Congres Mensen met verward gedrag

Samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein

Goed nieuws! Congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden! Volgens de richtlijnen van het RIVM word je gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Congres Mensen met verward gedrag | 16 september 2021

De samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein komt lang niet altijd goed van de grond. Voor de mensen met verward gedrag om wie het gaat, de cliënten, is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we morgen al inzetten. Hoe? Daar gaan we tijdens deze dag praktisch en concreet op in.

Mensen met verward gedrag
De aandacht voor mensen die in hun woonomgeving verward gedrag vertonen, is de laatste jaren toegenomen. Het gaat om kwetsbare mensen die soms hulp nodig hebben om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De coronaperiode waar we nu in zitten, is voor veel mensen, zeker mensen die al psychische klachten hebben, stressvol. Angst, somberheid en andere klachten kunnen toenemen en in veel situaties is er minder directe hulp beschikbaar. Daar bovenop komt de samenwerking tussen de domeinen lang niet altijd goed van de grond. Waar ligt dit aan?

Samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein
Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn één. Voor hen is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we morgen al inzetten. Hoe? Daar gaan we tijdens deze dag praktisch en concreet op in.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

 • Mensen met verward gedrag: de invloed van de coronatijd
 • In de praktijk: stop met het doorschuiven van cliënten
 • Hoe moet het niet? Door de ogen van een ervaringsdeskundige
 • Hoe kunnen de GGZ en het sociaal domein beter samenwerken?
Wat zeggen oud deelnemers over het congres Mensen met verward gedrag?

Een dag waarbij je mensen uit het vak en netwerkpartners ontmoet.”

Goede centrale sprekers! Evenwichtig beeld met betrekking tot de problematiek en aanpak.”

Leuke ontmoetingen met mensen, initiatieven gehoord die mij aanspreken. Deze initiatieven gaan vooral over lef hebben en om de regels en wetten heen bewegen. Het gesprek over zingeving en mens zijn.”

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

09.40
Lees meer Sluiten
Primeur: Hoe houd je blijvend aandacht voor mensen die herstellen na verward gedrag als gevolg van ggz problemen?

In het toezichtonderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ keek Toezicht Sociaal Domein (samenwerking van vier rijksinspecties) naar de sluitende aanpak in de fase van het herstel na verward gedrag. Naast herstel op het gebied van psychische en/of lichamelijke gezondheid gaat het ook om persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel (participatie). Na afronding van de gemeentelijke onderzoeken heeft Toezicht Sociaal Domein (TSD) een factsheet gemaakt waar de verbeterpunten in staan die ook op landelijk niveau om actie vragen.

TSD ziet dat professionals die werken voor mensen met psychische problemen in hun dagelijkse werk geconfronteerd worden met complexe problematiek waar ze vanuit hun rol en taak alleen geen volledige oplossing voor kunnen bieden. Het nut en de noodzaak van samenwerken wordt door een ieder gezien. TSD zag telkens terugkerende knelpunten waar de professional zelf geen oplossing voor kon bieden. Deze hardnekkige knelpunten agendeert TSD op landelijk niveau onder andere bij VWS, VNG, Nederlandse GGZ.

Anne-Marie IJzerman, senior inspecteur Toezicht Sociaal Domein

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze nieuwsflits?

 • Je weet waar betrokken partijen extra aandacht voor moeten hebben bij het werken aan herstel voor burgers die verward zijn geweest als gevolg van ggz-problemen
 • Je weet wat er in de samenwerking nodig is om tot verbeteringen te komen bij het inschatten van de eigen kracht, het bieden van passende en samenhangende zorg en ondersteuning
 • Je weet hoe TSD zich richt op het verbeteren van de samenwerking tussen de partijen die een rol hebben in een het herstel in brede zin

10.00
Lees meer Sluiten
De invloed van coronatijd op mensen met verward gedrag

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het coronavirus zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 krijgen of hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Welke invloed hebben al deze factoren op mensen met verward gedrag? En hoe hebben hulpverleners hier op ingespeeld?

Hans Kroon, programmahoofd Zorg & Participatie, hoogleraar Ambulantisering/Community Mental Health TiU Trimbos.

10.35
Reflectie
10.45
Pauze
11.05
Lees meer Sluiten
In de praktijk: stop met het doorschuiven van cliënten

De aanpak van mensen met verward, of onbegrepen, gedrag loopt vaak spaak doordat verschillende partijen het probleem naar elkaar toeschuiven. Naar de ggz: het is jouw patiënt. Naar het sociaal domein: hij heeft een sociaal probleem. Naar de politie: hij vertoont strafbaar gedrag. In de regio Noord-Holland-Noord wordt gewerkt aan een gedeelde visie op community mental health. De zes principes daarvan zijn: publieke gezondheid, herstel, effectieve interventies, netwerkbenadering en ervaringsdeskundigheid.

