2e Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid

Eén plus één is drie
campagnebeeld 2e jaarcongres inzet ervaringsdeskundigheid

Niet alleen in de GGZ, maar ook in het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis. Als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is dan ook een belangrijke kennisbron.

De inzet van ervaringsdeskundigheid draagt bij aan de veranderende machtsverhoudingen binnen het sociaal domein en helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering. Deze dag gaan we op zoek naar wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én cliëntenorganisaties hiervoor nodig?

Ervaringsdeskundigheid, wat leer je deze dag voor het sociaal domein?

 • Wat de kracht is van ervaringskennis.
 • Welke randvoorwaarden er nodig zijn voor een effectieve inzet in het sociaal domein.
 • Hoe je ervaringsdeskundigen effectief laat samenwerken met professionals.
 • Wat ervaringskennis kan betekenen voor beleid én collectieve belangenbehartiging.
 • Hoe je ervaringskennis en wetenschappelijke kennis volwaardig aan elkaar verbindt.

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.35 uur Interview met Annette Stekelenburg 
09.50 uur Van GGZ naar het sociaal domein
Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.
De GGZ heeft veel ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigen, waar ook het sociaal domein van kan leren. Wilma Boevink pleit voor een kruisbestuiving van persoonlijke en collectieve (cliënt)ervaringen én wetenschappelijke kennis.
10.30 uur   Pauze
11.00 uur Ervaringskennis bij aanpak armoede en schulden
Saskia Keuzekamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
Om sociale problemen effectief aan te pakken is meer kennis nodig over welke interventies wanneer en waarom werken en wie welke rol moet spelen. Bij de aanpak van armoede en schulden wordt vaak vooral gekeken naar het oplossen van de financiële problemen, terwijl er vaak meer problemen zijn, stelt Saskia Keuzenkamp.
De laatste jaren is er veel belangstelling voor de rol die ervaringsdeskundigen zouden kunnen spelen bij de aanpak van armoede en schulden. In deze lezing legt Keuzenkamp onder meer de vragen voor wat we eigenlijk weten over het effect van hun inzet voor mensen in armoede en schulden. En waarom de inzet van ervaringsdeskundigen van belang is.
11.30 uur  Interactie met de zaal 
11.50 uur  Ondertussen bij de zuiderburen
Jessica De Maeyer, coördinator Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) en docent vakgroep orthopedagogiek; Tijs Van Steenberghe, wetenschappelijk medewerker E-QUAL en vakgroep sociaal werk, allen Hogeschool Gent.
Het ervaringswerk in Vlaanderen wordt actueel sterk aangestuurd door de vermaatschappelijking van de zorg en verspreidt zich in diverse praktijken van hulp-, zorg- en dienstverlening. De diverse sectoren staan echter voor een cruciale uitdaging: “Hoe kunnen we verschillende vormen van kennis en deskundigheid verbinden tot een gedeelde kennisconstructie over sociale problemen, zodat er op basis van co-creatie kan toegewerkt worden naar een menswaardige zorgverlening in een rechtvaardige samenleving?”
12.30 uur    Lunch
13.30 uur   Workshopronde 1 – Klik hier voor een overzicht van de keuze workshops
14.30 uur    Workshopronde 2 – Klik hier voor een overzicht van de keuze workshops
15.20 uur   Pauze 
15.45 uur   Hoe konden we dat vergeten?
Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur.
Er is iets wonderlijks aan de hand met de manier waarop wij in de moderniteit vorm geven aan de groei van kennis. Want hoewel wij allemaal grotendeels dezelfde ervaring hebben en met hetzelfde gezonde verstand geboren zijn, hebben wij gemeend dat het een goed idee zou zijn als we dat gezonde verstand zouden vervangen door deskundigheid. Deskundigheid brengt echter een steeds verdergaande specialisatie met zich mee. Dat heeft twee nare consequenties. Ten eerste wordt het gebied waarop wij onwetende leken zijn voor ieder van ons steeds groter. Dus hoewel we collectief steeds meer weten, weten we individueel steeds minder. Daar komt ten tweede bij dat deskundigheid vooral ook veel vakjargon met zich meebrengt, waardoor het steeds moeilijker wordt elkaar te verstaan. De toren van Babel is er niets bij.
Hadden we dat nou niet anders kunnen doen? Jan Bransen denkt van wel en ziet de opkomst van de ervaringsdeskundige vooral als een herinnering aan dat gedeelde onbegrip dat ons kan helpen ons gezonde verstand te herwaarderen.
16.30 uur    Afsluiting en netwerkborrel 

