Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Deze maand in Sociaal Bestek

- oktober/november 2016 -

Over geestelijke gezondheidszorg binnen een Wmo-kader

door: Jenny Boumans, Frank van Hoof, Aafje Knispel, Harry Michon en Sonja van Rooijen
Met de transitie van de AWBZ naar de Wmo kregen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke ondersteuning aan mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden. In deze bijdrage geven we een overzicht van ontwikkelingen en benoemen we een aantal aandachtspunten en mogelijkheden voor de realisering van een sluitende ‘gemeentelijke ggz’.

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?

door: Arjan Widlak
Tot eind september reisde het Aanjaagteam Verwarde Personen door het land. Hun inzet moet er toe leiden dat alle Nederlandse gemeenten een ‘sluitende aanpak’ hebben van zorg en ondersteuning voor verwarde personen. Maar wie zijn die mensen eigenlijk? De Kafkabrigade1 bracht de wandel van vier heel verschillende mensen door overheidsinstanties en zorginstituties in kaart.

Op weg naar een duurzame aanpak op basis van preventie en zelfregie

door: Nic Vos de Wael
Op 30 september 2016 sloot het ‘aanjaagteam verwarde personen’ zijn werkzaamheden af. Tijd om de balans op te maken: waar heeft alle commotie over verwarde personen ons gebracht? Moeten we nog verder aanjagen? Kunnen we dit hoofdstuk nu sluiten, of is het tijd voor een nieuwe fase?

Oudere mannen met deeltijdwerk hebben relatief vaak een arbeidshandicap

door: Hendrika Lautenbach
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel arbeidsgehandicapten onder werkzame personen. Bij mannen geldt dit in sterke mate voor deeltijders. In beroepen waar relatief veel lichamelijk werk wordt verricht, zijn relatief veel mannen arbeidsgehandicapt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de agrarische beroepen.

Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

door: Yvette Bommeljé en Jetske de Jong
Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is een beroep dat zowel in als buiten de instellingen wordt uitgeoefend. Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, is in 2013 opgericht. We spraken met ervaringswerker Chantal Schiks en coach Ivy Veira. ‘Ervaringsgerichte kennis verdient een gelijkwaardige positie als professionele en wetenschappelijke kennis.’ Lees hier het webartikel >>

Gemeente Woerden werkt samen met inwoners aan financiële fitness

door: Annejet Kerckhaert en Corina Kraan
In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden het beleidsplan Schuldhulpverlening ‘Voorkomen is beter dan genezen’ vastgesteld. Kern van de aanpak is financiële fitness, samenwerking in de keten, een bewustwordingscampagne en co-creatie met inwoners. Wat houdt dat precies in? En hoe kun je als gemeente burgers en vroegsignalerende partijen betrekken?

Betrouwbare persoonsgegevens voor handhaving en hulpverlening

door: Sylvia Kuilboer
Naast kwade opzet schuilt er vaak persoonlijk leed of onvermogen achter misbruik van voorzieningen. Veel regelingen hangen af van het woonadres, maar hoe weet je of mensen echt wonen waar ze zeggen te wonen? Via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) kunnen hulpverlening en handhaving elkaar helpen.

Werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen

door: Patricia van Echtelt, Simone Croezen en Jan Dirk Vlasblom
De overheid wil dat burgers meer werken, zorgen en leren. Maar lukt dat ook? Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht wat het overheidsbeleid in de praktijk voor mensen betekent. De resultaten laten zien dat de combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen makkelijk te realiseren is. Lees hier het webartikel >>

Zijn gemeenten overprikkeld door nieuw verdeelmodel?

door: Evert Jan Slootweg
Heeft de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de bijstand gemeenten extra geprikkeld om de lasten te beperken? Op basis van de resultaten van 2015 luidt de voorlopige conclusie: een tekort in 2014 en een lager budget in 2015 heeft slechts bij zestien procent geleid tot lager dan gemiddelde lasten en hoger dan gemiddelde baten.

