3e Congres Mensen met verward gedrag

Preventie en herstelbevordering in een weerbarstige praktijk
campagnebeeld congres mensen met verward gedrag

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd een uitdaging in het sociaal domein. ’Preventie’ en ’vroegsignalering’ zijn veel gebruikte termen, maar de praktijk van ondersteuning aan deze mensen lijkt weerbarstig. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Verward gedrag

Mensen met verward gedrag hebben vaak te maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociale problematiek.
Een domeinoverstijgende samenwerking tussen alle betrokken partijen is dan ook onontbeerlijk om mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk te ondersteunen én signalen van verwardheid zo snel mogelijk te herkennen. Er wordt daarnaast steeds meer ingezet op persoonsgerichte interventies, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag en het netwerk van naasten staan hierin zoveel mogelijk centraal.

Preventie en vroegsignalering

Het 3e Congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. Én een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert. Je verdiept je in werkwijzen die zich inmiddels bewezen hebben. En, je leert waarom het zo belangrijk is om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden en niet alleen te streven naar een veilige maar ook een inclusieve samenleving.

Deze dag over verward gedrag krijg je antwoord op:

 • Hoe zorg je er voor dat alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal samenwerken in het belang van de mensen om wie het gaat?
 • Op welke manier kun je de effectiviteit bevorderen van structurele vroegsignalering en preventie?
 • Hoe zorg je er voor dat de aandacht  voor de persoon en directe omgeving centraal blijft staan?
 • Welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht hebben zich ondertussen bewezen?
 • Hoe laat je mensen die op de één of andere manier verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start onder leiding van de dagvoorzitter

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.40
Lees meer Sluiten
Openingsgesprek

Henk van Dijk, landelijk programmaleider “personen met verward gedrag” Nationale Politie en lid van het Schakelteam “personen met verward gedrag”.

10.00
Lees meer Sluiten
Tien vragen over ’verwarde personen

De toename van ’verwarde personen’-meldingen raakt aan zo’n beetje alles: van maatschappelijke tolerantie, beddenreducties in de klinische zorg tot preventie en sociaal beleid. Bauke Koekkoek probeert 10 vragen te beantwoorden over het fenomeen, van heel praktisch (’wie zijn ’verwarde personen’?) tot heel breed (’hoe heeft dit probleem zo uit de hand kunnen lopen’?). Hij doet dat op basis van twee jaar veldonderzoek, wetenschappelijke analyses en zijn eigen ervaringen in de GGZ-crisisdienst.
Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Biedt de AVG ruimte?

Op 1 oktober 2018 moeten gemeenten beschikken over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Dát vereist een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken disciplines. Vormt de AVG dan niet een groot struikelblok en hoe moeten we omgaan met de privacy en het beroepsgeheim?
Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

12.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1: goede lokale praktijken in samenwerking met het Schakelteam en ZonMw

1.1 Integrale aanpak voorbeeldgemeente 1
1.2 Integrale aanpak voorbeeldgemeente 2
1.3 MHFA in de praktijk
1.4 De wijk-GGD’er
1.5 De Crisiskaart

12.45
Lunch
13.45
Lees meer Sluiten
De belofte van nabijheid voor mensen met een psychiatrische achtergrond

In de participatiesamenleving moeten mensen meer voor elkaar zorgen. Familieleden, vrienden, buren iedereen moet een steentje bijdragen. Wat komt er in de praktijk van terecht?  Hoe reëel is dat eigenlijk dat ‘zorgen voor elkaar’? Willen mensen wel hulp bieden aan mensen met een psychiatrische achtergrond? En zitten die daar zelf eigenlijk wel op te wachten?
Femmianne Bredewold, socioloog, onderzoeker werkzaam bij de  Universiteit voor Humanistiek.

14.30
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2: goede lokale praktijken

2.1 Bijdrage van Movisie over de inzet van ervaringskennis bij verward gedrag
2.2 Bijdrage van Stade over verbinding vinden
2.3 Vangnetwerken
2.4 Vroegtijdig Signaleren en Maatwerk: Een systeemgerichte aanpak voor naasten

