Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld?

Perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

Het congres Zorgmijders op 30 oktober 2018 is uitverkocht. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum in 2019.

Zorgmijders vragen het uiterste van professionals. In inzet, in samenwerking, in het vinden en houden van contact, in het organiseren van passende ondersteuning. Iedere casus is uniek en ook weer niet. Dit zijn mensen die zich afgewend hebben van de samenleving, van de zorg die zij juist vaak hard nodig hebben. Het zijn vaak ook mensen waar de samenleving, de zorg zich van afgewend hebben. Onhandelbaar, uitbehandeld?

Laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders

Congres Zorgmijders op 30 oktober is een podium aan wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen met ieder hun waardevolle inbreng. Je leert van de laatste inzichten en actualiteiten rond zorgmijders, hoort van uiteenlopende casuïstiek en gaat naar huis met handvatten waarmee je daadwerkelijk een stap verder kunt zetten in je eigen werk.

Deze dag krijg je meer inzicht in:
  • Hoe je zorgmijders beter in beeld krijgt en aansluiting vindt.
  • Dwang, wils(on)bekwaamheid én het recht op zorg mijden.
  • Aanpak van sociaal isolement, eenzaamheid en uitsluiting.
  • Het bevorderen van integraal samenwerken met alle betrokken partijen.
  • De toepassing van succesvolle interventies.
Het congres Zorgmijders op 30 oktober 2018 is uitverkocht. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum in 2019.
Programma Congres Zorgmijders 30 oktober 2018
09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Welkom en uitleg van de dag

Opening en start van de dag door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

09.45
Lees meer Sluiten
De zorg voor mensen die zorg mijden

Mensen die zorg mijden zijn van alle tijden. Ondanks grote problemen zoals somberheid, schulden of woningvervuiling vraagt iemand niet om hulp of weigert die zelfs actief. Vaak is het zo dat hoe groter de problemen zijn, hoe minder motivatie iemand heeft om hulp te vragen: we noemen dit de motivatieparadox bij zorgmijding. Het is aan de omgeving, de hulpverleningsinstanties en de maatschappij hoe wij met deze mensen willen omgaan. Laten we deze mensen alleen met hun problemen, of gaan we ongevraagd toch het contact aan, ook met de naasten, en proberen we hulp te bieden. Goede (bemoei)zorg voorkomt verdere achteruitgang, calamiteiten en dwang.
Maar wanneer gaan we verder en dringen we de hulp op of gaan we zelfs over op drang en dwang? Zou ongevraagd hulp bieden een regulier onderdeel behoren te zijn van iedere vorm van hulpverlening, zowel binnen het sociale domein als de psychiatrie, de verslavingszorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? En welke visie, vaardigheden en de randvoorwaarden vereist dit?
Niels Mulder, psychiater in de crisisdienst.

10.30
Lees meer Sluiten
De medische zorgplicht en de autonomie van de patiënt: wie heeft welke verantwoordelijkheid?

De zorg voor zorgmijders richt zich doorgaans op het inschatten van de wilsbekwaamheid van de zorgmijder, en het daaruit voortvloeiende recht op autonomie. Hoe ver strekt die autonomie eigenlijk? Zijn wij als zorgverlener niet verplicht om iemand de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft? Of wordt die zorg al snel bemoeizorg? En heeft de zorgmijder hier zelf misschien ook een verantwoordelijkheid? Aan de hand van casuïstiek wil Lester du Perron met u van gedachten wisselen over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de zorgmijder. Hoe bewaakt u hierbij zelf de juiste balans?
Lester du Perron, huisarts.

11.00
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Het belang van ervaringskennis

Ervaringswerkers werken vanuit een herstelvisie en empowerment en kunnen daarmee succesvoller zijn in het bereiken van zorgmijders dan bijvoorbeeld bemoeizorgteams. De ruimte die een professional kan pakken is vaak kleiner dan die van ervaringswerkers. Zij kunnen enerzijds meer ruimte pakken, omdat zij niet verbonden zijn aan bijvoorbeeld wettelijk verankerde  beroepsregels. Anderzijds krijgen zij meer ruimte, omdat zij veelal als niet-bedreigend worden ervaren. Ervaringswerkers willen niet zozeer iets van de zorgmijder, maar proberen puur contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen. Waarom is juist dit zo waardevol?
Hans van Eeken en Marcello van den Anker, ervaringswerkers.