Workshopronde 1

1.1 Ervaringskennis inbrengen in beleid
Gemeenten gaan steeds vaker directer in gesprek met inwoners en cliënten. Op zoek naar ervaringen hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Maar hoe verzamel je ervaringen en ideeën van mensen? Hoe vertaal je individuele ervaringen naar een collectief verhaal? Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt en dat het niet in een bureaula blijft liggen? Movisie heeft samen met een aantal ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties en gemeenten het lemniscaat Ervaringskennis in beleid ontwikkeld. Een handig hulpmiddel dat inzicht geeft in verschillende fases om ervaringskennis effectief te benutten in beleid. In deze workshop maak je kennis met dit hulpmiddel en ga je praktisch aan de slag om het zelf uit te proberen in je eigen praktijk.
Anne Lucassen, adviseur participatie en actief burgerschap en Karin Sok, senior adviseur participatie en actief burgerschap, beiden werkzaam bij Movisie.
1.2 Co-creatie tussen ervaringswerkers en professionals
Het inzetten van ervaringswerkers raakt alsmaar meer ingeburgerd in de hulpverlening, mede vorm gegeven vanuit een streven naar gelijkwaardig partnerschap tussen cliënten en professionele hulpverleners. Onder het motto ‘Nothing about us, without us’ wordt gestreefd naar medezeggenschap in het hulpverleningsproces, waarbij (ex)cliënten gezien worden als actieve actoren en niet als passieve ontvangers van zorg.Vanuit de vaststelling dat professionele kennis meestal meer wordt gewaardeerd dan ervaringskennis lijkt co-creatie tussen ervaringswerkers en professionals echter nog weinig realiteit. In deze workshop gaan we in navolging op de plenaire bijdrage, verdiepend in op het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en andere professionals als voorwaarde voor kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening.
Jessica De Maeyer, coördinator Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) en docent vakgroep orthopedagogiek, Tijs Van Steenberghe, wetenschappelijk medewerker E-QUAL en vakgroep sociaal werk, allen Hogeschool Gent en ervaringsdeskundige(n).
1.3  Van hulp, naar herstel, naar inzet ervaringsdeskundigheid
Welzijn en Gezondheidszorg van het Leger des Heils Nederland heeft de afgelopen jaren haar focus gelegd op herstel gericht werken. Onlosmakelijk daaraan verbonden is de ontwikkeling en implementatie van de inzet van ervaringsdeskundigen.
In de workshop van hulp, naar herstel, naar inzet ervaringsdeskundigheid nemen wij de deelnemers mee in de ontwikkelingen van het Leger des Heils. De coördinator ervaringsdeskundigen Leger des Heils Gelderland geeft een uiteenzetting op welke wijze ervaringsdeskundigheid wordt ingezet en verder zal worden geïmplementeerd binnen de werkeenheid. Er zullen tevens praktijkvoorbeelden worden genoemd op welke wijze ervaringsdeskundigen worden ingezet.
Afranina Nanson, beleidsmedewerker op het landelijk hoofdkantoor het Leger des Heils; Jeroen Mouthaan, coördinator Ervaringsdeskundigen bij het Leger des Heils Gelderland; Frank Geerts ondersteuner ontwikkeling inzet ervaringsdeskundigheid bij het Leger des Heils.
1.4 Autisme belevingswandeling
Tijdens de Autisme belevingswandeling van Marc Beek van Aut of the Blue ervaart u de impact van autisme op het dagelijks leven. Dit doet hij in de vorm van storytelling: we maken een korte wandeling in en om het gebouw langs voorbeelden waar verhalen bij passen. Door de verhalen en een aantal oefeningen krijgt autisme betekenis, en ervaart u wat ‘anders zijn’ in de samenleving met je doet. Het begrip wat hierdoor ontstaat verbindt mensen. Deze bijzondere manier van kennis overbrengen is daarnaast informatief voor ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaring ook tot een unieke beleving willen maken.
Marc Beek is publieksvoorlichter bij Aut of the Blue.


