Congres Huiselijk geweld 2019

Huiselijk geweld is een moeilijk en heftig thema waar je als professional in het sociaal domein mee te maken kunt krijgen. Of je nu met kinderen, ouderen, gezinnen of mensen met een LVB werkt.

Welke ervaringen hebben professionals in het sociaal domein als het gaat over de aanpak van huiselijk geweld? Hebben zij voldoende tools om signalen van huiselijk geweld (tijdig) te herkennen?

Onder professionals binnen het zorg- en welzijnsveld, bij gemeenten én in het onderwijs leven veel vragen over de signalering en het voorkomen van huiselijk geweld, de laatste verscherping van de meldcode én het samenwerken tussen verschillende organisaties en disciplines.

Deze dag geeft je informatie en opinies over het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en over de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode.

Naast een aantal plenaire bijdrages, heb je veel ruimte om je eigen programma en daarmee verdieping te kiezen op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld kinder-, ouderenmishandeling of LVB-problematiek.

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start

Onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter)

09.45
Lees meer Sluiten
Openingsbijdrage

Een interview met Shirin Musa van Femmes for Freedom. Shirin Musa’s persoonlijke ervaring en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ’huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om Femmes for Freedom op te richten. In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Haar werk wordt vernieuwend en succesvol gevonden, zoals blijkt uit de haar toegekende Women Inc Cordaidprijs, de Red Hot Women Award, de Aletta van Nu 2012 en de Leah Globe Award. Daarnaast werd ze door de Amerikaanse ambassade in Nederland genomineerd voor de ’Women of Courage Award’ van de State Department (2015) en door de Politie Rotterdam voor de ’Be a Nelson Award’ (2016).

Shirin Musa is oprichter, directeur Femmes for Freedom

10.15
Lees meer Sluiten
Update op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Themaronde 1
12.30
Lunch
13.30
Lees meer Sluiten
Themaronde 2
14.30
Pauze
15.00
Lees meer Sluiten
Interview over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij huiselijk geweld

Interview met Iene Noorlander, maatschappelijk werkster met specialisme traumaverwerking bij Regie-in-eigen-hand en ervaringsdeskundige.

15.30
Lees meer Sluiten
Samenwerken tegen huiselijk geweld

Hoe kunnen professionals van verschillende organisaties en disciplines meer als collega’s gaan samenwerken? Of het nu gaat om kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Philippe Delespaul, Persoonlijk Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie), klinisch psycholoog

16.15
Afsluiting

Tijdens de themarondes heb je de keuze uit verschillende sessies en bijbehorende thema’s.

THEMARONDE 1

1.1
Lees meer Sluiten
Ouderenmishandeling: actuele inzichten & aanknopingspunten voor een effectieve aanpak

De aanpak van ouderenmishandeling, het is al jaren een speerpunt van de politiek. En dat is ook nodig. Want met de toenemende vergrijzing, het langer thuis blijven wonen en de nadruk op zelfredzaamheid kan het probleem in de toekomst verergeren als we er geen grip op krijgen. In opdracht van het WODC van het ministerie van JenV en het ministerie van VWS voerde Regioplan samen met Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing een interviewstudie uit om een actueel beeld van de aard en omvang van ouderenmishandeling onder thuiswonende 65-plussers te krijgen. Aanvullend voerde Regioplan een informantenstudie uit waarbij diverse professionals signalen van slachtofferschap van ouderenmishandeling registreerden.

Test in deze workshop je kennis van de aard en omvang van ouderenmishandeling, laat je informeren over de belangrijkste conclusies van het onderzoek en discussieer mee over wat nodig is voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling.

Maartje Timmermans, Projectleider / Senior onderzoeker Regioplan

1.2
Lees meer Sluiten
(Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen

Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Voor professionals, bijvoorbeeld in wijkteams, is het vaak best lastig om niet-pluisgevoelens te bespreken met (ex-)partners. Waarom is dat eigenlijk en wat kun je tegen deze handelingsverlegenheid doen? De methode RelatieWijs van Movisie biedt concrete criteria en richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen, zorgvuldig te wegen en te beoordelen, zodat je slagvaardig kunt handelen in de praktijk. In het eerste deel van de sessie laten we zien hoe je met RelatieWijs woorden kunt geven aan dat wat je ziet, en hoe je een situatie zo objectief mogelijk kan beoordelen. In het tweede deel ga je zelf aan de slag met een casus.

