3e Congres Mensen met verward gedrag

Preventie en herstelbevordering in een weerbarstige praktijk
campagnebeeld congres mensen met verward gedrag

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd een uitdaging in het sociaal domein. ’Preventie’ en ’vroegsignalering’ zijn veel gebruikte termen, maar de praktijk van ondersteuning aan deze mensen lijkt weerbarstig. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Verward gedrag

Mensen met verward gedrag hebben vaak te maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociale problematiek.
Een domeinoverstijgende samenwerking tussen alle betrokken partijen is dan ook onontbeerlijk om mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk te ondersteunen én signalen van verwardheid zo snel mogelijk te herkennen. Er wordt daarnaast steeds meer ingezet op persoonsgerichte interventies, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag en het netwerk van naasten staan hierin zoveel mogelijk centraal.

Preventie en vroegsignalering

Het 3e Congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. Én een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert. Je verdiept je in werkwijzen die zich inmiddels bewezen hebben. En, je leert waarom het zo belangrijk is om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden en niet alleen te streven naar een veilige maar ook een inclusieve samenleving.

Deze dag over verward gedrag krijg je antwoord op:

 • Hoe zorg je er voor dat alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal samenwerken in het belang van de mensen om wie het gaat?
 • Op welke manier kun je de effectiviteit bevorderen van structurele vroegsignalering en preventie?
 • Hoe zorg je er voor dat de aandacht  voor de persoon en directe omgeving centraal blijft staan?
 • Welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht hebben zich ondertussen bewezen?
 • Hoe laat je mensen die op de één of andere manier verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start onder leiding van de dagvoorzitter

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.40
Verhaal uit de praktijk
10.00
Lees meer Sluiten
Tien vragen over ’verwarde personen

De toename van ’verwarde personen’-meldingen raakt aan zo’n beetje alles: van maatschappelijke tolerantie, beddenreducties in de klinische zorg tot preventie en sociaal beleid. Bauke Koekkoek probeert 10 vragen te beantwoorden over het fenomeen, van heel praktisch (’wie zijn ’verwarde personen’?) tot heel breed (’hoe heeft dit probleem zo uit de hand kunnen lopen’?). Hij doet dat op basis van twee jaar veldonderzoek, wetenschappelijke analyses en zijn eigen ervaringen in de GGZ-crisisdienst.
Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Een brede herstelbenadering

Veel mensen die zijn hersteld van (ernstige) psychiatrische problemen kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Denk hierbij aan moeite met persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen, sociale contacten of bijvoorbeeld werk. Er is dus een brede herstelbenadering nodig, gericht op symptomatisch, maatschappelijk én persoonlijk herstel.

12.00
Sessieronde 1: goede lokale praktijken in samenwerking met het Schakelteam en ZonMw
12.45
Lunch
13.45
Lees meer Sluiten
De belofte van nabijheid voor mensen met een psychiatrische achtergrond

In de participatiesamenleving moeten mensen meer voor elkaar zorgen. Familieleden, vrienden, buren iedereen moet een steentje bijdragen. Wat komt er in de praktijk van terecht?  Hoe reëel is dat eigenlijk dat ‘zorgen voor elkaar’? Willen mensen wel hulp bieden aan mensen met een psychiatrische achtergrond? En zitten die daar zelf eigenlijk wel op te wachten?
Femmianne Bredewold, socioloog, onderzoeker werkzaam bij de  Universiteit voor Humanistiek.

14.30
Sessieronde 2: goede lokale praktijken
15.15
Pauze
15.35
Lees meer Sluiten
Werken aan gebroken goed

Nederland zoekt al jaren naar oplossingen voor de problematiek rond verwarde personen. Maar het vinden lukt niet goed: eenvoudig is dan ook anders. Ondertussen loopt het hoog op, is er allerwegen schade en neemt de roep om het voor eens en al op te lossen toe. Natuurlijk, als je het kunt oplossen, moet je dat doen. Maar wat nu als je het niet kunt, nog niet kunt? Daar gaat de lezing van Andries Baart over: hoe verleen je zorg in onoplosbare situaties? Wat kun je nog doen als je niks meer kunt doen? Wat is goed om te doen als je bijna niet kunt bedenken wat goed is? Wat is de verhouding tussen ‘recht doen’ en ‘zorg geven’ en wat vragen we eigenlijk van professionals als ze almaar moeten werken in tragische situaties? Natuurlijk: het mooiste is als alles in een klap opgelost wordt? Maar wat nu als dat niet gebeurt?
Prof. dr Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie en presentiebenadering,  is emeritus hoogleraar Presentie en Zorg en was aan meerdere universiteiten in Nederland aangesteld. Momenteel is hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika.

16.30
Afsluiting door de dagvoorzitter

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Bauke Koekkoek

Bauke Koekkoek voltooide de HBO-V (1997), opleiding tot SPV (2000), verpleegkundig specialist (2005) en epidemioloog (2010). Hij werkte full-time in verschillende functies in vooral de acute GGZ. Sinds 2005 combineert hij onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. In 2011 promoveerde hij in de sociale wetenschappen op een proefschrift over ‘moeilijke’ cliënten in de ambulante psychiatrie. Sinds 2011 werkt hij als lector Psychiatrische Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook is hij crisisdienstverpleegkundige en senior-onderzoeker bij Pro Persona GGZ. Inhoudelijk ligt zijn hart bij de match tussen mensen met psychische stoornissen, de samenleving en het zorgsysteem in brede zin. Hij geeft trainingen en publiceerde verschillende boeken over zowel hulpverleningsmethodes als over meer beschouwende onderwerpen.

Andries Baart

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.
Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart – zij het in een iets andere rol – betrokken bij Stichting Presentie.

Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold  is socioloog en werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze doet al jaren onderzoek naar het ideaal van de participatiesamenleving en het samenleven van mensen met en zonder beperking hierin. Zij zet het ideaal van de participatiesamenleving met beide benen op de grond. Ze formuleert daarnaast handvatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na de invoering van de Wmo in goede banen te leiden.

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in en rond het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid:

 • Adviseur WMO
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Directeur
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Huisarts
 • Hulpverlener
 • Klantmanager WMO
 • Maatschappelijk werker
 • Manager publiekszaken
 • Manager Wonen
 • Manager zorg en welzijn
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Politie
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal werker
 • Transitiemanager
 • Veldwerker
 • Werkzaam bij GG&GD
 • Werkzaam bij GGZ
 • Werkzaam bij maatschappelijke opvang
 • Werkzaam bij woningcorporaties
 • Werkzaam bij gemeente
 • Werkzaam bij justitie/reclassering
 • Werkzaam bij woningbouwcorporaties
 • Werkzaam bij politie
 • Werkzaam bij Centra voor Jeugd en Gezin
 • Werkzaam bij RIBW
 • Werkzaam bij instellingen verslavingszorg
 • Wijkverpleegkundigen
 • Zorgbemiddelaar

Tarieven
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 229,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 3 mei 2018) *
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 3 personen en geldig t/m 3 mei 2018) *
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN, NIP Eerstelijnspsychologie en Verpleegkundig Specialisten Register.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.