2e Jaarcongres Jeugdzorg

Integraal werken en innovatief aanpakken
2e Jaarcongres Jeugdzorg

De Jeugdwet, die ondertussen ruim 3 jaar van kracht is, moest het jeugdstelsel vereenvoudigen, efficiënter én effectiever te maken. Met de decentralisatie richting de gemeente ging de jeugdzorg zich meer richten op preventie, integrale hulp en het maatwerk bieden aan gezinnen en het kind. Dit zou vervolgens het beroep op dure, gespecialiseerde hulp verminderen. Echter, de actualiteit in het sociaal domein laat zien dat er nog veel hobbels te nemen zijn.

Wat heeft de transitie jeugdzorg opgeleverd?

Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.

Innovatieve koers

Het 2e Jaarcongres jeugdzorg geeft je de laatste inzichten in welke innovatieve koers er nodig is om de ambities van de transitie waar te maken. Om ieder kind, nu en in de toekomst, te verzekeren van bescherming én toegang tot jeugdzorg.

Kom naar het 2e Jaarcongres Jeugdzorg en leer

  • Waarmee we de verander opgave van de jeugdzorg doen versnellen.
  • Hoe we de toegang tot jeugdzorg waarborgen voor ieder kind.
  • Waarom we moeten professionaliseren op het gebied van cultuur sensitief werken.
  • Van de laatste inzichten op het gebied van inkoop en aanbestedingen.
  • Welke innovatieve ontwikkelingen er liggen in de toekomst van de jeugdzorg.

2e Jaarcongres Jeugdzorg: een dag met een activerende en interactieve opzet, met veel ruimte voor vragen!

09.00
Ontvangst en registratie
09.50
Lees meer Sluiten
Uitleg van de dag en kennismaking dagvoorzitter en zaal
10.00
Lees meer Sluiten
Kinderrechten als leidraad

Daadwerkelijke toegang tot zorg is een recht, een kinderrecht! De rechten van kinderen in al hun diversiteit moeten leidend zijn voor vorm, inhoud en snelheid van afspraken tussen gemeenten en professionals. Hoe staat het er voor met jouw kennis en aandacht voor het kinderrechtenaspect?
Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

10.30
Lees meer Sluiten
Op weg naar een inclusieve jeugdhulpverlening

De samenleving wordt steeds heterogener wat betreft etnische en religieuze achtergronden van burgers. Dit brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee, zowel voor ouders en jongeren met een migratieachtergrond als voor de langer ingezetenen. Ook voor professionals in de jeugdzorg brengt dit nieuwe dilemma’s en opvoedvragen met zich mee, met name rondom de identiteitsontwikkeling van jongeren. Hoe blijf je als professional in de jeugdzorg aansluiting vinden, wanneer je te maken krijgt met botsende normen en waarden en verschijnselen als polarisatie en radicalisering? En hoe kunnen we in de jeugdzorg professionaliseren op het gebied van cultuursensitief werken?
Trees Pels, emeritus (juni 2017) bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut.

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Hoe versnellen we de transitie van de jeugdzorg ?

De eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat we er na drie jaar nog niet zijn. Wachttijden zijn lang, de vraag naar gespecialiseerde hulp blijft onverminderd hoog. Er wordt niet op grote schaal ingezet op preventie en onderlinge afstemming tussen hulpverleners blijft een knelpunt. De veranderopgave van de jeugdzorg is drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet dan ook nog onverminderd groot. Deze veranderopgave vergt versnelling, maar hoe?

Panelgesprek met: Rene Clarijs, hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid, Lennert Bont, sociaal werker en jongerenwerker Gooise Meren bij Versa Welzijn en Leanthe van Harten, consultant bij TNO Child Health

12.15
Lees meer Sluiten
De laatste ontwikkelingen rondom inkoop en aanbestedingen rondom jeugdzorg

Aanbestedingsregels zouden de samenwerking en samenhang in de jeugdzorg niet bevorderen. Klopt dit wel? De relatie tussen zorgaanbieders en de gemeente bij de inkoop van zorg geeft vaak op z’n zachtst gezegd hoofdbrekens”.  Zorgaanbieders denken dat aanbesteding dé manier is voor gemeenten om zorg in te kopen. Niets is minder waar. Aanbesteden van de zorg door de gemeente is niet verplicht. Jurist Tim Robbe ruimt in deze bijdrage dit hardnekkig misverstand uit de weg. Hij vertelt je over de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbestedingen rondom de jeugdzorg.
Tim H.G. Robbe, advocaat, partner bij het kantoor Victor Advocaten, ervaren adviseur en docent.

13.00
Lunch
14.00
Lees meer Sluiten
Keuzesessie ronde

Bekijk hier het aanbod

15.00
Pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Social placemaking: Interventie in de publieke ruimte

Vanuit de verbinding met kinderen (en hun ouders) zoekt Operatie Periscoop manieren om sociale cohesie in de wijk te bevorderen én het pedagogisch klimaat op straat te verbeteren.
Met diverse innovatieve projecten willen zij kinderen dichtbij hun directe leefwereld weerbaarder maken. Hierbij worden vormen van kust, architectuur, muziek en performance ingezet.
Een mooi voorbeeld hiervan is de vertelcabine (www.vertelcabine.nl), waarin een verhaal wordt voorgelezen aan kinderen over het thema kindermishandeling. Hiermee krijgen kinderen op een laagdrempelige manier voorlichting én kan er aan de preventieve en signalerende kant informatie worden verzameld.

