Archief – Beleidsdag Sociaal Domein

Beleid in samenspel met de burger
Beleidsdag Sociaal Domein

Met de transformatie van het sociaal domein verandert ook de rol, invulling én uitvoering van beleid. Op de 3e dinsdag van september geeft het (nieuwe) kabinet aan wat haar plannen zijn voor het komende jaar. Op de 4e dinsdag van september presenteren diverse deskundigen je de actuele maatschappelijke kwesties die op de gemeenten en haar burgers afkomen, concrete daaruit voortvloeiende beleidsuitgangspunten en handvatten voor het nieuwe werken en denken in het sociaal domein. En dit alles in samenspel met de burger.

Deze dag:

 • Stelt je op de hoogte van de uitdagingen die je het komende jaar kunt verwachten in het sociaal domein.
 • Geeft je inzicht in de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein.
 • Leert je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden meer ruimte te pakken maatwerk te leveren en aansluiting te vinden op de leefwereld van de burger.
 • Maakt je bewust van hoe disfunctionele patronen door de jaren heen kunnen ontstaan tussen uw organisatie en haar samenwerkingspartners in het Sociaal Domein. En hoe u deze kunt kraken.

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur   Intro dagvoorzitter en inventarisatie publiek en thematiek
Onder leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.45 uur   Wederkerigheid in het sociaal domein
De transformatie van het sociaal domein creëert problemen en kansen. De belofte om sociaal beleid dichter bij de burger te krijgen gebeurt niet vanzelf. Boutellier pleit voor een wederkerig proces van burgers en professionals. Zij moeten gezamenlijk aan problemen en kansen werken, zowel individueel als collectief. Daarbij spelen waarden een grote rol – daar moeten we niet voor terugschrikken. Maar hoe geef je daar vorm aan in een superdiverse netwerkmaatschappij?
Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey Jonker Instituut.
 10.30 uur   Ruimte voor vragen
 10.45 uur   In gesprek met ervaringsdeskundige
Vorig jaar heeft Annette de Shakingtreeaward gewonnen. Dit is een prijs voor iemand die met verstand van zaken en met humor de wereld van zorg en welzijn opschud. Haar ruime ervaring als mantelzorger deelt zij om de zorg en welzijn te verbeteren en helpen ontwikkelen. Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters interviewt haar over die ervaringen, de laatste ontwikkelingen rondom ‘Het ministerie van leven’ en haar visie op het Sociaal Domein van de toekomst.
Annette Stekelenburg, mantelzorger en winnaar van de Fakkeldrager-award, een prijs voor mensen die de zorg opschudden.
 11.15 uur   Succesvol inzetten op armoedebestrijding
Armoede blijft een actueel probleem: één op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Vooral wanneer de financiële problemen lang aanhouden kan dit chronische stress veroorzaken. Allerlei onderzoek wijst uit dat chronische stress negatief uitwerkt op gedrag. Mensen gaan meer bij de dag leven en overzien de consequenties van hun handelen minder. Chronische geldstress gijzelt mensen als het ware in hun situatie. Wat betekenen deze inzichten voor concepten zoals zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid? En wat betekent een herijking van deze begrippen voor de beleidskeuzen die ten grondslag liggen aan het beleid op terreinen zoals participatie, armoede en schulden? In deze bijdrage wordt licht geworpen op deze vragen en behandeld wat dit betekent voor de uitvoeringspraktijk.
Nadja Jungmann, ‎Lector Schulden & Incasso at Hogeschool Utrecht, lector van het jaar 2017.
 12.00 uur   Ruimte voor vragen
 12.15 uur   Lunchpauze
12.30 uur   Optionele pauze-activiteit (12.30-13.00 uur)
Participatiewiel Samenspel XXL: live leren integraal te werken binnen de gemeente
Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering, speciaal ontwikkeld door Movisie voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken, voor bestuurders, ambtenaren en professionals binnen gemeente. Deelnemers ontdekken samen wat de kaders en mogelijkheden zijn om burgers te laten participeren en wie welke rol daarbij kan vervullen. We spelen het live spel, op een Participatiewiel van 6 bij 6 meter, dat elke speler de wereld van het sociaal domein van binnen uit laat beleven.
Optionele pauze-activiteit onder begeleiding van Movisie.
 13.15 uur   Update wet- en regelgeving binnen het sociaal domein
Met als primair aandachtsveld de wetgeving die voor u belangrijk is bij de beleidsontwikkeling en advisering rondom Jeugdhulp, Participatie en de WMO, zetten we alles weer even voor u op een rijtje, inclusief de laatste aanpassingen en ontwikkelingen.
Tim H.G. Robbe, advocaat, ervaren adviseur en docent, Dekens + Tophoff Advocaten.
 13.45 uur   Schurende wet- en regelgeving? Meer ruimte voor burgers
De transities in het sociaal domein vragen om meer ruimte voor burgers en maatschappelijke organisaties om sociaal te ondernemen en te experimenteren. Van gemeenten wordt dan ook verwacht dat zij beleid maken dat dit in de praktijk mogelijk maakt. Er wordt gevraagd om maatwerk dat goed aansluit op de leefwereld van (kwetsbare) burgers. Echter stuit men nog vaak op belemmeringen in het systeem in de vorm van wet- en regelgeving. Is dit wel zo terecht?