WIJeindhoven: voorbij de tegenstelling

door: Edith Smulders
Eindhoven heeft de wijkteams sinds een jaar ondergebracht in een onafhankelijke stichting: stichting WIJeindhoven. Gemeente en stichting werken nauw samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zijn de taken verdeeld tussen stichting en gemeente en vooral: wat levert het op voor de gewenste transformatie?

Bewoners in Arnhem beslissen mee over wijkbudget

door: Maaike Belder
In Arnhem hebben bewoners sinds kort grote invloed op de besteding van hun wijkbudget. Door de sturing in de wijk te leggen, hoopt de gemeente op actieve burgerparticipatie. Voor dit soort nieuwe, sociale innovatieprojecten is geld beschikbaar vanuit het Europese subsidieprogramma INTERREG NWE.

Leiding geven aan professionals: soms wel doen

door: Wil Verschoor
Leiding geven aan professionals: niet doen! Had ik dit boek van Mathieu Weggemans, waarover hij in Sociaal Bestek van april vertelde, eind jaren tachtig kunnen lezen, dan was ik het als jonge professional hartstochtelijk met hem eens geweest. In 2016 heb ik echter als leidinggevende en coach van een zelfsturend team ook een paar kanttekeningen.

SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’

door: Mark Geers
Op 7 juli 2016 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer de kabinetsreactie gestuurd op het SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’.1 Naar deze reactie was specifiek gevraagd door de Tweede Kamerfractie van de SP.

Jongeren met arbeidsbeperking in de cocktail van het systeem

door: Else Roetering
Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan de slag helpen. Zo luidt de doelstelling van de Participatiewet. Om maatwerk te kunnen bieden, heeft de regering gemeenten veel beleidsvrijheid gegeven. Het is de vraag of het noodzakelijke maatwerk wordt geboden. Krijgt de burger wat hij nodig heeft om te kunnen participeren?

Verplicht gemotiveerd

door: Bob Meijs en Eric de Ree
Mensen die een WW-uitkering ontvangen, hebben een aantal verplichtingen. UWV heeft onderzoek laten uitvoeren naar de perceptie van de plichten die horen bij een WW-uitkering. De kennis over de regels en plichten en de motivatie en bereidheid om deze na te leven, blijkt onder WW’ers sterk te verschillen.

Digitalisering vraagt financiële zelfredzaamheid

door: Marion Weijers en Mieke Kerkhof
Digitalisering is niet te stoppen, het hoort bij deze tijd. Ook voor de overheid. De regering streeft ernaar dat bedrijven en burgers in hun contacten met de overheid in 2017 alles digitaal kunnen regelen. Dat vraagt serieuze aandacht voor een groep kwetsbare mensen die deze ontwikkelingen niet kan bijbenen.

Aan de slag met psychische aandoeningen

door: Kim Reemer
Psychische aandoeningen vormen een groot struikelblok bij het verkrijgen en behouden van werk. In vier arbeidsmarktregio’s experimenteren gemeenten, ggz-instellingen, UWV, RMC’s, SW-bedrijven, werkgevers en cliënten met interventies en betere samenwerking om mensen met psychische aandoeningen duurzaam aan het werk te krijgen. De arbeidsmarktregio Friesland is een van die vier.

Een gezin, geen plan en ikzelf als regisseur

door: Anna van Deth
2015 was voor mij een jaar vol wachtlijsten, diagnostiek en het aansturen op hulp. Vanwege de ontwikkelingsproblemen van onze zoon, kregen we te maken met de huisarts, de eerstelijnsggz, de jeugd-ggz, school, passend onderwijs, wijkteam, leerlingenvervoer en andere partijen. Als ouder en cliënt was ik enorm veel tijd kwijt om passende hulp te organiseren.

Dragen resource groepen bij aan meer eigen regie en zelfredzaamheid?

door: Frits Bovenberg en Michel de Baan
De massale invoering van wijkteams is een uitstekende ontwikkeling die bijdraagt aan zorg direct aan huis, binnen de eigen leefomgeving. Resource groepen zijn mogelijk een goede aanvulling op deze wijkteams. Ze kunnen bijdragen aan verbetering van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn resource groepen en hoe werken ze?