3e Congres Mensen met verward gedrag

Preventie en herstelbevordering in een weerbarstige praktijk
campagnebeeld congres mensen met verward gedrag

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd een uitdaging in het sociaal domein. ’Preventie’ en ’vroegsignalering’ zijn veel gebruikte termen, maar de praktijk van ondersteuning aan deze mensen lijkt weerbarstig. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Verward gedrag

Mensen met verward gedrag hebben vaak te maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociale problematiek.
Een domeinoverstijgende samenwerking tussen alle betrokken partijen is dan ook onontbeerlijk om mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk te ondersteunen én signalen van verwardheid zo snel mogelijk te herkennen. Er wordt daarnaast steeds meer ingezet op persoonsgerichte interventies, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag en het netwerk van naasten staan hierin zoveel mogelijk centraal.

Preventie en vroegsignalering

Het 3e Congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. Én een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert. Je verdiept je in werkwijzen die zich inmiddels bewezen hebben. En, je leert waarom het zo belangrijk is om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden en niet alleen te streven naar een veilige maar ook een inclusieve samenleving.

Deze dag over verward gedrag krijg je antwoord op:

 • Hoe zorg je er voor dat alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal samenwerken in het belang van de mensen om wie het gaat?
 • Op welke manier kun je de effectiviteit bevorderen van structurele vroegsignalering en preventie?
 • Hoe zorg je er voor dat de aandacht  voor de persoon en directe omgeving centraal blijft staan?
 • Welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht hebben zich ondertussen bewezen?
 • Hoe laat je mensen die op de één of andere manier verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start onder leiding van de dagvoorzitter

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.40
Lees meer Sluiten
Openingsgesprek

Henk van Dijk, landelijk programmaleider “personen met verward gedrag” Nationale Politie en lid van het Schakelteam, deelt met jou de laatste inzichten en ontwikkelingen vanuit het Schakelteam en waarom ontschotting, preventie en vroegsignalering zo belangrijk is.

10.00
Lees meer Sluiten
Tien vragen over ’verwarde personen

De toename van ’verwarde personen’-meldingen raakt aan zo’n beetje alles: van maatschappelijke tolerantie, beddenreducties in de klinische zorg tot preventie en sociaal beleid. Bauke Koekkoek probeert 10 vragen te beantwoorden over het fenomeen, van heel praktisch (’wie zijn ’verwarde personen’?) tot heel breed (’hoe heeft dit probleem zo uit de hand kunnen lopen’?). Hij doet dat op basis van twee jaar veldonderzoek, wetenschappelijke analyses en zijn eigen ervaringen in de GGZ-crisisdienst.
Bauke Koekkoek, lector Psychiatrische Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Biedt de AVG ruimte?

Op 1 oktober 2018 moeten gemeenten beschikken over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Dát vereist een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken disciplines. Vormt de AVG dan niet een groot struikelblok en hoe moeten we omgaan met de privacy en het beroepsgeheim?
Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

12.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1: goede lokale praktijken in samenwerking met het Schakelteam en ZonMw

1.1 Sluitende aanpak Zwolle – versterken wat aanwezig is
1.2 Gemeente Cranendonck: AVG bij sluitende aanpak verward gedrag
1.3 Cursus Mental Health First Aid binnen de Nederlandse gemeenten
1.4 De wijk-GGD’er
1.5 Steun door de Crisiskaart

12.45
Lunch
13.45
Lees meer Sluiten
De belofte van nabijheid voor mensen met een psychiatrische achtergrond

In de participatiesamenleving moeten mensen meer voor elkaar zorgen. Familieleden, vrienden, buren iedereen moet een steentje bijdragen. Wat komt er in de praktijk van terecht?  Hoe reëel is dat eigenlijk dat ‘zorgen voor elkaar’? Willen mensen wel hulp bieden aan mensen met een psychiatrische achtergrond? En zitten die daar zelf eigenlijk wel op te wachten?
Femmianne Bredewold, socioloog, onderzoeker werkzaam bij de  Universiteit voor Humanistiek.

