Participatie

Veel belemmeringen bij duurzaam werk voor jongeren met arbeidsbeperking

Wajongers blijven ‘tweederangsburgers’

Ondanks veel protest van een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en mensen uit de doelgroep, heeft de Eerste Kamer ingestemd met de harmonisatie van de Wajong. ‘Mensen met een beperking of chronische ziekte blijven hierdoor een soort tweederangsburgers’, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).
Participatie

Coronastress bij vluchtelingen; blijf bellen

De coronacrisis leidt bij vluchtelingen tot extra stress. Tegelijkertijd verloopt het contact met hulpverleners, door het gemis aan persoonlijk contact, moeilijker. Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, geeft uitleg en advies in een nieuwe trainingsvideo. ‘Het vraagt van hulpverleners een proactieve houding. Blijf bellen.’
Verwarde personen

THEMA ‘Als ik kan helpen, doe ik dat’

Leticia Barbosa Brito (23) had zelf ook graag een maatje gehad toen ze als tiener thuisloos was. 'Er was niemand aan wie ik mijn verhaal kwijt kon.' Ze is daarom al twee jaar vrijwilliger bij Humanitas Maastricht-Heuvelland waar ze mensen met 'tijdelijke' verwardheid op weg helpt om zelf weer in beweging te komen.
Participatie
‘Blended werken is echte invulling van eigen kracht’

‘Blended werken is echte invulling van eigen kracht’

Tussen de maatschappelijk werker en de cliënt is er van nature sprake van een machtsverhouding en een gevoel van ongelijkheid. Hoe je ook probeert de hulpverleningsrelatie gelijkwaardig te houden, de cliënt mist nu eenmaal kennis waarvan hij denkt dat de hulpverlener die wel heeft. Blended werken kan deze ongelijkheid gedeeltelijk opheffen, volgens Martijn Wesseling, trainer in online hulpverlening.
Participatie
'Losbreken uit de tralies in je hoofd

Tralies in je hoofd

De slepende schoorvoet is al een voorbode. De plof van het grote lichaam op de plastic stoel vertelt de rest. Zelf doet hij er het zwijgen toe, tegenover me aan het formica tafelblad. De strijdbaarheid van twee weken terug lijkt totaal vervlogen. ‘Hoe gaat het met je studie?’ Een ridicule vraag, want het antwoord staat te lezen op zijn gezicht, in hoofdletters. Schouders worden opgetrokken, samengeknepen lippen spreken voor zich, neergeslagen ogen schreeuwen wanhoop.
Participatie
‘Crisis is een geluk bij een ongeluk’

‘Crisis is een geluk bij een ongeluk’

De zorgen van veel autochtone Nederlanders over een gebrek aan sociale cohesie, een slechte integratie en een opkomende islam met conservatieve waarden is verschoven naar angst over onze werkgelegenheid en hypotheken. De crisis is dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk voor die verhoudingen in Nederland. Dat stelt dr. Baukje Prins als lector Burgerschap en Diversiteit van de Haagse Hogeschool.
Participatie
Koning benadrukt belang van participatie

Koning benadrukt belang van participatie

Koning Willem-Alexander heeft in zijn troonrede het belang van de participatiesamenleving onderstreept. Daarmee verwijst hij naar het kabinetsstreven naar meer sociale samenhang, buurthulp, mantelzorg en betere baankansen voor arbeidsgehandicapten.
Participatie
Online groepswerk: ‘Ik gebruik ook smileys om te zeggen wat ik bedoel’

Online groepswerk: ‘Ik gebruik ook smileys om te zeggen wat ik…

De welzijnssector blijft achter als het gaat om digitale vernieuwingen, zo blijkt uit onderzoek van Hogeschool Arnhem. Terwijl de meerwaarde van sociale technologie voor de zorg- en welzijnssector groot kan zijn, meent MOVISIE. Maatschappelijk werker Martijn Wesseling vertelt over hoe hij online techniek gebruikt tijdens zijn groepswerk.
Participatie
Amsterdamse daklozen bieden luisterend oor

Amsterdamse daklozen bieden luisterend oor

‘Angst is geen oplossing. Uiteindelijk gaat iedereen toch dood.’ Het is de ultieme tip van dakloze Yousef waarmee hij Dick via een Skypeverbinding een hart onder de riem wil steken. Dick durft niet met de trein omdat hij bang is voor een treinongeluk en belt daarom woensdag met de zogenoemde Opbeurbalie. Iedereen met klein leed, van een gebroken hart tot een overleden kat, kan deze week terecht bij een team Amsterdamse daklozen dat een luisterend oor biedt.
Participatie
Veel buurthuizen sluiten deuren

