Congres Zorgmijders

Denken in mogelijkheden

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor het congres Zorgmijders op 2 november 2021. De volgende editie van dit congres vindt plaats in 2022. Wil je als eerste op de hoogte gehouden worden van het nieuwe programma? Laat dan je gegevens achter via dit interesseformulier.

Congres Zorgmijders | 2 november 2021

Koningin Maxima zei het zo mooi in haar televisie interview: "Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden". Hoe zet jij je werk met zorgmijders zo goed mogelijk in? Experts uit de praktijk reiken je vanuit verschillende invalshoeken handvatten aan en geven je inzicht over hoe na te denken in mogelijkheden om je werk zo goed mogelijk te doen binnen het thema Zorgmijders.

Met een vernieuwd programma en inspirerende sprekers

 • Andries Baart start de dag met een lezing over de kwaliteit van de contactlegging en de relatie, het geduld, het vertrouwenwekkende karakter, de mate van belangstelling en erkenning. Hij gaat in op de factor: de relationele benadering.
 • Vertrouwen opbouwen en behouden is de basis voor succes in de bemoeizorg. Niels Mulder gaat in op wat dit betekent voor de organisatie van de zorg. Welke goede voorbeelden zijn er in ons land?
 • Ervaringsdeskundige Toon Walravens vertelt hoe je kwetsbaarheid omzet in kracht.
 • Marian Verkerk sluit de dag af met een ethische casus: voorbij de morele verlegenheid, ongehoorzame professionals maken het verschil. Bevinden we ons daarmee op het hellend vlak van morele willekeur? Of is ongehoorzaamheid juist een teken van professionele excellentie?

Door middel van praktijkvoorbeelden, casussen en tools gaan we in op de laatste actualiteiten rondom zorgmijders. Hoor hoe andere collega’s omgaan met de dagelijkse uitdagingen denken in mogelijkheden.

Bezoekers over het congres Zorgmijders

Meer know-how opgedaan te hebben over de achtergronden die schuil liggen achter het zorgmijders gedrag.”

Altijd onder de indruk van Niels Mulder en zijn verfrissende kijk op zorgvuldig zorgzoeken. Philip Delespaul deed de ogen weer eens openen als het gaat over wat we de ander met dwang aan kunnen doen. Tot slot is ethiek iets dat altijd in de zorg een rol zou moeten spelen, maar vaak vergeten wordt ten behoeve van de geprotocolleerde zorg. Daarnaast: zie de ander zoals je zou willen dat de ander jou zou zien in een dergelijke situatie. Geweldige dagvoorzitter wederom. Dank!

Veel diverse sprekers en verschillende invalshoeken. Het heeft mij echt aan het denken gezet op een positieve manier. Minder bezig zijn met het doel maar met het proces.”

08.30
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00
Lees meer Sluiten
Interactieve opening

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

09.05
Lees meer Sluiten
En de kern is de kwaliteit van de relatie – over de omgang met zorgsceptici

De succesvolle contactlegging met problematische zorgmijders, zorgwantrouwers, zorgvrezers, zorggekwetsten en zorgverwerpers kent vele factoren: slimme organisatie, behulpzame wetgeving, vroegtijdige signalering en bijvoorbeeld beproefde methodieken. Maar uiteindelijk draait alles om de kwaliteit van de contactlegging en de relatie, het geduld, het vertrouwenwekkende karakter, de mate van belangstelling en erkenning.
In zijn lezing zoomt Andries Baart in op deze ene factor: de relationele benadering. Waar hebben we het precies over, wat omvat het en wat brengt de relationele benadering de professional en de zorgbehoeftige? Hij zal daarbij, in theorie en aan de hand van praktijkvoorbeelden, de nadruk leggen op het verschil tussen de zwakke of strategische relationaliteit en de sterke of programmatische relationaliteit: is de relationele benadering een zoveelste trucje of niet, en kan ze meer zijn? In dat geval is relationaliteit niet het probleem in de contactlegging maar de oplossing!

Andries Baart, hoogleraar UMC Utrecbt, afdeling Psychiatrie (Nederland) en NWU, afdeling Optentia (Zuid-Afrika)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De gestalten van de relationele benadering
 • Wat de opbrengst van de relationele benadering kan zijn
 • Hoe de relationele benadering oprecht wordt ingezet

09.50
Reflectie
10.00
Lees meer Sluiten
Samen werken aan vertrouwen

Mensen met ernstige psychiatrische problemen die zorg mijden, of zich misschien niet thuis voelen in ons ingewikkelde zorgsysteem, geven niet makkelijk hun vertrouwen aan hulpverleners. Dit betekent iets voor de wijze waarop wij bemoeizorg (of de nieuwe naam: “assertieve zorg”) moeten vormgeven. Namelijk inzetten op contact maken, het winnen en behouden van vertrouwen, waarbij we als professionals uit de GGZ en het sociaal domein intensief, langdurig en op het niveau van de cliënt (en diens naasten) gezamenlijk optrekken. Zo kunnen cliënten profiteren van verschillende deskundigheden, zonder steeds te moeten worden overgedragen van de één naar de ander. Wat betekent dit voor de organisatie van de zorg en welke goede voorbeelden zijn er in het land?

