Archief – Jaarcongres Jeugdzorg

Het kind centraal
jaarcongres jeugdzorg

Bieden we kinderen in Nederland nog wel de hulp waar zij recht op hebben? Hoe waarborgen we dat kinderen en hun ouders de toegang tot jeugdhulp blijven vinden? En, hoe houden we oog voor passende ondersteuning, hulp en zorg, die daadwerkelijk aansluit op wat het kind nodig heeft?

Kom naar het Jaarcongres Jeugdzorg en

 • Leer hoe een gekantelde aanpak als De Nieuwe Route de jeugdzorg verder kan helpen transformeren.
 • Ontdek hoe ‘domein overstijgend samenwerken’ daadwerkelijk de ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen.
 • Ontvang handvatten om cultuursensitiever te werken en beter aan te sluiten op een diverse zorgpopulatie.
 • Leer of kinderen die onveilig opgroeien in Nederland nog wel de hulp krijgen waar zij recht op hebben.

Kwaliteit en toegang jeugdzorg
We kunnen wel stellen dat er in veel gemeenten nog flinke stappen gemaakt moeten worden om de kwaliteit en toegang van de jeugdzorg op orde te krijgen. Met name maatschappelijk kwetsbare en lastig te bereiken groepen lijken de dupe te worden en het kind staat steeds minder centraal.

Beschermingsmaatregelen
Nederland is het afgelopen jaar verder weggezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten, mede door de kwaliteit van de jeugdzorg. De problemen in de jeugdzorg lijken zich sinds de transitie op te stapelen; van financiële problemen bij gemeenten en jeugdbeschermingsinstellingen, tot kinderpsychiaters die de noodklok luidden over de zorg die zij (niet) kunnen bieden. Cliënten zelf geven aan dat zij niet weten bij wie ze met hun hulpvragen en klachten terechtkunnen en er zijn niet genoeg jeugdbeschermers beschikbaar om alle beschermingsmaatregelen uit te voeren.

08.45 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.15 uur Opening en kennismaking dagvoorzitter
Interactieve inventarisatie van de deelnemers over hun achtergrond, functie en verwachtingen.
Merel van Dorp, hoofdredacteur JeugdenCo.
09.30 uur Ander stelsel, andere doelgroep? Jeugd- en opvoedhulp in een veranderend Nederland
Werken met jongeren in Volendam, een christelijke doelgroep in Staphorst of een Ghanees gezin in de Bijlmer. De transitie vraagt van ons dat we lokaal beter intunen op culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Dat dit niet eenvoudig is, is bekend. Professionals zijn nog vaak onbekend met de invloed van cultuur en levensbeschouwing op casuïstiek. Ook schroom om hierover met cliënten en hun naasten in gesprek te gaan speelt hierbij een rol. Het gevolg is dat zowel diagnostiek als behandeling moeizaam verlopen. Daardoor is de geboden zorg minder effectief en raken professionals en cliënten gefrustreerd, hetgeen tot voortijdige beëindiging van het contact kan leiden.
In deze lezing reikt Cor Hoffer vanuit een antropologische invalshoek handvatten aan, waarmee je jouw werk beter kunt laten aansluiten op een diverse zorgpopulatie. Hij bespreekt vier thema’s: migratie, cultuursensitief werken, identiteitsvorming en opvoedingsstijlen en sluit af met een aantal suggesties voor de praktijk.
Cor Hoffer, antropoloog, socioloog, zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie.
10.00 uur Interactie met de deelnemers en ruimte voor vragen
10.15 uur De Nieuwe Route in de jeugdzorg
Anke zal tijdens de ochtend een levendige lezing geven over de ontwikkelingen in het sociale domein en die momenteel plaatsvinden, onder andere vanuit het perspectief van de transitietheorie, aangevuld met praktijkverhalen.De systeemwaarden waar we tientallen jaren op gericht zijn geweest, zijn plaats aan het maken voor andere waarden. Die beweging, die van onderop in gang is gezet, heeft grote gevolgen voor iedereen in de samenleving en vraagt een andere manier van werken en inrichten van de organisatie van het sociaal domein en de jeugdzorg.De Nieuwe Route is een systeem-verandering waar eigenaarschap bij de betrokkenen centraal staat. De routes die we voorheen bewandelden (en die nog steeds bewandeld worden) leidden niet tot actieve en betrokken netwerken. Hiervoor is een echte kanteling nodig die winst oplevert voor alle partijen.
Anke Siegers, organisatiepsycholoog, conflictbemiddelaar en kantelaar.
11.15 uur Pauze
11.45 uur Kind centraal: tussen droom en daad
Het Lectoraat beroepsinnovatie social work van Fontys Hogeschool Sociale Studies deed de afgelopen jaren intensief onderzoek naar hoe de samenwerking in het sociale domein rondom jeugdigen gestalte krijgt. Lilian Linders zal de resultaten van dit onderzoek met je delen. Wat er terecht is gekomen van de idealen van de transformatie jeugd? Hoe gaat het met de droombeelden zoals één gezin, één plan, normaliseren, het delen van verantwoordelijkheden en lokale samenwerking? En vooral ook: wat kunnen we hiervan leren?
Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work van Fontys Hogeschool Social Work.
12.30 uur ‘We liggen terecht onder een vergrootglas’
Interview onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp in samenspel met het publiek.
Debbie Maas, adjunct-directeur van Veilig Thuis West-Brabant.
13.00 uur Lunch
14.00 uur Keuzesessieronde: aansluiting vinden op de persoonlijke leefwereld

