Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

Patiënten moeten verplicht naar de kerk en worden tewerkgesteld in de bouw of de plantsoenendienst. De zorg in de Leidse Verslaafdenopvang Winnersway schiet ernstig tekort, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). EénVandaag besteedt donderdagavond een reportage aan de wantoestanden.
Veel mis bij Verslaafdenopvang Winnersway

Iedereen die dat wil kan – zonder over papieren te beschikken – een verslaafdenopvang beginnen. Dat kan soms tot excessen leiden. Verslaafden en psychiatrische patiënten die door Winnersway worden opgevangen, hebben weinig vrijheid. Ze worden verplicht de kerkdiensten van Outreach Center Nederland (OCN), een pinkstergemeente, te bezoeken, aldus EénVandaag.

Veel geld
In plaats van zorg te krijgen, moesten de patiënten verplicht werken op de bouw of in de plantsoenendienst. Psychiatrische patiënten en verslaafden werden bovendien financieel uitgekleed. Opvallend is dat Winnersway sinds december veel AWBZ-gelden van de overheid kreeg. Het geld dat Winnersway verdient, gaat naar de eigen organisatie en naar de kerk.

Zelfmoord
Bij Winnersway ontbrak het aan opgeleid personeel. Cliënten liepen gevaar. Medewerkers delen medicijnen uit ‘zonder kennis van werkingen en bijwerkingen’. Een cliënte die in het vrouwenhuis zelfmoord pleegde, had daar volgens de inspectie nooit mogen worden opgenomen. Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is sinds vandaag openbaar.

Wanpraktijken
EénVandaag praat met oud-medewerker Danny Kraaijenoord, die een boekje opendoet over de wanpraktijken, onderzoeksjournalist Silvan Schoonhoven, Winnersway-directeur Jan Piet en de Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Renske Leijten (SP).

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Bron: EénVandaag/Foto: Stock.xchnge

10 REACTIES

 1. Leidsch Dagblad 09-12-2009
  VORDERING OP WINNERSWAY DREIGT
  RIJK LONKT NAAR GELD OPVANG
  Door Silvan Schoonhoven
  LEIDEN – De Leidse verslaafdenopvang Winnresway, die op last van de staatssecretaris is gesloten, moet mogelijk het onterecht ontvangen gemeenschapsgeld terugbetalen.
  Een woordvoerster van het Leidse zorgkantoor kan nog niet zeggen om hoeveel geld het zou gaan bij een eventuele terugvordering op het omstreden afkickcentrum aan de Turlooislaan. „We moeten eerst de eindafrekening opstellen.”
  Winnersway ontving via het zorgkantoor dit jaar 1,1 miljoen euro uit de pot voor bijzondere zorg (Awbz). Een deel daarvan is doorgesluisd naar het aan de opvang gelieerde kerkgenootschap OCN in plaats van dat het aan de verslaafdenzorg werd besteed. Voormalig directeur Jan Piet stelde dat er in totaal ruim twee ton naar de kerk verdween onder noemers als ‘inkoop geestelijke zorg’, ‘detachering’ en ‘giften’.
  Het zorgkantoor heeft het contract voor dit jaar en het volgend jaar ontbonden, zodat Winnersway inmiddels geen gemeenschapsgeld meer ontvangt. De staatssecretaris heeft de wettelijke erkenning van de opvang ingetrokken. Winnersway zelf heeft tot het laatste moment volgehouden dat het snel aan de eisen zou voldoen. De opvang balanceert echter op de rand van faillissement en heeft inmiddels helemaal geen inkomsten meer, „Wij zijn niet op de hoogte van een eventuele doorstart van Winnersway”, zegt een woordvoerster van het zorgkantoor. „We zullen dat ook niet stimuleren.”
  VERSLAAFDEN ONDERDAK
  De omstreden opvang is inmiddels gesloten, zoals staatssecretaris Bussemaker had bevolen nadat duidelijk werd dat de kwaliteit zwaar onder de maat was. De zeventien klanten van verslaafdenopvang Winnersway zijn daar weg en ze hebben elders onderdak gevonden. De gasten zijn ondergebracht bij ondermeer de crisisopvang van daklozenopvang De Binnenvest en bij de Katwijkse stichting Zout. Voormalige Winnersway-gasten melden dat de leiding nog contact met hen zoekt, onder meer met het aanbod om ‘hun financiële zaken te regelen.’ Gasten krijgen te horen dat de negatieve publiciteit rond Winnersway het werk is van ‘de duivel’.