René Keet, Directeur FIT Academy, GGZ-NHN.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Samenwerken over de sectoren heen
 • Delen van visie, ambitie, denkraam, handelen & taal
 • Bescherming van de mensenrechten is fundament van community mental health

Waarom René Keet zelf naar het congres Mensen met verward gedrag zou gaan:
Ik leer in dit congres hoe we het probleem van mensen met verward oftewel onbegrepen gedrag vanuit meerder sectoren samen integraal kunnen aanpakken.

11.50
Reflectie
12.00
Lunchpauze
12.50
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessie ronde 1

 • Praktijkvoorbeelden: De kracht van zelfregie- en herstelinitiatieven
 • Best lessons learned: Wijk GGD’ers in gemeente Heerenveen en Gemeente de Fryske Marren
 • Hoe moet het niet? Samenwerking tussen ggz en het sociaal domein door de ogen van een ervaringsdeskundige
 • Opstelling: Dicht bij de cliënt

13.50
Wisseltijd
13.55
Lees meer Sluiten
Verdiepende kennissessie ronde 2

 • Praktijkvoorbeelden: De kracht van zelfregie- en herstelinitiatieven
 • Best lessons learned: Wijk GGD’ers in gemeente Heerenveen en Gemeente de Fryske Marren
 • Hoe moet het niet? Samenwerking tussen ggz en het sociaal domein door de ogen van een ervaringsdeskundige
 • Opstelling: Dicht bij de cliënt

14.55
Pauze
15.10
Lees meer Sluiten
Als de oplossing op zich laten wachten

Er verandert wel wat maar niet genoeg als het gaat om de zorg voor ‘verwarde personen’. Het is helaas nog altijd bitternodig dat er naarstig gezocht wordt naar verbeteringen in de organisatie van de hulp en zorg: meer volume, betere schakels in de keten, meer interventiemacht, een duidelijker verdeling van verantwoordelijkheden, intensivering van de vroegsignalering, betere methodieken, effectieve verwijzingsmogelijkheden, enzovoorts. Anderen zoeken het in het terugdraaien van onzalige veranderingen in de zorg of in wetswijzigingen. En dan is er nog de intrigerende literatuur die aannemelijk maakt dat er eigenlijk amper verwarde personen bestaan, maar des te meer geïrriteerde burgers die niets verdragen, weinig in elkaar investeren en het liefst elke last over de schutting van de professionals mikken. Leerzaam, allemaal, maar één kwestie blijft te vaak onaangeroerd: wat moet of kan de professional dóén, daags na het mooie congres over verwarde personen? Veel is er dan nog niet veranderd en snel zal het ook zeker niet gebeuren: hoe kun je als professional werken in situaties waarin je onmachtig bent, waar je (nog) geen realistisch perspectief hebt en waar je het amper goed kunt doen? In 2018 spraken we er voor het eerst over en het is tijd voor een krachtige update: wat kun je doen als je niets kunt doen – een niet te missen lezing over de onmachtscompetentie van de professional.

Prof. dr. Andries Baart, UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie; North-West University, afdeling Optentia (Zuid-Afrika)

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Kunnen werken in situaties van onmacht
 • Weten te behartigen van zelfzorg
 • Kunnen voorkomen van cynisme en burn-out

15.50
Reflectie
16.00
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Praktijkvoorbeelden: De kracht van zelfregie- en herstelinitiatieven

Wat hebben mensen tijdens en na een periode van psychische ontwrichting nodig om vanuit zelfregie hun leven weer op te pakken en vorm te geven? Wat is nodig om te kunnen werken aan eigen kracht, herstel van welbevinden, participatie en zelfredzaamheid? En wat is de waarde daarvan? Zelfregie-initiatieven zijn bottom-up opgezet door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, vanuit ervaringsdeskundigheid. In deze sessie krijg je aan de hand van praktijkvoorbeelden handvatten en inspiratie om zelfregie-initiatieven een stevige plek in het palet van zorg en ondersteuning te geven.

Sonja Visser, initiatiefnemer Zelfregie NL, Katinka Hellweg, projectmedewerker MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Evelien Meijerink, projectleider Personen met Verward Gedrag voor de Noord-Limburgse gemeenten

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe zelfregie-initiatieven kunnen bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek, door het bieden van een vangnet en een plek van betekenis.
 • Inzicht in en integratie van zelfregie-initiatieven in het regionale netwerk van zorg en ondersteuning; inspiratie en handvatten vanuit Handreiking voor financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven (publicatie oktober 2020).
 • Tool voor samenwerking om zelfregie te ondersteunen: Bouwstenen voor participatie en herstel (gepubliceerd juni 2020).

