4e Congres Mensen met verward gedrag

De werkelijkheid achter de E33-melding

Het 4e Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak. Inhoudelijk programma en groot aanbod van sessies met geslaagde voorbeelden uit de praktijk.

Aanleiding voor het congres
Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft een onverminderde uitdaging in het sociaal domein. Sinds 2011 registreert de politie ‘overlast door verwarde of overspannen personen’ onder de meldcode E33 en deze meldingen lopen jaarlijks op.

Het Schakelteam Verward gedrag sloot in 2018 haar opdracht af en per 1 oktober 2018 moest elke gemeente en regio in samenwerking met al haar ketenpartners een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag hebben gerealiseerd. Maar zover zijn we nog niet.

Het 4e Zorg+Welzijn Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van de persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. Relevante sprekers geven je inzichten in de mens áchter de E-33 melding en de term ‘verward’. Wat zijn de signalen en triggers van verward gedrag bij de diverse groepen, welke aanpak vereist dit en hoe sluit je daarop aan? Waarom moeten we als maatschappij niet alleen streven naar een veilige, maar ook een inclusieve samenleving? En waarom is het zo belangrijk om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden?

De dag geeft je verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen en brengt je weer een stap verder in het borgen van een effectieve, sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk van mensen met verward gedrag.

Deze dag kenmerkt zich door de vele praktijkverhalen. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we in op de vragen:

 • Hoe bouwen we de persoonsgerichte aanpak verder uit en hoe borgen we dit?
 • Wie zijn de gezichten achter de E33-meldingen en hoe sluit je op hen aan?
 • Hoe laat je mensen die verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?
 • Welke initiatieven en werkwijzen hebben zich ondertussen bewezen?
 • Hoe kun je er voor zorgen dat alle schakels in de keten effectief samenwerken?
09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

10.00
Lees meer Sluiten
Inleiding en actualiteit ‘Verwarde personen’

Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 90.000 meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in de aanpak van de problemen van mensen met verward gedrag en tegelijkertijd is er nog veel verbetering nodig. De problematiek en de aanpak over vele grenzen heen is complex. Het is een enorm weerbarstige maatschappelijke opgave die veranderingen vraagt in houding en gedrag van alle betrokken professionals. Een update over waar we nu staan en wat er moet gebeuren.

Philippe Delespaul, Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht, klinisch psycholoog bij Mondriaan.

10.40
Pauze
11.10
Lees meer Sluiten
Dementie op straat: wen er maar aan

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland een vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal een half miljoen zijn. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of in familie- of vriendenkring. Het aantal professionals en mantelzorgers per mens met dementie neemt af en een derde van de mensen met dementie woont alleen. Zij willen zo lang mogelijk thuis wonen en steeds vaker ook zo veel mogelijk mee blijven doen. Dit heeft impact op niet alleen families, maar ook op het straatbeeld, de buurt, de winkelier, de wijkagent, de thuiszorg, het ziekenhuis. Wat betekent dit voor de zorg en de samenleving? En hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met onze medemensen met dementie nu en in de toekomst? Do’s en dont’s voor een meer dementievriendelijke samenleving.

Julie Meerveld, leidinggevende van de belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland

11.45
Zaalwissel
11.50
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1: De verschillende gezichten achter de E33-melding

Verdiepende sessies over de gezichten achter de E33-melding. Sprekers delen hun ervaringen uit de nuchtere praktijk.
Bekijk de sessies

12.50
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Cultuur en Verward gedrag

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van cliënten en hun familie. Maar ook zullen zorgverleners kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In hoeverre kan verward gedrag met culturele factoren te maken hebben? Hoe kun je als zorgverlener omgaan met culturele aspecten en op welke wijze communiceer je met de cliënt?

In zijn lezing reikt Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief zorgprofessionals handvatten aan waarmee zij hun werk kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie. Hiertoe bespreekt hij de volgende thema’s: migratie, cultuursensitief werken, ziekteopvattingen, hulpzoekgedrag en cultuursensitief werken.

Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, adviseur in diversiteitsbeleid

14.25
Zaalwissel
14.30
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

Verdiepende sessies met voorbeelden uit de lokale praktijk.
Bekijk de sessies

15.30
Pauze
15.50
Lees meer Sluiten
Interview Sociaal Werker van het Jaar

Norbert Wijnhofen werd onlangs verkozen tot sociaal werker van het jaar. Wijnhofen is van huis uit sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en werkt nu als sociaal werker in Nijmegen. Zijn doelgroep is mensen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Wijnhofen deelt zijn ideeën over de begeleiding van mensen met sterke aanleg voor verward gedrag, onder meer op het gebied van nazorg.

