Home Tags Richtlijnen en protocollen

richtlijnen en protocollen

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Kindermishandeling wordt minder snel gemeld als…

Of je als professional kindermishandeling snel kunt signaleren en melden, hangt samen met verschillende factoren. De aard van je zorgen, je werkomgeving en je eigen gevoelens over kindermishandeling. Dat meldt Tijdschrift Kindermishandeling (TKM). Het is goed om te weten welke belemmeringen er zijn die jou ervan weerhouden om kindermishandeling op te merken en aan de bel te trekken.
Mantelzorg
ANP Photo

Palliatieve zorg krijgt kwaliteitsimpuls

De komende zes jaar wordt er ieder jaar 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het kabinet vindt dat de palliatieve zorg nog niet aan alle kwaliteitseisen voldoet en zet vooral in op kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering van professionals.
Wmo
Onterechte kosten bewoners verzorgingshuizen

Onterechte kosten bewoners verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen jagen nieuwe bewoners ten onrechte op kosten. Dat stelt de Consumentenbond op basis van een onderzoek naar 152 verpleeg- en verzorgingshuizen. De bevindingen zijn zaterdagavond gepresenteerd in het tv-programma Kassa.
'Is het niet veel effectiever om ons meteen te richten op de aanpak van alle uitingsvormen van sociale onveiligheid?'

Gebrek aan sociale veiligheid bedoelt u!

In november wees de commissie Samson ons op het veelvuldig voorkomen van seksueel mis-bruik binnen jeugdzorginstellingen. Begin december werden we opgeschrikt door de dood van een grensrechter die door jonge amateurvoetballers werd doodgetrapt. Ook drukte de zelfdoding van jonge mensen onze neuzen op de ernstige gevolgen van pesten op scholen en daarbuiten. Allemaal zijn het uitingsvormen van gebrek aan sociale veiligheid in onze samenleving.
Handleiding hoe om te gaan met inspectie mag niet

Handleiding hoe om te gaan met inspectie mag niet

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) wil dat justitiële jeugdinrichtingen stoppen met het gebruik van een handleiding over hoe om te gaan met de inspectie. Een woordvoerster van Teeven bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in De Telegraaf. ‘Er staan dingen in het protocol waar we niet gelukkig mee zijn’, aldus de zegsvrouw.
Misbruik in kinderopvang nooit helemaal uit te sluiten

Misbruik in kinderopvang nooit helemaal uit te sluiten

De kinderopvang legde in 2005 zelf vast aan welke eisen kinderdagverblijven moeten voldoen. De overheid maakte daar wetten van. Hoe kan het dan soms zo dramatisch misgaan? ‘Je hebt niets aan een protocol dat in de la blijft.’
Ethische richtlijnen voor de hulpverlener

Ethische richtlijnen voor de hulpverlener

De media berichtten de laatste dagen van 2010 flink over Fred Spijkers. De maatschappelijk werker die na 27 jaar zijn juridisch gelijk haalde. In 1984 weigerde hij de weduwe van een verongelukte militair voor te liegen over diens dood. In 2002 krijgt Spijkers eerherstel en eind 2010 volgt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over zijn juridisch gelijk. De media gaven bij de berichtgeving hierover geen aandacht aan de beroepsethische kant van het verhaal. Ten onrechte.
Verslaving
Protocol helpt bij signaleren alcoholmisbruik jongeren

Protocol helpt bij signaleren alcoholmisbruik jongeren

Het Partnership Vroegsignalering Alcohol heeft een protocol ontwikkeld voor signalering van risicovol alcoholgebruik door jongeren. Het biedt onder meer docenten en jongerenwerkers handvatten voor vroegsignalering. Geen overbodige luxe, want in Europa blijken Nederlandse jongeren, en dan met name jongens, zeer stevige drinkers.
‘Meer duidelijkheid over afwijken van richtlijnen gehandicaptenzorg’

‘Meer duidelijkheid over afwijken van richtlijnen gehandicaptenzorg’

Als begeleiders in de gehandicaptenzorg afwijken van richtlijnen en protocollen, is vaak onduidelijk of en hoe ze dat moeten melden. ‘Afspraken daarover zijn belangrijk, want niet naleven maakt duidelijk wanneer richtlijnen niet aansluiten op de praktijk’, stelt onderzoeker Anke de Veer (Nivel).
Wmo
'Richtsnoeren' voor ketenzorg tegen machtsmisbruik

‘Richtsnoeren’ voor ketenzorg tegen machtsmisbruik

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben zogeheten richtsnoeren gemaakt voor samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders. Deze richtlijnen moeten voorkomen dat de concurrentie beperkt wordt en bepaalde zorgaanbieders te veel macht krijgen in de markt.