Kristin Janssens, sr. Adviseur Sociale Veiligheid, sr. Adviseur huiselijk en seksueel geweld Movisie

1.3
Lees meer Sluiten
Kind in gezond systeem (KINGS)

Sinds 2010 is bij Accare een gefaseerde behandeling ontwikkeld voor kinderen en hun ouders waarbij sprake is van vroegkinderlijk trauma. Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met zowel ambulante en klinische voorzieningen. KINGS (Kind IN Gezond Systeem) focust op traumaverwerking bij ouder(s) en kind, en het vergroten van sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Voor ouders en/of kinderen met een LVB blijkt deze methode (ook) goed te werken. Maar wat houdt het precies in en waarom is het succesvol?

Femy Wanders, klinisch psycholoog en psychotherapeut Accare
Caroline Ploeg GZ-psycholoog/Orthopedagoog, Accare

1.4
Lees meer Sluiten
Cultuur en huiselijk geweld

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van betrokkenen. Zo maken zorgverleners kennis met andere ziekteopvattingen en manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen van ouders, familie en cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In dit licht bezien is het belangrijk en zinvol te bezien in hoeverre huiselijk geweld te maken kan hebben met culturele factoren en de migratiesituatie van cliënten.

Het doel van deze sessie is om zorgverleners inzicht te geven in de manier waarop migratie en cultuur het dagelijks leven, de opvoeding en de identiteitsvorming van migranten en hun kinderen beïnvloeden. Ook wordt de mogelijke samenhang daarvan met huiselijk geweld besproken. Naast kennis zal het vooral gaan om het bespreken van ervaringen van zorgverleners en om het uitwisselen van handzame tips voor de dagelijkse praktijk.

Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog

1.5
Lees meer Sluiten
Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk

In deze keuze-sessie leer je agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen. Vaak zijn hulpverleners in het sociaal domein erg gericht op de veiligheid van hun cliënten, bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat.

Maar wat als je je als hulpverlener zelf in een gevaarlijke (thuis)situatie begeeft? Waar kun je al op letten voordat je aanbelt? Ga je naar binnen of niet? Je leert om beter te observeren, te luisteren naar je cliënt en meer vertrouwen op je intuïtie.

Als je als hulpverlener je eigen veiligheid immers niet kunt garanderen, kun je dat ook niet van iemand anders.

Jannie de Jong, ‎directeur en trainer ‎De Jong Training en Advies

1.6
Lees meer Sluiten
Take a break: multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Take a Break is een innovatief project, gestart in september 2016. Een van de doelen is om bij huiselijk geweld in een vroeg stadium van de geweldscyclus in te grijpen om opvang te voorkomen. Binnen 6 weken wordt in kaart gebracht wat er speelt aan huiselijk geweld en hoe duurzame veiligheid voor alle betrokkenen te bereiken is. Het traject wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team: 2 trajectbegeleiders, 1 gezinsbegeleider en 1 psycholoog. Hoe ziet dit traject er uit en hoe zou jij er mee kunnen werken?

Loes Tuinder en Linda van den Brink, Moviera

THEMARONDE 2

2.1
Lees meer Sluiten
Ouderenmishandeling: actuele inzichten & aanknopingspunten voor een effectieve aanpak

De aanpak van ouderenmishandeling, het is al jaren een speerpunt van de politiek. En dat is ook nodig. Want met de toenemende vergrijzing, het langer thuis blijven wonen en de nadruk op zelfredzaamheid kan het probleem in de toekomst verergeren als we er geen grip op krijgen. In opdracht van het WODC van het ministerie van JenV en het ministerie van VWS voerde Regioplan samen met Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing een interviewstudie uit om een actueel beeld van de aard en omvang van ouderenmishandeling onder thuiswonende 65-plussers te krijgen. Aanvullend voerde Regioplan een informantenstudie uit waarbij diverse professionals signalen van slachtofferschap van ouderenmishandeling registreerden.

Test in deze workshop je kennis van de aard en omvang van ouderenmishandeling, laat je informeren over de belangrijkste conclusies van het onderzoek en discussieer mee over wat nodig is voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling.

Maartje Timmermans, Projectleider / Senior onderzoeker Regioplan

2.2
Lees meer Sluiten
(Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen

Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Voor professionals, bijvoorbeeld in wijkteams, is het vaak best lastig om niet-pluisgevoelens te bespreken met (ex-)partners. Waarom is dat eigenlijk en wat kun je tegen deze handelingsverlegenheid doen? De methode RelatieWijs van Movisie biedt concrete criteria en richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen, zorgvuldig te wegen en te beoordelen, zodat je slagvaardig kunt handelen in de praktijk. In het eerste deel van de sessie laten we zien hoe je met RelatieWijs woorden kunt geven aan dat wat je ziet, en hoe je een situatie zo objectief mogelijk kan beoordelen. In het tweede deel ga je zelf aan de slag met een casus.