14.30
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2: goede lokale praktijken

2.1 Inzet van ervaringskennis in de wijk
2.2 Inclusie en zorg voor mensen met verward gedrag begint in de wijk
2.3 Vangnetwerken
2.4 Vroegtijdig Signaleren en Maatwerk: Een systeemgerichte aanpak voor naasten
2.5 Verward en sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van straatdokters

15.15
Pauze
15.35
Lees meer Sluiten
Werken aan gebroken goed

Nederland zoekt al jaren naar oplossingen voor de problematiek rond verwarde personen. Maar het vinden lukt niet goed: eenvoudig is dan ook anders. Ondertussen loopt het hoog op, is er allerwegen schade en neemt de roep om het voor eens en al op te lossen toe. Natuurlijk, als je het kunt oplossen, moet je dat doen. Maar wat nu als je het niet kunt, nog niet kunt? Daar gaat de lezing van Andries Baart over: hoe verleen je zorg in onoplosbare situaties? Wat kun je nog doen als je niks meer kunt doen? Wat is goed om te doen als je bijna niet kunt bedenken wat goed is? Wat is de verhouding tussen ‘recht doen’ en ‘zorg geven’ en wat vragen we eigenlijk van professionals als ze almaar moeten werken in tragische situaties? Natuurlijk: het mooiste is als alles in een klap opgelost wordt? Maar wat nu als dat niet gebeurt?
Prof. dr Andries Baart, grondlegger van de presentietheorie en presentiebenadering,  is emeritus hoogleraar Presentie en Zorg en was aan meerdere universiteiten in Nederland aangesteld. Momenteel is hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika.

16.30
Afsluiting door de dagvoorzitter

Sessieronde 1: Goede lokale praktijken in samenwerking met het Schakelteam en ZonMw

1.1
Lees meer Sluiten
Sluitende aanpak Zwolle - versterken wat aanwezig is

Tijdens deze sessieronde schenken we aandacht aan de wijze waarop gemeente Zwolle de sluitende aanpak vorm gegeven heeft. Mirjam Hoijtink-Haarman, teammanager OGGZ GGD IJsselland zal toelichten waar de Sluitende aanpak in Zwolle uit bestaat en waarom er voor deze opzet gekozen is. Versterken wat aanwezig is, dat is het streven, echter de uitwerking hiervan vraagt meer aandacht, organisatie en zorgvuldigheid om de keten sluitend te krijgen. Hier zullen we tijdens deze ronde meer over vertellen.

De onderdelen binnen de sluitende aanpak richten zich op;

 • Preventie: hoe kan je met een overzicht veel professionals bereiken
 • Training: op zowel psychiatrie en verst. beperking
 • Melding en toeleiding: Uitbreiding van bestaand meldpunt voor mensen met verward gedrag.

In deze aanpak is een specifieke rol weggelegd voor de ervaringsdeskundigen in de vorm van een klankbordgroep. Pieter Groenenberg, ervaringsdeskundige en lid van de klankbordgroep zal hier meer over vertellen, maar ook stil staan waarom nu juist de ervaringsdeskundige een belangrijk onderdeel is binnen de sluitende aanpak.

Mirjam Hoijtink-Haarman, Teammanager Afdeling Maatschappelijke zorg en project sluitende aanpak mensen met verward gedrag, GGD IJsselland en Pieter Groenenberg, ervaringsdeskundige en lid van de klankbordgroep

1.2
Lees meer Sluiten
Gemeente Cranendonck: AVG bij sluitende aanpak verward gedrag

Een sluitende aanpak van personen met verward gedrag is gebouwd op de volgende pijlers. Professionals uit verschillende domeinen moeten weten welke ruimte de AVG biedt om informatie uit te wisselen en vervolgens dient hun samenwerking goed te worden georganiseerd en te worden geïmplementeerd. In de gemeente Cranendonck wordt aan deze beide aspecten op innovatieve wijze vormgegeven, waarover we je graag meer vertellen.

Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

1.3
Lees meer Sluiten
Cursus Mental Health First Aid binnen de Nederlandse gemeenten

Wanneer verwarde mensen in het nieuws komen is er vaak een dreigende situatie ontstaan met meerdere slachtoffers. Vroegtijdig signalen herkennen, ondersteuning bieden en het netwerk inschakelen kan bij veel psychische aandoeningen verdere escalatie voorkomen.
Het is van belang dat burgers psychische problemen, bij zichzelf en de ander, beter leren herkennen en dat zij leren hoe hier het best mee omgegaan kan worden. Mental Health First Aid ofwel ‘eerste hulp bij psychische problemen’ vervult hierin een zeer belangrijke rol.
In verschillende Nederlandse gemeenten wordt de cursus MHFA aangeboden, waaronder in de Gemeente Hilvarenbeek. Wat omarmt de cursus MHFA en waarom is deze zo veelbelovend, ook voor jouw gemeente?

Evelien Wagemakers,  manager MHFA Nederland en Sanne Abrahams, strategisch beleidsadviseur Samenleving in de gemeente Hilvarenbeek.

1.4
Lees meer Sluiten
De wijk-GGD’er

De wijk-GGD’r: een persoon die werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg: van huisarts tot supermarktmanager; politie tot woningbouwcorporatie. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af en probeert zo escalaties te voorkomen. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt samen met (zorg)ketenpartners bepaalt welke aanpak en zorg de persoon in kwestie nodig heeft.

In Vught bleek deze aanpak al succesvol: het aantal politiemeldingen stabiliseerde. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voert het CCV de werkwijze van de wijk-GGD’er verder in, in 13 proefgemeenten. Hoe kan uw gemeente deze verbindende schakel tussen de domeinen veiligheid en zorg effectief inzetten?

Leonie Aarsen, ‎projectleider ‎Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

1.5
Lees meer Sluiten
Steun door de Crisiskaart

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen. Een ervaringsdeskundige zal vertellen wat de Crisiskaart voor iemand kan betekenen. Gemeenten zetten de Crisiskaart in als onderdeel van hun aanpak voor personen met verward gedrag. Er zijn al diverse voorbeelden in Nederland. In deze presentatie bekijken we hoe de Crisiskaart personen, organisaties en gemeenten tot steun kan zijn, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe dit door verschillende gemeenten al is opgepakt.

Birgitta de Leeuw, projectleider landelijke uitrol Crisiskaart en een ervaringsdeskundige


Sessieronde 2: Goede praktijkvoorbeelden

2.1
Lees meer Sluiten
Inzet van ervaringskennis in de wijk

In Tilburg én Utrecht lopen projecten waar wijkteams en ervaringsdeskundigen uit de RIBW of GGZ samen in gesprek gaan met inwoners in buurten, waar veel mensen met psychiatrische problematiek wonen. Deze aanpak werkt preventief tegen overlast en isolement.
Ze organiseren buurtbijeenkomsten waarvoor zowel de mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf, als de ‘buren’ uitgenodigd worden. Doel is om onbekendheid weg te nemen en om te kijken wat men nodig heeft (van professionals) om plezierig met elkaar samen te leven. Mensen leren elkaar beter kennen en gaan met elkaar in gesprek. Ook werken de ervaringsdeskundigen mee aan deskundigheidsbevordering van de wijkprofessionals. Deze sessie gaat vooral in op de rol van de ervaringsdeskundigen in deze aanpak.

Anne-Marie van Bergen, senior adviseur Thuis in de wijk, Movisie
Petra van der Horst van Samen Sterk zonder Stigma.
Paola van Noordt, ervaringsdeskundig projectleider van RIBW Brabant.

2.2
Lees meer Sluiten
Inclusie en zorg voor mensen met verward gedrag begint in de wijk

Uit onderzoek van Stade Advies in een grote gemeente blijkt dat zorgdragen voor ontmoeten bijdraagt aan het doorbreken van isolement, de dagelijkse bezigheden helpt structureren, overlast helpt beperken  en het zelfvertrouwen vergroot. In betreffende gemeente was al een breed palet van initiatieven en voorzieningen in buurten en wijken aanwezig. Maar in hoeverre kunnen deze een (ontmoeting)functie voor de doelgroep verzorgen en wat is daar voor nodig?

