Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Nu in Sociaal Bestek

- juni/juli -

Wet Verplichte GGZ, verplichte zorg meer op maat?

door: Frank van der Heijden en Dieuwertje de Waardt
De nieuwe Wet Verplichte GGZ beoogt gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. ‘Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden’, zo meldt de site van de rijksoverheid. Wat houdt dat in? En hoe kijken de betrokkenen er tegenaan?

Eerste hulp bij psychische problemen: cursus over herkennen en handelen

door: Yvette Bommeljé
De kans om ooit een psychische aandoening te krijgen is veertig procent. Een blijvende en ernstige beperking kan het gevolg zijn. Voor het tijdig herkennen van psychische problemen en hoe hierop te handelen is er nu een cursus. Evelien Wagemakers, manager van GGzE over Mental Health First Aid.

Actief arbeidsmarktbeleid tussen theorie en praktijk

door: Pierre Koning en Jan-Maarten van Sonsbeek
Wat weten we over de effectiviteit van arbeidsmarktbeleid in verschillende landen? Wanneer is deze toepasbaar voor het ontwerp van nieuw actief arbeidsmarktbeleid en welke rol hebben klantmanagers daarbij te vervullen? En wat valt er te leren van recent uitgevoerde veldexperimenten? Deze vragen stonden centraal op een internationale conferentie, op 15 februari bij het Ministerie van SZW.

Inzicht in de geldstromen in een buurt kan preventief werken

door: Rianne van Lomm, Jonas Onland en Eveline Wauters
Onder de paraplu ‘City Deal Inclusieve Stad’1 leidt de gemeente Eindhoven een werkgroep die zich buigt over brede geldstromen in de buurt. Wat gaat er eigenlijk allemaal aan geld om in een buurt? En hoe vallen hieruit effectieve interventies te destilleren die bijvoorbeeld schuldenopbouw kunnen voorkomen of stoppen?

Sociaal domein toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

door: Petra Reulings en Suzanne Rutz
Het sociaal domein moet burgers in een kwetsbare positie een vangnet bieden. Gemeentelijk beleid gaat veelal uit van zelfredzame burgers. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers) zijn niet altijd in staat benodigde voorzieningen aan te vragen. De samenwerkende inspecties zullen samen met LVB’ers de toegankelijkheid van het sociaal domein onderzoeken.

Standaardisatie in uitkomstmeting in gemeentelijke jeugdhulp

door: Freek Mulder en Niels Uenk
Zolang coördinatie rondom uitkomstmeting van jeugdhulp ontbreekt, proberen veel gemeenten zelf het wiel uit te vinden. Voor zorgaanbieders levert dit vooral extra regeldruk op. Op basis van gedegen onderzoek ligt er nu een set van prestatie-indicatoren en meetinstrumenten. Die kan landelijk en jeugdzorgbreed als standaard dienen.

Inkomen van werknemers in de flexibele schil

door: Gerda Gringhuis en Jeremy Weidum
In hoeverre zijn er verschillen in de hoogte en de ontwikkeling van het inkomen van werknemers die zich langdurig in de flexibele schil bevinden, in vergelijking met het inkomen van flexwerkers die zijn doorgestroomd naar vast werk? We kijken daarbij naar de samenstelling van de instromers naar leeftijd en opleidingsniveau en de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn.

De Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag

door: Pelle Oosting en Manon Vosjan
Ook Zwolle heeft te maken met een toenemende problematiek van mensen met verward gedrag op straat. In Oost-Nederland waren er in 2016 in vergelijking met 2012 maar liefst 78 procent meer meldingen. GGD IJsselland onderzocht hoe deze worden opgepakt, wie erbij betrokken zijn en wanneer wordt opgeschaald.

De verwarring rond het begrip verwarde mensen

door: Carl H.D. Steinmetz
Verwarde mensen zijn mensen in acute zorgnood. De politie krijgt alleen te maken met zichtbare acute zorgnood, terwijl er ook veel buiten beeld blijft. Om de acute zorgnood te ledigen is een betere balans nodig tussen de verzorgingsstaat en de participatiemaatschappij. De Eindhovense aanpak lijkt een passend antwoord te bieden.

SER-advies “Opgroeien zonder armoede”

door: Mark Geers
Op 24 april 2017 stuurde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de kabinetsreactie op het advies van de SER ‘Opgroeien zonder armoede’ naar de Tweede Kamer. Het advies gaat over terugdringing van armoede onder kinderen.

