Congres Zorgmijders

Aansluiten bij de zorgvuldige zorgzoeker
Congres Zorgmijders

Zorgmijders: de grootste uitdaging in het sociaal domein. Experts als Witte Hoogendijk, Judith Wolf en Marian Verkerk geven je grip op wie de zorgmijder is en wat hem of haar beweegt.

Het 3e congres over zorgmijders geeft meer grip op wie de zorgmijder is en wat hem of haar beweegt. En hoe je deze ’zorgvuldig zorgzoeker’ als professional binnen het sociaal domein hulp kunt bieden.

Op het podium: wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Je leert van de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoort van uiteenlopende casuïstiek en gaat naar huis met handvatten waarmee je daadwerkelijk een stap verder kunt zetten in je eigen werk.

Deze dag krijg je meer inzicht in:

 • stress en psyche van de zorgmijder
 • zelfregulatie en het herstel daarvan
 • nieuwe wetgeving rondom zorgmijders
 • hoe het zorgsysteem ervoor zorgt dat mensen zorg gaan mijden
 • organiseren dat zorgmijders beter aansluiten
 • culturele aspecten van zorgmijden
 • dementie en zorgmijden
 • over professionele onmacht en grenzen aan de zorggevers
 • uitgangspunt ervaringsdeskundige
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.40
Lees meer Sluiten
Over stress en psyche van de zorgmijder

Sinds de agrarische – , de Industriële-, en de digitale revolutie is de wereld om ons heen in steeds hoger tempo steeds complexer aan het worden. Ons stress-systeem, grotendeels gevormd in een periode waarin nog niet eens leven op het land bestond (laat staan psychologische stress), is niet goed toegerust om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Dit geldt in versterkte mate voor subgroepen binnen de bevolking zoals ouderen, patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening en zorgmijders. Vaak is er tevens een beperking in het overzien van complexe administratieve, juridische en medische situaties. Dit type stressoren zijn daarom voor zorgmijders groter dan voor anderen, terwijl de coping style vaak juist minder effectief is. De hierdoor veroorzaakte gevoelens van stress kunnen leiden tot stress-gerelateerde stoornissen. Vroege herkenning en geïndiceerde preventie zijn daarom belangrijk. Na het bijwonen van deze sessie weet je meer over:

 • Hoe ons stressresponssysteem werkt
 • Welk type stressoren specifiek zijn voor zorgmijders
 • Wat je kunt doen om stressgerelateerde stoornissen bij zorgmijders te voorkomen en te behandelen

Prof. dr. Witte Hoogendijk, hoogleraar Psychiatry, Erasmus MC Rotterdam

10.20
Lees meer Sluiten
Hoop en perspectief voor kwetsbare mensen

Uitgaan van de ‘eigen kracht’ van mensen is de trend in zorg en welzijn. Het is een misverstand te denken dat uitgaan van eigen kracht betekent dat mensen zelfredzaam zijn en je het beste kunt afwachten tot mensen gemotiveerd zijn voor hulp en met een hulpvraag komen. Integendeel, tijdelijk of langdurig zijn er nogal wat mensen bij wie door ingrijpende gebeurtenissen of stressvolle omstandigheden het vermogen om zichzelf en hun leven ‘aan te sturen’ is verstoord. Vanuit zo’n toestand van verstoorde zelfregulering weer inburgeren en in de maatschappij meedraaien is ‘niet voor watjes’, zo zal Judith Wolf toelichten. Zij vertelt hoe je krachtgericht en herstelondersteunend kunt werken. En hoe door verbinding, wederkerigheid en compassie mensen kunnen blijven ervaren dat ze er toe doen en erbij horen. Zij geeft voorbeelden van hoe Krachtwerk, een krachtgerichte basismethodiek, mensen weer hoop en moed geeft, en een sleutel voor hun eigen herstel.

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg Radboud Universiteit en hoofd Impuls-Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Nieuwe wetgeving rondom zorgmijders

Wat zijn de gevolgen van nieuwe wetgeving – Wet Zorg en Dwang – op de hulpverlening. Wat zegt de wet? Hoe gaat dat in de praktijk? Wat zijn de dilemma’s en hoe los je die op?

Mr. Sander Tempel, advocaat bij Victor Advocaten, gespecialiseerd in Gezondheidsrecht.

12.10
Lees meer Sluiten
Grenzen aan de zorggevers. Over professionele onmacht.

Mensen willen graag gezien en erkend worden in wie zij op dat moment zijn. Die erkenning vraagt dat we ons kunnen voorstellen wie diegene is in die concrete situatie in die ontmoeting.  Maar we kunnen niet uit onze eigen schoenen treden en we kunnen slechts bij benadering begrijpen wie die ander is. Een goede zorgrelatie is dus een dynamisch proces dat bij tijd en wijle uit het spoor kan raken. Dat geldt overigens voor alle relaties. We zullen tot op zeker hoogte altijd een ‘vreemde’ blijven. Toch wordt het nijpend wanneer bepaalde ervaringen of verhalen niet of slechts gehoord worden. In de filosofie noemen we dat wel ‘epistemische onrechtvaardigheid’. Mensen die zich niet erkend voelen door de ander in wie ze zijn, zullen die ander gaan mijden. Een zorgrelatie vraagt daarom een training in ‘epidemische vaardigheid”: hoe ken ik die ander en wie ben ik die probeert te kennen. Oefenen van morele verbeeldingskracht is daarin belangrijk, maar ook het besef dat zorg per definitie ‘eindig’ is.