12.00
Lees meer Sluiten
Juridische kaders zorgmijden in het sociaal domein

Over de term ‘zorgmijder’ is juridisch niets vastgelegd. Echter, bij zorgmijdend gedrag is er vaak sprake van ‘multiproblematiek’. Denk daarbij aan dementie, een verstandelijke beperking of psychische problemen. Brenda Frederiks vertelt je met welke juridische kaders je te maken hebt, wat je hiervan moet weten én wat de komst van de nieuwe wetten Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang voor jouw praktijk gaan betekenen.
Brenda Frederiks, gezondheidsrechtjurist en universitair docent gezondheidsrecht VUmc

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Keuzesessie ronde: Praktijken rondom zorgmijders

Bekijk het uitgebreide overzicht van de sessies.

15.15
Middagpauze
15.40
Lees meer Sluiten
Het recht om zorg te mijden

‘Zolang mensen anderen niet in gevaar brengen of tot last zijn, hebben mensen recht op zelfbeschikking en zelf vorm te geven aan hun leven’. Mensen hebben het recht om zorg te mijden. Maar waar ligt precies die grens? Mogen mensen zichzelf beschadigen? Wat is ‘tot last zijn’? En waarom besluit jij als professional je er wel, of niet, mee te bemoeien? Wie geeft jou dat recht?
De afsluitende bijdrage aan deze dag gaat niet over hoe je zorgmijders zorg kunt laten accepteren, maar over de ontmoeting tussen professionele normen (of zijn het die van jezelf?) en menselijke waardigheid.
Evert van Leeuwen, emeritus hoogleraar Medische Ethiek.

16.30
Laatste vragen en afsluiting

Programmawijzigingen onder voorbehoud

Meld je nu aan voor het congres op 30 oktober en krijg nieuwe perspectieven op de grootste uitdaging in het sociaal domein

Het congres Zorgmijders op 30 oktober 2018 is uitverkocht. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum in 2019.

Sessies Congres Zorgmijders 30 oktober 2018

1.
Lees meer Sluiten
'Zorgwekkende Zorgmijders' in de ouderenzorg

Een kwetsbare doelgroep bij zorgmijders zijn ouderen, met name nu zij steeds langer thuis wonen. Bij ouderen gaat het vaak om (zelf)verwaarlozing en bij mensen met dementie gaat het om schaamte en gebrek aan inzicht bij zichzelf en haar/zijn omgeving. Hoe om te gaan met deze specifieke doelgroep? Het kunnen bedenken van alternatieve oplossingen en het betrekken van de omgeving om mensen te motiveren tot accepteren van hulp is belangrijk! Tijdens deze workshop wordt ingegaan op o.a. het onderscheid tussen zorgmijders, zorgmissers en zorgweigeraars.De ethische/juridische mogelijkheden worden aangeboden. En je ontvangt handvatten en alternatieven hoe deze bijzondere groep te motiveren en in beweging te krijgen.

Trudy Jacobs,  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Ketencoördinator dementie regio Nijmegen, Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

2.
Lees meer Sluiten
De jonge zorgmijder

In ons land zijn ruim 12.000 jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar dakloos. Je kan het je misschien niet voorstellen in een welvarend land als Nederland. Voor de wet zijn deze jongeren vanaf hun 18e levensjaar meerderjarig. Maar niet volwassen. Ze moeten zich dan zonder steun van (een of beide) ouders of een sociaal netwerk maar zien te redden. Zich staande houden zonder een helpend netwerk in onze steeds complexere maatschappij maakt dat zij al jong in de overlevingsstand terechtkomen. Tijd en ruimte om zich te ontwikkelen tot een jongvolwassene met een eigen identiteit – dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik – hebben deze jongeren vaak niet. Al hun aandacht en tijd gaat uit naar een belangrijke basisbehoefte: “Waar slaap ik vannacht?”
In deze overlevingsstand trekken zij zich soms niets aan van verwachtingen, vragen of een aanbod voor hulp. “Ik heb nooit iets zelf mogen beslissen, maar nu maak ik zelf uit hoe ik het doe.”
Hoe kun je als zorgverlener toch van betekenis zijn voor deze jongeren? En welke benadering en houding van de professional is voor de jongere van belang om toch een stap verder te komen?
In deze keuzesessie gaat Hans Geleynse samen met twee ervaringsdeskundige jongeren met de deelnemers over dit thema is gesprek.

