Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

De invloed van ziekte in het gezin op het leven van kinderen: ‘Het was mijn vader niet meer’

Nederland telt ruim 100.000 gezinnen met thuiswonende kinderen van wie een van de ouders chronisch ziek is. Tegelijkertijd lijden meer dan 400.000 kinderen en jongeren zelf aan een chronische ziekte. Onderbelicht blijft vaak wat de consequenties van ziekte zijn voor de kinderen in het gezin. In het boek ‘Kon ik toveren…’ dat eind dit jaar wordt uitgebracht door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, portretteert auteur Joanka Prakken gezinnen waarbij een van de leden kampt met een chronische aandoening. In Zorg + Welzijn een voorpublicatie.
Wmo

De rol van het internet in het lokaal sociaal beleid: ‘De lichtzinnige ruimte ontbreekt’

De mogelijkheden voor het internet in het lokaal sociaal beleid lijken onbegrensd. Van simulatiespelen om integrale problematieken op te lossen tot online inspraakavonden, van digitale wijkgeschiedenissen tot scholingsprogramma’s. Met het internet kan het allemaal doelmatiger, efficiënter en sneller. Maar heeft de burger daar wat aan?

Werkelijke cliënteninvloed is nog ver te zoeken: ‘Aan excuus-Truusen hebben we niets’

Niemand in de zorgsector kan nog met goed fatsoen om de belangen van cliënten heen. Ze moeten meer invloed krijgen op het zorgproces, vinden alle partijen. Cliënten brengen tenslotte de premies op en mondige consumenten weten zelf wel wat goed voor hen is, toch? Maar een luis in de pels zijn ze nog lang niet. ‘Cliënten hebben inmiddels op bestuurlijk niveau meer inspraak, maar ze doen nog steeds niet mee aan het publieke debat.’
Wmo

Combinatie van knelpunten speelt opleidingen parten: ‘Als school kunnen wij niet alleen de tekorten in de zorg oplossen’

Met een 'wonderbaarlijk circus' een open dag promoten, een grootscheepse onderwijs- en beroepenbeurs organiseren in Ahoy, het aanbieden van onderwijs-op-maat. Zorgopleidingenhalen alles uit de kast om nieuwe leerlingen en studenten te trekken. Maar doen ze wel genoeg? 'Tussen 1992 en 1997 zijn er gewoon te weinig mensen opgeleid. Daar ondervindt de sector nu de gevolgen van.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Burgers ageren steeds vaker tegen vermeende overlast in hun buurt: Heiligverklaring van de achtertuin

Menig lokale bestuurder krijgt het fors aan de stok met bewoners als hij met de boodschap komt dat er in hun buurt opvang komt voor verslaafden, jongeren, daklozen, stervenden, woonwagenbewoners of asielzoekers. Vanuit het algemeen belang mag die opvang wenselijk zijn, in de ogen van de buurtbewoners is zij dat allerminst. 'Iedereen die niet standaard is, kan op terughoudendheid en weerstand rekenen.'
Participatie

D66-Tweede Kamerlid Boris Dittrich over toenemend racisme: ‘Geweld tegen allochtonen mag niet gebagatelliseerd worden’

Zowel racisme als geweld van extreem-rechts neemt toe, zo blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de meeste incidenten bestaat echter uitsluitend een vermoeden van racisme, want de dader wordt veelal niet achterhaald. Volgens D66-Tweede Kamerlid Boris Dittrich is dat geen reden om racisme te bagatelliseren. 'Dan denken allochtonen: het interesseert jullie helemaal niet'.

Nieuwe topambtenaar Amsterdam-Zuidoost over aanpak sociale problemen: ‘Zonder contact met de burgers heb ik hier weinig te zoeken’

'Hopelijk wordt de aanpak in Amsterdam-Zuidoost zo vernieuwend dat het als voorbeeld kan dienen voor andere Nederlandse steden.' Dit zegt Haroon Saad, een Brit van Pakistaanse komaf, die per 1 september sectorhoofd is van het Bureau Sociaal-Economische Vernieuwingen in het Amsterdamse stadsdeel De Zuidoost. Zijn werkplek werd onlangs gecreNerd, nadat het bureau vijf jaar geleden werd opgericht. Het stadsdeel lijkt nu dus echt vaart te maken met het stimuleren van werk en scholing, de twee onderwerpen waar Saad zich vooral op richt.
Wmo

VWS maakt goede sier met veel extra geld voor zorg: Structurele aanpak laat wederom op zich wachten

Het terugdringen van de wachttijden en het oplossen van het personeelstekort zijn, zoals te verwachten viel, de twee topprioriteiten van VWS in de Zorgnota 2001. Het grootste deel van de extra 3,7 miljard gulden voor de zorg reserveert het ministerie dan ook voor deze posten. Maar structurele oplossingen voor de problemen in ‘de rampsector van het Paarse kabinet’ zijn niet terug te vinden in het jaarlijkse rapport waarin de beleidsvoornemens op een rijtje worden gezet.
Participatie

Participatie en preventie sleutelwoorden in Sociale nota: Nieuwe kansen voor jong, oud, vrouw en allochtoon

Meer ouderen, jongeren, allochtonen en vrouwen moeten het komend jaar aan het werk. Daarvoor heeft het kabinet een scala van maatregelen op het gebied van scholing, training en stimulering in petto. Werkgevers kunnen op allerlei fiscale voordelen rekenen wanneer zij werknemers uit genoemde groepen aannemen. Ten aanzien van jongeren zet het kabinet daarnaast zwaar in op preventie van schooluitval en voorkoming van criminaliteit.
Participatie

Commentaar door Hans van Ewijk, waarnemend directeur Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: Het Ministerie van Zorg

De beleidsagenda in de Memorie van Toelichting van VWS laat maar één conclusie toe: VWS is hard op weg het Ministerie van Zorg te worden. Bijna de hele tekst gaat over Zorgvraagstukken. Er is nog nauwelijks aandacht voor sport, jeugd en lokaal sociaal beleid. De vertaling in het extra budget voor 2001 bevestigt het beeld. Ruim 90 procent van het extra geld gaat naar Zorg. Dat geld gaat vervolgens hoofdzakelijk naar capaciteitsuitbreiding, geneesmiddelen en in iets mindere mate naar arbeidsmarktbeleid en ict in de zorg.