Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Wmo

Outreachende hulpverlening succesvol door engagement en praktisch handelen: Wars van standaardhulp

‘Outreachend werken zorgt voor nieuw elan in de hulpverlening,’ zegt onderzoekster Lia van Doorn. Zij volgde de laatste drie jaar tien innovatieve projecten op de voet. Eén daarvan, het mobiele schoonmaakteam in Almere, toont dat ‘zorgmijders’ te bereiken zijn waar dit voorheen een onmogelijke taak leek. ‘Er moet buiten de geijkte paden naar oplossingen worden gezocht.’

Zorg aan huis verdringt intramurale zorg: Leegstand verzorgings- en verpleeghuizen

Ondanks de wachtlijsten blijken verzorgings- en verpleeghuizen te kampen met leegstand. Volgens Arcares gaat het alleen om instellingen in de grote steden. De Landelijke Vereniging van Indicatieorganen ziet in deze ontwikkeling een maatschappelijke trend. Het verzorgingshuis lijkt te verdwijnen, het verpleeghuis wordt gemeden. Dat kan financiële gevolgen hebben.
Wmo

Artiesten prikkelen zintuigen van personeel en cliënten in zorginstellingen: Zoeken naar ontroering

‘Schenk aandacht aan het gezonde in de mens en in de organisatie als geheel.’ Dat is de stelregel van Hannah Freud van de Amsterdamse stichting Anders Beleven. Medewerkers van haar organisatie laten personeel en patiënten van zorginstellingen een andere dag dan andere beleven. Via het prikkelen van zintuigen benadrukken zij het gezonde in de patiënt. ‘Soms zit ontroering in iets heel kleins.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Kabinet stemt in met Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ‘Gemeentelijke verschillen onvermijdelijk’

Het kabinet heeft ingestemd met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Staatssecretaris Ross van VWS wil met de wet de gemeentelijke zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mensen met maatschappelijke problemen grondig moderniseren. Organisaties van gehandicapten en chronisch zieken zien grote gevaren.
Wmo

Subsidies stimuleren zelfstandigheid AWBZ-doelgroepen: Dienstenregeling Wonen en Zorg rond

De subsidieregeling Diensten bij Wonen en Zorg is rond. Vanuit deze tijdelijke regeling kunnen activiteiten worden betaald die het mogelijk maken dat ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten zelfstandig blijven wonen. Het College voor Zorgverzekeringen noemt de regeling ‘teleurstellend’.
Wmo

Andrée van Es over versnippering in de geestelijke gezondheidszorg: ‘Recht op ondersteuning dreigt weg te vallen’

GGZ Nederland vindt het zorgelijk dat de geestelijke gezondheidszorg onder de AWBZ, ziektekostenverzekering en gemeente gaat vallen. Ook leidt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning volgens voorzitter Andrée van Es tot kapitaalvernietiging. ‘Cliënten moeten met steeds minder zorg genoegen nemen. We zien wat de decentralisatie met het welzijnswerk heeft gedaan.’
Wmo

Directeur MEE Nederland over ombouw sociaal pedagogische diensten: ‘Voormalige SPD’er wordt pure ondersteuner’

Het werk van de oude Sociaal Pedagogische Diensten verandert drastisch. De naamswijziging in MEE was de eerste zichtbare aanzet. Tegelijkertijd breidt de instelling haar doelgroepen uit en neemt ze afscheid van geïndiceerde zorg. Resultaat moet zijn dé organisatie voor laagdrempelige cliëntondersteuning. ‘De cliënt heeft altijd het laatste woord,’ aldus directeur Annemarie Juli.
Wijkteam

Breda bundelt wonen, zorg en welzijn in één wijk: Fundamenten voor de levensloop

Het aanbod op het terrein van wonen en zorg is voor buurtbewoners vaak te versnipperd. Vandaar dat enkele jaren geleden de woonzorgzone in het leven werd geroepen. Verschillende voorzieningen werden hierin gebundeld. Maar in Breda werd de component welzijn node gemist. Reden voor de stad om de woonzorgwelzijnswijk te introduceren. ‘Samenwerking moet een automatisme worden.’
Wmo

Rijk en gemeenten nemen voorschot op nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg: Alternatieven voor dure zorg

Het rijk wil voorkomen dat steeds meer burgers een beroep blijven doen op dure zorg. In plaats daarvan moeten ze eenvoudiger toegang krijgen tot goede welzijnsvoorzieningen. De nota die staatssecretaris Ross hier volgende maand over presenteert, moet de komst van de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Zorg inluiden. Zowel de VNG als de MO-Groep is positief, zij het onder voorwaarden.
Armoede en Schuldhulpverlening

Elite sociale sector doet term welzijn in de ban: ‘Welzijn is gewoon niet meer sexy’

Het Tijdschrift voor de Sociale Sector nam in het decembernummer afscheid van de term ‘welzijn’ en leek daarmee en passant het bestaansrecht van het welzijnswerk in twijfel te trekken. Het Amsterdams cultureel centrum De Balie wijdde er eind januari een discussie aan. ‘Een containerbegrip als welzijn kun je niet zo maar overboord gooien,’ vindt de Haagse welzijnswethouder Jetta Klijnsma.