Vaak blijkt het niet de wetgeving te zijn die gewenste oplossingen in de weg staat, maar zijn het de lokale regels, gewoonten, cultuur en organisaties die belemmerend werken. Out-of-the-box oplossingen die in sommige gemeenten zijn gekozen, maken zichtbaar dat er veel meer mogelijk is dan gedacht. Aan de hand van actuele en concrete casussen wordt inzicht geboden in hoe gemeenten de ruimte kunnen vergroten én benutten om burgers hun eigen participatie te laten invullen, zonder dat er regels overtreden worden.
Onder leiding van Jan-Kees Helderman, hoofddocent Bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen en dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

14.45 uur   Middagpauze
15.15 uur   Inzicht in cliëntervaringen: beter aansluiten op de burger
Steeds meer gemeenten willen met hun inwoners, specifiek cliënten, in gesprek om hun ervaringen te horen en erachter te komen wat beter kan en wat de impact is van de transformatie. Waar valt nog extra winst te behalen, zodat het aanbod van hulp en ondersteuning ook echt aansluit bij de leefwereld van de cliënt? En hoe achterhaal je ervaringen en kom je überhaupt hierover in gesprek met hen? Het verplichte cliëntervaringsonderzoek geeft gemeenten enig inzicht, maar het bereik van verschillende doelgroepen is beperkt en de uitkomsten bieden vaak weinig aanknopingspunten om de hulp en ondersteuning daadwerkelijk te verbeteren.
Movisie heeft hiervoor integraal en actiegericht onderzoek en een nieuw concept Klantreizen in ontwikkeling, waarmee gemeenten een kwalitatief en op waarde gebaseerd inzicht kunnen krijgen in de cliëntervaringen in hun gemeente, aanvullend aan het al verplichte cliëntervaringsonderzoek.
Anne Lucassen, adviseur Cliëntenparticipatie Movisie en Niels Schuddeboom, ervaringsdeskundige en eigenaar van Shakingtree Interventions.
15.45 uur   Kraken zetten in disfunctionele patronen in het Sociaal Domein
We ontwikkelen allemaal zo onze gewoonten en patronen. Meestal werken die gewoonten en patronen goed en hoeven we ze niet te veranderen. In het Sociaal Domein is er in de afgelopen jaren echter zoveel veranderd dat veel van onze oude patronen niet meer blijken te werken. Ze zijn disfunctioneel geworden voor de taak die we met elkaar hebben te doen. Hoe doorbreek je die patronen, die ooit zo functioneel waren, maar in de huidige context niet meer?
Shirine neemt je mee in de ontdekkingstocht welke disfunctionele patronen er in de loop der jaren in jouw organisatie en tussen jouw organisatie en haar samenwerkingspartners in het Sociaal Domein zijn ontstaan. En hoe jij deze patronen mede onbedoeld onbewust in stand houdt. Ook ontdek je hoe je ‘kraken’ kunt zetten in deze patronen en hoe je op de complexe vraagstukken in het Sociaal Domein antwoorden geeft die niet simplificeren.
Shirine Moerkerken, interventiekundige bij Strange-Strategy and Change.
16.30 uur   Terugblik op de dag en toekomstvisie; afsluiting
16.45 uur   Netwerkborrel
17.30 uur Einde

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Hans Boutellier

Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur Verwey Jonker Instituut; van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur. Vanuit deze functie is hij eerste woordvoerder van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Sinds april 2016 is Boutellier in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Vanaf 2006 bekleedde hij aldaar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

Boutellier is specialist in thema’s als sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, diversiteit en publieke moraal. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties, waaronder vier boeken. Het meest recente is ‘Het seculiere experiment’ In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale en morele vraagstukken.

