebruikt die horen bij een

segregatiedoorbrekende aanpak. Zo gaat de integratiecampagne, waarin positieve

voorbeelden van interactieworden belicht, door in 2007. Door wijziging van

de Rijkswet zijn denaturalisatieceremonie en de daarbij horende verklaring

van verbondenheidkomend jaar wettelijk geregeld. Verder zet het kabinet in

op binding enontmoeting op lokaal niveau: lokale initiatieven die leiden tot

meer contact en uitwisseling tussen etnische groepen. Er zijn al pilots gestart

en er is eenlandelijk loket ingesteld dat functioneert als spin in het web.

Voor dit project is jaarlijks vier miljoen euro beschikbaar.

Om de integratie van moslims te stimuleren is er een structureel overleg

totstand gekomen tussen de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en

vertegenwoordigers van moskeeorganisaties. Met ingang van het schooljaar

2006-2007 zijn er verschillende opleidings-mogelijkheden voor islamitische

geestelijke bedienaren. Het is de verwachting dat hieruit op termijn één of meer

Nederlandse imamopleidingen voortkomen.

VrouwenOok in 2007 gaat bijzondere aandacht uit naar

de emancipatie van allochtone vrouwen. Het nationaal plan ‘Taal Totaal’ van de

Commissie PaVem vormt een steun in de rug van het kabinetsbeleid. Vanwege het

wegvallen van ESFfinanciering is door het kabinet besloten voor komend jaar 22,5

miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor extra inburgeringstrajecten voor

allochtone vrouwen.

Eerwraak

De aanpak van eergerelateerd geweld staat ook in 2007 nadrukkelijk op de

agenda. Het programma ‘eergerelateerd geweld’ krijgt vorm in drie projecten

gericht op maatschappelijke preventie, bescherming en strafrechtelijke aanpak.

Hiermee wordt onder meer beleid ten aanzien van eerwraak, genitale verminking en

huiselijk geweld (voor zover eergerelateerd) uitgewerkt. Voor de opzet van een

programma-organisatie is tot en met 2010 ruim 12 miljoen euro beschikbaar.

DiscriminatieAnti-discriminatie is een speerpunt in

2007. Respect voor elkaar en bindingworden ook bevorderd als burgers op

gelijkwaardige wijze kunnen participeren en zich beschermd weten tegen

discriminatie. Het kabinet wil in 2007 een wetsvoorstel voor een landelijk

dekkend netwerk voorantidiscriminatievoorzieningen indienen. Burgers moeten

toegang hebben totlaagdrempelige voorzieningen zodat zij met hun klacht

terecht kunnen in deeigen gemeente. Dat is nu lang niet overal het geval.

Voor de uitbreiding van het aantal voorzieningen wordt in het kader van het

Breed InitiatiefMaatschappelijke Binding structureel zes miljoen euro

beschikbaar gesteld.

Download hier de

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.