Prof. dr. M.A. (Marian) Verkerk, Hoogleraar Zorgethiek, UMCG en eigenaar Ethiekconsult

12:55
Lunchpauze
13:55
Lees meer Sluiten
Keuzesessies: Beter aansluiten bij, hoe dan? Praktijken rondom zorgmijders.

 • Beter aansluiten, hoe organiseer je dat? – Wilma Meere
 • Culturele aspecten van zorg mijden: cultuursensitief werken in de praktijk – Cor Hoffer
 • Zorgmijder of Wijkbewoner? – Jenny Zwijnenburg
 • De zorgmijder en dementie
 • Verdieping op de Wet Zorg en Dwang – Brenda Frederiks

Bekijk het overzicht van de sessies en maak jouw keuze.

15.25
Middagpauze
15.45
Lees meer Sluiten
Hoe doe je dat nou? Ervaringsdeskundige – Interview

“Waar zijn de naasten?”

 • Wat is jouw eigen ervaring?
 • Hoe komt het dat naasten vaak niet in beeld zijn?
 • Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Naasten (familie) zijn vaak degenen die er alles aan doen (of gedaan hebben tot ze niet meer konden) om betrokkene tot zorg te verleiden. Toch staan zij vaak op grote afstand als het om dit onderwerp gaat en bestaat er het beeld dat er bij “zorgvuldige zorgzoekers” nauwelijks sprake zou zijn van “naasten”.  Hoe komt dit en hoe kunnen we dit veranderen?

Piet Hein Peeters gaat in gesprek met Joke van der Meulen. Haar zoon is heeft een ambivalente houding t.o.v. van de zorg.  Er zijn perioden dat hij “wegloopt” voor de zorg en dan ook vaak bij Joke buiten beeld is. Maar ook dan is zij zijn moeder, ze blijft bij hem betrokken, aan hem denken en, juist dan, zich zorgen over hem maken.  Haar oproep is dan ook om er niet zomaar vanuit te gaan dat naasten wel buiten beeld zullen zijn. Onderzoek de mogelijkheden om naasten zelf te ondersteunen en hun onmacht te doorbreken.

Joke van der Meulen, expert aanpak verward gedrag met familie-ervaring

16.10
Lees meer Sluiten
Hoe zorgt het zorgsysteem ervoor dat mensen zorg gaan mijden?

 • Structurele uitsluiting en selectieve zorgkiezers
 • Inclusieve steden en uitsluitingsmechanismen
 • Hoe leidt uitsluiting tot zorgmijden?

Welke zorg bieden we zorgmijders eigenlijk aan? En is dat wel de zorg die ze nodig hebben? Wij komen dagelijks mensen tegen die heel goed weten wat ze nodig hebben. Maar precies die zorg of ondersteuning krijgen ze niet. Regels, protocollen, procedures en professionals staan de cliënt zijn eigen oplossing in de weg. Bij mensen met meerdere problemen gebeurt dit structureel. Jaar in jaar uit. Ondanks inclusieve beleidswensen sluiten gemeenten nog steeds structureel mensen uit van passende zorg. Wij onderzoeken dit structurele karakter aan de hand van inmiddels 30 uitsluitingsmechanismen. Tijdens de sessie verkennen we hoe uitsluitingsmechanismen tot zorgmijders kunnen leiden. En zoeken we naar voorbeelden van insluiting om zorgmijden te doorbreken.

Presentatie aan de hand van een recent rapport gepubliceerd over stapelingsproblematiek, wat mooie voorbeelden laat zien van hoe het borgsysteem ervoor zorgt dat mensen zorg gaan mijden.

Harry Kruiter en Floor Kellerman, Publieke Waarden

17.00
Lees meer Sluiten
Laatste vragen en afronding van de dag

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Beter aansluiten, hoe organiseer je dat binnen Tien in Twente?

Van 2014-2018 was Wilma actief in de ontwikkeling van “Tien in Twente”, de integrale aanpak van personen met verward gedrag die veel overlast veroorzaken of waarbij een hoog risico is op escalaties. De cliënten in deze aanpak waren bijna allemaal zorgmijders. In deze workshop delen we ervaringen uit de praktijk, bespreken we dilemma’s en oplossingsrichtingen en staan we stil bij de verschillende perspectieven en onze eigen overtuigingen in de praktijk. Hoe is het ons samen gelukt om cliënten, familieleden met behulp van ervaringswerkers en professionals aan tafel te krijgen? Wat is het belang van “Samen1plan”gericht op cliënt en omgeving? Hoe doorbreek je de machtsverhoudingen en kom je tot een constructieve en gelijkwaardige samenwerkingsvorm? Denk mee, laat je verrassen en inspireren in deze workshop.