Hans Geleynse, zelfstandig zorgondernemer, mediator, procesregisseur en ambassadeur Stichting Zwerfjongeren Nederland

3.
Lees meer Sluiten
Zorgwekkende zorgmijders met aandacht voor LVB-problematiek

Binnen de sessie zal een introductie gegeven worden van Team Bemoeizorg Tilburg. Hierin zal het verleiden van zorgwekkende zorgmijders en de methodieken die  hierbij toepasbaar zijn  centraal staan. Dit met speciale aandacht voor zorgmijders met LVB-problematiek en waarom het belangrijk is deze  binnen het werken binnen bemoeizorg toe te passen. Er zal stilgestaan worden bij de omvang van deze doelgroep, het herkennen van LVB-problematiek, de verwarring en overlapping bij problemen op het gebied van psychiatrie en verslaving, tips en tricks in de benadering en de valkuilen hierbij.
Kortom: Welke problemen ervaren we als werkers in de benadering van deze doelgroep en hoe vergroten we de kans contact te houden en deze mensen zo nodig door te leiden naar passende zorg?

Ingrid Langewouters, Amarant specialisatie LVB, Joke de Volder GGZ-Breburg specialisatie psychiatrie en Marcel van Boxtel, Novadic-Kentron specialisatie verslaving.

4.
Lees meer Sluiten
Bemoeizorg Mondriaan

Het Vangnet-Bemoeizorg Mondriaan geeft je een korte inleiding op hoe zij werken met zorgmijders. Van aanmelding tot toeleiding tot de juiste zorg: hoe ziet dit traject er uit? Vervolgens gaan zij interactief met je aan de slag met drie verschillende casussen, over onder andere hoarding en dakloosheid.
Geert Lemmens, meewerkend teamleider/ SPV, Vangnet- Bemoeizorg Mondriaan

5.
Lees meer Sluiten
Preventie en vroegsignalering via de wijkggd

Gemeenten zijn aan de haal gegaan met sociale teams, gebiedsteams, gebiedsgericht werken en nog vele andere benamingen. Deze structuur is vaak vrij statisch. Eens in de zoveel tijd worden zorgmeldingen besproken, waar toestemming voor nodig is van de cliënt en waarbij de cliënt het liefst ook nog zelf betrokken wordt. OGGz klanten vallen echter buiten deze structuren. Steeds meer wordt er bezuinigd op OGGz en bemoeizorg, maar iets anders lijkt vooralsnog niet succesvol(ler).Wordt de OGGZ niet onderschat sinds deze uit de wet verdwenen is en bij WMO terecht is gekomen? Zou OGGz niet weer verankerd moeten zijn in de wet? Vanuit deze vraag zal in deze sessie worden ingegaan op hoe je vroegsignalering en preventie versterkt met de ‘wijkggd’. En hoe je dit inbed in de OGGZ, in combinatie met bemoeizorg.
Chrissy Knarren, coördinator Vangnet OGGZ, GGD Zuid-Limburg

6.
Lees meer Sluiten
Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Vanuit Bijzondere Zorg is In Gelderland-Zuid zijn sinds 1 september bereikbaarheidsdiensten opgestart, om professionals bij te staan als zij te maken hebben met mensen met verward gedrag.  Hoe is dit ingericht en wat moet het gaan opleveren? Een sessie met veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.
Wendy Broeren, OGGZ medewerkster bij GGD Gelderland-Zuid

7.
Lees meer Sluiten
Wanneer en hoe houd jij je bezig met iets waar je eigenlijk niets mee te maken hebt?

Over een ‘benadering’ van zorgmijders vanuit het ervaringsdeskundige- en naastbetrokkene perspectief. Een interactieve werkplaats o.l.v. bemoeimoeder Hannie en ervaringswerker Hans, waar gezamenlijk aan oplossingen gebouwd wordt. Daarbij wordt de rol van de hulpverlener onder een vergrootglas gelegd.
Hans van Eeken, ervaringswerker en Hannie Boumans, bemoeimoeder 

Het congres Zorgmijders op 30 oktober 2018 is uitverkocht. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum in 2019.

