Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Eigen bijdrage maatschappelijke opvang is “prikkel”

Gemeenten moeten een eigen bijdrage kunnen innen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel.
Eigen bijdrage maatschappelijke opvang is

In de Tweede Kamer is vooral de SP-fractie fel tegen. Zij noemt het ‘onrechtvaardig en contraproductief’ om de toegang tot opvang te ontmoedigen met ‘remgeld’. ‘Als mensen te lang in opvangvoorzieningen verblijven is de reden daarvan gelegen in een tekort aan andere begeleidings- en opvangvormen. Dan moet er geen eigen bijdrage als prikkel worden gehanteerd’, vindt de SP.

Wetswijziging
Het wetsvoorstel moet nog verder in het parlement worden behandeld. Waarschijnlijk zullen in elk geval VVD, PvdA en CDA voor de wetswijziging stemmen. De staatssecretaris wijst er op dat het voorstel de gemeenten alleen de bevoegdheid geeft om een eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vast te stellen. Die bevoegdheid is volgens Veldhuijzen van Zanten nu niet vastgelegd, terwijl er her en der wel bijdragen worden gevraagd.

Prikkel
Elke gemeente beslist straks zelf of zij een eigen bijdrage aan de cliënt vraagt. Het kabinet vindt het redelijk om dat wél te doen. Anders dan de SP meent het kabinet dat een eigen bijdrage voor sommige cliënten een goede prikkel is. Een eigen bijdrage leidt ertoe dat betrokkene de afweging maakt of het echt noodzakelijk is om gebruik te (blijven) maken van een voorziening, zo is de redenering. Van een ‘dwangsom’ is geen sprake, stelt Veldhuijzen van Zanten.

