Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Vrijwilligers

Welzijnsdirecteuren omarmen WRR-advies over samenwerking met burgers

In het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vlak voor de zomer presenteerde, wordt onder meer een lans gebroken voor versterking van het welzijnswerk. Behalve aan het rapport zelf besteedt Zorg + Welzijn aandacht aan succesvolle buurtinitiatieven waarvan het rapport bol staat. Hoe beoordelen welzijnsdirecteuren de inhoud en de aanbevelingen?

Opgesloten hulpverleners ontpoppen zich als opstandige pubers: Vergeefs vechten tegen betutteling

Hoe voelt het wanneer je dagindeling wordt bepaald door een ander. Als een groepsleider bepaalt aan welke activiteiten je moet deelnemen, wanneer je mag rusten en als je je aan regels en beperkingen moet houden. Het project ‘Laat je insluiten’ biedt hulpverleners de mogelijkheid de situatie eens van de andere kant te bekijken. ‘Ik krijg nu al genoeg van dat arrogante gedoe’.

ABC Jeugdteam brengt nieuwe werkwijze in praktijk: Toegangspoort voor jeugdhulpverleners

Leuren met probleemkinderen van de ene naar de andere instantie moet tot het verleden behoren. Daarom is de jeugdzorgop zoek naar nieuwe vormen van samenwerken die leiden tot betere hulp. In Leidsche Rijn – de nieuwe stadswijkvan Utrecht – is sinds augustus het ABCJeugdteam begonnen.

Equip zorgt voor grip op crimineel gedrag van jongeren: Uitbannen van denkfouten

De meeste delinquente jongeren blijken denkfouten te maken die ten grondslag liggen aan hun criminele gedrag. Het programma Equip leert jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. ‘Had me dit maar geleerd in 2-vmbo.’

Haags project doorbreekt taboe bij allochtonen op suïcide: Beteugelen van extreme stress

Nadat onderzoeken uitwezen dat de zelfmoordneiging onder allochtone jongeren relatief groot is, wordt links en rechts ingezet op het bespreekbaar maken hiervan. Belangrijk onderdeel is de begeleiding van de achterliggende psychosociale problemen. In Den Haag zijn netwerken ontstaan van scholen, hulpverleners en migranten om het probleem meester te worden.
Verslaving

Verslavingsplatform Katwijk probeert drankprobleem jongeren te beheersen: Sporttassen vol alcohol

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Daarnaast zijn ze ongevoelig voor campagnes tegen overmatig alcoholgebruik, meldde Stichting Alcoholpreventie onlangs. Hoe verloopt de hulpverlening in een gemeente die zucht onder drankmisbruik van jongeren? In Katwijk werken gemeente, politie, en diverse lokale en regionale zorgorganisaties samen in het Platform Verslavingszorg. ‘Wij durven toe te geven dat we een probleem hebben.’

Onderwijsdeskundige Rein Zunderdorp over maatschappelijke taken in het onderwijs: ‘Scholen hoeven niet alles alleen te doen’

Scholen krijgen steeds meer maatschappelijke taken toebedeeld, maar worstelen met de vraag hoe ze die allemaal moeten invullen. Dat blijkt uit een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Onderwijsadviseur Rein Zunderdorp vindt dat scholen meer samenwerking moeten zoeken met zorg- en welzijnsinstellingen om aan maatschappelijke taken te werken. ‘Niemand kan dit alleen.’

Extreem gedrag in de kiem smoren. Amsterdam maakt plan van aanpak tegen verruwing op scholen.

Vijftig schoolbesturen uit het Amsterdamse basis- en voorgezet onderwijs presenteren in oktober plannen om de verruwing op in het onderwijs tegen te gaan. Aanleiding vormen recente onderzoeken waaruit blijkt dat agressie, asociaal gedrag en interculturele conflicten ‘verontrustend’ toenemen. Is de commotie overtrokken of moet de noodklok worden geluid? ‘Het probleem niet erkennen, is struisvogelpolitiek.’
Eenzaamheid

Justitie experimenteert met meerpersoonskamers in jeugdinrichtingen: ‘Het moet wel verantwoord blijven’

Begin dit jaar is begonnen met het samenplaatsen van jongeren in een justitiële jeugdinrichting. Er wordt ervaring opgedaan in De Hunnerberg, Eikenstein en De Hartelborgt. Sommige rofessionals wijzen op de risico’s. Anderen vinden het weer een medicijn tegen eenzaamheid. ‘Je moet bereid zijn om risico’s te nemen.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Twentse jeugdzorg ondersteunt jonge vaders: Onvoorbereid ouderschap

Je bent jong en ongepland vader. Een gezin, verantwoordelijkheid, een zelfstandig leven, een eigen inkomen en ook nog opvoeden. De stap van lekker uitgaan naar een jong gezin is groot. Bovendien raken vaders niet zelden door de overgang geïsoleerd. Jarabee jeugdzorg in Twente heeft een project voor jonge vaders opgezet, zodat ze onderling contact en steun krijgen.