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en psychiater, Parnassia Groep

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Vertrouwen opbouwen en behouden is de basis voor succes in de bemoeizorg
 • Samenwerken als professionals uit verschillende domeinen is cruciaal, maar dan wel op het niveau van de cliënt en diens naasten
 • Soms vereist dit professionele ongehoorzaamheid aan het systeem

10.45
Reflectie
10.55
Ochtendpauze
11.15
Lees meer Sluiten
Tips van een ervaringsdeskundige: Hoe zet je kwetsbaarheid om in kracht?

Na negen maanden veilig in de buik van je moeder gedragen te worden kom je op de wereld. Als baby heb je niets bij te zetten en grijp je naar de veiligheid in je omgeving. Die veiligheid zoek je bij de mensen die het dichtst bij je dienen te staan. En precies daar greep Toon Walraven mis. Normaliter bouw je met je ouders een betekenisvolle betrouwbare relatie op. Voor hem liep dit dus net iets anders. Door een onveilige hechting en ontwrichte opvoeding werd hij als jong mannetje door de kinderbescherming uit huis geplaatst. En zo kwam hij in de professionele en justitiële systemen terecht. Wantrouwen, achterdocht en argwaan lagen steeds meer voor de hand dan vertrouwen in de ander. Hij kreeg het gevoel dat niemand hem de moeite waard vond. Als alle volwassen mensen je opgegeven hebben hoe kun je dan als jong mens nog in jezelf blijven geloven. Hij ging roeien met de riemen die hij had. Hij kwam niet meer vooruit en was het ook nog gewoon gaan vinden. Toon zorgde er wel voor uit de handen van de hulpverlening te blijven. De rekening hiervoor kreeg hij op latere leeftijd gepresenteerd. Juist datgene wat hij het hardst nodig had om hulp te kunnen vragen was er niet meer: vertrouwen te hebben in andere mensen. Zorgmijding is meestal oorzaak en gevolg en niet altijd diagnose waardig!

Toon Walravens, ervaringsdeskundig beleidsadviseur, Forensische kliniek De Woenselse Poort (GGzE)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Werken vanuit een betekenisvolle relatie
 • Positie en verlangen van de ander in een breder perspectief te plaatsen
 • Dat je je realiseert dat de zaai- en oogsttijd nooit op één dag samenvalt

12.00
Reflectie
12.10
Lunchpauze
13.10
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1

Keuze uit de verdiepende sessies:

 • Over het vertrouwen van de straatdokter
 • Praktijkverhalen: Een verfrissend perspectief
 • Overlevingsstrategieën van zorgmijders: herkennen en doorbreken?
 • Hoe helpt de nieuwe Wet verplichte GGZ om dwang te vermijden en creatieve oplossingen te vinden

14.10
Sessiewissel
14.15
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2

Keuze uit de verdiepende sessies:

 • Over het vertrouwen van de straatdokter
 • Praktijkverhalen: Een verfrissend perspectief
 • Overlevingsstrategieën van zorgmijders: herkennen en doorbreken?
 • Hoe helpt de nieuwe Wet verplichte GGZ om dwang te vermijden en creatieve oplossingen te vinden

15.15
Middagpauze
15.35
Lees meer Sluiten
Voorbij de morele verlegenheid: ongehoorzame professionals maken het verschil

In de wijze waarop we de zorg hebben georganiseerd, staat methodisch en theorie gestuurd dienst verlenen voorop. De ‘dingen goed doen’, dat wil zeggen vakbekwaam en volgens de aangegeven regels en protocollen. Maar zorg is ook weerbarstig en laat zich niet altijd ‘regelen’. Goede zorg is daarom ook het ‘goede doen’ voor die cliënt in deze concrete situatie. Dat kan ook betekenen dat professionals soms ongehoorzaam zijn aan de voorgeschreven zorgpaden en regels. Bevinden we ons daarmee op het hellend vlak van morele willekeur? Of is ongehoorzaamheid juist een teken van professionele excellentie?

Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek (UMCG)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Inzicht in hoe over professionaliteit gedacht kan worden
 • Inzicht hoe zorgmijdend gedrag van de cliënt juist kan uitnodigen tot professionele ongehoorzaamheid
 • Inzicht in de wijze waarop ook de organisatie van zorg kan bijdragen aan het voorkomen van zogenaamd zorgmijdend gedrag

16.05
Reflectie
16.15
Lees meer Sluiten
Afsluiting

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Over het vertrouwen van de straatdokter

Mensen die wegblijven van de zorg hebben de neiging te schuilen, huilen of vervuilen. Deze mensen kennen een weg met levenspijn, trauma en wantrouwen naar de hulpverlening. Dakloosheid kan het resultaat zijn van het niet kunnen of durven vragen van de juiste hulp en het wegblijven van de juiste hulpverleners. Eenmaal bij de straatdokter, waar kan men op vertrouwen? Over lessen van de straat, preventie van dakloosheid en het verzachten van levenspijn bij hen die dakloos zijn geraakt.