Workshopronde 2

2.1 Ervaringskennis inbrengen in beleid (herhaling)
Gemeenten gaan steeds vaker directer in gesprek met inwoners en cliënten. Op zoek naar ervaringen hoe beleid in het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Maar hoe verzamel je ervaringen en ideeën van mensen? Hoe vertaal je individuele ervaringen naar een collectief verhaal? Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt en dat het niet in een bureaula blijft liggen? Movisie heeft samen met een aantal ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties en gemeenten het lemniscaat Ervaringskennis in beleid ontwikkeld. Een handig hulpmiddel dat inzicht geeft in verschillende fases om ervaringskennis effectief te benutten in beleid. In deze workshop maak je kennis met dit hulpmiddel en ga je praktisch aan de slag om het zelf uit te proberen in je eigen praktijk.
Anne Lucassen, adviseur participatie en actief burgerschap en Karin Sok, senior adviseur participatie en actief burgerschap, beiden werkzaam bij Movisie.
2.2 Inzet ervaringsdeskundigheid bij armoede
Armoedebestrijding en – hulpverlening worden pas echt effectief als je mensen die armoede van dichtbij hebben gekend of er nog inzitten er direct bij betrekt. Hun kennis en inzichten geven inkijkjes in hun dagelijks leven, gedrag en denken, wantrouwen richting instituties, welke hulp/steun nodig is en wat werkt. Daarom is inzet van ervaringsdeskundigheid essentieel. Het voegt een perspectief toe naast dat van hulp- en dienstverleners, beleidsmakers en wetenschappers. Maar het gaat niet vanzelf. In deze workshop geven Tilly, Irene en Marieke ieder vanuit hun eigen invalshoek aan hoe zij ervaringsdeskundigheid inzetten. Tot welke vraagstukken en dillemma’s dat leidt, en hoe je daarmee om kunt gaan. Hierbij zal de zaal ook actief worden ingezet.
Tilly Prinsen (ervaringsdeskundige binnen de Armoedecoalitie oa duo projectleider ‘Geef armoede een gezicht’), Jessica van Schaik (studente Edasu aan ROCZadkine) en Annelies Neutel (Docent aan ROCZadkine, Opbouwwerker Ubuntuhuis in Utrecht).
2.3 Ervaringskennis gebruiken om praktijk en beleid te verbinden
Een ervaringsdeskundige heeft ervaringskennis over een bepaald onderwerp of thema. En heeft geleerd hoe deze waardevolle kennis kan worden ingezet. Zowel naar mensen die zorg ontvangen als naar de (zorg)professional. Zo helpen ervaringsdeskundigen met hun kennis anderen in soortgelijke situaties. Of helpen zij de professionals door de bril van hen die zorg krijgen te kijken. Om zo de kwaliteit van bestaan te verbeteren.
Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid kan ook worden ingezet om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering. In deze workshop geven de ervaringsdeskundigen VGZ van Cordaan een kijkje in de keuken van het centrum voor ervaringsdeskundigheid. Wat doen zij als ervaringsdeskundige allemaal? Hoe dragen zij bij aan beleid en de uitvoering daarvan? Ook willen we graag met elkaar in gesprek gaan om van elkaars ervaringen te leren.
Perez Dalloe, ervaringsdeskundige VGZ en assistent coördinator Centrum voor Ervaringsdeskundigheid Cordaan; Mireille Buree, ervaringsdeskundige VGZ en voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan; Yangdan Go, ervaringsdeskundige VGZ Cordaan; Christel Dingerdis, manager GGZ dagbesteding, Team Herstel en ED VGZ; John Roozemond, projectleider Centrum voor Ervaringsdeskundigheid Cordaan.  
2.4 NO KIDDING preventieve visie en werkwijze ‘Word een held, maak een held’ Opgeleide ervaringsdeskundigen delen wat wel en niet werkt.
In deze workshop wordt  kennis gemaakt met een andere manier van denken en doen, met de maatschappelijke context als uitgangspunt. Hoe we onszelf boven handelings – geïntimideerdheid  uit kunnen werken en gezonde confrontatie verbinding en veiligheid borgt. Het NO KIDDING koppel – workshopleider + ervaringsdeskundige -laat zien hoe een duo – opzet noodzakelijk is om authenticiteit, dus heftigheid van ‘achter de voordeur’, om te zetten in effectieve leermomenten. Met langdurige impact…. Voor zowel professional, als voor ervaringsdeskundige een bijzondere ervaring.
Friso van der Wal, directeur No Kidding + ervaringsdeskundige.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Saskia Keuzekamp

Saskia Keuzekamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

Wilma Boevink

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

Jan Bransen

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij heeft uitgebreid in het Engels gepubliceerd over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit. De laatste jaren heeft hij zijn aandacht verlegd en schrijft sindsdien voornamelijk in het Nederlands en voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 de Socrates wisselbeker voor het “meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende” filosofieboek.

Tijs Van Steenberghe

Tijs Van Steenberghe, wetenschappelijk medewerker E-QUAL en vakgroep sociaal werk, Hogeschool Gent.

Jessica de Maeyer

Jessica De Maeyer, coördinator Expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL) en docent vakgroep orthopedagogiek, Hogeschool Gent.

Annette Stekelenburg

Tot 2010 had Annette Stekelenburg een adviesbureau in het sociaal domein. Inmiddels is zij minister bij “Het ministerie van leven”. Het ministerie van leven is ontstaan, omdat wetgeving vanuit verschillende departementen elkaar vaak in de weg staan. Dat doet geen recht aan de mens als geheel met al zijn behoeften, zoals zorg, welzijn, onderwijs, werk, wonen.