 2. Lees alle reacties
 3. Kort geding Winnersway tegen sluiting
  • Gepubliceerd op 18 november 2009, 16:12
  • Laatst bijgewerkt op 18 november 2009, 16:29

  LEIDEN –
  Stichting Winnersway probeert een sluiting van haar Leidse verslavingszorg te voorkomen. Bij de rechtbank dient donderdagmiddag een kort geding tegen de door staatssecretaris Bussemaker opgelegde sluiting van het pand aan de Turkooislaan.
  De christelijke organisatie heeft daarnaast bezwaar aangetekend bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, tegen deze vorm van ‘bestuursdwang’.
  Met de vraag om een ‘voorlopige voorziening’ probeert Winnersway de opgelegde sluiting, uiterlijk eind deze week, van tafel te krijgen. Bussemaker kondigde de sluiting eind vorige week aan, omdat haar geduld op is. Ondanks vele verzoeken slaagt Winnersway er niet in haar verslavingszorg op orde te krijgen. De stichting werkt onvoldoende samen met huisartsen, ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.
  Leisch dagblad

 4. Winnersway
  Kamerstuk, 12 november 2009
  De Voorzitter van de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA DEN HAAG
  DLZ/KZ-U-2970307
  Geachte voorzitter,
  In vervolg op mijn brief aan uw Kamer d.d. 29 oktober 2009 informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van het traject inzake mijn aanwijzing ex artikel 7, lid 1, Kwaliteitswet aan Winnersway Verslavingszorg te Leiden.
  Zoals ik in mijn brief schreef liep 28 oktober de termijn af waarbinnen Winnersway aan de aanwijzing zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ter plekke gecontroleerd en beoordeeld of Winnersway de door mij in de aanwijzing gestelde eisen volledig en correct heeft opgevolgd. De Inspectie heeft mij 3 november hierover geïnformeerd.
  In haar rapportage aan mij concludeert de Inspectie dat Winnersway niet of niet in voldoende mate voldoet aan een aantal voorwaarden die ik in mijn aanwijzing aan Winnersway gesteld heb met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  • samenwerking ketenpartners: reguliere GGZ;
  • samenwerking ketenpartners: huisarts en ziekenhuizen; en
  • informatieverstrekking aan cliënten: informed consent.
  Zowel in de aanwijzing aan Winnersway als in het verkeer met uw Kamer heb ik aangegeven dat ik bestuursdwang zal toepassen indien Winnersway niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, waarbij gezien het intensieve traject dat de Inspectie reeds sinds april 2006 met Winnersway gelopen heeft, sluiting een optie is. Omdat uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebleken is dat Winnersway nog steeds niet aan alle voorwaarden van mijn aanwijzing voldoet, heb ik besloten Winnersway inderdaad te sluiten. Ik heb vandaag Winnersway een last onder bestuursdwang opgelegd, die inhoudt dat Winnersway tot sluiting overgaat voor de duur dat Winnersway niet volledig aan de door mij gestelde voorwaarden voldoet. Ik heb mijn voornemen hiertoe vrijdag 6 november aan het bestuur van Winnersway kenbaar gemaakt. Conform procedure heeft Winnersway tijdens een hoorzitting op dinsdag 10 november hun zienswijze op mijn voornemen naar voren gebracht. Conform die zelfde procedure heeft Winnersway woensdag 11 november de gelegenheid gehad om op het verslag van het zienswijzegesprek te reageren. De reactie van Winnersway heb ik diezelfde dag in de namiddag ontvangen.