Tijdens het congres Zorgmijders geven wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen de laatste inzichten en actualiteiten rondom zorgmijders aan de hand van theorie en uiteenlopende casuïstiek.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Lester du Perron

Lester du Perron volgde zijn geneeskunde-opleiding aan de VU Amsterdam en werkte gedurende die tijd veel in de thuiszorg. Na het behalen van zijn artsdiploma werkte hij enkele jaren als zaalarts interne geneeskunde en kindergeneeskunde, om vervolgens de huisartsopleiding van het AMC Amsterdam te volgen. Hij is als waarnemend huisarts werkzaam in en rond de regio Amsterdam en is docent huisartsgeneeskunde bij het AMC. Hij volgt momenteel de opleiding tot ziekenhuisarts in het VUmc. Zijn verschillende werkzaamheden tijdens en na zijn opleiding interesseerden hem voor de zorg rond zorgmijders, waarover hij vorig jaar publiceerde in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Niels Mulder

Prof. dr. C.L. Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en als psychiater, opleider en onderzoeker werkzaam bij Antes, onderdeel van de ParnassiaGroep. De onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het kader van het Onderzoekcentrum ESPRi, een samenwerkingsverband tussen de GGZ Instellingen in Rijnmond, de GGD en het Erasmus MC. Prof. Mulder werkt als psychiater in de acute psychiatrie en doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang), (F)ACT, therapietrouw, en epidemiologie (algemene bevolking, ROM) en heeft in dit kader diverse onderzoekssubsidies verkregen. Prof. Mulder publiceert over acute psychiatrie, openbare geestelijke gezondheidszorg, bemoeizorg, drang en dwang in diverse (inter)nationale tijdschriften en boeken.

Hans van Eeken

Hans van Eeken is negen jaar actief als ervaringswerker op het snijvlak van de GGz en het sociaal domein.

Marcello van den Anker

Marcello van den Anker is werkzaam als ervaringswerker.

Evert van Leeuwen

Evert van Leeuwen is emeritus hoogleraar Medische Ethiek.

Brenda Frederiks

Brenda Frederiks is gezondheidsrechtjurist en universitair docent gezondheidsrecht bij VUmc.

Marcel van Boxtel

Marcel van Boxtel, Novadic-Kentron specialisatie verslaving

Ingrid Langewouters

Ingrid Langewouters, bemoeizorgwerker Team Bemoeizorg Tilburg

Trudy Jacobs

Trudy Jacobs is 30 jaar werkzaam in het Radboudumc voor zowel de polikliniek als de verpleegafdeling in de functie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Daarnaast is ze 5 jaar ketencoördinator dementie voor de regio Nijmegen in dienst van netwerk 100 en Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling voor de regio Nederland Oost. Werken voor en met ouderen blijft voor haar een uitdaging. Het vraagt creativiteit en houdt haar scherp. Ouderen hebben meer te zeggen dan wij ons realiseren en wij kunnen nog veel van hen over ons zelf leren.

Joke de Volder

Joke de Volder, maatschappelijk werkende team bemoeizorg Tilburg at GGz Breburg Tilburg

Hans Geleynse

Hans Geleynse is opgeleid als jeugdhulpverlener, zorgmanager en mediator. Rode draad in zijn carrière is het werken met jeugd en jongeren en hen helpen weer perspectief te ontwikkelen in situaties waarin dit gestagneerd is. Hij heeft zowel in het gedwongen kader als in het vrijwillige kader gewerkt. In Friesland is hij 10 jaar in de maatschappelijke opvang met dak- en thuisloze jongere actief geweest als leidinggevende van een opvanglocatie voor jongeren. In die periode heeft hij zich ook als ambassadeur aan de Stichting Zwerfjongeren Nederland verbonden. Recent heeft hij een zorgaanbod ontwikkeld waarin hij mediation aanbiedt tussen jongeren en hun ouders waarbij dreigende dakloosheid dreigt.

Chrissy Knarren

Chrissy Knarren, coördinator Vangnet OGGZ, GGD Zuid-Limburg

Wendy Broeren

Wendy Broeren, OGGZ medewerkster bij GGD Gelderland-Zuid

Hannie Boumans

Hannie Boumans is als zo’n 20 jaar betrokken bij haar psychisch kwetsbare zoon en de GGz.
Het congres Zorgmijders op 30 oktober 2018 is uitverkocht. Je kunt je opgeven voor de wachtlijst, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum in 2019.

Datum
Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 18 september 2018
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk)
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Accreditatie

  • Accreditatie is goedgekeurd voor de NVvP voor 5 punten
  • Accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&VN is goedgekeurd voor 5 punten (algemene scholing)

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Registerplein
  • SKJ

Het congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.