Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek OktoberSociaal Bestek is hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. 

Sociaal Bestek informeert en daagt uit.
Neem nu een abonnement »

Deze maand in Sociaal Bestek

- augustus/september 2016 -

Gemeenten moeten spelregels bij schuldhulp beter regelen

door: Nadja Jungmann, Charlotte van Mourik en Monique van Buren
Op de uitvoering van de schuldhulpverlening is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb voorziet in (spel)regels om contacten tussen onder meer burgers en de overheid in goede banen te leiden. Hoe geven gemeenten de uitvoering momenteel vorm? En hoe kunnen ze dat beter doen? Lees dit artikel op de website>>

BKR hulmiddel voor vroegsignalering

door: Yvette Bommeljé
Vroegsignalering is een belangrijke sleutel tot een succesvolle aanpak van schulden. Daar wijzen bestuurders nog eens op in het onderzoek van de Ombudsman. Maar tegelijkertijd worstelen gemeenten met de vraag: hoe doe je dat nou? Vindplaats van Schulden is een nieuw instrument om gemeenten daarbij te helpen.

Prikkelsturing in het sociaal domein: meervoudige doelen en parallelle rationaliteiten

door: Leo Aerts en Stefan van der Veen
De financiele prikkel in de financiering van de bijstand leidt niet automatisch tot meer effectiviteit en doelmatigheid in het gemeentelijke beleid en de uitvoering. De beleidstheorie over financiele prikkels werkt in de praktijk slechts beperkt. Hoe komt dat? En zijn er ook andere mechanismes om effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen? Lees ook het webartikel >>

Regionale variatie in de mate van vergrijzing

door: Niels Kooiman en Annelies Boerdam
De afgelopen tien jaar is Nederland in versneld tempo vergrijsd. Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen in de aandelen 65- en 80-plussers. Een belangrijke kracht achter deze ontwikkelingen is het patroon van binnenlandse verhuizingen. 

Maak de schutting op maat voor persoonlijke situatie en ontwikkelmogelijkheden

door: Tea Keijl
Als ergens het begrip maatwerk van toepassing is, dan is het wel bij beschut werk. Voor een gemeente met honderdduizend inwoners gaat het om ongeveer tien plekken per jaar. Als de betrokkenen niet denken in kaartenbakken en beperkende regels, maar in individuele personen en beleidsvrijheid, dan blijkt er veel mogelijk.

Samen bouwen aan beschermd thuis

door: Jolanda van Egmond, Stefan de Weerdt en Frans de Jong
Er is voor gemeenten een nieuwe transitieopgave. Beschermd wonen wordt van de centrumgemeenten gedecentraliseerd naar afzonderlijke gemeenten. De verwachting is dat dit over een periode van bijftien jaar stapsgewijs wordt ingevoerd. Dit lijtk nog lang te duren, maar toch is het verstandig als gemeenten en instellingen nu in actie komen.

Een laag inkomen en hoge zorgkosten, kan dat?

door: Corinne van Gaalen en Marcel Warnaar
Het Nibud berekent al sinds jaar en dag de bestedingsruimte van verschillende huishoudtypen bij diverse inkomensniveaus. Vooral bij de lagere inkomens (bijstandsniveau en iets daarboven) is het elk jaar weer de vraag in hoeverre we daadwerkelijk kunnen spreken van 'ruimte'. Lang niet alle huishoudtypen met een laag inkomen kunnen de begroting rond krijgen. Lees ook het webartikel >>

Ervaringen van burgers met schuldhulpverlening

door: Annejet Kerckhaert
Het aantal burgers met problematische schulden stijgt. Het hebben van problematische schulden belemmert sociale participatie en leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Veel gemeenten maken momenteel plannen voor de schuldhulpverlening in de komende beleidsperiode (2016-2020). De ervaringen van burgers leveren hiervoor essentiele ingredienten.

Over melding, aanvraag en besluit en de noodzaak tot een echt gesprek

door: Gjalt Schippers
In tijden van economische crisis ziet onze overheid doorgaans aanleiding om het systeem van sociale zekerheid te herzien. Zo ook in de recente periode van economische en financiele malaise. De wetgever heeft beoogd het systeem meer activerend, rechtvaardiger, socialer en transparanter te maken. Om dat waar te kunnen maken, is reparatie van een aantal tekortkomingen nodig. 