15.00 uur Pauze
15.30 uur Kinderrechten en uitkomsten transitie vanuit de jeugdbescherming
Bieden we kinderen die onveilig opgroeien in Nederland nog wel de hulp waar zij recht op hebben? Hoe waarborgen we dat juiste deze kinderen en hun ouders de toegang tot jeugdhulp blijven vinden? En is de huidige ondersteuning, hulp en zorg passend volgens inhoudelijke criteria uit vakliteratuur over kindermishandeling?
Marielle Dekker put uit het hoofdstuk over jeugdbescherming dat zij mede geschreven en toegelicht heeft voor het VN kinderrechten comité en de verschillende evaluaties van de Wet Jeugdzorg.
Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet
16.15 uur Laatste vragen en einde programma

1. Het Culturele Interview
Verdieping op de plenaire lezing: met de deelnemers wordt besproken welke invloed cultuur heeft op het denken en handelen van cliënten en hun systeem. Ook wordt ingegaan op het gegeven dat de zorg- en opvoedprofessional culturele aspecten in het contact inbrengt. Er worden tips gegeven hoe in het dagelijks werk met deze thema’s kan worden omgegaan. Daartoe wordt het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening (CVJ) geïntroduceerd. Dit is een middel om de communicatie van professionals met zowel jongeren als ouders te bevorderen. Er wordt ook geoefend met het CVJ.
Cor Hoffer, antropoloog, socioloog, zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie.
2. “Een klacht, wat nu?”
Klachten van cliënten over de jeugdhulp, hoe ga je daar mee om?
Kinderen, jongeren en ouders of verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp kunnen bij vragen en klachten terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp voor informatie, advies en ondersteuning.
Deze sessie nemen wij u aan de hand van casuïstiek mee in de klachten die cliënten (zowel jongeren als hun ouders/verzorgers) hebben in de jeugdhulp en hoe daarmee om te gaan. Waar lopen cliënten zoal tegen aan en wat kunnen zij daar mee doen? Wat is de rol van de hulpverlener hierbij? Weet de cliënt waar hij terecht kan met zijn vragen of klachten ? En wat heeft de hulpverlener nodig om hier op een goede manier mee om te gaan? Wat werkt, en wat werkt niet?
Saskia Stern, manager met taken op het gebied van o.a. de inhoud van het vertrouwenswerk en opleiding en scholing, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
 3. Inzet ervaringsdeskundigheid door ExpEx in de jeugdhulp
In andere sectoren als de GGZ heeft de inzet van ervaringsdeskundigheid zich bewezen, maar in de Jeugdhulp staat dit nog in de kinderschoenen. Het bleek een zoektocht om dit op een goede manier in te gaan zetten. Om bijvoorbeeld collega’s hierin mee te nemen die onbekend waren met ervaringsdeskundigheid. Het uiteindelijke doel was het gelijkwaardig samen te werken in het team. ExpEx zijn er vooral als aanvulling om jongeren te ondersteunen als ervaringsmaatje voor een stuk (h)erkenning en steun.
3 jaar geleden is de training tot ExpEx ontstaan en in 6 regio’s zijn groepen jongeren met ervaring opgeleid tot ervaringsdeskundige ExpEx. Zij worden nu ingezet als ervaringsmaatje, adviseur voor hulpverleners en gemeenten en voorlichter.
Hoe hebben zij dit gedaan en wat zijn de lessons learned? Ervaringsdeskundigen nemen u graag mee in hun ervaringen.
Petra van Buren, directeur KernKracht en ambassadeur ExpEx.
 4. Hoe PTSS te herkennen bij kinderen? De juiste vragen stellen naar trauma en de mogelijke gevolgen
Van alle kinderen die klachten ontwikkelen na het meemaken van een traumatische ervaring, krijgt lang niet iedereen de behandeling die hij of zij nodig heeft. Deels heeft dit te maken met dat er te weinig over trauma en de mogelijke gevolgen gesproken wordt: het blijkt een lastig thema, ook voor hulpverleners. Recent werden slachtoffers van seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld aangemoedigd te spreken over hun ervaringen. Een zeer goed initiatief! Maar nu is het tijd dat wij als hulpverleners ook van ons laten horen: er is geen plaats meer voor taboes.
Maar wat is het juiste moment om naar trauma’s te vragen? Op welke manier kun je je vragen het beste formuleren? En welke vervolgstappen kun je het beste zetten wanneer er sprake blijkt te zijn van (klachten na) trauma’s? In deze deelsessie geeft Lotte Hendriks antwoord op deze vragen en legt ze stap voor stap uit hoe er naar (klachten na) trauma gevraagd kan worden zodat je dit direct in je dagelijkse praktijk kan toepassen.
Lotte Hendriks, GZ-psycholoog en onderzoeker bij Overwaal: Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (Pro Persona).
5. Samenwerken aan veiligheid van jeugdigen is balanceren op een slap koord
Door de transitie en de invoering van de jeugdwet zijn voorheen niet vanzelfsprekende partijen als gemeenten en jeugdbescherming bij elkaar gebracht; de zich ontwikkelende jeugdbescherming als onderdeel van de jeugdzorg en de gemeente als regieverantwoordelijke voor het jeugddomein. Dit vraagt om een samenwerking welke in de praktijk nog niet zo eenvoudig is.  Wij onderzochten op verzoek van een aantal gemeenten wat van invloed is op deze samenwerking en wat er nodig is om vanuit ieders verantwoordelijkheid daar vorm aan te geven.
In deze workshop gaan we daar over in gesprek: zijn de bevindingen uit het onderzoek herkenbaar? Hoe vind je de juiste manier van (samen) werken; wat zijn de do’s en de dont’s en waarom is het aanscherpen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (vanaf 2019) niet toereikend?
Rudy Bonnet, werkzaam als adviseur, trainer en projectleider bij Stade advies met als specialisme jeugd en veiligheid en is tevens auteur van de Kleine gids kindermishandeling.