Norbert Wijnhofen, Sociaal Werker van het Jaar

16.05
16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Sessieronde 1: De verschillende gezichten achter de E-33 melding

1.1
Lees meer Sluiten
Dementie op straat, hoe ga je ermee om?

Stel je krijgt een melding van E33-melding verward gedrag en je komt ter plaatse. Wellicht is dit voor u een herkenbare situatie. Is hier sprake van dementie? Hoe ga je goed met deze situatie om? We gaan kijken naar verschillende manieren hoe je dit goed kan aanpakken.
Hoe ga je de persoon benaderen? En wat kun je beter niet doen? Kom naar de workshop, leer de signalen van dementie herkennen en erop te reageren. Ook krijgt u een indruk hoe o.a. een situatie op straat kunt op te lossen via de GOED methode van Samen dementievriendelijk.

Karima Matser-Janssen, coördinator trainingen Alzheimer Nederland

1.2
Lees meer Sluiten
Verward of beperkt? Herkenning van autisme of NAH

Het herkennen van een beperking is essentieel in de vroegtijdige signalering van risico’s op verward en overlast gevend gedrag. Hoe bevorder je een snellere herkenning van én betere ondersteuning voor de doelgroep personen met verward gedrag met een autisme spectrum stoornis (ass) of niet aangeboren hersenletsel (nah)?

Christel de Krosse, Adviseur Expertisecentrum MEE Gelderse Poort, projectleider ZonMw-projecten personen met psychische kwetsbaarheid

1.3
Lees meer Sluiten
Criminaliteit bij LVB: samen aanpakken!

Na een politieverhoor worden verdachten, waarvan ongeveer 30% een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, vaak weer de straat op gestuurd en is er geen directe opvang beschikbaar. Het is bekend dat het recidiverisico onder verdachten/daders met een LVB groot is. Alleen Strafrecht gaat dit niet oplossen. Om dit probleem aan de voorkant aan te pakken is het project ‘Onopvallend Anders’ gestart waarin politie, gemeenten en maatschappelijk werk samenwerken. Een first offender kan, om erger te voorkomen, direct doorverwezen worden naar de hulpverlening.
Nieuwsgierig geworden?  We vertellen je graag meer over het project.

René Vader, Politiekundige, Jeugdagent & aandachtsveld mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornis Gemeente Reimerswaal

1.4
Lees meer Sluiten
Praktijkcasus: succesvolle bemoeizorg aan zorgmijders

Om de samenwerking tussen wijkteam, FACT-teams en partijen die bemoeizorg bieden te verstevigen is in de zomer van 2018 een tijdelijke leeromgeving ‘Samenwerking wijkteams, bemoeizorg en ambulante GGZ’ opgericht in de stad Amersfoort. Die leeromgeving had de vorm van een tijdelijk samenwerkingsverband en werd bemenst met professionals vanuit organisaties die in Amersfoort betrokken zijn bij cliënten die in aanmerking komen voor bemoeizorg.
Aan de hand van voorbeeldcases uit de praktijk van de betrokken organisaties hebben de deelnemers aan de leeromgeving heldere samenwerkingsafspraken geformuleerd om bemoeizorg in 2019 beter sluitend uit te kunnen voeren en vooral ook beter aan te laten sluiten bij de situatie van de cliënt. Gelijktijdig met de oprichting van de tijdelijke leeromgeving werd een stedelijk expertiseteam bemoeizorg opgericht. Dit om beter en effectiever ondersteuning te bieden aan cliënten, en om samenwerking met partners eenvoudiger te maken.
Dat stedelijk expertiseteam bemoeizorg (inmiddels TeamBAS genaamd) vormt een belangrijke en nieuwe spil in de constellatie van (bemoei)zorg partijen. TeamBAS en de tijdelijke leeromgeving hebben de stad Amersfoort een solide, daadkrachtig en efficiënt samenwerkingsverband opgeleverd bij het ondersteunen van zorgmijders. Benieuwd of deze aanpak past bij uw gemeente? We zien u graag bij onze workshop om u mee te nemen in de valkuilen en de succesfactoren van de tijdelijke leeromgeving.

Connie Mensink, adviseur Radaradvies
Linda van Borssum-Waalkes, projectleider TeamBAS
Caroline Lindner, senior adviseur en manager RadarAdvies

1.5
Lees meer Sluiten
Praktijkcasus: Integraal samenwerken in het sociaal domein

Van gemeenten wordt verwacht dat zij op het brede sociale domein een integrale aanpak, maatwerk en bezuinigingen realiseren. Zij moeten daarbij verbindingen tot stand brengen met andere beleidsterreinen, zoals wonen, zorg, welzijn en onderwijs en het medische en het sociale domein. Iedere gemeente organiseert daarbij de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier.