15.15
Pauze
15.35
Lees meer Sluiten
Werken aan gebroken goed

Nederland zoekt al jaren naar oplossingen voor de problematiek rond verwarde personen. Maar het vinden lukt niet goed: eenvoudig is dan ook anders. Ondertussen loopt het hoog op, is er allerwegen schade en neemt de roep om het voor eens en al op te lossen toe. Natuurlijk, als je het kunt oplossen, moet je dat doen. Maar wat nu als je het niet kunt, nog niet kunt? Daar gaat de lezing van Andries Baart over: hoe verleen je zorg in onoplosbare situaties? Wat kun je nog doen als je niks meer kunt doen? Wat is goed om te doen als je bijna niet kunt bedenken wat goed is? Wat is de verhouding tussen ‘recht doen’ en ‘zorg geven’ en wat vragen we eigenlijk van professionals als ze almaar moeten werken in tragische situaties? Natuurlijk: het mooiste is als alles in een klap opgelost wordt? Maar wat nu als dat niet gebeurt?
Prof. dr Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie en presentiebenadering,  is emeritus hoogleraar Presentie en Zorg en was aan meerdere universiteiten in Nederland aangesteld. Momenteel is hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika.

16.30
Afsluiting door de dagvoorzitter

Sessieronde 1: Goede lokale praktijken in samenwerking met het Schakelteam en ZonMw

1.1
Integrale aanpak voorbeeldgemeente 1
1.2
Integrale aanpak voorbeeldgemeente 2
1.3
MHFA in de praktijk
1.4
De wijk-GGD’er
1.5
De Crisiskaart


Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

2.1
Lees meer Sluiten
Inzet van ervaringskennis in de wijk

In Tilburg én Utrecht lopen projecten waar wijkteams en ervaringsdeskundigen uit de RIBW of GGZ samen in gesprek gaan met inwoners in buurten, waar veel mensen met psychiatrische problematiek wonen. Deze aanpak werkt preventief tegen overlast en isolement.
Ze organiseren buurtbijeenkomsten waarvoor zowel de mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, als de ‘buren’ uitgenodigd worden. Doel is om onbekendheid weg te nemen en om te kijken wat men nodig heeft (van professionals) om plezierig met elkaar samen te leven. Mensen leren elkaar beter kennen en gaan met elkaar in gesprek. Ook werken de ervaringsdeskundigen mee aan deskundigheidsbevordering van de wijkprofessionals. Deze sessie gaat vooral in op de rol van de ervaringsdeskundigen in deze aanpak.
Anne-Marie van Bergen, senior adviseur Thuis in de wijk, Movisie
Petra van der Horst van Samen Sterk zonder Stigma.
Paola van Noordt, ervaringsdeskundig projectleider van RIBW Brabant.

2.2
Bijdrage van Stade over verbinding vinden
2.3
Lees meer Sluiten
Vangnetwerken

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Zij voelen zich eenzaam en ongelukkig. Er is een groot risico op escalatie van problemen en verward gedrag.
Voor deze mensen is Vangnetwerken ontwikkeld. Bij Vangnetwerken geven sociaal werkers samen met de doelgroep vorm aan een wijkgericht netwerk van 30-40 personen. De deelnemers worden betrokken op basis van hun talenten. Zij organiseren activiteiten voor elkaar en bieden elkaar sociale steun. Naar de werkzaamheid is een actie-onderzoek uitgevoerd met de deelnemers. In de workshop wordt ingegaan op de werkzame principes en het actie-onderzoek. Er wordt een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk van de deelnemers aan de workshop.
Jenny Zwijnenburg, sociaal ondernemer en sociaal werker van het jaar 2014.

2.4
Lees meer Sluiten
Vroegtijdig Signaleren en Maatwerk: Een systeemgerichte aanpak voor naasten

Deze sessie gaat in op de rol van naasten bij de zorg voor familieleden met psychiatrische problematiek, verslaving of mensen die de zorg mijden. Hoe kunnen ze invloed uitoefenen op de behandeling van hun naaste? Wat hebben zij zelf nodig? Hoe kunnen zij zelf staande blijven? Welke schakels missen we nog in de zorgketen? Wat kunnen de diverse hulpverleners voor deze naasten betekenen? Ook wordt kort ingegaan op de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt aan familieleden en de ondersteuning die zij daarbij kunnen krijgen van de familievertrouwenspersoon.
Rine Palsma, namens LSFVP, mogelijk met ervaringsdeskundig familielid.

