Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Troonrede 2006 (volledige tekst)

Hier vindt u de integrale tekst van de troonrede 2006.
Troonrede 2006 (volledige tekst)


Inleiding Leden van de Staten-Generaal,

Dit jaar vindt uw Verenigde Vergadering plaats in een nieuw ingerichte
Ridderzaal. Deze historische ruimte is een symbool van onze democratische
rechtsstaat.Op 22 november zullen de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden
gehouden. De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij
het indienen van de begroting voor 2007. Evenzeer is zij verantwoordelijk voor
een begroting die een solide brug slaat naar de komende jaren.Nederland en de wereld Als sterk, welvarend en vrij
land hebben wij een belangrijke internationale verantwoordelijkheid. Conflicten
en noden in de wereld vergen een actieve opstelling van Nederland. Samen met
andere landen zijn wij drager van de internationale rechtsorde. In Afghanistan,
Soedan, Bosnië, Irak, Congo en elders staan Nederlandse mannen en vrouwen op de
bres voor orde, veiligheid en wederopbouw. De Nederlandse militairen zijn goed
op hun taak voorbereid en vervullen die in een gevaarlijke omgeving met volle
inzet en overtuiging. Zij weten zich door ons gesteund. Onze gedachten gaan uit
naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren.Het lot van de wereld is óns lot. Wij blijven strijden tegen armoede en
ziekte en voor een beter milieu. Nederland draagt eraan bij dat meer mensen in
ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over schoon water, duurzame energie,
medicijnen en goed onderwijs. Burgers, bedrijven en organisaties tonen zich bij
deze taken steeds meer betrokken.

Ons land wil een positieve rol vervullen in de wereld, door nauw met
anderen samen te werken. Juist in een tijd van spanningen, in de schaduw van
terreurdreiging, is het van belang met daden te laten zien dat er alternatieven
zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil een land zijn dat creatief meezoekt
naar nieuwe oplossingen.Ook de Europese Unie biedt een kader om problemen op te lossen en
geschillen te beslechten. In de Unie geeft de regering haar volle aandacht aan
vragen die het dagelijks leven van mensen raken. Voor onze veiligheid, onze
welvaart, de bescherming van het milieu en de energievoorziening op de langere
termijn hebben wij elkaar als Europeanen nodig. Daaraan werken krijgt prioriteit
boven discussies over de inrichting van de Europese Unie.Bij het overleg over de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk
staan we voor een gezamenlijke opgave. Dit vergt een grote inzet van ons allen.
De regering spant zich ervoor in dat deze besprekingen tot vruchtbare resultaten
zullen leiden. Ikzelf verheug mij er bijzonder op binnenkort de Caraïbische
delen van het Koninkrijk te mogen bezoeken.Onderwijs en jeugd Nederland is een land dat
verantwoordelijkheid neemt in de wereld. Verantwoordelijkheid is er ook dicht
bij huis, in de zorg en aandacht voor elkaar. De regering wil bevorderen dat
alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien en kunnen meedoen in en
bijdragen aan de samenleving. Ieders kwaliteiten moeten tot ontwikkeling kunnen
komen. Onderwijs dat inspireert is daarvoor een eerste vereiste. Speciale
aandacht geeft de regering aan de uitbreiding van stagemogelijkheden en
combinaties van leren en werken. Mensen die in het onderwijs werken, hebben meer
ruimte nodig om beter te kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen. Daartoe
zullen de administratieve lasten voor scholen volgend jaar met meer dan een
kwart zijn teruggebracht. Scholen die goed functioneren, krijgen te maken met
minder inspectietoezicht.Een groot probleem is dat veel jongeren hun school niet afmaken. Een
groeiende groep kinderen heeft bovendien problemen in het gezin of in de sociale
omgeving. Deze jonge mensen mogen wij niet aan hun lot overlaten. Per 1 januari
2007 zal daarom de leerplicht gelden voor iedereen tot 18 jaar die nog
onvoldoende gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt. Onwillige jongeren zullen
worden begeleid.Instellingen in de jeugdzorg gaan beter samenwerken en ontvangen financiële
steun om de wachtlijsten nog dit jaar weg te werken. Ook worden gezinsvoogden
beter toegerust voor daadwerkelijke begeleiding van jongeren.Veiligheid Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit
daalt. Mensen voelen zich veiliger. Om deze gunstige ontwikkeling te versnellen,
stelt de regering extra middelen beschikbaar voor de politie en de sociale
veiligheid in de grote steden. De komende jaren blijven inspanningen
onverminderd nodig om met name de georganiseerde misdaad aan te pakken.Zorg Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen
meedoen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007
de Wet maatschappelijke ondersteuning in. Mensen die thuiszorg of hulpmiddelen
nodig hebben, kunnen voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt voor
hulp die aansluit bij hun behoeften en levenssituatie. De kwaliteit van
verpleeghuizen zal verder worden verbeterd, en mede dankzij extra middelen zijn
wachtlijsten in de thuiszorg niet meer nodig. Het waardevolle werk van
mantelzorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund.Samenleving en integratie Voor ons geluk en ons
welzijn zijn wij op elkaar aangewezen. Aandacht voor anderen, respect voor
andermans inbreng en overtuiging, dat zijn de fundamenten van een levendige
buurt, een bloeiende stad, een sterk land. Het is verheugend dat in veel
gemeenten initiatieven tot ontplooiing komen om de binding tussen mensen te
versterken. De regering ondersteunt burgers en organisaties die zich in eigen
kring inzetten voor een beter begrip tussen groepen in de samenleving.Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we elkaar kunnen verstaan. In de Wet
inburgering nieuwkomers speelt taalvaardigheid dan ook een centrale rol. Volgend
jaar zullen in alle gemeenten de nieuwe Nederlanders in een
naturalisatiebijeenkomst worden verwelkomd.Cultuur De regering zet zich ervoor in de culturele
rijkdommen waarover ons land beschikt, te behouden en toegankelijk te maken. Zo
wordt het Rijksmuseum vernieuwd en is besloten een nationaal-historisch museum
op te richten. Cultuur verbindt en verrijkt.Naast onze inspanningen in de wereld en onze inzet voor elkaar is er nog
een verantwoordelijkheid die op ons allen rust: de verantwoordelijkheid voor de
toekomst. Ook komende generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed
leven op te bouwen.Staat van de economie Van burgers is in de afgelopen
moeilijke jaren veel gevraagd. De regering heeft met het oog op de toekomst
ingrijpende maatregelen moeten nemen en tijdig noodzakelijke vernieuwingen
doorgevoerd. Werknemers, werkgevers en regering hebben er samen toe bijgedragen
dat ons land nu goed kan inspelen op de gunstige ontwikkeling van de
internationale economie.Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn
wereldwijd actief. In bedrijven, het onderwijs, de zorg en in tal van andere
sectoren wordt aan innovatie gewerkt. Ons land is weer concurrerend. Dat is goed
te merken aan de groei van de werkgelegenheid. Dankzij meer banen en lagere
lasten hebben mensen weer meer te besteden. Terwijl de economie groeit, is de
uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht teruggedrongen. Om de
luchtkwaliteit verder te verbeteren, stimuleert de regering het gebruik van
schonere auto's.Er is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd waarop in de toekomst kan
worden voortgebouwd. De begroting voor 2007 is in evenwicht. De administratieve
lasten zullen volgend jaar ten opzichte van 2002 met een kwart zijn verminderd.
Ondernemers merken dat aan soepeler regels voor arbeidstijden en
arbeidsomstandigheden. Daarnaast maakt de regering het ouders gemakkelijker om
een baan te combineren met de zorg voor hun kinderen. Voor werkende ouders wordt
kinderopvang goedkoper en eenvoudiger, omdat alle werkgevers daaraan voortaan
meebetalen. Scholen worden bovendien verantwoordelijk voor het organiseren van
opvang voor en na de lestijden.Er is een sociaal en solide zorgstelsel ingevoerd dat een bijdrage levert
aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. De
keuzemogelijkheden zijn vergroot. Verzekeraars moeten iedereen tegen dezelfde
premie accepteren, ongeacht de gezondheidssituatie. Kinderen worden kosteloos
meeverzekerd.Belangrijke hervormingen zijn ook tot stand gebracht in de sociale
zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze leiden ertoe dat steeds meer mensen werken en
dat steeds minder mensen een beroep doen op een uitkering. Voor het eerst is het
aantal uitkeringen zowel voor werkloosheid, voor arbeidsongeschiktheid als voor
bijstand gedaald.

