Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Deze maand in Sociaal Bestek

- december 2016/januari 2017 -

Van draaideur naar kickstart: via flexwerk uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling lijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in om praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.

Vast en flexibel werk - wat willen werkgevers en werkenden?

door: Marian van der Klein en Monique Stavenuiter
Het afgelopen decennium is de arbeidsmarkt flink geflexibiliseerd. Maar in hoeverre is dat de wens geweest van werknemers en werkgevers? Wat willen zij eigenlijk als je in hun hart kijkt? En wat hebben deze wensen met conjunctuur, bedrijfsgrootte, sector en generatie te maken? Het Verwey-Jonker instituut zocht het uit.

Integriteit in het DNA van de organisatie en medewerker

door: Suzanne van Kleef en Marjolein van Dijk
Zorgverlening, hulp en inkomensondersteuning versoberen en de toekenningsvoorwaarden worden strenger. Aan rechten op voorzieningen zijn plichten verbonden, die streng worden gehandhaafd. Maar hoe zit het eigenlijk met het integer handelen van de professionals bij instellingen en gemeenten? Hoe organiseer je het zo dat zij de toets die ze opleggen aan hun cliënten, zelf ook doorstaan?

Nieuwe Wet verplichte ggz voorziet in behoefte aan instrumenten

door: Yvette Bommeljé
'De nieuwe wet: voer hem zo snel mogelijk in.' Een hartenkreet van Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Burgemeesters worden aangesproken door burgers die ten einde raad zijn en hulp zoeken voor een kind of ouder die zorg mijdt. De nieuwe Wet verplichte ggz biedt mogelijkheden om in te grijpen voor het te laat is. Lees hier het webartikel >>

Re-integratie door gemeenten

door: Lisanne van Koperen
Begin 2016 ontvingen 166.000 personen een re-integratievoorziening via gemeenten. De meeste van deze personen hadden uitsluitend bijstand als inkomensbron. De looptijd van voorzieningen was in de meeste gevallen korter dan een jaar. Van de grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners werd alleen in de gemeente Venlo het re-integratie instrument voornamelijk ingezet voor personen zonder bijstand.

Maatschappelijke en financiële gevolgen van de kostendelersnorm

door: Geerten Kuis en Bob van Waveren
Een deel van de huishoudens dat te maken heeft met de kostendelersnorm in de Participatiewet, heeft maandelijks minder te besteden dan volgens de normen van het Nibud noodzakelijk is. En er zijn nog meer onbedoelde effecten. Dit blijkt uit onderzoek dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van de Amsterdamse wethouder Vliegenthart.

Buurthuizen helpen wijkteams bij hun doelen voor de buurt

door: Margreeth Broens
Wijkteams zijn druk met de vormgeving van hun samenwerking en het werken aan individuele zorgvragen. Zo druk, dat ze nog te weinig toekomen aan het benutten van de buurt, de bewoners en hun voorzieningen. Wat zijn de knelpunten? En hoe kunnen buurthuizen en multifunctionele accommodaties de wijkteams versterken? Lees hier het webartikel >>

Ervaringen vanuit de Strategische casustafel sociaal domein

door: Gerard Witsmeer, Mieke Maas en Alinda van Brugegn
Wethouders sociaal domein van grote en kleine gemeenten en vertegenwoordigers van Rijk en VNG bespreken aan de Strategische Casustafel periodiek casussen uit de gemeentelijke praktijk. Het gaat over gevallen waarin de gewenste aanpak schuurt met wet- en regelgeving. Doel is systeemleren: mogelijke verbeterpunten in het systeem identificeren en daar oplossingen voor vinden.

Monitor wijkteams Amersfoort: sturen op basis van tellen en vertellen

door: Gijs de Groot
Sociale wijkteams vormen voor de gemeente Amersfoort een belangrijke schakel in het transformatieproces van (jeugd)zorg en ondersteuning. Om resultaten en effecten van de teams inzichtelijk te maken, heeft de gemeente een monitor ontwikkeld. In dit artikel leest u over het doel en de totstandkoming ervan. En hoe hij in de praktijk wordt gebruikt.

Migratie en de verbindingsopgaven van de verzorgingsstaat

door: Monique Kremer
Veel mensen denken dat de spanningen tussen migrantengroepen en autochtonen alleen maar zullen groeien (Vrooman et al. 2014). Wat kan burgers in een immigratiesamenleving verbinden? De verzorgingsstaat - en de door decentralisaties ontstane verzorgingsstad - zou daar een meer verbindende rol in moeten spelen. Dat betekent vier belangrijke verbindingsopgaven.