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: VNG magazine

3 REACTIES

 1. De rijksoverheid is ten volle verantwoordelijk voor het ontstaan van de dak en thuislozenproblematiek middels a sociaal wanbeleid en schending van sociale en mensenrechten van Nederlandse staatsburgers en draait dus op voor de kosten en dient strafrechterlijk vervolgd te worden voor een internationaal tribunaal.
  Anaconda15’s Blog Fraudezaken in Nederland en benadeling van burgers Spring naar inhoudHomeBad examples of norms and values into the Durch society and beyondFraudezaken in Nederland en de uitleg? De toekomstige zorgboulevard in Zwolle,een failliete zorgsupermarkt voor “bijzondere doelgroepen”eigenaar de gemeente ZwolleFW: De achterlijke onderzoeken naar daklozen en schuldenproblematiek ?De illusie van de rechtstaat Nederland,een consumentenslavenkamp anno 2010, wie een goed gevulde bankrekening heeft die geniet sociale en mensenrechten en wie arm is word door de meerderheid onderdrukt en van zijn of haar vrijheden berooft.
  Geplaatst op juni 10, 2011 door anaconda15
  Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Kwelzijnsrijksmaffia en etterende bemoeizucht
  het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland
  Het leger des Heils heeft als “kerkgenootschap”in 1987 opdracht gekregen van het toenmalige kabinet Lubbers II 4 stichtingen op te zetten,te weten Welzijns en Gezondheidszorg,Dienstverlening en Fonsenwerving en het “kerkgenootschap” zelf maar dat eerder een sektebeweging is met allerlei rituelen.
  Welzijns en Gezondheidszorg kreeg opdracht om de duizenden dak en thuislozen zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden te gaan “gijzelen” in opvanginstellingen daar waar deze daklozen het slachtoffer werden van het doelbewuste ontbrekend volkshuisvestingsbeleid van de kabinetten Lubbers.
  Een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijke raad voor de Nederlandse Regering van 2006 toont aan dat de verzelfstandigde woningcorporaties hun sociale taken hebben verwaarloosd en bezig zijn met winstmaximalisering door commerciele activiteiten en daarnaast bemoeien zij zich met zorg en welzijn wat niet in de woningwet staat vermeld maar door de vrije marktwerking kan iedereen zonder opleidingen en diploma”s zich op deze marktsector zich begeven.
  Zie ook onderzoeksrapport van de Boer en Croon uit 2004 met de titel “Gebruik van AWBZ middelen” en de bijbehorende bijlagen.
  Tijdens de kabinetsperiodes vanaf 1988 liepen de subsidietoekenningen aan het leger des heils op en bij CDA regeringen werden de jaarlijkse rijksbijdrages verdubbeld tot 90% van de begroting van het leger des heils.
  Tot nu toe 200 miljoen euro per jaar en waar Fondsenwerving van het leger maar apart 20 miljoen aan bijdraagt.
  Maar niemand weet waar deze gelden aan besteed worden nog waar de AWBZ gelden blijven want een rijksaccountant controleert niet de financiele jaarverslagen van de 4 stichtingen van het leger des heils
  Bij de woningcorporaties met hun marktwerking en machtspositie was en is
  het zo dat bij een huurachterstand van 3 maanden incoassobureau”s werden ingeschakeld en als dat niet hielp dan werd de gang naar de kantonrechter gemaakt.Blijft de huurder toch achter met betaling dan werden de bewoners met wel of geen kinderen zo de straat opgedonderd en kon men het zelf verder wel uitzoeken,er was en is geen sociaal vangnet aanwezig en worden dakloze burgers richting het leger des heils gestuurd die onderhand een staat binnen een staat is geworden met toegekende privileges en waar zij boven de wet is komen te staan zonder verantwoording af te leggen.
  Een kil en onmenselijk beleid want op straat betekend geen onderdak,geen goede voedselvoorziening of sanitaire gelegenheid en geen medische voorzieningen of sociaal leven en barre levensbedreigende weersomstandigheden.
  Binnen de opvanginstellingen voor dak en thuislozen worden de dakloze clienten financieel uitgekleed en berooft van hun salaris of uitkering tot op de dag van vandaag en waar geen christelijke bevlogenheid aanwezig is binnen de evangelische stichtingen,het draait alleen maar om geld en nog eens geld zonder tegenprestaties te leveren of de client in hun eigenwaarde te laten.
  Voor het verblijf in de opvanginstelling met een simpel bed,bad en broodbeleid zonder zorg en hulpverlening op maat moet een hoge eigen maandelijkse bijdrage worden betaalt die 550 euro bedraagt en waar een tientje zakgeld per week word uitgekeerd en de client zelf de zorgpremie nog moet betalen.
  Die bijdrages gelden ook voor duistere woonbegeleidngstrajectten en waar de dakloze client verplicht een bezoek moet brengen aan de psychiater om zo een indicatie te verkrijgen voor de begeleider die de client allerlei psychische stoornissen aanpraat want hoe meer psychische problematieken hoe meer AWBZ gelden er betaalt word door het zorgkantoor.
  Maar de dakloze client lijd in de meeste gevallen totaal niet aan psychische stoornissen maar vertoont meer egocentrische en weerbarstig gedrag door de terechte afkeer van de zogenaamde hulpverlenende instanties die geen juist zorgaanbod heeft en waar het zorgkantoor niet nagaat of het de juiste zorgaanbieder is voor de dakloze client.
  In 1986 kwam de fraude met de bouwsubsidies aan het licht waardoor staatssecretaris volkshuisvesting de Hr. Gerrit Brokx moest aftreden omdat er geen toezicht was uitgeoefend op de besteding van de bouwsubsidies die richting Burgerlijk Pensioenfonds gingen die investeerden in sociale woningbouw.
  Zijn opvolger staatssecretaris Heerema besloot daarop met de bruteringsoperatie te beginnen en liet de landelijke woningcorporaties verzelfstandigen waardoor de corporaties teveel bestuurlijke macht kregen en invloed op de woningbouw en huisvestingsbeleid binnen de gemeentes en waar zij hun kerntaken niet meer uitvoerden zoals voor de helft koop- woningen bouwen en voor de andere helft sociale huurwoningingen die werden bekostigd uit de verkoop van koopwoningen en zij gingen zich ook toeleggen op commerciele activiteiten die buiten hun taakstellingen vielen en zich bemoeien met zorg en welzijnvraagstukken maar dat past niet in hun werkterrein en is verboden volgens de woningwet en dat komt nu na 16 jaar aan het licht.
  Er moet nog bij vertelt worden dat dit doelbewust CDA beleid is,omdat de Rabobank de grootste hypotheek verstrekker van Nederland is en in de top van de Rabobank zitten allemaal CDA leden die gelieerd zijn aan de tweede kamerfractie CDA en CDA bewindslieden.
  Met andere woorden wie de woningmarkt in zijn greep heeft en nu ook de zorgsector die heeft een politieke-economische machtsmiddel en kan via chantagepraktijken en via subsidieverstrekking een hele samenleving dwingen in een keurslijf van “christelijke schijnnormen en waarden”en regels en voorschriften via het maatschappelijk middenveld waar Balkenende het zo graag over heeft met zijn VOC mentaliteit.
  Wie wil nog beweren dat er geen psychopatenkabinetten aan het bewind zijn!
  Aan de andere zijde is de PvdA ook met zulke praktijken bezig op lokaal en landelijk niveau zoals hier in Zwolle o.a. het geval is met zogenaamde sociaal bevlogenheid voor daklozen en waar een Herberg als uithangbord word gebruikt voor hun louche praktijken.
  Maar zij zijn met het CDA verwikkeld in een desasreuze competitiestrijd over de ruggen van kansarmen en waar de belastingbetalers voor de kosten kunnen opdraaien en waar de Nederlandse samenleving naar de afgrond is geholpen op financieel en economische gebied.
  Want die dient zich al weer aan middels hoog oplopende kosten voor onderdak,energie en zorg en waar de graaiculturen van ondernemers en managers gewoon door zullen gaan.
  Noot:Dus het Leger des Heils is geen kerkgenootschap maar een evangelische sektebeweging die is ingehuurd door het CDA als huurlingenleger om dakloze burgers van hun sociale rechten af te houden en te evangeliseren om zo de ontkerkeling tegen te gaan en de inkomsten veilig te stellen voor een geldverspillende christelijke overheid en het valse Koninkrijk der Nederlanden in stand te houden en de burgers van de ware geest der vrijheid weg te houden zodat zij hersenloze comsuptie en werkslaven blijven
  Voor de naaste toekomst die er niet is als we zo doorgaan met de roofbouw op onze planeet.