Ondernemen naar vermogen vanuit een sociale coöperatie

door: Tea Keijl
Van je hobby je werk maken. Dat lijkt een droom, maar blijkt keihard werken. De scharrelondernemers van de Vrije Uitloop in Breda weten dat als geen ander. Sinds 2013 bouwen ze vanuit hun sociale coöperatie aan hun eigen onderneming. Initiatiefneemster Erna Smeekens: ‘We maken deuren in muren.’

Herverdeling in Nederland en het profijt van huishoudens

door: Martin Olsthoorn
De Nederlandse overheid borgt de toegang tot publieke voorzieningen door deze geheel of deels te bekostigen. Niet alle huishoudens hebben in gelijke mate profijt van deze bekostiging. Huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner lijken wel behoefte aan ondersteuning te hebben, maar de toegang tot gemeentelijke ondersteunende voorzieningen niet goed te vinden.

Over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

door: André Moerman
De beslagvrije voet vormt het absolute bestaansminimum, het bedrag dat je minimaal nodig hebt om van te leven. Iedere schuldeiser moet hier rekening mee houden; dus ook gemeenten die een schuld met de uitkering verrekenen. Maar in de praktijk blijkt dit lastig. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet brengt daar verbetering in.

Dakloosheid als juridisch probleem

door: Jochem Westert
Dakloosheid is de meest vergaande vorm van armoede. Een deel van de groep dak- en thuislozen raakt nog verder uitgesloten, omdat gemeenten drempels opwerpen die de toegang tot het sociale vangnet belemmeren. Gemeenten doen er goed aan sociale grondrechten als kompas te gebruiken.

Werken na kanker heilzaam en mogelijk

door: Saskia Andriessen
Kanker wordt langzamerhand een chronische ziekte. Door de sterk verbeterde diagnostiek en behandelmethoden stijgt de overlevingskans, ook bij mensen in de werkende leeftijd (18-65 jaar). De afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc organiseerde eind 2016 een academiseringsdag over kanker en werk. De betrokken onderzoekers en een re-integratieprofessional vertellen.

Re-integratie publiek en privaat verzekerden

door: Lisa Dumhs en Carla van Deursen
Werkgevers hebben wat betreft de WGA twee opties: hun werknemers publiek verzekeren via UWV of een verzekering afsluiten bij een private verzekeraar en eigenrisicodrager worden. Zijn er verschillen tussen beide groepen werknemers in de ervaren re-integratieactiviteiten en successen in de periode vóór de WIA? UWV Kenniscentrum zocht het uit.

Met kleine stappen vooruit in de complexe wereld van de schuldhulpverlening

door: Yvette Bommeljé
Na zeven jaar neemt Joke de Kock afscheid als voorzitter van de NVVK, de branchevereniging van schuldhulpverleningsorganisaties. Turbulente jaren, met een nieuwe wet, veel onderzoek en grote publieke aandacht. Maar ook met meer mensen in de schulden en een moeilijk tembare bureaucratie.

Integraal werken: is werk en inkomen ook onderdeel?

door: Sanneke Verweij, Barbara Panhuijzen en Marjet van Houten
Integraal werken lijkt hét toverwoord in het sociale domein. Zorg en ondersteuning dichtbij, meer samenhangend en goedkoper georganiseerd. Hoe worden deze beleidscredo’s in de praktijk vertaald? En welke plek heeft werk en inkomen in integrale aanpakken?

Groningse pilot parttime ondernemen in de bijstand succesvol

door: Deborah van Duin
Voor wie in de bijstand zit, lijkt zelf ondernemen een brug te ver. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, bewijst het Groningse pilotproject ‘Parttime ondernemen in de bijstand’. Een derde van de deelnemers slaagde erin winst te maken. Reden genoeg voor de gemeente Groningen om er regulier beleid van te maken.

Regels over het persoonsgebonden budget

door: Ingeborg Lunenburg
Het pgb staat nog steeds in de schijnwerpers. Dat geldt voor de politiek, maar zeker ook voor de rechtspraak. Bestuursrechters oordelen vernietigend over de pgb-besluiten van gemeenten. De Rechtbank Rotterdam deed recent weer een klinkende duit in het zakje.

De contactambtenaar bezien vanuit het perpsectief van de klassieke professional

door: Klaas Alkema
We vertrouwen ons leven toe aan verpleegkundigen en artsen. Omdat we weten wat we aan ze hebben. Het zijn professionals, die werken op basis van kennis en ontwikkelde professionaliteit. Vanuit dit perspectief kijkend, wat valt er dan te zeggen over de professionaliteit van de contactambtenaar binnen het sociaal domein?

Van draaideur naar kickstart: via flexwet uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling blijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in o praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.