Na verder onderzoek en een grote stedelijke werkconferentie is iedereen het over de belangrijkste bouwstenen eens. Deze gaan nu uitwerking vinden in de praktijk, in proeftuinen in twee wijken. Wat houden deze bouwstenen in en hoe draag je zorg voor ontmoeting als basis voor preventie, herstel en inclusie in je gemeente? Je leert het in deze sessie.

Ervaringsdeskundige Saskia Schurman van Eigenwijze Saskia
Onderzoeker Rudy Bonnet van Stade Advies
Projectleider Erik Vermathen van Stade Advies

2.3
Lees meer Sluiten
Vangnetwerken

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Zij voelen zich eenzaam en ongelukkig. Er is een groot risico op escalatie van problemen en verward gedrag.
Voor deze mensen is Vangnetwerken ontwikkeld. Bij Vangnetwerken geven sociaal werkers samen met de doelgroep vorm aan een wijkgericht netwerk van 30-40 personen. De deelnemers worden betrokken op basis van hun talenten. Zij organiseren activiteiten voor elkaar en bieden elkaar sociale steun. Naar de werkzaamheid is een actie-onderzoek uitgevoerd met de deelnemers. In de workshop wordt ingegaan op de werkzame principes en het actie-onderzoek. Er wordt een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk van de deelnemers aan de workshop.

Jenny Zwijnenburg, sociaal ondernemer en sociaal werker van het jaar 2014.

2.4
Lees meer Sluiten
Vroegtijdig Signaleren en Maatwerk: Een systeemgerichte aanpak voor naasten

Deze sessie gaat in op de rol van naasten bij de zorg voor familieleden met psychiatrische problematiek, verslaving of mensen die de zorg mijden. Hoe kunnen ze invloed uitoefenen op de behandeling van hun naaste? Wat hebben zij zelf nodig? Hoe kunnen zij zelf staande blijven? Welke schakels missen we nog in de zorgketen? Wat kunnen de diverse hulpverleners voor deze naasten betekenen? Ook wordt kort ingegaan op de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt aan familieleden en de ondersteuning die zij daarbij kunnen krijgen van de familievertrouwenspersoon.

Rine Palsma, namens LSFVP, mogelijk met ervaringsdeskundig familielid.

2.5
Lees meer Sluiten
Verward en sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van straatdokters

In deze workshop neemt straatdokter Igor van Laere u mee op zwerftocht. Wat leert u van de 20 jarige student Max en de 42 jarige werkplaatsbezoeker Gerrit? Zijn cliënt en hulpverlening uit balans? Over welke signalen en zorg gaat het bij deze heren?  U maakt kennis met kwetsbare burgers, hun kwalen en risico’s om dakloos te raken. Met lessen van de straat toont Van Laere het belang van preventie van dakloosheid en de noodzaak voor het krachtig neerzetten van integrale zorg voor en tijdens dakloosheid.

Igor van Laere MD PhD, sociaal geneeskundige, straatdokter, coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Bauke Koekkoek

Bauke Koekkoek voltooide de HBO-V (1997), opleiding tot SPV (2000), verpleegkundig specialist (2005) en epidemioloog (2010). Hij werkte full-time in verschillende functies in vooral de acute GGZ. Sinds 2005 combineert hij onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. In 2011 promoveerde hij in de sociale wetenschappen op een proefschrift over ‘moeilijke’ cliënten in de ambulante psychiatrie. Sinds 2011 werkt hij als lector Psychiatrische Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook is hij crisisdienstverpleegkundige en senior-onderzoeker bij Pro Persona GGZ. Inhoudelijk ligt zijn hart bij de match tussen mensen met psychische stoornissen, de samenleving en het zorgsysteem in brede zin. Hij geeft trainingen en publiceerde verschillende boeken over zowel hulpverleningsmethodes als over meer beschouwende onderwerpen.

