Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Wmo

VNG wil ‘regelarm fonds’ voor AWBZ-taken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat er een ‘regelarm fonds’ moet komen wanneer er meer taken die nu nog onder de AWBZ vallen, naar gemeenten worden overgeheveld. In dat fonds moeten vele afzonderlijke gemeentelijke geldstromen samen komen.
Wmo

LVT-voorzitter Bas van den Dungen over de thuiszorg na de forse bezuinigingen: ‘Tien procent van de thuiszorg valt straks nog maar onder de AWBZ’

De thuiszorg heeft het zwaar te verduren. Bas van den Dungen, directeur van de LVT was ziedend toen op Prinsjesdag duidelijk werd dat de thuiszorg meer dan 11 procent moest bezuinigen. Het is - gemiddeld - 13,8 geworden. Hij smacht naar ‘duidelijke contractafspraken met zorgverzekeraars’ in plaats van financiële afhankelijkheid van een onberekenbare overheid. Ook heeft de thuiszorg het volgens Van den Dungen flink te stellen met de ‘puur bureaucratische’ indicatieorganen.
Wmo

Vermaatschappelijking volgens Mario Nossin (Stichting Perspectief): De handicap van de samenleving

‘Problemen moeten in de samenleving worden opgelost, en niet in instituten.’ Mario Nossin, directeur van Stichting Perspectief in Utrecht is voorstander van een verregaande vermaatschappelijking. De tijd dat mensen met een zorgbehoefte vooral in instellingen worden opgevangen, lijkt voorbij. Tegelijkertijd is de opvang in de samenleving een hele klus, want Nederland heeft het hoogste percentage mensen ter wereld in instituten.
Armoede en Schuldhulpverlening

Publicist Jos van der Lans over de ontwikkeling van de sociale sector: ‘Een goede opbouwwerker is een toevalligheid’

In zijn boek ‘Bemoeien werkt’, dat 11 december verschijnt, pleit publicist en GroenLinks-senator Jos van der Lans pleit voor moderne bemoeizorg, outreachend werken en pro-actief handelen. Hij is kritisch over de sociale sector. In zijn laatste publicatie ‘Het woninkrijk der Bloemstraters’ constateerde hij onder meer het onvermogen van veel professionals om in de persoonlijke levenssfeer van mensen op te treden.
Vrijwilligers

Minister Hoogervorst past subsidiebesluit welzijnssector marginaal aan

Minister Hoogervorst is op sommige van zijn aangekondigde kortingen op instellingssubsidies teruggekomen. De herziening van zijn subsidiebesluit leidt echter niet tot vreugdedansjes bij de instellingen. Daarvoor zijn ze te marginaal.
Dementie

Brede inzet bepleit na tien jaar ontmoetingscentra voor dementen en hun verzorgers: Een klankbord voor verscheurde gevoelens

Eind november presenteerden drie organisaties in Amsterdam de resultaten van tien jaar ontmoetingscentra voor demente ouderen en hun verzorgers. Volgens betrokkenen is het de hoogste tijd om de opzet hiervan landelijk in te voeren. ‘Het is moeilijk te accepteren dat je bepaalde dingen niet meer kunt,’ zegt meneer Van Duin, één van de bezoekers van een dergelijk centrum in De Pijp in Amsterdam.
Vrijwilligers

Gemeenten keren zich tegen aankomende bezuinigingen: Snijden in heilige huisjes

Sinds de bekendmaking van forse kortingen op de gemeentefondsen zijn de gemeenten in rep en roer. Waarin kunnen ze nog snijden? Vooral middelgrote gemeenten luiden de noodklok. ‘Kleine gemeenten krijgen extra geld voor plattelandsbeleid. En de grote steden krijgen forse bedragen via het Grotestedenbeleid. Wij vallen tussen wal en schip.’
Wmo

Nadruk op uitbreiding van capaciteit in de ouderenzorg: Het antwoord op vergrijzing

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. De zorg thuis moet daarom uitgebreid worden. Maar verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg krijgen geen geld meer voor zorgvernieuwing. Bovendien komt er een korting op de instellingsbudgetten van in totaal 70 miljoen in 2007. De thuiszorg wordt zwaar gestraft voor het wegwerken van de wachtlijsten in de afgelopen jaren: een bezuiniging van bij elkaar 11,5 procent.

Minderhedenbeleid: beperking instroom en strenge inburgering: De druk op integratie

Het kabinet kiest voor een hard integratiebeleid. Aspirant-nieuwkomers moeten al in eigen land een basistoets Nederlandse taal afleggen en hier een inburgeringsexamen doen. Het onderwijs in eigen taal en cultuur verdwijnt. Minister Verdonk onderzoekt de mogelijkheden van spreidingsbeleid. De instroom van nieuwkomers wordt zoveel mogelijk beperkt.
Wmo

Het gaat de overheid niet om de zorg, maar om het verkleinen van tekorten’: De waarde van zorg

Als verzekeringsmaatschappijen met veel autoschade worden geconfronteerd, gaat de premie omhoog. Daar gaat geen auto minder om rijden. Waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan over de zorgpremies, terwijl de gezondheid zo’n beetje als het hoogste goed beschouwen, vraagt Paul Bottelier zich af. ‘Het gaat de overheid niet in de eerste plaats om de zorg, maar om het wegwerken van tekorten.’