Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Veranderingen VWS voor 2014

Wat verandert er in 2014 op het gebied van Volksgezondheid? Een overzicht van de voornaamste wijzigingen in de begroting waar in totaal ongeveer 83 miljard euro in omgaat.
Veranderingen VWS voor 2014
Foto: ANP Photo

Huishoudelijke hulp in 2014

Huishoudelijke hulp blijft in 2014 beschikbaar in de Wmo. De geplande korting van 89 miljoen euro in 2014 gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget in plaats van voorgenomen 25 procent in het regeerakkoord. Hierdoor worden de werkgelegenheidseffecten in deze sector substantieel verzacht. Dagbesteding blijft beschikbaar in 2014.

Informele zorg
Nog dit najaar ligt er een gezamenlijke agenda met de VNG en veldorganisaties om de positie van de informele zorgverlener binnen de ondersteuning en langdurige zorg beter vast te leggen. Concrete acties voor 2014 zijn onder andere: het met de VNG aanpassen van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg aan de hervormingen langdurige zorg, het uitvoeren van een actieplan scholing voor zorg- en ondersteuningsprofessionals en het beschikbaar stellen van de toolkit mantelzorg voor de eerste- en tweedelijnszorg.

Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten
Op 1 januari 2015 wordt het nieuwe jeugdstelsel van kracht. Kerndoelen zijn preventie en het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden, het voorkomen van onnodig medicijngebruik en het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook is het van belang eerder de juiste hulp op maat te bieden, om het beroep op dure gespecialiseerde hulp en justitiële maatregelen te verminderen of te voorkomen. Door ontschotting van budgetten komen behandelen, begeleiden en beschermen echt in één hand.

Noodzaak tot hervormen
De uitgaven aan AWBZ zijn sinds begin deze eeuw bijna drie keer zo veel gestegen als de economische groei. Door de hervormingen wordt een structurele verlaging van de uitgaven bewerkstelligd. Gemeenten krijgen vanaf 2015 een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen in hun zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Voor degenen die geen regie meer kunnen voeren over hun eigen leven en bij wie permanent toezicht nodig is, blijft er een kern-AWBZ bestaan.

Ondersteuning en langdurige zorg
De organisatie van de ondersteuning en langdurige zorg wordt hervormd. Dit komt ten goede aan de kwaliteit, vergroot de betrokkenheid van burgers en verbetert de betaalbaarheid van de zorg. 2014 is hierbij een overgangsjaar waarin wetgeving centraal staat; vanaf 2015 gaan de verschillende hervormingen van kracht.

Langer zelfstandig blijven wonen
Gemeenten en zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor onderdelen van de zorg en ondersteuning die nu nog vanuit de AWBZ-instellingen wordt geleverd. De huidige cliënten behouden hun recht op zorg in een instelling. Voor ouderen met een zware zorgbehoefte blijft instellingszorg beschikbaar in de kern-AWBZ. Dat geldt ook voor cliënten met een lichamelijke of verstandelijke handicap en een zware zorgbehoefte.

Pgb
Per 2014 gelden strengere voorwaarden om een pgb te krijgen. Zo moet de budgethouder onder andere in staat zijn voldoende regie uit te oefenen over de geboden zorg. Het 10-uurs criterium voor nieuwe cliënten blijft gelden, maar wordt niet ingevoerd voor bestaande cliënten. Hierdoor behouden circa 40.000 budgethouders hun pgb in 2014. Ook wordt de aanpak van pgb-fraude geïntensiveerd. Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb bespaart de overheid in 2014 40 miljoen euro. Die besparing vloeit terug in de regeling.

Wtcg, CER en TSZ
Per 2014 worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen. Gemeenten krijgen structureel 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Door afschaffing van de Wtcg zouden mensen in een instelling zonder verzachtingsmaatregelen te weinig geld overhouden voor uitgaven zoals waskosten. Mensen in een instelling krijgen daarom extra geld bovenop de zak- en kleedgeldnorm, onder de 65 jaar gaat het straks om 1700 euro per jaar. Voor 65 plussers gaat het om 950 euro. Hiervoor is 248 miljoen beschikbaar.

Aanpak Fraude

Het aanvalsplan om fraude in de zorg tegen te gaan, beter op te sporen en harder aan te pakken is sterk geïntensiveerd. Hiervoor is in 2014 5 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2015 jaarlijks tien miljoen. Dit geld wordt onder meer gebruik voor de inzet van tientallen extra inspecteurs die zich louter gaan richten op zorgfraude.

Aanpak Verspilling

Op www.verspillingindezorg.nl worden sinds mei 2013 meldingen geïnventariseerd van cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers of zorgverleners. Jaarlijks wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang van de verspillingsaanpak. Binnenkort verschijnt een eerste rapportage.

Dementie

Het kabinet draagt in de periode 2013-2016 ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. In het najaar van 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg.

Sport en Bewegen in de Buurt

Er zijn inmiddels buurtsportcoaches aangesteld in 377 gemeenten. Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 340 sportimpulsprojecten van start gegaan. Vanaf 2014 is er extra geld via de sportimpuls om kinderen van wie de ouders weinig inkomen hebben, gericht te benaderen.

Investeren in arbeidsmarkt en personeel
VWS investeert in verbetering van de arbeidsmarktpositie van zorgpersoneel. Personeel op mbo-niveau krijgt een betere kans om door te stromen naar hbo. Ook wordt ingezet op kwaliteitsverbetering door (bij) scholing. Omdat de zorgsector in transitie is, zijn er speciale maatregelen getroffen om mensen van werk naar werk te helpen en om bij of her te scholen.

Arbeidsmarkt

Aan de hand van een arbeidsmarkteffectrapportage wordt een ‘sectorplan zorg’ opgesteld. Zo worden mensen die hun baan dreigen te verliezen via mobiliteit, omscholing, herscholing en bijscholing zo veel mogelijk aan de slag gehouden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.