  Ik ben na kennisneming van de zienswijze van Winnersway niet tot nieuwe inzichten en andere gedachten gekomen. Hoewel Winnersway betoogt ook na afloop van de termijn van de aanwijzing zich in te spannen om alsnog de openstaande voorwaarden te operationaliseren – hetgeen onder meer blijkt uit een op 6 november jongstleden alsnog gesloten samenwerkingsovereenkomst met de huisartsenpraktijk Oppenhuizen, Meskers en Hammerstein te Leiden – is mijn geduld op. Ik wil dat voor de cliënten van Winnersway de voorwaarden voor verantwoorde zorg nu eindelijk definitief gewaarborgd zijn; zo niet binnen de instelling, dan elders.
  Ik heb het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord gevraagd, uit hoofde van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg, de mogelijkheden voor de tijdelijke overplaatsing van de cliënten van Winnersway naar andere zorgaanbieders in de regio te bezien. Uitgangspunt daarbij is dat de mogelijke ontwrichting van de cliënten uit hun sociale en /of maatschappelijke situatie tot een minimum beperkt dient te blijven. In dit kader heeft genoemd zorgkantoor samenwerking gezocht met de stichtingen Brijder en Rivierduinen. Het zorgkantoor heeft mij meegedeeld dat het mogelijk is om binnen 8 dagen vervangend zorgaanbod te regelen voor de cliënten van Winnersway. Ik verwacht daarom van Winnersway dat zij binnen 8 werkdagen na vandaag, 12 november 2009, in overleg met het zorgkantoor de tijdelijke sluiting realiseren en in dit kader alle hiervoor benodigde acties op zo kort mogelijke termijn in gang zetten om een voor de cliënten van Winnersway zo soepel mogelijk verlopende voorbereiding en overgang mogelijk te maken. Indien Winnersway nalaat aan mijn besluit om de instelling te sluiten gehoor te geven, zal ik gebruik maken van mijn bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, wat inhoudt dat ik zelf de sluiting zal realiseren. De sluiting kan worden beëindigd indien is vastgesteld dat Winnersway alsnog heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de aanwijzing d.d. 13 oktober jl., hetgeen zal moeten blijken uit een door de Inspectie aan mij uit te brengen rapport. Op basis van dat rapport zal ik besluiten of Winnersway haar activiteiten mag hervatten. Gezien de historie zal ik in dat geval de Inspectie verzoeken om verscherpt toezicht te houden op Winnersway teneinde te controleren dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd.
  Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,
  mw. dr. J. Bussemaker