In 2009 werd in het gezin van Annette Stekelenburg de diagnose Myotone Dystrofie gesteld bij zowel haar man als twee van haar kinderen. Dit is een progressieve neuromusculaire ziekte, die naast de spieren ook alle organen aantast, waaronder de hersenen. Sinds 2010 zorgt Annette voor haar gezin. De ervaringen die zij hiermee op doet, deelt ze om de wereld van zorg en welzijn op te schudden en te helpen ontwikkelen. Ze heeft haar gezin “ter beschikking gesteld aan de wetenschap bij leven” zoals ze het zelf zegt. Opdat er geleerd mag worden.
Annette is het eerste gezin met een “gezinsbudget” en samen met Cora Postema en Marjo Brouns is ze mede-initiatief nemer van de Sprekende Mantelzorgers en de MantelzorgAwards.

Anne Lucassen

Anne Lucassen, adviseur participatie en actief burgerschap, Movisie.

Karin Sok

Karin Sok, Senior adviseur participatie en actief burgerschap, Movisie.

Marc Beek

Marc Beek is publieksvoorlichter bij Aut of the Blue, vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten en heeft een late diagnose autisme gekregen. De kennis en ervaring verworven op deze drie terreinen past hij toe in de Autisme belevingswandeling, die op het congres als workshop wordt aangeboden.
Foto gemaakt door An-Sofie Kesteleyn.

Friso van der Wal

Friso van der Wal heeft gewerkt in het onderwijs, in het bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer. Als jarenlang directeur van NO KIDDING, samen met ervaringsdeskundigen, een geheel eigen visie en werkwijze heeft ontwikkeld. Te leren door iedereen, met als speciale focus gemeenten en organisaties binnen de gemeentelijke infrastructuur.

Armoedecoalitie Utrecht

Tilly Prinsen is duo-projectleider van ‘Geef armoede een gezicht’ een rijdende straattafel waarmee zij elke maand met ervaringsdeskundigen de wijk intrekt om in gesprek te gaan met bewoners die zelf in armoede leven of er op een andere manier mee te maken hebben. Irene van Luin, ervaringsdeskundig docent opleiding Edasu en Marieke van Vliet (buurtteam).

Cordaan

Cordaan is een grote zorgorganisatie in Amsterdam en biedt ondersteuning en zorg thuis, voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problematiek. Cordaan levert deze zorg met ruim 8100 medewerkers aan circa 25.000 cliënten. Cordaan zet ervaringskennis van ervaringsdeskundigen VGZ op verschillende manieren in. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, workshops en één op één contact met mensen die zorg ontvangen. Naast ervaringsdeskundigen VGZ kent Cordaan ook ervaringsdeskundigen vanuit de GGZ. Sprekers:

 • Perez Dalloe, ervaringsdeskundige VGZ en assistent coördinator Centrum voor Ervaringsdeskundigheid Cordaan.
 • Mireille Buree, ervaringsdeskundige VGZ en voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan.
 • Yangdan Go, ervaringsdeskundige VGZ Cordaan.
 • Christel Dingerdis, manager GGZ dagbesteding, Team Herstel en ED VGZ.
 • John Roozemond, projectleider Centrum voor Ervaringsdeskundigheid Cordaan.

Afranina Nanson

Afranina Nanson, beleidsmedewerker op het landelijk hoofdkantoor van het Leger des Heils.

Frank Geerts

Frank Geerts, ondersteuner ontwikkeling inzet ervaringsdeskundigheid, (voormalig) projectleider herstelgericht werken, LdH Gelderland. Hij heeft een brede ervaring binnen diverse takken van de gezondheidszorg. Sedert 2008 werkzaam voor Leger des Heils Gelderland als manager, projectleider herstelgericht werken, coördinator vrijwilligers en ondersteuner ontwikkeling ervaringsdeskundigheid.

Jeroen Mouthaan

Jeroen Mouthaan, coördinator Ervaringsdeskundigen bij het Leger des Heils Gelderland. Verantwoordelijk voor de implementatie van ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundige kennis binnen Gelderland. Als ervaringsdeskundige werkzaam geweest in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Opzetten en leiden van peer support groepen. Geven van trainingen en cursussen. Implementatie van herstelgerichte basismethodiek.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals én ervaringsdeskundigen werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, GGZ, ouderenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg, forensische zorg, gehandicaptenzorg, gemeenten, rijksoverheid en zorgverzekeraars, zoals:

 • Adviseur WMO
 • Ambulant begeleider
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casecoördinator
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntondersteuner
 • Directeur
 • Docent
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ-psycholoog
 • Hulpverlener
 • Jeugdhulpverlener
 • Klantmanager
 • Locatiehoofd
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Onderzoeker
 • Projectleider
 • Sociaal pedagogische hulpverlener
 • Sociaal werker

Tarieven
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 179,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor een ervaringsdeskundige *
€ 399,- per 2 personen (excl. btw) | Duo tarief voor één ervaringsdeskundige en één zorgprofessional *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij SKJ en het Registerplein.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Juith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.