 2. Lees alle reacties
 3. Aan iedere vorm van ‘consumptie’ zit nu eenmaal een kostenplaatje aan verbonden. Dat is een simpel (sociaal-) economisch principe.
  Dat er dus een eigen bijdrage van de MOVO consumenten wordt gevraagd is dan ook alleszins te billijken. Punt is echter wel in hoeverre er ook daadwerkelijk een eigen bijdrage zal worden betaald en welk ‘effect’ dit dan zal hebben op de ‘consumptie’.
  Het hoeft geen verder betoog dat het grootste deel van de MoVo consumenten uit de laagste inkomensklassen komen , mogelijk al ook op andere gebieden gebruik maken van de collectieve zorg- en welzijns pot en dus óf geen cent te makken hebben óf onder het zgn. cumulatie principe vallen óf hun eigen bijdrage weer via de bijzondere bijstand terug zien vloeien in hun eigen zak.
  En dus komen de kosten uiteindelijk toch weer voor rekening van degenen die de gesubsidieerde granieten onderklasse van afhankelijken al van een bestaanszekerheid voorzien. Symboolpolitiek dus … om de betalende minderheid rustig te houden.

 4. Het zou de redactie van Zorgwelzijn sieren als zij wat onderzoek in deze zaak zouden doen. Alle clienten van opvanginstellingen betalen een eigen bijdrage voor het verblijf in de opvang. Al sinds jaar en dag (+/- de laatste 60 jaar). Daar is nu echter geen wettelijke regeling voor. Bij de invoering van de WMO is men (opnieuw) vergeten dat te regelen. Daarmee is de rechtspositie van clienten in de opvang zeer wankel. De voorgestelde regeling geeft clienten een sterkere rechtspositie en schept duidelijkheid over rechten en plichten. Ook is er dan een partij bevoegd om bijdragen te innen.Nu is daar geen bevoegdheid voor geregeld en dat maakt de huidige praktijk zeer discutabel.
  Voor meer informatie zie http://www.eigenbijdrage-movo.nl