 5. Winnersway
  Kamerstuk, 12 november 2009
  De Voorzitter van de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA DEN HAAG
  DLZ/KZ-U-2970307
  Geachte voorzitter,
  In vervolg op mijn brief aan uw Kamer d.d. 29 oktober 2009 informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van het traject inzake mijn aanwijzing ex artikel 7, lid 1, Kwaliteitswet aan Winnersway Verslavingszorg te Leiden.
  Zoals ik in mijn brief schreef liep 28 oktober de termijn af waarbinnen Winnersway aan de aanwijzing zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ter plekke gecontroleerd en beoordeeld of Winnersway de door mij in de aanwijzing gestelde eisen volledig en correct heeft opgevolgd. De Inspectie heeft mij 3 november hierover geïnformeerd.
  In haar rapportage aan mij concludeert de Inspectie dat Winnersway niet of niet in voldoende mate voldoet aan een aantal voorwaarden die ik in mijn aanwijzing aan Winnersway gesteld heb met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  samenwerking ketenpartners: reguliere GGZ;
  samenwerking ketenpartners: huisarts en ziekenhuizen; en
  informatieverstrekking aan cliënten: informed consent.
  Zowel in de aanwijzing aan Winnersway als in het verkeer met uw Kamer heb ik aangegeven dat ik bestuursdwang zal toepassen indien Winnersway niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, waarbij gezien het intensieve traject dat de Inspectie reeds sinds april 2006 met Winnersway gelopen heeft, sluiting een optie is. Omdat uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebleken is dat Winnersway nog steeds niet aan alle voorwaarden van mijn aanwijzing voldoet, heb ik besloten Winnersway inderdaad te sluiten. Ik heb vandaag Winnersway een last onder bestuursdwang opgelegd, die inhoudt dat Winnersway tot sluiting overgaat voor de duur dat Winnersway niet volledig aan de door mij gestelde voorwaarden voldoet. Ik heb mijn voornemen hiertoe vrijdag 6 november aan het bestuur van Winnersway kenbaar gemaakt. Conform procedure heeft Winnersway tijdens een hoorzitting op dinsdag 10 november hun zienswijze op mijn voornemen naar voren gebracht. Conform die zelfde procedure heeft Winnersway woensdag 11 november de gelegenheid gehad om op het verslag van het zienswijzegesprek te reageren. De reactie van Winnersway heb ik diezelfde dag in de namiddag ontvangen.
  Ik ben na kennisneming van de zienswijze van Winnersway niet tot nieuwe inzichten en andere gedachten gekomen. Hoewel Winnersway betoogt ook na afloop van de termijn van de aanwijzing zich in te spannen om alsnog de openstaande voorwaarden te operationaliseren – hetgeen onder meer blijkt uit een op 6 november jongstleden alsnog gesloten samenwerkingsovereenkomst met de huisartsenpraktijk Oppenhuizen, Meskers en Hammerstein te Leiden – is mijn geduld op. Ik wil dat voor de cliënten van Winnersway de voorwaarden voor verantwoorde zorg nu eindelijk definitief gewaarborgd zijn; zo niet binnen de instelling, dan elders.
  Ik heb het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord gevraagd, uit hoofde van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg, de mogelijkheden voor de tijdelijke overplaatsing van de cliënten van Winnersway naar andere zorgaanbieders in de regio te bezien. Uitgangspunt daarbij is dat de mogelijke ontwrichting van de cliënten uit hun sociale en /of maatschappelijke situatie tot een minimum beperkt dient te blijven. In dit kader heeft genoemd zorgkantoor samenwerking gezocht met de stichtingen Brijder en Rivierduinen. Het zorgkantoor heeft mij meegedeeld dat het mogelijk is om binnen 8 dagen vervangend zorgaanbod te regelen voor de cliënten van Winnersway. Ik verwacht daarom van Winnersway dat zij binnen 8 werkdagen na vandaag, 12 november 2009, in overleg met het zorgkantoor de tijdelijke sluiting realiseren en in dit kader alle hiervoor benodigde acties op zo kort mogelijke termijn in gang zetten om een voor de cliënten van Winnersway zo soepel mogelijk verlopende voorbereiding en overgang mogelijk te maken. Indien Winnersway nalaat aan mijn besluit om de instelling te sluiten gehoor te geven, zal ik gebruik maken van mijn bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, wat inhoudt dat ik zelf de sluiting zal realiseren. De sluiting kan worden beëindigd indien is vastgesteld dat Winnersway alsnog heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de aanwijzing d.d. 13 oktober jl., hetgeen zal moeten blijken uit een door de Inspectie aan mij uit te brengen rapport. Op basis van dat rapport zal ik besluiten of Winnersway haar activiteiten mag hervatten. Gezien de historie zal ik in dat geval de Inspectie verzoeken om verscherpt toezicht te houden op Winnersway teneinde te controleren dat niet alleen op papier, maar ook in de praktijk verantwoorde zorg wordt geleverd.
  Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,
  mw. dr. J. Bussemaker