Al deze maatregelen scheppen de voorwaarden voor het behoud van de AOW en
andere collectieve voorzieningen voor volgende generaties.Infrastructuur Ook dankzij ruimtelijke vernieuwingen
en investeringen in de infrastructuur is Nederland beter voorbereid op de
toekomst. In 2007 worden veel concrete resultaten zichtbaar.Burgers, bedrijven en overheden hebben meer ruimte gekregen om hun eigen
omgeving vorm te geven. Er komen aanzienlijk meer nieuwe woningen beschikbaar.
De stedelijke vernieuwing begint vruchten af te werpen.Achterstanden in het onderhoud van vaarwegen, wegen en spoorlijnen worden
weggewerkt. De Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuwelijn worden in gebruik
genomen, waardoor de verbindingen met onze buurlanden verbeteren.Het is van het grootste belang de Nederlandse delta te beschermen tegen
gevaren van hoog water. In samenwerking met provincies en waterschappen worden
de zwakke schakels in de waterkeringen aangepakt.De zorg voor natuur krijgt verder vorm in het behoud en de ontwikkeling van
nationale parken en landschappen. De regering ondersteunt de ambitie van de
agrarische sector om toonaangevend te blijven in innovatie en spant zich in voor
de kwetsbare visserij.Ondernemerschap Met lagere lasten voor huishoudens en
bedrijven en investeringen in de kwaliteit van de samenleving wil de regering de
basis voor de toekomst verder versterken. Ondernemerschap en innovatie worden
lonender gemaakt. Het wetsvoorstel Werken aan winst beoogt daaraan een
belangrijke bijdrage te leveren. Samen met werkgevers en werknemers wil de
regering zich ervoor inzetten om de gunstige uitgangspositie waarin ons land nu
verkeert, vast te houden. Zo wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt
aan een goede toekomst.Slot Leden van de Staten-Generaal,

Over twee maanden kiezen de Nederlanders van achttien jaar en ouder een
nieuwe Tweede Kamer. Vrije verkiezingen zijn van essentieel belang voor onze
democratie. Zij zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn
evenzeer van betekenis voor de gezámenlijke verantwoordelijkheid die we hebben
voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich
daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij
om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.