Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

Tijdens het congres Zorgmijders staat de grootste uitdaging in het sociaal domein centraal. Het programma werd eerder beoordeeld met een 8. Experts als Niels Mulder, Judith Wolf, Evert van Leeuwen en vele anderen delen hun inzichten. Plenair of in verdiepende keuzesessies.

Aanleiding van het congres: Zorgmijders vragen het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Dit zijn mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Het zijn vaak ook mensen waar de samenleving, de zorg zich van afgewend hebben. Onhandelbaar, uitbehandeld?

Dit congres biedt het podium aan wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Je leert van de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoort van uiteenlopende casuïstiek en gaat naar huis met handvatten waarmee je daadwerkelijk een stap verder kunt zetten in je eigen werk.

Deze dag krijg je meer inzicht in:

 • Hoe je zorgmijders beter in beeld krijgt en aansluiting vindt.
 • Dwang, wils(on)bekwaamheid én het recht op zorg mijden.
 • Aanpak van sociaal isolement, eenzaamheid en uitsluiting.
 • Het bevorderen van integraal samenwerken met alle betrokken partijen.
 • De toepassing van succesvolle interventies.
Programma Congres Zorgmijders dinsdag 7 mei 2019
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.40
Lees meer Sluiten
De zorg voor mensen die zorg mijden

Mensen die zorg mijden zijn van alle tijden. Ondanks grote problemen zoals somberheid, schulden of woningvervuiling vraagt iemand niet om hulp of weigert die zelfs actief. Vaak is het zo dat hoe groter de problemen zijn, hoe minder motivatie iemand heeft om hulp te vragen: we noemen dit de motivatieparadox bij zorgmijding. Het is aan de omgeving, de hulpverleningsinstanties en de maatschappij hoe wij met deze mensen willen omgaan. Laten we deze mensen alleen met hun problemen, of gaan we ongevraagd toch het contact aan, ook met de naasten, en proberen we hulp te bieden. Goede (bemoei)zorg voorkomt verdere achteruitgang, calamiteiten en dwang.
Maar wanneer gaan we verder en dringen we de hulp op of gaan we zelfs over op drang en dwang? Zou ongevraagd hulp bieden een regulier onderdeel behoren te zijn van iedere vorm van hulpverlening, zowel binnen het sociale domein als de psychiatrie, de verslavingszorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? En welke visie, vaardigheden en de randvoorwaarden vereist dit?

Niels Mulder, psychiater in de crisisdienst

10.20
Lees meer Sluiten
Hoop en perspectief voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving

Uitgaan van de ‘eigen kracht’ van mensen is de trend in zorg en welzijn. Het is een misverstand te denken dat uitgaan van eigen kracht betekent dat mensen zelfredzaam zijn en je het beste kunt afwachten tot mensen gemotiveerd zijn voor hulp en met een hulpvraag komen. Integendeel, tijdelijk of langdurig zijn er nogal wat mensen bij wie door ingrijpende gebeurtenissen of stressvolle omstandigheden het vermogen om zichzelf en hun leven ‘aan te sturen’ is verstoord.
Vanuit zo’n toestand van verstoorde zelfregulering weer inburgeren en in de maatschappij meedraaien is ‘niet voor watjes’, zo zal Judith Wolf toelichten. Zij vertelt hoe je krachtgericht en herstelondersteunend kunt werken. En hoe door verbinding, wederkerigheid en compassie mensen kunnen blijven ervaren dat ze er toe doen en erbij horen. Zij geeft voorbeelden van hoe Krachtwerk, een krachtgerichte basismethodiek, mensen weer hoop en moed geeft, en een sleutel voor hun eigen herstel.

Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg Radboud Universiteit en hoofd Impuls-Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Het belang van ervaringskennis

Ervaringswerkers werken vanuit een herstelvisie en empowerment en zouden daarmee succesvoller zijn in het bereiken van zorgmijders dan bijvoorbeeld bemoeizorgteams. De ruimte die een professional kan pakken is vaak kleiner dan die van ervaringswerkers. Zij kunnen enerzijds meer ruimte pakken, omdat zij niet verbonden zijn aan bijvoorbeeld wettelijk verankerde beroepsregels. Anderzijds krijgen zij meer ruimte, omdat zij veelal als niet-bedreigend worden ervaren. Ervaringswerkers willen niet zozeer iets van de zorgmijder, maar proberen puur contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen. Waarom is juist dit zo waardevol?

