Congres Het wijkteam onder de loep

Werkelijk verbinden: hoe dan?
congres wijkteam onder de loep

Iedereen in een buurt of een wijk een plek geven, deel uit laten maken van een groter geheel dat veiligheid en verbinding biedt. Essentieel werk voor het wijkteam en tegelijkertijd werk waar, zo laat veel onderzoek zien, wijkteams vaak maar moeizaam aan toe komen. Bijvoorbeeld omdat in het samenspel tussen beleid en praktijk te weinig oog is voor het doenvermogen van kwetsbare mensen. Of omdat cohesie, samenhang verre van vanzelfsprekend zijn en wijkteams daar niet de ruimte voor hebben, terwijl ze juist daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Dit congres helpt om in buurten en wijken werkelijk te verbinden.

Deze dag leer je:

 • Hoe je marginalisering van (kwetsbare) groepen in je wijk signaleert en tegen gaat
 • Wat de mogelijkheden zijn bij het aanboren van sociale netwerken rondom kwetsbare groepen
 • Wat doenvermogen is en wat dat betekent voor het werk van wijkteams
 • Waarom positieve veiligheid mensen samenbrengt en hoe je het als wijkteam mede vormgeeft.

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.40 uur Innovatie uit de praktijk: de buddy-coach
De buddy-coach helpt jongeren die vastgelopen zijn in hun dagelijkse leven. Deze jongeren hebben veel vormen van begeleiding gehad bij verschillende instanties, maar zonder blijvend resultaat.  De buddy-coach motiveert jongeren om weer aan de toekomst te werken én stimuleert persoonlijke groei,  waarbij empowerment en eigen kracht van de jongere en zijn gezin/netwerk centraal staan. Hoe kunnen gemeenten een buddy-coach inzetten? En waarom fungeren zij zo goed als brugfunctie tussen gemeente, instanties én het gezin en de jongere?
Aziz Akhath,pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap.
10.00 uur Thuis voor iedereen: inclusie van kwetsbare groepen
Een belangrijke voorwaarde voor participatie van alle burgers is een ‘inclusieve’ samenleving. Hierin is het cruciaal dat het beleid rekening houdt met alle mogelijke vormen en processen van uitsluiting op basis van leeftijd, gender, ras, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit en religie. Vooral voor kwetsbare groepen is er extra maatschappelijke investering nodig zodat ze zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen. Door het investeren in menselijke ontwikkeling kunnen bronnen van marginalisatie en polarisatie van bevolkingsgroepen tegengewerkt worden die maatschappelijke betrokkenheid en verbinding in de weg staan. Dus de essentiële vraag is: Zetten gemeenten voldoende in op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting? Waar gaat het goed en waar liggen verbeterpunten in de gemeentelijke beleidsplannen én de aanpak van wijkteams omtrent participatie en inclusie?
Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
10.40 uur Interactief met publiek en sprekers
11.00 uur Pauze
11.30 uur Innovatie in de praktijk: Sociaal Ondernemerschap
Een groot aantal mensen ziet weinig mogelijkheden om zich ten dienste van de samenleving in te zetten. Daarmee blijven talenten onbenut en kunnen mensen gefrustreerd raken over een gebrek aan zingeving en voldoening. In nauwe samenwerking met de wijkteams in Almere, zoekt  Stichting Inspiratie Inc. nieuwe vormen, waarmee iedereen kan deelnemen en positief kan bijdragen aan de maatschappij.
Amal Abbass-Saal, Stichting Inspiratie Inc.
11.50 uur Weten is nog geen doen
Onze samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Van burgers wordt veel alertheid verwacht op cruciale onderdelen van het leven zoals gezondheid, financiën of de arbeidsmarkt. Om aan die eisen te kunnen voldoen is naast denkvermogen ook ‘doenvermogen’ cruciaal. Mensen moeten een plan maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op stressvolle momenten, zoals bij een echtscheiding, baanverlies of faillissement. En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van burgers. De WRR propageert daarom een meer realistisch perspectief, waarmee de overheid de redzaamheid van de burgers juist kan versterken.
Anne-Greet Keizer, wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
12.40 uur Innovatie in de praktijk: Verbinding leggen met de boerengemeenschap
Veel varkenshouders in Nederland verkeren in financiële en sociale nood. Deze situatie heeft een grote impact op het gezin, de kinderen en familie van de boer. In gemeente Bronckhorst worden sinds enige tijd tijd coaches ingezet om sociale, emotionele en financiële problemen van (varkens)boeren en hun gezinnen bespreekbaar te maken. Niet alleen kan daarmee een sociaal isolement worden doorbroken, ook onnodig dierenleed kan worden voorkomen.
Diana Nijland, teamleider cluster Participatie gemeente Bronckhorst.

