Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Touwtrekken om het inrichten van beroepsonderwijs

Vijf jaar geleden werd de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingevoerd. Die wet moest er onder meer voor zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs transparanter werd, dat het werkveld meer invloed kreeg op het opleiden en dat de verantwoordelijkheid voor de mbo-opleidingen meer bij de opleidingen en werkgevers in de regio kwam te liggen. Nog lang niet overal is men daarin geslaagd. Een kwestie van tijd, of is de WEB ontoereikend?

Hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os over oorzaken schizofrenie: ‘Sociaal kapitaal in wijk bepaalt de kwaliteit van leven’

Landelijk onderzoek geeft aan dat bijna twintig procent van de Nederlanders wel eens een psychotische ervaring heeft gehad. Bepaalde wijken vormen volgens Jim van Os, psychiater en epidemioloog, een verhoogd risico op deze stoornissen. ‘Een buurt waar mensen geen vertrouwen in elkaar hebben, maakt ongelukkig.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Jeugdwelzijnswerk, het aanmerkelijk wijzere alternatief

Jongeren worden steeds meer gezien als een probleemgroep. Remedies worden voornamelijk gezocht in de repressieve sfeer. Maar jongeren zelf willen óók veiligheid op straat en regels op school. Ze willen echter dat die veiligheid en die regels in samenspraak met hén tot stand komt. ‘Wie jeugdigen wil inburgeren in de samenleving’, zo stelde Micha de Winter, ‘moet voorwaarden scheppen voor sociale verbondenheid. Dat betekent: een sociale infrastructuur creëren waarin jeugdigen zich welkom en gewaardeerd. Jeugdwelzijnswerkers spelen daarin als buurtpedagogen een essentiële rol.’
Participatie

Projectleider Louise Schaapveld over Groningse vensterscholen: ‘Kabinet schuift verantwoordelijkheid brede school van zich af’

De brede school wordt van alle kanten bejubeld, maar extra geld van het rijk is niet te verwachten. Louise Schaapveld, projectleider van de Groningse vensterscholen, is bang dat de scholen ten onder gaan aan hun eigen succes. ‘Eerst stimuleren we kinderen om deel te nemen aan de activiteiten en vervolgens moeten we door wachtlijsten ‘nee’ verkopen.’
Wmo

Ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang: ‘Waar blijven de middelen?’

De beleidsvoornemens van VWS voor ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang bieden weinig nieuwe maatregelen. Maar instellingen voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen om de financiële nood van minima en middeninkomens vanwege alle bezuinigingen. ‘Veel mensen kunnen de druk niet meer aan.’

Gezinstherapeute Gitty Feddema over te grote rol maatschappij bij de opvoeding: ‘Kinderen worden te weinig op hun eigen niveau aangesproken’

'Er worden netwerken om de jeugd heen gebouwd als de problemen er al lang en breed zijn,' zegt gezinstherapeute Gitty Feddema. Ze verzet zich ertegen dat de maatschappij moet mee helpen met de opvoeding, zoals onder meer geadviseerd is aan het Kabinet. 'Er zijn maar twee mensen die vanaf de wieg moeten opvoeden: de ouders. Die moeten - eventueel met hulp - hun verantwoordelijkheid nemen.'

Onderzoek naar fysieke en sociale problemen bij herstructurering van wijken: Balanceren tussen emotie en frustratie

In veel Nederlandse steden wordt stevig ingegrepen in de kwalitatief slechte woningvoorraad van oude, naoorlogse wijken. Hoe kunnen bewoners betrokken raken bij deze vernieuwingen? Zowel de fysieke als sociale leefomgeving van de bewoners wordt letterlijk en figuurlijk overhoop gehaald. Enkele maanden geleden presenteerde het landelijke project Heel de buurt hierover een rapport. Over sloop en opbouw in Rotterdam en Den Bosch.

Groeiende aandacht voor kinderen van kankerpatiënten: ‘Tranen in mijn buik’

Een maand geleden startte kinderpsycholoog Nel Kleverlaan een website voor kinderen van kankerpatiënten. Daarop kunnen ze hun verhaal kwijt. Ook kunnen ze via de site met elkaar in contact komen. Volgens Kleverlaan is goede informatie en de mogelijkheid te praten over gevoelens en ervaringen belangrijk. Want aan deze groep is tot nu toe geen aandacht besteed. Martina, één van de kinderen op de site: 'Ik heb veel verdriet. Mensen snappen je niet.'
Verslaving

Jellinek-preventiemedewerker Driss Kaamouchi: ‘Imams kunnen verslaving bespreekbaar maken’

Het onderwerp drugs en verslaving is in de Marokkaanse gemeenschap over het algemeen onbespreekbaar. Aan preventie wordt weinig gedaan. Daarom organiseerde Jellinek Preventie in Amsterdam vorig jaar voor de eerste keer een stoomcursus drugshulpverlening voor imams. 'De verslaving van de Marokkaanse drugsgebruiker wordt zo lang mogelijk ontkend.'

Wetenschap focust zich op biologische kenmerken crimineel gedrag: De opmars van preventieve medicatie

Het was lange tijd taboe, maar oorzaken van crimineel gedrag worden steeds meer gezocht in biologische kenmerken van de persoon. Zo start er binnenkort een grootschalig onderzoek om te kijken of crimineel gedrag op heel jonge leeftijd te herkennen is. Vervolgens is het de vraag of medicatie een opmars moet doormaken bij het voorkomen van buitensporig gedrag. 'Er is nog te weinig bekend over de effecten van medicijngebruik in combinatie met therapie.'