Hans van Eeken is negen jaar actief als ervaringswerker op het snijvlak van de GGz en het sociaal domein. Marcello van den Anker is tevens ervaringswerker.

12.00
Lees meer Sluiten
Juridische kaders zorgmijden in het sociaal domein

Over de term ‘zorgmijder’ is juridisch niets vastgelegd. Echter, bij zorgmijdend gedrag is er vaak sprake van ‘multiproblematiek’. Denk daarbij aan dementie, een verstandelijke beperking of psychische problemen. Brenda Frederiks vertelt je met welke juridische kaders je te maken hebt, wat je hiervan moet weten én wat de komst van de nieuwe wetten Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang voor jouw praktijk gaan betekenen.

Brenda Frederiks, gezondheidsrechtjurist en universitair docent gezondheidsrecht VUmc

12:45
Lunchpauze
13:45
Lees meer Sluiten
Keuzesessies: Praktijken rondom zorgmijders

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

15.15
Middagpauze
15.40
Lees meer Sluiten
Het recht om zorg te mijden

‘Zolang mensen anderen niet in gevaar brengen of tot last zijn, hebben mensen recht op zelfbeschikking en zelf vorm te geven aan hun leven’. Mensen hebben het recht om zorg te mijden. Maar waar ligt precies die grens? Mogen mensen zichzelf beschadigen? Wat is ‘tot last zijn’? En waarom besluit jij als professional je er wel, of niet, mee te bemoeien? Wie geeft jou dat recht?

De afsluitende bijdrage aan deze dag gaat niet over hoe je zorgmijders zorg kunt laten accepteren, maar over de ontmoeting tussen professionele normen (of zijn het die van jezelf?) en menselijke waardigheid.

Evert van Leeuwen, emeritus hoogleraar Medische Ethiek

16.30
Laatste vragen en afronding van de dag

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op dinsdag 7 mei en krijg nieuwe perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

Sessies Congres Zorgmijders 7 mei 2019

1.
Lees meer Sluiten
'Zorgwekkende Zorgmijders' in de ouderenzorg

Een kwetsbare doelgroep bij zorgmijders zijn ouderen, met name nu zij steeds langer thuis wonen. Bij ouderen gaat het vaak om (zelf)verwaarlozing en bij mensen met dementie gaat het om schaamte en gebrek aan inzicht bij zichzelf en haar/zijn omgeving. Hoe om te gaan met deze specifieke doelgroep? Het kunnen bedenken van alternatieve oplossingen en het betrekken van de omgeving om mensen te motiveren tot accepteren van hulp is belangrijk!

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op o.a. het onderscheid tussen zorgmijders, zorgmissers en zorgweigeraars. De ethische/juridische mogelijkheden worden aangeboden. En je ontvangt handvatten en alternatieven hoe deze bijzondere groep te motiveren en in beweging te krijgen.

Trudy Jacobs, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Ketencoördinator dementie regio Nijmegen, Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

2.
Lees meer Sluiten
De jonge zorgmijder

In ons land zijn ruim 12.000 jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar dakloos. Je kan het je misschien niet voorstellen in een welvarend land als Nederland. Voor de wet zijn deze jongeren vanaf hun 18e levensjaar meerderjarig. Maar niet volwassen. Ze moeten zich dan zonder steun van (een of beide) ouders of een sociaal netwerk maar zien te redden. Zich staande houden zonder een helpend netwerk in onze steeds complexere maatschappij maakt dat zij al jong in de overlevingsstand terechtkomen. Tijd en ruimte om zich te ontwikkelen tot een jongvolwassene met een eigen identiteit – dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik – hebben deze jongeren vaak niet. Al hun aandacht en tijd gaat uit naar een belangrijke basisbehoefte: “Waar slaap ik vannacht?”

In deze overlevingsstand trekken zij zich soms niets aan van verwachtingen, vragen of een aanbod voor hulp. “ ik heb nooit iets zelf mogen beslissen, maar nu maak ik zelf uit hoe ik het doe”.

Hoe kun je als zorgverlener toch van betekenis zijn voor deze jongeren? En welke benadering en houding van de professional is voor de jongere van belang om toch een stap verder te komen?

