Participatie

Participatie
1wmo-zorg.jpg

‘Korten op budget Wmo en jeugd is verkeerd besluit’

De budgetten voor de Wmo en de Jeugdwet worden verlaagd. Marijke Vos, bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland: ‘Dit is een verkeerd besluit.’
Participatie
Gemeenten maken reservepotje voor 2015

Gemeenten maken reservepotje voor 2015

Veel gemeenten houden miljoenen euro’s apart om de tekorten in 2015 te kunnen dekken. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant. Kostenbesparing door het nieuwe werken, lukt niet vanaf dag één, menen de gemeenten.
Participatie
Hoe zit het met de roze ouderen?

Hoe zit het met de roze ouderen?

In het afgelopen jaar zijn er ruim 30 regionale empowermentworkshops voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender ouderen georganiseerd. Judith Schuyf van Movisie is al 20 jaar betrokken bij deze specifieke doelgroep. ‘Ik maak inmiddels bijna zelf deel uit van deze groep’, zegt ze lachend. Zorg + Welzijn vraagt haar hoe het zit met deze roze ouderen.
Participatie
Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Brede woon-zorgcentra kunnen een centrale functie vervullen in de wijk. Zo zouden bezuinigingen op dagbesteding voor ouderen deels kunnen worden opgevangen als bijvoorbeeld verenigingen een tegenprestatie leveren voor het gebruik van voorzieningen in het woon-zorgcentrum.
Participatie
Op zoek naar eigen kracht?

Op zoek naar eigen kracht?

Wat is eigen kracht? De laatste jaren ben ik beroepsmatig over eigen kracht gaan lezen en filosoferen. Ik vind in de term iets puurs; iets van de essentie van waarom ik ooit koos voor de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Maar die prachtige term krijgt de laatste tijd een nare bijsmaak. Sinds de bezuinigingen hoor je hem overal en lijkt hij vooral synoniem te staan voor ‘zoek het zelf maar uit’. Is dat nou eigen kracht?
Participatie
Hoe kun je participeren als de faciliteiten worden weggehaald?

Hoe kun je participeren als de faciliteiten worden weggehaald?

De senioren zouden het hardst getroffen worden door de bezuinigingen in 2012. Volgens Liane den Haan (44), directeur van Nederlands grootste seniorenorganisatie ANBO, moet dat gerelativeerd worden. ‘We leven nog steeds in een welvaartsstaat.’ Maar: ‘De oudere met zorgbehoefte wordt er niet blijer van.’
Participatie
Marco Florijn: ‘Zo willen gemeenten de werkregeling niet uitvoeren’

Marco Florijn: ‘Zo willen gemeenten de werkregeling niet uitvoeren’

Het is nog te vroeg om de verantwoordelijkheid te nemen voor één regeling voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Dat stelt Marco Florijn, wethouder in Leeuwarden en bestuurder van de VNG. Bezuinigingen treffen de bestaande regelingen voor Wwb, Wajong, Wsw en participatiebudget. En cliënten moeten zorgvuldig begeleid worden. ‘Wij willen meer tijd om één regeling goed uit te voeren.’
Participatie
Laaggeletterden dupe van bezuinigingen

Laaggeletterden dupe van bezuinigingen

Laaggeletterden worden de dupe van de bezuinigingen bij de gemeente, zo signaleert Stichting ABC. De ROC’s die taallessen geven, melden zich een voor een bij de stichting met berichten over tekort aan geld. Zij moeten stoppen met het werven van leerlingen, want lessen kunnen niet doorgaan.
Participatie
Bezuiniging op integratie door zelfstudie

Bezuiniging op integratie door zelfstudie

Op het terrein van inburgering kan het nieuwe kabinet besparen door de kosten van een inburgeringstraject terug te brengen en de doelgroep te herdefiniëren. Ook kan zelfstudie bijdrage aan de besparingen. Dat blijkt uit het adviesrapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Participatie
Participatiecongres: ‘Gemeenten dreigen bij bezuinigingen te kiezen voor kansrijken'

Participatiecongres: ‘Gemeenten dreigen bij bezuinigingen te kiezen voor kansrijken’

In Rotterdam blikte oud-minister Ella Vogelaar samen met deskundigen als Luuk Mallee (Regioplan), Carmen de Jonge (Boaborea) en wethouder Marco Florijn terug op ‘Een jaar Participatiebudget. Drama of succes?’ 'De overheid kijkt nog altijd met drie brillen naar het Participatiebudget.'