Wilma Meere, directeur WMProjecten

2.
Lees meer Sluiten
Culturele aspecten van zorgmijden

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en religieus opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals te maken krijgen met cliënten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en andere manieren om hulp te zoeken. In een interactieve sessie reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief professionals enkele handvatten aan, waarmee zij hun werkwijze kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie.

Dr. Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog.

3.
Lees meer Sluiten
Zorgmijder of Wijkbewoner?

Bertha, het krantenvrouwtje van Rotterdam Zuid, is de inspiratiebron van de methode Vangnetwerken. Bij deze methode verbinden kwetsbare wijkbewoners zich aan elkaar. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. Bertha bezorgde jarenlang gratis kranten, zoals Metro, aan huis bij ouderen uit de wijk. Een ‘baan’ waarmee ze iedere dag van vroeg tot laat bezig was. Een heel krachtige vrouw dus. Tegelijkertijd is Bertha een persoon die door hulpverleners zou worden omschreven als ‘zorgmijder’. Bertha heeft bij haar geboorte zuurstofgebrek opgelopen. Ze kan op verschillende vlakken wel wat hulp gebruiken, maar zij heeft niet zoveel op met bemoeienis van hulpverleners.
Het is Jenny en Bertha gelukt om in de afgelopen jaren op een fijne manier samen te werken. In de sessie lichten zij samen toe hoe ze dat doen, vertellen ze over de methode Vangnetwerken en gaan ze in gesprek met de deelnemers over de verbinding met hun eigen werkpraktijk.

Jenny Zwijnenburg, sociaal werker en onderzoeker bij Tranzo, academische werkplaats sociaal werk.

Bertha, ervaringsdeskundige.

4.
Lees meer Sluiten
Zorgmijders en eenzaamheid

Wat als iemand met dementie geen ondersteuning ontvangt van familie of vrienden? Het publieke leven is voor hen een grote uitdaging. Dit kan ertoe leiden dat (alleenstaande) mensen met dementie in een isolement raken. Hoe kan je in contact komen met mensen die het publieke leven mijden en wel- licht zelfs ook professionele ondersteuning buiten de deur houden? Hoe kom je in contact en welke ondersteuning kan je bieden aan mensen die elke vorm van ondersteuning mijden?

Gerben Jansen, Voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen, Bestuurslid afdeling V&VN Maatschappij & Gezondheid

5.
Lees meer Sluiten
Mobiele Zorgtoeleiding Nederland – een grensoverschrijdende aanpak

CASUS: Jannie (50) zwerft al jaren heel Nederland door, heeft geen vaste woon- en verblijfplaats, geen inkomen en geen zorgverzekering. Jannie’s benen zijn ontstoken, maar zij weigert alle aangeboden hulp vanwege een sterk wantrouwen.
Familie trekt aan de bel omdat er ernstige zorgen bestaan om haar lichamelijk en psychische gezondheid. Zij lopen er echter tegenaan dat niemand de zorg op wil of kan pakken en dreigt overbelast te raken.
Politie in meerdere steden krijgt meldingen van overlast (stinken, ruzie, verward gedrag en overlast). Zij zien ook de verslechtering van haar zowel lichamelijke als psychische toestand. Echter artsen beoordelen de situatie als niet acuut en zeggen niets te kunnen doen. Er wordt gesteld dat Jannie wilsbekwaam is en dat zij zorg mag weigeren. Er is overigens geen diagnostiek omdat Jannie niet mee wil werken met een onderzoek.
Jannie zegt dat er niets aan de hand is en snapt al deze bemoeienis niet. Zij geeft aan met rust gelaten te willen worden. Het gaat slechter met Jannie en niemand pakt de zorg op.
Situatie zoals hierboven beschreven staat niet op zichzelf. Er lopen meerdere casussen als Jannie rond in Nederland, die verstoken blijven van de juiste hulp door bestaande schotten en regels. Dit gaf aanleiding in 2018 om hier een aanpak op schrijven met als doel mensen als Jannie aan de juiste hulp en zorg te helpen.

Paul Keppel, maatschappelijk werk/GGZ agoog, werkzaam bij GGZinGeest en Marjoke Pouw, werkzaam bij Schiphol Social Work.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 12 november 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon | Regulier tarief*
299,- per persoon | Tarief vanaf 2 deelnemers*
299,- per persoon | Abonneetarief (Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Jeugd en Co, Kind & Adolescent Praktijk)*
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd): 5,5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 5 punten
 • Registerplein: 5,5 punten

Heb je nog suggesties voor accreditatie bij bepaalde bureaus of verenigingen? Neem dan contact op met Manouk Mens (manouk.mens@bsl.nl).
Bij meerdere aanvragen voor een bepaalde vereniging zullen wij deze in overweging nemen.

Congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Marije van Duinen
M: 06 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Joanne Bijleveld
M: 06 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.