Merel van Dorp

Merel van Dorp, hoofdredacteur JeugdenCo

Petra van Buren

ExpEx Ervaringsdeskundige jongeren & Petra van Buren MMI is is verpleegkundige en heeft een aantal jaar in de GGZ gewerkt. Daarna is ze voor belangenorganisaties in de GGZ gaan werken. Sinds 10 jaar directeur bij KernKracht en probeert ze herstelondersteunende zorg met inzet van ervaringsdeskundigen in zowel de volwassenen als de jeugdhulp (ExpEx) in te bedden als toegevoegde waarde op de reguliere zorg. Recent heeft zij de Master Management en Innovatie afgerond.
Daarnaast is zij bestuursvoorzitter van Crisiskaart NL en werkt ze als freelancer voor de landelijke Taskforce GGZ (MIND platform psychische gezondheid).

Mariëlle Dekker

Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet.

Lotte Hendriks

Lotte Hendriks is GZ-psycholoog en onderzoeker bij Overwaal: Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (Pro Persona). Daarnaast is zij als promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit. Lotte doet onderzoek naar de effectiviteit van kortdurende intensieve exposure behandelingen bij jongeren en volwassenen met PTSS en ziet deze doelgroepen ook dagelijks in haar behandelkamer. Daarnaast houdt ze zich actief bezig met het verbeteren van traumascreening en PTSS-diagnostiek en ontwikkelde ze in dat kader met enkele collega’s de website rakevragen.nu. Naast haar werk in de praktijk en als onderzoeker, is ze als docent verbonden aan Cure & Care Development en aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (GZ-opleiding).

Cor Hoffer

Cor Hoffer, antropoloog, socioloog, zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker op het terrein van de interculturele communicatie.

Lilian Linders

Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work van Fontys Hogeschool Social Work.

Debbie Maas

Debbie Maas, adjunct-directeur van Veilig Thuis West-Brabant.

Anke Siegers

Anke Siegers, van DatisHelder en Nederland Kantelt heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen van organisaties en gemeenten rond vraagstukken als: Samenwerken met het sociale netwerk, zelfsturing, eigen kracht, burgerparticipatie en regie/eigenaarschap in de jeugdzorg, autisme en de WMO. Momenteel begeleidt zij op alle niveaus organisaties en overheid in de kanteling van het sociale domein. Hierover schreef zij in 2016 het Boek: De Nieuwe Route.

Saskia Stern

Saskia Stern, werkt ruim 20 jaar bij het AKJ en kent het vertrouwenswerk van haver tot gort. Zij is nu manager met taken op het gebied van o.a. de inhoud van het vertrouwenswerk en opleiding en scholing.

Rudy Bonnet

Rudy Bonnet is oud-directeur van Bureau Jeugdzorg, was manager van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en sinds 10 jaar werkzaam als adviseur, trainer en projectleider bij Stade advies met als specialisme jeugd en veiligheid en is tevens auteur van de Kleine gids kindermishandeling.

Lees hier een artikel over Rudy Bonnet in Binnenlands Bestuur >> 

Doelgroep
Het congres is bestemd voor professionals uit alle sectoren gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, gemeente en justitie. Ook relevant voor beleidsmedewerkers en projectleiders binnen gemeenten op het gebied van (jeugd)zorg en sociale zaken.

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Tarief voor abonnees Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind en adolescent praktijk, GZ-psychologie *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Registerplein:
  1 registerpunt voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
  5 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • NIP K&J
 • NVO orthopedagoog generalist
 • SKJ

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 638 36 59
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.