De interventies van Operatie Periscoop zoeken altijd verbinding tussen het sociaal domein, de fysieke (publieke) ruimte én de bewoners en gebruikers van die ruimte. Met als voorname doelen: een hechtere verbinding tussen bewoners en gemeente, een betere samenwerking tussen professionals in de wijk en een mooiere buurt voor jong én oud. Welke creatieve en innovatieve ontwikkelingen ziet Operatie Periscoop in de toekomst van de ondersteuning van de jeugd in Nederland?

Operatie Periscoop is een sociale onderneming geleid door Margreet van der Vlies, architect en Yehudi van de Pol, sociaal geograaf. (www.operatieperiscoop.nl –  www.vertelcabine.nl).

16.00
Laatste vragen
16.15
Netwerkborrel

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1
Lees meer Sluiten
Van zware jeugdhulp naar lokaal gerichte ondersteuning

De tekorten in de jeugdzorg lopen nog steeds op. De ‘zwaardere’ jeugdzorg maakt vaak 30% van het jeugdhulpbudget van gemeenten uit.
In alle regio’s van Nederland is de ambitie om de zware verblijfsfuncties om te bouwen naar meer lokaal gerichte opvang.  Omdat dit goedkoper is, maar ook omdat jeugdigen hiermee beter geholpen zouden zijn. Hoe kunnen gemeenten en regio’s samen met aanbieders, nieuwe  aanpakken en voorzieningen bedenken die beter zijn voor de jeugdige én minder kostbaar? En wat moeten zij opbouwen om dichtbij op te vangen? Je hoort over de laatste ontwikkelingen, adviezen en succesvolle voorbeelden in de praktijk.

Albert Veuger, senior adviseur Stade Advies, accounthouder Regio Lekstroom Jeugd

2
Lees meer Sluiten
Kansen door de transitie: de buddy-coach

Er wordt veel geklaagd over de transitie binnen de gemeenten. De transitie heeft echter zeker ook voor positieve ontwikkeling gezorgd als het gaat om jeugd. Zo zijn er binnen gemeente Huizen nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om betere samenwerking tussen disciplines te bewerkstelligen. In deze sessie krijg je de werkwijze uitgelegd van de buddy-coach en de voordelen hiervan voor de gemeente, voogden, reclassering en Raad van de kinderbescherming.

Aziz Akhath werkt alweer acht jaar binnen een jeugdgevangenis en merkt dat de jeugd verhard en de professional achterloopt op de doelgroep. Zonder kennis van straatcultuur ziet hij hulpverleners opbranden. Met zijn project Wazzap brengt hij criminele jongeren moreel besef bij en werkt aan betere nazorg met een buddy. Vaak hebben deze jongeren al veel vormen van begeleiding gehad, bij verschillende instanties, echter zonder blijvend resultaat. Aan de hand van thema’s als straattaal en straatcultuur je meer vertellen over deze jeugd en hoe je als zorgprofessional een sterkere connectie met hen kunt vinden.

Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap

3
Lees meer Sluiten
Op weg naar de transformatiedoelen

In het door ZonMw gefinancierde project Lerend Transformeren voeren achttien organisaties uit de gehele zorg voor jeugd momenteel actieonderzoek uit rondom de vraag: hoe kan een organisatie haar medewerkers naar de transformatiedoelen helpen?
Leanthe van Harten van TNO bespreekt een aantal van de actieonderzoeken en gaat met de aanwezigen in gesprek over de vraag: wat betekenen de transformatiedoelen in de praktijk? Wanneer stimuleer je als professional de ‘eigen kracht’, wanneer bied je ‘juiste hulp op maat’ en wat is ‘ruimte voor professionals’? Leanthe gaat in op hoe cliënten hier tegenaan kijken en wat professionals nodig hebben om goed invulling te geven aan de transformatie.

Leanthe van Harten, consultant TNO Child Health, Fieke Pannebakker, research scientist TNO en met Ellis ter Beek, senior onderzoeker en projectleider Horizonjeugdzorg en onderwijs

4
Lees meer Sluiten
Straatcultuur, Thuiscultuur, Organisatiecultuur: Kans of Conflict?

Als jeugdprofessional sta je in een diverse samenleving. Hierbij is het soms onduidelijk waarom jongeren en zijn/haar omgeving niet positief op je reageren.  Voor jongeren is het ook vaak lastig om aan de verwachting van hun omgeving te voldoen. Wanneer levert je gedrag bij je ouders een plusje op? En waarom is dit zelfde gedrag een minnetje bij je vrienden op straat. Samen met ervaringsdeskundigen gaan we op zoek naar waar gedrag vandaan komt. Zo staan we stil bij de vraag; “hoe we hier als professionals mee om kunnen gaan.” We vertrekken vanuit de jongeren zelf en staan stil bij zijn leefwerelden thuis en op straat.