Herijking van de balans tussen rechten en plichten in de bijstand

door: Jochem Westert
De afgelopen decennia kregen mensen met een bijstandsuitkering steeds meer plichten en werden straffen verzwaard. Uit onvrede met het straffe beleid klinkt nu een pleidooi voor het andere uiterste: onvoorwaardelijke bijstand. Maar in beide gevallen dreigen mensen te veel aan hun lot te worden overgelaten. Hoog tijd voor een herijking van het evenwicht. 

De sociale kracht van kleine kernen

door: Leidy van der Aalst
Het platteland is een bron van economische innovatie. Bijna de helft van de Nederlandse start-ups is er gevestigd. Het platteland heeft dus toekomst, maar er is wel werk aan de winkel. Met name op het vlak van technologische innovaties. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen werkt aan een leefbaar en vitaal platteland.

Kansen voor effectieve geschilbeslechting in het bestuursrecht

door: Gjalt Schippers
Er is een nieuwe mediationwet aanstaande. Deze geeft een belangrijke impuls aan de toepassing van het instrument mediation in, onder andere, het bestuursrecht. Wat zijn de belangrijkste punten uit de wet? Hoe kunnen bestuursorganen erop anticiperen? En hoe kunnen ze hem in de uitvoeringspraktijk verankeren?

Toezicht en handhaving kinderopvang

door: Mark Geers
Op 3 oktober 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer de landelijke rapportage 'Toezicht en handhaving kinderopvang' toegestuurd. De rapportage beschrijft hoe gemeenten het toezicht op, en de handhaving van, de Wet Kinderopvang in 2015 hebben uitgevoerd.

Mensenrechten zichtbaar op Leidense muur

door: Henri Lenferink
Op 21 september 2016 is in Leiden een muurschildering onthuld met daarop de tekst van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tot twintig jaar geleden stond een vergelijkbare tekst op een muur van het politibureau aan de Langegracht. Het is goed dat de tekst weer zichtbaar is.

Kansrijke beroepen in beeld

door: Mechelien van der Aalst
Nu de economie aantrekt, ontstaan er ook weer nieuwe kansen op werk. Inzicht in waar de beste kansen liggen is belangrijk. Want dit kan werkzoekenden op ideeën brengen en richting geven bij het zoeken naar werk of denken over scholing. UWV heeft recent verschillende methoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kansen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: hard nodig

door: Branko Hagen
Onafhankelijke individuele cliëntondersteuning is een nieuwe vorm van steun voor alle inwoners in Nederland die hulp willen bij het formuleren van hun hulpvraag in het publieke domein. Helaas is deze cliëntondersteuning vaak niet of gebrekkig georganiseerd. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Waarom is deze belangrijk? En hoe zou deze er idealiter uit moeten zien? Lees hier het webartikel >>

Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting

door: Anja Eleveld
Sancties in de bijstand worden vaak opgevat als prikkel ter verhoging van de arbeidsparticipatie. Maar dat is een eenzijdige benadering. Want sancties kunnen ook het fundamentele recht op minimale middelen van bestaan aantasten. Wat betekent dat voor beleid en regelgeving?

Aanvraag bijzondere bijstand moet op tijd worden ingediend

door: Ingeborg Lunenburg
Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, moet een aanvraag op tijd worden ingediend. Maar wat is precies op tijd? En waarom is dat belangrijk? Over deze kwestie vinden veelvuldig processen plaats. Zo wees een gemeente een aanvraag om bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtsbijstand af, omdat de aanvraag te laat zou zijn. Recent oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hierover.

De gemeentelijke rol bij de uitvoering van het VN Verdrag handicap

door: Ineke Boerefijn en Keirsten de Jongh

Nederland heeft onlangs het VN Verdrag handicap geratificeerd. Dit beoogt een inclusieve samenleving, waaraan mensen met een beperking volwaardig deelnemen. Bij de uitvoering ervan spelen gemeenten een belangrijke rol. Wat kunnen ze doen om de rechten te waarborgen van mensen met een beperking? Een overzicht. 

Van draaideur naar kickstart: via flexwet uit de uitkering

door: Riemer Kemper
Tijdelijke banen kunnen een opstap naar duurzaam werk zijn, maar zijn dat vaak nog niet. De bemiddeling blijkt lastig en het perspectief onzeker. Toch slagen uitvoerders er steeds beter in o praktische bezwaren het hoofd te bieden. Aan de tekentafel en in lokale pilots ontstaan bovendien innovatieve aanpakken. Een vergezicht.