Andries Baart

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.
Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart – zij het in een iets andere rol – betrokken bij Stichting Presentie.

Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold  is socioloog en werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze doet al jaren onderzoek naar het ideaal van de participatiesamenleving en het samenleven van mensen met en zonder beperking hierin. Zij zet het ideaal van de participatiesamenleving met beide benen op de grond. Ze formuleert daarnaast handvatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na de invoering van de Wmo in goede banen te leiden.

Jolanda van Boven

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacywetgeving in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en sociale wijkteams.
Mede-initiatiefnemer Stichting Veilige Haven voor innovatie op het gebied van kindermishandeling en relationeel geweld. Was lid Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD) van de VNG.

Henk van Dijk

Henk van Dijk, landelijk programmaleider “personen met verward gedrag” Nationale Politie en lid van het Schakelteam “personen met verward gedrag”.

Jenny Zwijnenburg

Jenny Zwijnenburg is sociaal werker. Zij ontwikkelde de methode Vangnetwerken en won daarmee de titel: sociaal werker van het jaar 2014. Inmiddels verricht Jenny onderzoek naar de werkzaamheid van de methode (Tranzo, Tilburg University) en is zij actief als sociaal ondernemer.

Rine Palsma

Rine Palsma is familievertrouwenspersoon voor naasten van mensen met GGZ problematiek. Haar werkterrein is Zuid Limburg. Zuid Limburg is tevens een proefregio voor de ontwikkeling van familievertrouwenswerk in het Sociaal Domein. Eerder werkte zij als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, als POH-GGZ bij verschillende huisartsen, als familiecoach voor Mondriaan GGZ en daarnaast maakte zij deel uit van een sociaal wijkteam als generalist GGZ.
De functie als familiecoach voor Mondriaan combineerde zij met werkzaamheden binnen een sociaal wijkteam van Maastricht als generalist met specialisatie GGZ. Zij kon binnen het sociaal team haar collega’s maar ook familie van.. uitleggen hoe de GGZ werkt en wat te doen als er sprake is van vermoedens van psychiatrische problematiek. Iets wat niet zo vanzelfsprekend lijkt voor de wereld buiten de GGZ om. Eerder combineerde ze haar SPV werkzaamheden binnen de zorglijn persoonlijkheid met POH taken bij verschillende huisartsen in de regio. En overal kwam ze hulpverleners en naasten tegen die de systemen niet begrijpen die rondom GGZ problematiek zijn ingericht en die elkaar ook tegen kunnen werken. Vroegtijdig signaleren en maatwerk zijn wat haar betreft de oplossing voor personen met verward gedrag.

Igor van Laere

Igor van Laere is sociaal geneeskundige en gepromoveerd op sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid in Amsterdam. Hij is oprichter van de Doctors for Homeless Foundation en sinds 2014 coördinator van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG). De NSG is opgericht om lessen van de straat vanuit een breed draagvlak uit te dragen. Zo treden ze op als aanspreekpunt voor professionals werkzaam in sociaal-medische zorg en bouwen aan een (inter)nationaal netwerk van straatdokters/verpleegkundigen. Ze stimuleren onderzoek en onderwijs. En bundelen krachten in geval politieke aandacht nodig is (www.doctorsforhomeless.org). Igor van Laere 25 jaar ervaring als sociaal arts, bij onder meer GGD Amsterdam,  AMC, Universiteit van Bandung, GGD Hart voor Brabant, Regio Gooi en Vechtstreek en kliniek Rodersana in Oirschot.

Birgitta de Leeuw

Birgitta de Leeuw is verandermanager bij organisaties in de driehoek wonen, zorg en welzijn. Ze heeft gewerkt voor gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Birgitta is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van cliëntperspectief en organisatieperspectief. Zodat de stem van inwoners/cliënten echt een plek krijgt in beleid en uitvoering. En zodat maatwerk wordt georganiseerd, zonder dat het willekeur wordt. Het project uitrol Crisiskaart voert zij uit voor het Schakelteam voor personen met verward gedrag, MIND de branchevereniging voor cliënt ondersteuning in de zorg en de Stichting Crisiskaart Nederland.