.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Bauke Koekkoek

Bauke Koekkoek voltooide de HBO-V (1997), opleiding tot SPV (2000), verpleegkundig specialist (2005) en epidemioloog (2010). Hij werkte full-time in verschillende functies in vooral de acute GGZ. Sinds 2005 combineert hij onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. In 2011 promoveerde hij in de sociale wetenschappen op een proefschrift over ‘moeilijke’ cliënten in de ambulante psychiatrie. Sinds 2011 werkt hij als lector Psychiatrische Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook is hij crisisdienstverpleegkundige en senior-onderzoeker bij Pro Persona GGZ. Inhoudelijk ligt zijn hart bij de match tussen mensen met psychische stoornissen, de samenleving en het zorgsysteem in brede zin. Hij geeft trainingen en publiceerde verschillende boeken over zowel hulpverleningsmethodes als over meer beschouwende onderwerpen.

Andries Baart

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.
Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart – zij het in een iets andere rol – betrokken bij Stichting Presentie.

Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold  is socioloog en werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze doet al jaren onderzoek naar het ideaal van de participatiesamenleving en het samenleven van mensen met en zonder beperking hierin. Zij zet het ideaal van de participatiesamenleving met beide benen op de grond. Ze formuleert daarnaast handvatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na de invoering van de Wmo in goede banen te leiden.

Jolanda van Boven

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacywetgeving in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en sociale wijkteams.
Mede-initiatiefnemer Stichting Veilige Haven voor innovatie op het gebied van kindermishandeling en relationeel geweld. Was lid Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD) van de VNG.

Henk van Dijk

Henk van Dijk, landelijk programmaleider “personen met verward gedrag” Nationale Politie en lid van het Schakelteam “personen met verward gedrag”.

Jenny Zwijnenburg

Jenny Zwijnenburg is sociaal werker. Zij ontwikkelde de methode Vangnetwerken en won daarmee de titel: sociaal werker van het jaar 2014. Inmiddels verricht Jenny onderzoek naar de werkzaamheid van de methode (Tranzo, Tilburg University) en is zij actief als sociaal ondernemer.

Rine Palsma

Rine Palsma is familievertrouwenspersoon voor naasten van mensen met GGZ problematiek. Haar werkterrein is Zuid Limburg. Zuid Limburg is tevens een proefregio voor de ontwikkeling van familievertrouwenswerk in het Sociaal Domein. Eerder werkte zij als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, als POH-GGZ bij verschillende huisartsen, als familiecoach voor Mondriaan GGZ en daarnaast maakte zij deel uit van een sociaal wijkteam als generalist GGZ.
De functie als familiecoach voor Mondriaan combineerde zij met werkzaamheden binnen een sociaal wijkteam van Maastricht als generalist met specialisatie GGZ. Zij kon binnen het sociaal team haar collega’s maar ook familie van.. uitleggen hoe de GGZ werkt en wat te doen als er sprake is van vermoedens van psychiatrische problematiek. Iets wat niet zo vanzelfsprekend lijkt voor de wereld buiten de GGZ om. Eerder combineerde ze haar SPV werkzaamheden binnen de zorglijn persoonlijkheid met POH taken bij verschillende huisartsen in de regio. En overal kwam ze hulpverleners en naasten tegen die de systemen niet begrijpen die rondom GGZ problematiek zijn ingericht en die elkaar ook tegen kunnen werken. Vroegtijdig signaleren en maatwerk zijn wat haar betreft de oplossing voor personen met verward gedrag.

Anne-Marie van Bergen

Anne-Marie van Bergen, senior adviseur Thuis in de wijk, Movisie.

Petra van der Horst

Petra van der Horst, van Samen Sterk zonder Stigma.

Paola van Noordt

Paola van Noordt, ervaringsdeskundig projectleider van RIBW Brabant.

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in en rond het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid:

 • Adviseur WMO
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Directeur
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Huisarts
 • Hulpverlener
 • Klantmanager WMO
 • Maatschappelijk werker
 • Manager publiekszaken
 • Manager Wonen
 • Manager zorg en welzijn
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Politie
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal werker
 • Transitiemanager
 • Veldwerker
 • Werkzaam bij GG&GD
 • Werkzaam bij GGZ
 • Werkzaam bij maatschappelijke opvang
 • Werkzaam bij woningcorporaties
 • Werkzaam bij gemeente
 • Werkzaam bij justitie/reclassering
 • Werkzaam bij woningbouwcorporaties
 • Werkzaam bij politie
 • Werkzaam bij Centra voor Jeugd en Gezin
 • Werkzaam bij RIBW
 • Werkzaam bij instellingen verslavingszorg
 • Wijkverpleegkundigen
 • Zorgbemiddelaar

Tarieven
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 229,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 3 mei 2018) *
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 3 personen en geldig t/m 3 mei 2018) *
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.