2.
Lees meer Sluiten
Best lessons learned: Wijk GGD’ers in gemeente Heerenveen en Gemeente de Fryske Marren

Gemeente Heerenveen en de Fryske Marren zijn buurgemeenten. Heerenveen kent sinds 2017 een wijk GGD-er in de vorm van medewerker zorg en veiligheid, verbonden aan het team met de zelfde naam. De Fryske Marren is in 2019 gestart met de Wijk GGD-er, verbonden aan het sociaal wijkteam, met een nauwe verbinding met openbare orde en veiligheid. Beiden zijn Harold Brouwer en Foppe Westra ervaren medewerkers en tevens hooragent voor de GGD in het kader van de WGGZ. Zij richten zich specifiek op het gebied van zorg aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant rondom personen met zorgwekkend, onbegrepen en/of overlast gevend gedrag. Beiden richten zij zich op de aanpak van verwarde personen, de E 33 meldingen en benaderen deze vanuit een brede integrale aanpak. Zij richten zich op eenzelfde doelgroep en toch is de aanpak en organisatie niet precies dezelfde. Dit zien zij terug in de casus en proces regie.  Maar de kern van het proces is beide keren de – integrale – samenwerking intern in de eigen gemeente en met betrokken externe partijen.

Is dit de manier om een complexe doelgroep een plek in de samenleving te geven? Duik met ons in de praktijk van alle dag. Hoe werk je samen met partijen die van elkaar verschillen, soms in doel , stijl en belang. Hoe benader je complexe problematiek en onbegrepen gedrag. Wat zijn dilemma’s en wat zijn oplossingen? Stap binnen in onze wereld wij delen graag onze ervaring met je, en gaan er over in gesprek.

Foppe Veldstra, wijk GGD’er & Harold Brouwer, wijk GGD’er en SPV, gemeente Heerenveen.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe de wijk GGD benadering effectief bijdraagt tot de aanpak van onbegrepen gedrag.
 • Hoe outreachend werken (er op af) en integraal samenwerken meer kansen biedt.
 • Hoe met een effectieve casus- en procesregie onconventionele oplossingen haalbaar worden.

3.
Lees meer Sluiten
Hoe moet het niet? Samenwerking tussen ggz en het sociaal domein door de ogen van een ervaringsdeskundige

Joke van der Meulen geeft een inkijk in haar leven en haar vaak wanhopige zoektocht naar goede, passende, blijvende, herstel ondersteunende, aansluitende zorg voor haar zoon die kampt met verslavings- en psychotische problematiek en daarmee bij tijd en wijle een man met verward gedrag is. Wat ging er goed, wat ging er mis, waarom ging dat mis, wat kunnen we leren?

Joke van der Meulen, ervaringsdeskundige.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Verschil tussen systeem en leefwereld in de praktijk.
 • Hoe risicovolle overgangen beter kunnen verlopen.
 • Hoe ieder met zijn eigen rol, expertise en verantwoordelijkheden het verschil maken.

4.
Lees meer Sluiten
Opstelling: Dicht bij de cliënt | Wegens succes herhaald. Eerder beoordeeld met een 8.7!

Hoe kan je als hulpverlener echt in verbinding komen met de cliënt? Aan de hand van zijn eigen ervaring en een (familie)opstelling gaat Jeroen met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de dynamieken in de samenleving op macroniveau die op microniveau ook tussen jou en de cliënt in kunnen staan en hoe je deze weg kan nemen.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van De verbeelding van kracht.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je bent de ander tot houvast wanneer je dicht bij jezelf blijft.
 • Hoe je het faciliteren van ‘spanning’ kan aanwenden om jezelf en de ander te laten groeien. Op welke positie in het werkveld sta je zelf het sterkst?
 • Dieper inzicht in transgenerationele overdracht, en de impact van collectief trauma door de generaties heen.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Donderdag 16 september 2021

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Professionals in zorg en welzijn die vanuit hun professie te maken hebben met mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze personen zijn werkzaam in het sociaal domein, zowel op het gebied van zorg en welzijn als van wonen en veiligheid. Zij werken bij gemeenten, GGD, GGZ, maatschappelijke opvang, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, rijksoverheid, justitie/reclassering, RIBW, centra voor jeugd en gezin en woningcoöperaties.

Tarieven
399,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
349,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboek tarief (geldig t/m 31 oktober 2020) *
349,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief vanaf 2e deelnemer *
349,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Registerplein: 5,5 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&VN – Scholing GGZ, SPV & Wijkverpleegkunde: 5 punten

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 – 271 894 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Manon Dekker
T: 010 7421020
E: manon@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.