Mirjam Hoijtink-Haarman

Mirjam Hoijtink-Haarman is als teammanager werkzaam binnen de afdeling Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland. Zij is sinds 2008 werkzaam binnen GGD IJsselland en ze heeft jarenlang als trajectbegeleider gewerkt binnen Team Vangnet, Informatie en Advies en Team Zwerfjongeren.
De volgende teams zijn vanuit GGD IJsselland werkzaam binnen Centrumgemeente Zwolle, namelijk de OGGZ teams en de Centrale Toegang.
Mirjam is zelf jarenlang betrokken geweest bij de inhoud van de OGGZ teams. Door de betrokkenheid, ervaringen van haar en de aanwezige kennis en expertise van alle medewerkers binnen de teams worden enorm veel uiteenlopende, complexe situaties opgepakt en richting zorg uitgezet. Vanwege de vele raakvlakken is zij betrokken bij de Sluitende Aanpak in Zwolle waar de OGGZ teams ook een belangrijke rol in zijn gaan spelen, naast de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Anne-Marie van Bergen

Anne-Marie van Bergen, senior adviseur Thuis in de wijk, Movisie.

Petra van der Horst

Petra van der Horst, van Samen Sterk zonder Stigma.

Paola van Noordt

Paola van Noordt, ervaringsdeskundig projectleider van RIBW Brabant.

Pieter Groenenberg

Pieter Groenenberg Was 10 jaar taxichauffeur toen hij in 2014 een psychose kreeg. Nu volgt hij een studie, ervaringsdeskundige in de zorg AD aan de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast werkt Pieter bij Cosis op een woonvorm voor jongeren en volgend jaar op de beleidsafdeling. Als meedenker is hij betrokken bij het GGZ-beraad Zwolle (vrijwillig).
Ook is hij ZZP’er en in te huren als ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld voor gastlessen/workshops of als spreker. In deze hoedanigheid zit hij in de klankbordgroep ‘sluitende aanpak’ van de GGD in Zwolle.

Evelien Wagemakers

Evelien Wagemakers, manager MHFA Nederland en Sanne Abrahams, strategisch beleidsadviseur Samenleving in de gemeente Hilvarenbeek.

Leonie Aarsen

Leonie Aarsen is ‎projectleider ‎Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Anne-Marie van Bergen

Anne-Marie van Bergen is senior adviseur Thuis in de wijk bij Movisie.

Peter van der Horst

Petra van der Horst van Samen Sterk zonder Stigma.

Paola van Noordt

Paola van Noordt is ervaringsdeskudig projectleider van RIBW Brabant.

Saskia Schurman

Ervaringsdeskundige van Eigenwijze Saskia.

Rudy Bonnet

Rudy Bonnet is onderzoeker bij Stade Advies.

Erik Vermathen

Erik Vermathen is projectleider bij Stade Advies.

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in en rond het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid:

 • Adviseur WMO
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Directeur
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Huisarts
 • Hulpverlener
 • Klantmanager WMO
 • Maatschappelijk werker
 • Manager publiekszaken
 • Manager Wonen
 • Manager zorg en welzijn
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Politie
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal werker
 • Transitiemanager
 • Veldwerker
 • Werkzaam bij GG&GD
 • Werkzaam bij GGZ
 • Werkzaam bij maatschappelijke opvang
 • Werkzaam bij woningcorporaties
 • Werkzaam bij gemeente
 • Werkzaam bij justitie/reclassering
 • Werkzaam bij woningbouwcorporaties
 • Werkzaam bij politie
 • Werkzaam bij Centra voor Jeugd en Gezin
 • Werkzaam bij RIBW
 • Werkzaam bij instellingen verslavingszorg
 • Wijkverpleegkundigen
 • Zorgbemiddelaar

Tarieven
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door het Registerplein met 5 punten (cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
M: 06 – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.