Igor van Laere, voorzitter Nederlandse Straatdokters Groep

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Van dakloosheid kan de samenleving leren
 • Van dakloosheid moeten hulpverleners leren
 • Waarom moet je de straatdokter vertrouwen

2.
Lees meer Sluiten
Praktijkverhalen: Een verfrissend perspectief

Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkverhalen over zorgmijders. We hebben nogal eens de neiging om vooral te de problemen van zorgmijders te belichten. In deze sessie kiezen we voor een ander type verhalen, namelijk verhalen waarbij plezier en het alledaagse leven voorop staan. Jenny Zwijnenburg brengt voorbeelden in. De verhalen zijn een vertrekpunt om samen in gesprek te gaan over goede praktijken. Andries Baart verbindt de verhalen met inzichten uit onderzoek en literatuur.

Jenny Zwijnenburg, ervaringsdeskundige en Andries Baart, hoogleraar UMC Utrecht

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe je aansluit bij de krachtige kant van zorgmijders
 • Hoe dat je denken over zorgmijders verandert
 • En wat dat betekent voor de zorgmijders die jou tegenkomen

3.
Lees meer Sluiten
Overlevingsstrategieën van zorgmijders: herkennen en doorbreken?

In deze sessie gaan we in op overlevingsstrategieën van mensen die zorgmijdend zijn. Aan bod komen de achtergronden van hun terugtrekgedrag, en de strategieën die ze in het alledaagse leven hanteren om met hun problemen om te gaan. Deze strategieën bieden veiligheid en houvast, maar versterken tegelijkertijd de problematiek. Interventies om de strategieën te doorbreken zijn zeer bedreigend. In de sessie laten we zien welke mogelijkheden er zijn om zorgmijdende mensen te helpen.

Prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Herkennen van strategieën die zorgmijdende mensen hanteren
 • Veel interventies zijn bedreigende omdat ze die strategieën doorbreken
 • Concrete tips om hup te bieden aan zorgmijdende mensen

4.
Lees meer Sluiten
Hoe helpt de nieuwe Wet verplichte GGZ om dwang te vermijden en creatieve oplossingen te vinden

De wet verplichte ggz (Wvggz) is ontwikkeld om het veld te helpen creatieve oplossingen te vinden die dwang minimaliseren of vermijden. In de praktijk lukt dat niet goed. De wet wordt vaak gezien als het kader waarbinnen dwang toegelaten wordt. Het is moeilijk om de mogelijkheden die de wet beidt om creatieve oplossingen te vinden, in de dagelijkse praktijk te brengen. Vaak lijkt het te laat voor creativiteit. We hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan. In de sessie wordt verkend welke creatieve oplossingen de wet biedt.

Phillippe Delespaul, hoogleraar Innovatie in de GGZ en klinisch psycholoog

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe de wet verplichte ggz in de praktijk werkt
 • Wat de betekenis is van ‘ultiem remedium/met de rug tegen de muur’ en hoe dit te vermijden
 • Hoe de interventiemogelijkheden te diversifiëren

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 2 november 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

 • Activiteitenbegeleider
 • Adviseur/consultant
 • Ambtenaar
 • Ambtenaar gemeente
 • Begeleider
 • Begeleider/coach
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casemanager
 • Cliënt Ondersteuner
 • Directeur
 • Docent
 • Ervaringsdeskundige
 • Gezinsbegeleider
 • Hoofd Wijkteams
 • Huisarts
 • Jeugdwerker/jeugdconsulent
 • Maatschappelijk werker
 • Mantelzorger
 • Onderzoeker
 • Opbouwwerker
 • Orthopedagoog
 • Ouderenwerker/-adviseur/-consulent
 • Psycholoog
 • Schuldhulpverlener
 • Sociaal werker
 • Teamleider/manager
 • Thuiszorgmedewerker
 • Vrijwilliger
 • Vrijwilligerscoördinator
 • Wijkverpleegkundige
 • Woonbegeleider

Tarieven (btw vrij)
399,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief*
349,- per persoon (brw-vrij) | Vroegboektarief (geldig t/m 31 juli 2021) *
349,- per persoon (btw-vrij) | Collegatarief (vanaf 2 deelnemers)*
349,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg+Welzijn)*
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals
 • Verpleegkundig Specialisten Register
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • ABAN – Algemene Nascholing (KNMG-GAIA)

Heb je nog suggesties voor accreditatie bij bepaalde bureaus of verenigingen? Neem dan contact op met Willemijn Herfkens (willemijn.herfkens@bsl.nl). Bij meerdere aanvragen voor een bepaalde vereniging zullen wij deze in overweging nemen. Congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Willemijn Herfkens
M: 06 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
M: 06 479 477 39
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Manon Dekker
T: 010 7421020
E: manon@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.