Verder is hij onder andere lid van de Raad van advies van de Politieacademie, voorzitter van de Commissie Justitiële Interventies, voorzitter of lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en het tijdschrift Secondant.

Jan-Kees Helderman

Jan-Kees Helderman is als universitair hoofddocent bestuurskunde verbonden aan het Institute for Management Research (IMR) van de Radboud Universiteit. In 2007 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Bringing the Market Back In? Institutional Complementarity and Hierarchy in Dutch Housing and Health Care.’ Voor dit proefschrift ontving hij de G.A. van Poelje prijs voor het beste proefschrift in de Vlaamse en Nederlandse bestuurskunde.

Hij is onder meer Associate Editor van Health Economics Policy and Law (Cambridge University Press), lid van de Editorial Board van het Journal of Health Services Research & Policy (SAGE) en coördinator van de European Health Policy Group, een groep van Noord Amerikaanse en Europese onderzoekers van gezondheidszorgstelsels.

Op de Radboud Universiteit is Helderman voorzitter van de IMR onderzoeksgroep Governance and Innovations in Social Services (GAINS). Een multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met besturings- en verantwoordingsvraagstukken in het sociaal domein. Hij verricht momenteel onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg. Met Marleen Bekker, Dirk Ruwaard, Inge Lecluijze, Maria Jansen en Tjisse Bosch evalueerde hij in opdracht van Zonmw en VWS de bestuurlijk organisatorische werking van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid …’. Voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving schreef Helderman in 2016 het essay “De Effecten van Stelsels: een drieluik over stelselhervormingen en transities in de Nederlandse gezondheidszorg”. Zijn bestuurswetenschappelijk denken en handelen is gegrondvest in het Pragmatisme; een publieke filosofie waarin het maatschappelijk probleemoplossend vermogen centraal staat en wordt onderzocht. Daarbij past bij uitstek een experimenteel besturingsperspectief.

Nadja Jungmann

Nadja Jungmann ‎is Lector Schulden & Incasso at Hogeschool Utrecht en lector van het jaar 2017. Ze studeerde bestuurskunde in Leiden. Na afronding van haar studie begon ze aan een proefschrift over de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Direct vanaf de start combineerde ze haar promotieonderzoek met het uitvoeren van beleids- en opdrachtonderzoek. Voorbeelden daarvan zijn de wetsevaluatie van de WSNP bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Of het onderzoek naar uitval in opdracht van het Landelijk platform integrale schuldhulpverlening en het onderzoek naar crediteurengedrag in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Anne Lucassen

Anne Lucassen, adviseur Cliëntenparticipatie Movisie.

Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek ‘Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken’. Het boek werd genomineerd als managementboek van het jaar 2015 en als beste boek volgens de Orde van Organisatieadviseurs 2015. Shirine richtte in 2008 Strange | Strategy and Change (www.strange.nl) op.

Tim Robbe

Tim H.G. Robbe, advocaat, ervaren adviseur en docent, Dekens + Tophoff Advocaten.

Annette Stekelenburg

Tot 2010 had Annette Stekelenburg een adviesbureau in het sociaal domein. Inmiddels is zij minister bij “Het ministerie van leven”. Het ministerie van leven is ontstaan, omdat wetgeving vanuit verschillende departementen elkaar vaak in de weg staan. Dat doet geen recht aan de mens als geheel met al zijn behoeften, zoals zorg, welzijn, onderwijs, werk, wonen.

In 2009 werd in het gezin van Annette Stekelenburg de diagnose Myotone Dystrofie gesteld bij zowel haar man als twee van haar kinderen. Dit is een progressieve neuromusculaire ziekte, die naast de spieren ook alle organen aantast, waaronder de hersenen. Sinds 2010 zorgt Annette voor haar gezin. De ervaringen die zij hiermee op doet, deelt ze om de wereld van zorg en welzijn op te schudden en te helpen ontwikkelen. Ze heeft haar gezin “ter beschikking gesteld aan de wetenschap bij leven” zoals ze het zelf zegt. Opdat er geleerd mag worden.
Annette is het eerste gezin met een “gezinsbudget” en samen met Cora Postema en Marjo Brouns is ze mede-initiatief nemer van de Sprekende Mantelzorgers en de MantelzorgAwards.

Niels Schuddeboom

Niels Schuddeboom, ervaringsdeskundige en eigenaar van Shakingtree Interventions.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 319,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 279,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Geron, Vakblad Sociaal Werk)*
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.