Paulien Hogenkamp, agrarisch coach, Agrarisch Consult & Coaching.
Monique te Kiefte, agrarisch coach, Te Kiefte Coaching.
13.00 uur Lunch
14.00 uur Keuzeworkshops: vaardig met een diverse populatie in de wijk

15.15 uur Pauze
15.45 uur Positieve veiligheid in de wijk
Verbinding, empathie en zorg: zachte principes die samenleven een ‘veilig’ gevoel geven. De mate van verbondenheid en het ergens thuis voelen roept een gevoel van veiligheid op. Hoe kunnen overheid en gemeente hun veiligheidsbeleid herijken door middel van een positieve benadering van veiligheid?
Marc Schuilenburg, filosoof en jurist VU.
16.15 uur Ruimte voor laatste vragen en discussie
16.30 uur Einde programma

NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Wat een boer niet kent ……! Maar ken jij de boer?
Het platteland als “wijk”, het lijkt bijna makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kom je in contact met een bevolkingsgroep die je hulp goed kan gebruiken, maar daar zeker zelf niet om zal vragen? Hoe kom je er achter wat er eigenlijk speelt en waarom contact leggen zo lastig is? Deze workshop laat je zien hoe je als eerste contact legt en zorgt dat je in contact blijft.
Hanneke Meester, interim voorzitter stichting Zorg om Boer en tuinder (ZOB Nederland) in samenwerking met ervaringsdeskundige vrijwilligers.
 2. Een regenboogbril voor sociale wijkteams
Eenzaamheid, depressies en suïcidaliteit zijn enkele problemen waar mensen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender (LHBT) zijn mee te maken kunnen hebben. Deze problemen zijn het gevolg van onder meer reacties en afwijzingen die zij krijgen op hun identiteit. LHBT’s krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties, uitsluiting, pesten en soms zelfs geweld. Zij voelen zich hierdoor minder veilig in hun wijk en hebben minder contacten met buurtbewoners. Wijkteams werken inclusief, maar LHBT’s worden nu vaak niet door hen gezien omdat zij, onbewust, werken vanuit de heteronorm. Hier moet verandering in komen, want de problemen zijn serieus. Wat is LHBT precies? Wat maakt LHBT’s kwetsbaar en waarom is specifieke aandacht voor deze groep nodig? Tegen welke problemen kunnen LHBT’s aanlopen?
In deze workshop leer je hoe te kijken met een regenboogbril. Hoe kunnen wijkteams adequater hulpvragen van LHBT’s in de wijk signaleren en ondersteunen? Je krijgt handvatten en tips hoe je als professional LHBT gevoelens bespreekbaar maakt en vragen en behoeften van LHBT cliënten kunt verhelderen.
Els Meijsen, senior adviseur Inclusie en diversiteit, Movisie & Else-Marije Boss, adviseur Participatie en LHBT-beleid Movisie
 3. Een introductie in de hulpverlening aan vluchtelingen
Door de komst van nieuwkomers in de wijken – vooral vluchte­lingen – zijn thema’s zoals het overbruggen van cultuurverschillen en het omgaan met taalproblemen steeds belangrijker geworden. De praktijkervaring van veel wijkteamprofessionals heeft doen inzien dat de effectiviteit van de hulpverlening vergroot kan worden door cultuursensitief en meer outreachend te werken maar dat dat lang niet altijd even makkelijk is. Vooral de kwetsbare en laagtaalvaardige gezinnen met beperkte gezondheidsvaardigheden lijkten nog niet goed en tijdig te worden bereikt.
Bij de wijkteams leven dan ook vragen als: Hoe kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd bij de moeilijke bereikbare groepen? Hebben we voldoende kennis over de achtergronden van bepaalde groepen statushouders? Hoe kan effectief worden gecommuniceerd met statushouders?
In deze workshop bespreken we de genoemde vragen en gaan we in op de thema’s cultuursensitief werken en omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook gaan we in op de specifieke gezondheidsproblemen en de achtergronden van de nieuwe groepen statushouders.
Omar Najem, adviseur Pharos / statushouder & Anna de Haan, senior projectleider Pharos en een wijkteam professional
 4. Laaggeletterdheid bij financiële problemen | Stichting Lezen & Schrijven
Veel (schuld)hulpverleners komen het in hun werk tegen: cliënten met ongeordende post en gesloten enveloppen. Of cliënten die niet de juiste informatie meenemen naar een afspraak. Niet iedereen staat erbij stil dat dit kan komen doordat de cliënt moeite heeft met taal of rekenen. Administratie bijhouden, toeslagen aanvragen of rekeningen begrijpen is dan een grote uitdaging. Nederland telt 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Cliënten houden dit soms jarenlang voor hun omgeving verborgen.
Hoe herken je als professional signalen van laaggeletterdheid? Hoe maak je het bespreekbaar? En hoe kun je de zelfredzaamheid van deze cliënten versterken?
In deze workshop vertellen we over de succesvolle aanpak van wijkteams uit Zaanstad. Ook worden mooie praktijkvoorbeelden uit o.a. Utrecht en Groningen gepresenteerd.
Bianca Pieters, senior projectleider Stichting Lezen & Schrijven & Marijn Freud, senior projectmanager Gemeente Zaandam