Kristin Janssens, sr. Adviseur Sociale Veiligheid, sr. Adviseur huiselijk en seksueel geweld Movisie

2.3
Lees meer Sluiten
Kind in gezond systeem (KINGS)

Sinds 2010 is bij Accare een gefaseerde behandeling ontwikkeld voor kinderen en hun ouders waarbij sprake is van vroegkinderlijk trauma. Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met zowel ambulante en klinische voorzieningen. KINGS (Kind IN Gezond Systeem) focust op traumaverwerking bij ouder(s) en kind, en het vergroten van sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. Voor ouders en/of kinderen met een LVB blijkt deze methode (ook) goed te werken. Maar wat houdt het precies in en waarom is het succesvol?

Femy Wanders, klinisch psycholoog en psychotherapeut Accare
Caroline Ploeg GZ-psycholoog/Orthopedagoog, Accare

2.4
Lees meer Sluiten
Cultuur en huiselijk geweld

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van betrokkenen. Zo maken zorgverleners kennis met andere ziekteopvattingen en manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen van ouders, familie en cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In dit licht bezien is het belangrijk en zinvol te bezien in hoeverre huiselijk geweld te maken kan hebben met culturele factoren en de migratiesituatie van cliënten.

Het doel van deze sessie is om zorgverleners inzicht te geven in de manier waarop migratie en cultuur het dagelijks leven, de opvoeding en de identiteitsvorming van migranten en hun kinderen beïnvloeden. Ook wordt de mogelijke samenhang daarvan met huiselijk geweld besproken. Naast kennis zal het vooral gaan om het bespreken van ervaringen van zorgverleners en om het uitwisselen van handzame tips voor de dagelijkse praktijk.

Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog

2.5
Lees meer Sluiten
Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk

In deze keuze-sessie leer je agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen. Vaak zijn hulpverleners in het sociaal domein erg gericht op de veiligheid van hun cliënten, bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat.

Maar wat als je je als hulpverlener zelf in een gevaarlijke (thuis)situatie begeeft? Waar kun je al op letten voordat je aanbelt? Ga je naar binnen of niet? Je leert om beter te observeren, te luisteren naar je cliënt en meer vertrouwen op je intuïtie.

Als je als hulpverlener je eigen veiligheid immers niet kunt garanderen, kun je dat ook niet van iemand anders..

Jannie de Jong, ‎Directeur en trainer ‎De Jong Training en Advies

2.6
Lees meer Sluiten
Take a break: multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Take a Break is een innovatief project, gestart in september 2016. Een van de doelen is om bij huiselijk geweld in een vroeg stadium van de geweldscyclus in te grijpen om opvang te voorkomen. Binnen 6 weken wordt in kaart gebracht wat er speelt aan huiselijk geweld en hoe duurzame veiligheid voor alle betrokkenen te bereiken is. Het traject wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team: 2 trajectbegeleiders, 1 gezinsbegeleider en 1 psycholoog. Hoe ziet dit traject er uit en hoe zou jij er mee kunnen werken?

Loes Tuinder en Linda van den Brink, Moviera

2.7
Lees meer Sluiten
Inzet ervaringskennis bij huiselijk geweld

Hoe overleef je als kind dat opgroeit in een gezin waarin stelselmatig sprake is van mishandeling en misbruik? Wat zou mij als kind geholpen hebben? Waren er signalen voor bijv. een huisarts, de school? Is er in de afgelopen jaren veel verandert voor kinderen die opgroeien in een gezin waar veel geweld in voorkomt? Wat is voor mij de reden geweest om hulp te gaan zoeken en hoe heb ik uiteindelijk goede hulp gevonden. Wat heb je nodig om volledig te kunnen helen.

Stelling:

  • Is trauma verwerking van misbruik en mishandeling anno 2019 nog mogelijk ?
  • Verzekeringsmaatschappijen bepalen welke diagnoses behandeld mogen worden en hoeveel sessies er vergoed worden.
  • Hebben de verzekeringsmaatschappijen teveel macht gekregen en gaat dit ten koste van goede zorg bij traumaverwerking.

Iene Noorlander, maatschappelijk werkster met specialisme traumaverwerking bij Regie-in-eigen-hand en ervaringsdeskundige

Datum
Dinsdag 4 juni 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2e deelnemer *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief met vroegboekkorting tot en met 31 maart 2019 *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Huiselijk geweld staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is in eerste instantie bedoeld sociaal werkers die zich bezighouden met het thema huiselijk geweld. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en zich bezighoudt met sociaal werk en met huiselijk geweld in het bijzonder.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: 06 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.