Over participatie

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken, maar die het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Doel van deze wet is dat meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, werk vinden. In de Participatiewet wet zijn de voormalige Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en de Wajong samengevoegd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

Lees meer

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen die ondersteuning nodig hebben, aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren, zijn er in de wet een aantal instrumenten opgenomen die gemeenten moeten helpen zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Naast het bieden van ondersteuning die gericht is op arbeidsinschakeling, hebben gemeenten ook de taak om inwoners die onder de Participatiewet vallen, wanneer dat nodig blijkt, inkomensondersteuning te bieden. Gemeenten bepalen zelf welke inwoners voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komen.

Om daadwerkelijk te zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben in dienst genomen worden door een werkgever, kunnen gemeenten werkgevers een loonkostensubsidie verstrekken. Deze subsidie kan uitgekeerd worden als een werkgever iemand in dienst neemt die per uur niet volledig productief zijn en daardoor eigenlijk niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen.

Beschut werk en banenafspraak

Een ander onderdeel van de Participatiewet is de opbouw van beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die zo veel begeleiding nodig hebben op hun werkplek (bijvoorbeeld door hun lichamelijke of psychische beperking) dat het niet realistisch is om van een reguliere werkgever te verwachten dat hij hen in dienst neemt. Daarom is er vanuit het rijk budget beschikbaar gesteld om in totaal 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. Dit gaat echter nog niet zo voorspoedig als gehoopt. Zo was er in 2015 bijvoorbeeld budget om 1600 plekken te realiseren, uiteindelijk zijn dat er maar 44 geworden. De Tweede Kamer heeft daarom vastgesteld dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 verplicht zijn om beschut werk aan te gaan bieden. Binnen vijf jaar moeten de plekken die in 2015 en 2016 niet gerealiseerd werden, alsnog beschikbaar komen. Het totaal van 30.000 plekken moet in 2048 gehaald zijn.

En dan is er nog de banenafspraak. In 2013 is, in het sociaal akkoord, afgesproken dat werkgevers voor 2026 stapsgewijs 100.000 extra banen creëren voor mensen met een ziekte of een handicap. De overheid creëert daar bovenop ook 25.000 banen. Deze banenafspraak staat los van het bieden van beschut werk. Wanneer de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden, kan er een dwingend quotum afgesproken worden. Dat quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

Tegenprestatie en basisinkomen

Naast regels, subsidiemogelijkheden en afspraken voor en met werkgevers, zijn er in de Particpatiewet ook verplichtingen opgenomen voor burgers. Eén van die verplichtingen is de tegenprestatie naar vermogen. Dit betekent dat gemeenten inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen verplichten hier een tegenprestatie voor te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht uitvoeren van vrijwilligerswerk. De enige voorwaarden die het rijk stelt aan de tegenprestatie, is dat de tegenprestatie het re-integratiebeleid niet mag doorkruisen en dat er geen tegenprestatie gevraagd mag worden van alleenstaande ouders die de volledige zorg hebben voor één of meer kinderen tot vijf jaar.

Om na te gaan of mensen met een bijstandsuitkering sneller uitstromen naar werk en daardoor dus minder (lang) afhankelijk zijn van een uitkering, wordt er nu in verschillende gemeenten getest of een basisinkomen zou werken. Er zijn hiervoor verschillende experimenten in gang. Vanuit het rijk wordt een experiment gesubsidieerd. In dit experiment mogen bijstandsgerechtigden deelnemen op vrijwillige basis en worden ze ingedeeld in drie groepen: een ontheffings-, een intensiverings- en een vrijlatingsgroep. Op die manier kunnen gemeenten testen hoe gedrag van bijstandsgerechtigden verandert naarmate ze meer of minder verplichtingen krijgen en wel of geen geld mogen bijverdienen naast hun uitkering. Een aantal gemeenten, zoals Terneuzen en Zwolle, die dit experiment te ingewikkeld vinden, ontwikkelen zelf experimenten waarbij de regeldrang minder hoog is.

Uitgelicht congres

Congres Wijkteams

Van der Valk Hotel