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Else-Marije Boss

Else-Marije Boss, adviseur Participatie en LHBT-beleid Movisie.

Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Anna de Haan

Anna de Haan, senior projectleider Pharos.

Anne-Greet Keizer

Anne-Greet Keizer is wetenschappelijk medewerker bij de WRR, projectcoördinator van het project over redzaamheid, en verantwoordelijk voor het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Tevens is zij International liaison van de WRR en in die functie onderhoudt ze samen met de voorzitter en de directeur de internationale contacten van de WRR. Ze studeerde Bestuurskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de WRR droeg Anne-Greet Keizer o.a. bij aan de projecten Maatschappelijke scheidslijnen, (On)gelijkheid in gezondheid, en Cultuurbeleid

Hanneke Meester

Hanneke Meester is sinds 1994 actief betrokken bij de psychosociale problematiek in de agrarische sector. Eerst als landelijk coördinator van de Telefonische Hulpdienst voor agrariërs en daarna als projectleider van een aantal landelijke projecten waarbij de samenwerking met het netwerk rondom de boer en zijn gezin centraal stond. Sinds april 2016 is ze bestuurlijk betrokken bij ZOB Nederland met als doel mede vorm te geven aan het professionaliseringstraject van deze vrijwilligersorganisatie.

Els Meijsen

Els Meijsen, senior adviseur Inclusie en diversiteit, Movisie.

Omar Najem

Omar Najem, adviseur Pharos / statushouder.

Marc Schuilenburg

Marc Schuilenburg, filosoof en jurist VU.

(Foto Mats van Soolingen)

Bianca Peters

Bianca Pieters is senior projectleider Stichting Lezen & Schrijven.

Marijn Freud

Marijn Freud is senior projectmanager bij de Gemeente Zaandam.

Aziz Akhath

Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap.

Amal Abbass-Saal

Amal Abbass-Saal, Stichting Inspiratie Inc.

Diana Nijland

Diana Nijland, teamleider cluster Participatie gemeente Bronckhorst.

Paulien Hogenkamp

Paulien Hogenkamp, agrarisch coach, Agrarisch Consult & Coaching.

Monique te Kiefte

Monique te Kiefte, agrarisch coach, Te Kiefte Coaching.

Doelgroep
Zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • Afdelingsmanager
 • Algemeen directeur
 • Ambtenaar
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntenondersteuner
 • Coach / Begeleider
 • Directeur
 • Docent
 • Lid raad van bestuur
 • Lid raad van toezicht
 • Lid wijkteam
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Mantelzorger
 • Medewerker zorg/welzijn
 • Opbouwwerker
 • Projectleider /product manager
 • Sociaal cultureel werker
 • Sociaal werker
 • Teamleider
 • Teammanager
 • Verpleegkundig specialist
 • Welzijnswerker
 • Wijkverpleegkundige
 • Wijkverzorgende
 • WMO consulent
 • Woonbegeleider
 • Zorgmanager

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 27 september 2017)
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonneeprijs Zorg+Welzijn, Nursing, TVZ, Bijzijn XL, Zorgvisie *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.