Veel buurthuizen sluiten deuren

Het voortbestaan van veel buurthuizen staat op de tocht. Al zeker 100 van deze centra zijn gesloten, nog eens tientallen dreigen hun deuren te moeten sluiten. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Over participatie

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken, maar die het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Doel van deze wet is dat meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, werk vinden. In de Participatiewet wet zijn de voormalige Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en de Wajong samengevoegd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

Lees meer

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen die ondersteuning nodig hebben, aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren, zijn er in de wet een aantal instrumenten opgenomen die gemeenten moeten helpen zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Naast het bieden van ondersteuning die gericht is op arbeidsinschakeling, hebben gemeenten ook de taak om inwoners die onder de Participatiewet vallen, wanneer dat nodig blijkt, inkomensondersteuning te bieden. Gemeenten bepalen zelf welke inwoners voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komen.

Om daadwerkelijk te zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben in dienst genomen worden door een werkgever, kunnen gemeenten werkgevers een loonkostensubsidie verstrekken. Deze subsidie kan uitgekeerd worden als een werkgever iemand in dienst neemt die per uur niet volledig productief zijn en daardoor eigenlijk niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen.

Beschut werk en banenafspraak

Een ander onderdeel van de Participatiewet is de opbouw van beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die zo veel begeleiding nodig hebben op hun werkplek (bijvoorbeeld door hun lichamelijke of psychische beperking) dat het niet realistisch is om van een reguliere werkgever te verwachten dat hij hen in dienst neemt. Daarom is er vanuit het rijk budget beschikbaar gesteld om in totaal 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. Dit gaat echter nog niet zo voorspoedig als gehoopt. Zo was er in 2015 bijvoorbeeld budget om 1600 plekken te realiseren, uiteindelijk zijn dat er maar 44 geworden. De Tweede Kamer heeft daarom vastgesteld dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 verplicht zijn om beschut werk aan te gaan bieden. Binnen vijf jaar moeten de plekken die in 2015 en 2016 niet gerealiseerd werden, alsnog beschikbaar komen. Het totaal van 30.000 plekken moet in 2048 gehaald zijn.

En dan is er nog de banenafspraak. In 2013 is, in het sociaal akkoord, afgesproken dat werkgevers voor 2026 stapsgewijs 100.000 extra banen creëren voor mensen met een ziekte of een handicap. De overheid creëert daar bovenop ook 25.000 banen. Deze banenafspraak staat los van het bieden van beschut werk. Wanneer de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden, kan er een dwingend quotum afgesproken worden. Dat quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

Tegenprestatie en basisinkomen

Naast regels, subsidiemogelijkheden en afspraken voor en met werkgevers, zijn er in de Particpatiewet ook verplichtingen opgenomen voor burgers. Eén van die verplichtingen is de tegenprestatie naar vermogen. Dit betekent dat gemeenten inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen verplichten hier een tegenprestatie voor te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht uitvoeren van vrijwilligerswerk. De enige voorwaarden die het rijk stelt aan de tegenprestatie, is dat de tegenprestatie het re-integratiebeleid niet mag doorkruisen en dat er geen tegenprestatie gevraagd mag worden van alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor één of meer kinderen tot vijf jaar.

Om na te gaan of mensen met een bijstandsuitkering sneller uitstromen naar werk en daardoor dus minder (lang) afhankelijk zijn van een uitkering, wordt er nu in verschillende gemeenten getest of een basisinkomen zou werken. Er zijn hiervoor verschillende experimenten in gang. Vanuit het rijk wordt een experiment gesubsidieerd. In dit experiment mogen bijstandsgerechtigden deelnemen op vrijwillige basis en worden ze ingedeeld in drie groepen: een ontheffings-, een intensiverings- en een vrijlatingsgroep. Op die manier kunnen gemeenten testen hoe gedrag van bijstandsgerechtigden verandert naarmate ze meer of minder verplichtingen krijgen en wel of geen geld mogen bijverdienen naast hun uitkering. Een aantal gemeenten, zoals Terneuzen en Zwolle, die dit experiment te ingewikkeld vinden, ontwikkelen zelf experimenten waarbij de regeldrang minder hoog is.

Uitgelicht congres

Congres Wijkteams – Extra editie

ReeHorst

Congres Wijkteams 2020

ReeHorst

Congres Armoede en Schulden

ReeHorst