Congres Grip op sociale (wijk)teams

Koers houden in de transformatie
Congres Grip op sociale wijkteams

Van wijkactiviteit tot probleemgezin, schuldhulpverlening tot taalachterstand. Sociale wijkteams komen in aanraking met uiteenlopende hulpvragen van individuele burgers. Veel sociale wijkteams wordt echter verweten te weinig tijd te hebben voor kwetsbare gezinnen. Daarnaast lopen steeds meer gemeenten op tegen een tekort op bijvoorbeeld WMO en Jeugd.

Sociale wijkteams

Gemeenten én organisaties in het sociaal domein willen met beleid en het werk zo goed mogelijk aansluiten op de vraagstukken in en om sociale wijkteams. Wat zijn de laatste inzichten over het vormgeven van deze teams? Hoe zorg je voor een integrale samenwerking in je gemeente en/of wijk, bijvoorbeeld met de GGZ? Hoe versterk je als wijkteam informele netwerken en daarmee zelfredzaamheid? Hoe sluit je beter aan op een diverse populatie in je wijk? Kortom: wat is er nodig om professionals in sociale wijkteams hulpvragen van burgers écht in de geest van de transformatie te laten beantwoorden?

Dit congres gaat in op actuele vraagstukken in en om sociale wijkteams. Kwesties waar sociale wijkteams hard aan werken en grip op proberen te krijgen. We gaan aan de slag met 4 thema’s:

 • GGZ en sociale wijkteams
 • Wijkteams en de ontwikkeling van informele netwerken
 • Cultuursensitief werken in wijkteams
 • Wijkteams na de lokale financiële tekorten
Programma congres Grip op sociale (wijk)teams | 6 november 2018
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter.
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.40
Lees meer Sluiten
Thema 1: GGZ en sociale wijkteams

De GGZ en maatschappelijke organisaties zijn te weinig geïntegreerd, terwijl de domeinen nog veel van elkaar kunnen leren. Alie Weerman, lector van het nieuwe lectoraat ‘GGZ en Samenleving’ van de hogeschool Windesheim in Zwolle, wil een brug slaan tussen de GGZ en sociale wijkteams. Uitgangspunt: het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie én aandacht voor het niet-maakbare. Wat kunnen GGZ en wijkteams van elkaar leren en hoe komen zij nader tot elkaar?
Alie Weerman, lector van het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Thema 2: Wijkteams en de ontwikkeling van informele netwerken

De herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat deed sinds 2015 drie voorname beloften:

 • Het bestuur komt dichter bij de burgers en kan beter naar hen luisteren
 • Hulpverleners komen dichter bij burgers en kunnen hen daardoor sneller en effectiever helpen
 • Burgers komen elkaar meer nabij: ze gaan meer voor elkaar en hun buurt zorgen en worden daardoor ‘zelfredzamer’.

Hoe werken deze beloften van nabijheid in de praktijk uit? Wat doen zij met onze onderlinge verhoudingen? Met onze gevoelens van verbondenheid, verantwoordelijkheid, trots en schaamte? In deze lezing vertelt Thomas Kampen over het onderzoek dat hij met andere voorname onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam, waarvoor zij 4 jaar meekeken, bij een aantal wijkteams.
Thomas Kampen, bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving, socioloog.

12.30
Lunch
13.15
Lees meer Sluiten
Thema 3: Cultuursensitief werken in wijkteams

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de recente komst van nieuwe groepen vluchtelingen uit met name Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan wordt die diversiteit versterkt. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat professionals in wijkteams te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, problemen en manieren om hulp te zoeken. Ook zien zij hoe opvoedingsstijlen kunnen verschillen en dat zich nieuwe identiteiten vormen.

De praktijk leert dat zorg- en welzijnsprofessionals de communicatie met cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond soms als problematisch ervaren. Het gevolg is dat zowel diagnostiek als behandeling en begeleiding moeizaam verlopen. Daardoor is de geboden zorg minder effectief en kunnen professionals en cliënten gefrustreerd raken.

In zijn lezing reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief enkele handvatten aan, waarmee professionals in het sociaal domein beleid én aanpak beter kunnen laten aansluiten bij de veranderende populatie van de Nederlandse samenleving.
Cor Hoffer, antropoloog, socioloog, zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie.

14.15
Naar de sessies
14.25
Lees meer Sluiten
Keuze sessie ronde

Sessie 1: GGZ en sociale wijkteams
Sessie 2: Wijkteams en de ontwikkeling van informele netwerken
Sessie 3: Cultuursensitief werken in wijkteams
Sessie 4: Wijkteams na de lokale financiële tekorten

15.25
Pauze
15.45
Lees meer Sluiten
Thema 4: Wijkteams na de lokale financiële tekorten

Nu het stof van de eerste jaren van de transities in het sociaal domein is neergedaald, zit een aantal gemeenten in de financiële problemen. Sterker nog, juist die gemeenten die als koplopers van de transformatie waren betiteld – bijvoorbeeld Leeuwarden en Eindhoven – verkeren nu in zwaar weer. Eén van de oorzaken: wijkteams doen onvoldoende wat ze zouden moeten doen. Ze zijn te laagdrempelig voor mensen met problemen, ze laten te makkelijk mensen door naar de duurdere tweede lijn, ze hebben het te druk voor het opzetten van preventie en collectieve voorzieningen. Wat nu? Wat maakt dat professionals in wijkteams hulpvragen blijkbaar nog onvoldoende in de geest van de transformatie beantwoorden? Waar kan het beter en wat vraagt dat van wie?

16.30
Laatste vragen
16.45
Afsluiting

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Alie Weerman

Alie Weerman, lector van het lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim.

Thomas Kampen

Thomas Kampen, bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving, socioloog.

Cor Hoffer

Cor Hoffer, antropoloog, socioloog, zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie.

Datum
Dinsdag 6 november 2018

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 399,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 349,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 28 september 2018
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor zorgprofessionals in de functies manager, directeur, beleidsmedewerker / Beleidsadviseur, teamleider, projectleider, lid raad van bestuur, locatiemanager / regiomanager, casemanager, bestuurder, lid raad van toezicht, stafmedewerker, wethouder, gemeenteraadslid binnen:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • GGZ
 • Onderwijs
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Accreditatie
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Contact

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.