In deze keuzesessie gaat Hans Geleynse, samen met 2 ervaringsdeskundige jongeren, met de deelnemers over dit thema in gesprek.

Hans Geleynse, zelfstandig zorgondernemer, mediator, procesregisseur en ambassadeur Stichting Zwerfjongeren Nederland, en ervaringsdeskundige jongeren Aron en Stephanie

3.
Lees meer Sluiten
Preventie en vroegsignalering via de wijkggd

Gemeenten zijn aan de haal gegaan met sociale teams, gebiedsteams, gebiedsgericht werken en nog vele andere benamingen. Deze structuur is vaak vrij statisch. Eens in de zoveel tijd worden zorgmeldingen besproken, waar toestemming voor nodig is van de cliënt en waarbij de cliënt het liefst ook nog zelf betrokken wordt. OGGz klanten vallen echter buiten deze structuren. Steeds meer wordt er bezuinigd op OGGz en bemoeizorg, maar iets anders lijkt vooralsnog niet succesvol(ler).Wordt de OGGZ niet onderschat sinds deze uit de wet verdwenen is en bij WMO terecht is gekomen? Zou OGGz niet weer verankerd moeten zijn in de wet?

Vanuit deze vraag zal in deze sessie worden ingegaan op hoe je vroegsignalering en preventie versterkt met de ‘wijkggd’. En hoe je dit inbed in de OGGZ, in combinatie met bemoeizorg.

Chrissy Knarren, coördinator Vangnet OGGZ, GGD Zuid-Limburg

4.
Lees meer Sluiten
Cultuur en het mijden van zorg

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van cliënten en hun familie. Maar ook zullen zorgverleners kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. De vraag rijst hoe zorgverleners hier adequaat op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten kunnen communiceren. Ook is het interessant om te bezien in hoeverre het mijden van zorg met culturele factoren te maken kan hebben.

In deze sessie zal allereerst met de deelnemers worden besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op de ziekteopvattingen en het hulpzoekgedrag van cliënten. Hierbij wordt ook ingegaan op het gegeven dat zorgprofessionals zelf eveneens culturele aspecten in het contact inbrengen. Vervolgens worden praktische tips gegeven hoe zorgverleners in de praktijk met deze thema’s om kunnen gaan.

Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog

5.
Lees meer Sluiten
'Hoe gaan ervaringswerkers om met zorgvermoeiden?’

Marcello en Hans nemen je mee in de unieke dynamiek die ontstaat, wanneer ervaringswerkers contact maken met mensen die geen zorg (meer) willen. Er worden je via casuïstiek handvatten aangereikt om het met de combinatie van spanning en onmacht, die vaak ontstaat rond zorgmijders, te leren uithouden. Ook zal de werkrelatie en rolverdeling tussen hulpverlener en ervaringswerker worden belicht.

Hans van Eeken en Marcello Van Den Anker, ervaringswerkers

6.
Lees meer Sluiten
Bemoeizorg Mondriaan

Het Vangnet-Bemoeizorg Mondriaan geeft je een korte inleiding op hoe zij werken met zorgmijders. Van aanmelding tot toeleiding tot de juiste zorg: hoe ziet dit traject er uit? Vervolgens gaan zij interactief met je aan de slag met drie verschillende casussen, over onder andere hoarding en dakloosheid.

Lorenzo Casu, Angie Ampts en Marianne Schoffelen | Vangnet Bemoeizorg

Tijdens het congres Zorgmijders geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Datum
Dinsdag 7 mei 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
€ 349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief*
€ 299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2 deelnemers*
€ 299,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Jeugd en Co, Kind & Adolescent Praktijk)*
€ 1.099,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

BTW-vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Accreditatie

Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur. Er is geen voorbereiding noodzakelijk.

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd voor 5 punten door:

 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J);
 • Accreditatiebureau NVO Orthopedagoog-Generalist (OG);
 • Registerplein;
 • Kwaliteitsregister V&VN;
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten).

Heb je nog suggesties voor accreditatie bij bepaalde bureaus of verenigingen? Neem dan contact op met Manouk Mens (manouk.mens@bsl.nl).
Bij meerdere aanvragen voor een bepaalde vereniging zullen wij deze in overweging nemen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
M: 06 – 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.