Na de interactieve inspiratiesessie:

  • Heb je een scherper beeld van waarom jongeren doen wat ze doen.
  • Welke krachten dit gedrag beïnvloeden?
  • Wat helpt als professional om te kunnen werken met op straat gesocialiseerde jongeren?

Bart Lonterman, Jeugdwerk Contour de Twern en ervaringsdeskundige

Merel van Dorp

Merel van Dorp, dagvoorzitter, hoofdredacteur van JeugdenCo, sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp. Merel rondde de studies PABO, Journalistiek en Master Jeugdstudies (algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Trees Pels

Em. prof. dr. Trees Pels is werkzaam bij het Verwey-Jonker instituut als senior onderzoeker en coördinator kwaliteit van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Trees was sinds 1977 achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor het Jeugdbeleid, de Averroès Stichting en de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Erasmus/Rotterdam en Vrije Universiteit. Zij hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen uit migrantengroepen in Nederland, in informeel en formeel verband.
De wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin heeft haar bijzondere aandacht, evenals de diversiteit in het jeugdbeleid. Trees is auteur van vele publicaties op deze terreinen. Recente voorbeelden betreffen opvoeden in relatie tot radicalisering, een gespreksleidraad voor professionals rondom waardenopvoeding en moskeeonderwijs.

Aziz Akhath

Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap.

Tim Robbe

Tim Robbe was 12 jaar zelfstandig juridisch adviseur voor hij enkele jaren geleden de advocatuur instapte. Momenteel is hij partner bij het kantoor Victor Advocaten. Hij is vooral bekend vanwege het grote aantal gemeenten dat hij adviseerde bij het contracteren van zorg en welzijn: meer dan 250 in totaal en 135 tegelijk tijdens de grote “decentralisatie” van 2015. Momenteel adviseert hij nog steeds ruim een kwart van de gemeenten over zorg, maar bestaat zijn praktijk ook uit het adviseren en procederen voor zorg- en welzijnsinstellingen en particuliere cliënten. Tim is bovendien toezichthouder bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen.

Margreet van der Vlies | Yehudi van de Pol

Operatie Periscoop is een sociale onderneming geleid door Margreet van der Vlies (architect) en Yehudi van de Pol (sociaal geograaf. (www.operatieperiscoop.nl –  www.vertelcabine.nl)

Laurien Koster

Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

Albert Veuger

Albert Veuger, senior adviseur Stade Advies en accounthouder Regio Lekstroom Jeugd

Leanthe van Harten

Leanthe van Harten, MSc MPhil werkt als consultant bij TNO Child Health. Ze houdt zich voornamelijk bezig met jeugdigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden en de (organisatie van) jeugdbescherming, jeugdhulp en jeugd-GGZ. Leanthe is deelprojectleider van het ZonMw-project Lerend Transformeren; ze begeleidt zes organisaties in het jeugddomein bij de uitvoering van actieonderzoek naar de transformatie. Leanthe heeft een onderzoeksmaster in Opvoeden en Opgroeien van de Universiteit van Utrecht en een master in bedrijfskunde van de Universiteit van Cambridge (Verenigd Koninkrijk).

Bart Lonterman

Bart Lonterman, communicatie en gedragstrainer R-newt training en advies, coördinator bij R-newt. In 2006 begonnen als jongerenwerker in de wijk. In 2012 mede invulling gegeven aan het R-newt plus team en jaren bezig geweest met snel opkomende en aanhoudende jeugdoverlast. In die jaren heeft hij meerdere methodieken ontwikkeld waaronder Mate(n) van de Straat. Een methodische aanpak van jeugdgroepen door een integrale analyse en aanpak.  Hij kent hierdoor de leefwereld van de jongeren als ook die van de burgemeester. De laatste jaren vooral bezig met het aansturen van jongerenwerkteams en het geven van training en advies. Maar gelukkig nog veel in de uitvoering te vinden,  tijdens trainingstrajecten en  coaching on the job.

Datum en locatie
Vrijdag 5 oktober 2018 | UniePlaza Culemborg

Doelgroep
Het congres is bestemd voor professionals uit alle sectoren gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, gemeente en justitie. Ook relevant voor beleidsmedewerkers en projectleiders binnen gemeenten op het gebied van (jeugd)zorg en sociale zaken.

Tarieven
349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
299,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen) *
299,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor abonnees Zorg+Welzijn, Jeugd en Co *
899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort **

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.
**Behoort u niet tot de primaire doelgroep of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met Shannah Spoelstra (shannah.spoelstra@bsl.nl).

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Registerplein
  • SKJ

Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Heb je een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan je verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Connie Willemse
Miranda Looijen-Hardenbol
T: 030 63 83 638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Shannah Spoelstra
T: 030 63 83 654
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
T: 030 63 83 659
M: 06 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Judith Goudzwaard
T: 010 74 21 021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.