Eerst vakmanschap, dan leren het potentieel te benutten

door: Marcel van Druenen
De moderne deugden van het sociaal domein. Zo luidt het thema van de VU Divosa colegereeks 2016 die in mei van start ging. De reeks opende met een college over ethiek. Doen we wel de goede dingen? Dit inspireerde mij tot een beschouwing over vakmanschap in een beperkend economisch systeem. 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

door: Mark Geers
Op 27 juni 2016 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geinformeerd over de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De staatssecretaris besprak ook het recentelijk verschenen rapport van de Nationale ombudsman.

Maatwerkondersteuning in Zaanstad

door: Mark Koetsier
Gemeenten zien de transformatie van het sociaal domein vaak als aansluiten op de leefwereld van inwoners, ruimte geven aan de professional en maatwerk. Tegelijkertijd beroepen ze zich nog op wet- en regelgeving, procedures en verplichtingen vanwege de accountant. Maar wat gebeurt er als gemeenten de professional echt ruimte geven? De gemeente Zaanstad onderzoekt het.

De integrale aanpak van werk en schulden in Europa

door: Maurice Guiaux, Nadja Jungmann en Els Sol
De bestrijding van armoede en schulden krijgt ook in Europees verband aandacht. Het is één van de speerpunten van de EU 2020 strategie. UWV verkende in hoeverre andere landen de aanpak van schulden verweven in de re-integratie. Als er al sprake is van een integrale aanpak, dan is vaak amper bekend wat het effect is. 

Wie perspectief heeft werkt gemotiveerd mee aan de oplossing

door: Mieke Kerkhof-Scheenaard
Schulden, een nachtmerrie voor een toenemend aantal mensen. Extra triest wanneer deze situatie voorkomen had kunnen worden met een beetje meedenken en ondersteuning. Stapels formulieren, niet te volgen procedures, strafkortingen, het jaagt mensen in een verlammende stress. 

Internet verdringt advertentie bij het zoeken naar personeel

door: Karin Pilgram
De gedrukte advertentie verliest steeds meer terrein als kanaal voor personeelswerving. Om nieuwe medewerkers te werven, zetten werkgevers vooral op de eigen website in en zijn sociale media in opkomst. Het daadwerkelijk aannemen van personeel daarentegen gebeurt vooral via relaties. Dit blijkt uit het rapport Vacatures in Nederland. 

De gevolgen van de nieuwe woningwet voor het sociaal domein

door: Karin van Dreven
De nieuwe woningwet verandert het speelveld van woningcorporaties; ze zouden 'terug in het hok' moeten. Tegelijkertijd blijft de primaire taak het goed huisvesten van huishoudens met een laag inkomen. Wat betekent dit voor hun handelen binnen het sociaal domein? Een nadere beschouwing van de wet en een voorbeeld van Haag Wonen illustreren dat er nog veel mogelijk is.

Een indicatie stellen in resultaatgebieden

door: Ingeborg Lunenburg
Hulp bij het huishouden valt binnen het bereik van de Wmo 2015. Dat concludeerde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 18 mei, in de uitspraak waar velen reikhalzend naar uitkeken. Die dag was er ook een interessante uitspraak op grond van de Wmo 2007. De gemeente in kwestie indiceert in resultaatgebieden, zoals een schone leefbare woning. Dat kon de toets van de CRvB niet doorstaan. Zijn we weer terug bij af? 

Intensief klantcontact maakt doelgroep actiever en minder afhankelijk van uitkering

door: Marja Lindhout
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de doelgroep van de Participatiewet, blijken actiever te worden door de FIP-methode: Frequent, Intensief en Persoonlijk contact. Uit een experimenteel onderzoek naar de effecten van deze methode is bovendien naar voren gekomen dat een aantal uitkeringen kon worden beeindigd.

Aanpak armoede meer dan alleen oplossen schulden

door: Esther den Breejen
Armoede in Nederland neemt toe. Meer dan 1,25 miljoen mensen hebben een inkomen onder de armoedegrens. Voor gemeenten is de aanpak van armoede momenteel misschien wel de belangrijkste opgave. Het Movisie dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede' zet in feiten en cijfers uiteen wat de beste manieren zijn om armoede aan te pakken.