 6. Verslaafdenopvang Winnersway moet dicht
  ANP
  Gepubliceerd op 12 november ’09, 18:22, bijgewerkt op 12 november 2009 18:26
  DEN HAAG – De omstreden verslaafdenopvang Winnersway in Leiden moet dicht. Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) donderdag besloten. De opvang had twee weken de tijd gekregen de zorg op orde te brengen, maar is daar niet in geslaagd, oordeelt de staatssecretaris.
  Haar geduld met Winnersway is op, heeft Bussemaker donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. De instelling krijgt acht dagen de tijd om de cliënten elders onder te brengen en moet dan dicht. Winnersway mag pas weer open als de instelling alsnog voldoet aan de eisen die Bussemaker had gesteld. De opname van nieuwe cliënten moest verbeteren en de instelling moest beter samenwerken met huisartsen, ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.
  Winnersway had weliswaar net met een huisartsenpraktijk afgesproken te gaan samenwerken, maar voor Bussemaker komt dat te laat. Als de instelling weer open gaat, zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de opvang scherp in de gaten gaan houden. De inspectie had Winnersway dit voorjaar al te verstaan gegeven dat de kwaliteit van de zorg snel omhoog moest, maar dat schoot niet echt op.

 7. Programma over de “kerk” verbonden aan Winnersway:
  MORGEN dinsdag 27 oktober om 18.15 NED 1 zend het actualiteitenprogramma ‘EENVANDAAG’ het volgende uit.
  Uitzending: Zullen de gedupeerden hun geld van Gert Jan Agtereek terug krijgen?
  Kijk hoe Gert Jan Agtereek niet meer kon ontsnappen aan de fuik van verslaggevers op Schiphol toen hij zondagochtend jl. Nederland wilde verlaten.

 8. Leidsch Dagblad 30-09-2009
  Winnersway onslaat directeur.
  DOOR SILVAN SCHOONHOVEN
  LEIDEN – De Leidse verslaafdenopvang Winnersway heeft directeur Jan Piet op staande voet ontslagen en vervangen door een lid van pinksterkerk OCN. Piet probeerde sinds zijn aanstelling in juli juist om de opvang te scheiden van de kerk.
  Kerk en opvang, beide in hetzelfde pand aan de Turkooislaan, waren op een ongezonde manier met elkaar vervlochten. Dat bleek de afgelopen maanden uit verklaringen van cliënten en personeel in deze krant, en daarna uit twee onderzoeken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Door die verwevenheid vloeide voor de verslaafden bestemd gemeenschapsgeld weg naar de kerk. Een deel belandde bij de naar Kenia verhuisde leider van OCN, de van oplichting beschuldigde Gertjan Agtereek.
  Piet trad in juli aan met als motto ‘geen euro meer naar de kerk’ . Hij eiste terugbetaling van 40.000 van de 100.000 euro zorggeld die afgelopen jaar naar het genootschap was doorgesluisd. Als de kerk niet betaalde, zou Piet hen uit het gebouw aan de Turkooislaan zetten. Nu heeft de organisatie hem vervangen door Jurgen Hanemaaijer, een trouw kerklid die meermalen bij Agtereek op bezoek is geweest in Kenia. „De tentakels van de kerk zijn blijkbaar diep geworteld:, zegt Piet. „Ik heb meteen gezegd dat Winnersway alleen kans heeft als het zich helemaal losmaakt van OCN. Ik vond dus dat de raad van toezicht niet uit kerkleden mocht bestaan en heb hun vertrek geëist. Mijn ontslag is een poging van de kerk om grip te houden op de opvang. Dat is zonde, want onze medewerkers hebben hard gewerkt.”
  De Tweede Kamer besloot vorige week dat de geldkraan dicht moet en eist hard optreden van staatssecretaris Bussemaker. Een motie om Winnersway te sluiten, haalde het op een haar na niet. De kans dat er nu alsnog harde maatregelen volgen, is groot.
  Hanemaaijer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.