De zorgverzekeraar regelt de medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Omdat er steeds vaker integraal werken wordt nagestreefd in het sociaal domein, moeten Zorgverzekeraars en gemeenten zorg en ondersteuning steeds beter afstemmen, met name als het gaat over mensen met verward gedrag. In deze sessie wordt een dergelijke samenwerking gepresenteerd.

Willemijn Kemp,  Associate Partner CT Groep en Zilveren Kruis
Eef Scheltinga, Zorginkoper GGZ  Zilveren Kruis, regio Noord Oost Nederland
José Homan, Zilveren Kruis

1.6
Lees meer Sluiten
Transculturele GGZ; onze samenleving maakt mensen gek

Hoe is het mogelijk dat statushouders relatief vaak in de psychische problemen komen of in de criminaliteit belanden?  In deze workshop maken we gezamenlijk een analyse van de toegankelijkheid van de GGZ voor migranten en doen we een voorstel voor een onorthodoxe aanpak die de gesignaleerde knelpunten kan verhelpen.

Een voorproefje van wat enkele psychiaters constateren:

 • We laten mensen erg lang wachten op duidelijkheid
 • Door van AZC naar AZC overgeplaatst te worden blijven vluchtelingen verstoken van adequate hulp, want iedere keer belanden ze op een nieuwe wachtlijst.
 • In de AZC’s wordt geen hulp geboden aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn een blinde vlek in onze maatschappij. Zij kunnen alleen overleven door illegale routes te bewandelen.
 • Eenmaal gekoppeld aan een gemeente starten de bureaucratische procedures en daarmee de algehele verwarring bij vluchtelingen.
 • Alles is erop gericht om zelfredzaam te zijn. Hoe doe je dat in een cultuur die je niet begrijpt en een taal die je niet verstaat?

Herkent u deze signalen? Graag verkennen we met u de aanpak om met bovenstaande korte metten te maken. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Yvonne Roolaart, senior adviseur/ interim manager RadarAdvies
Mirte Loeffen, senior adviseur RadarAdvies


Sessieronde 2: Goede lokale praktijken

2.1
Lees meer Sluiten
Praktijkcasus: Tien In Twente

De Twentse aanpak van mensen met verward gedrag is zeer succesvol. De afgelopen twee jaar werd er geen ernstige overlast veroorzaakt door de 35 mensen die werden begeleid door Tien In Twente. Het project wordt in 2019 uitgebreid. Het geheim van de succesvolle aanpak zit ’m in de samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Mensen met problematisch gedrag hebben vaak met een hele serie hulpverleners te maken, van psychiaters tot schuldhulpverleners en van verslavingszorg tot wijkcoaches. Bij Tien In Twente is de hulp zo georganiseerd dat één hulpverlener de regie heeft.

De uitstekende samenwerking van onder meer gemeenten, politie, zorginstellingen en schuldhulpverleners is de basis voor het succes. Hoe hebben gemeenten dit voor elkaar gekregen, hoe zien de samenwerkingen er uit (ook tussen gemeenten) en welke lessen kun jij leren van Tien in Twente?

Wilma Meere, algemeen directeur WMProjecten, Projectleider, procesbegeleider en trainer

2.2
Lees meer Sluiten
Het Cultureel Interview

Werkt u geregeld met cliënten, die een andere culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan u? En merkt u dat de communicatie niet altijd even gemakkelijk verloopt? Bijvoorbeeld, omdat u onbekend bent met bepaalde opvattingen over ziekten of met bepaalde gedragingen? Of omdat u onzeker bent over de rol die migratie en cultuur spelen in het leven van cliënten? Dan is deze sessie interessant voor u.

Samen met de deelnemers gaat Cor Hoffer nader in op deze vragen. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt met de deelnemers besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het denken en handelen van cliënten en hun systeem. Tevens wordt ingegaan op het gegeven dat ook de zorg- en welzijnsprofessional culturele en levensbeschouwelijke aspecten in het contact inbrengt. Ten tweede worden tips gegeven hoe in het dagelijks werk op een effectieve en plezierige manier met deze thema’s kan worden omgegaan. Daartoe worden twee praktische methodieken geïntroduceerd:  het Culturele Interview en het Cultural Formulation Interview.

Cor Hoffer, socioloog en cultureel antropoloog, adviseur in diversiteitsbeleid

2.3
Lees meer Sluiten
Opstelling: dicht bij de cliënt

Persoonlijk, mensgericht, maatwerk en écht in verbinding en in contact zijn met elkaar. Maar hoe doe je dat nou echt als sociaal werker? Aan de hand van zijn eigen ervaringen en een (familie)opstelling gaat Jeroen Zwaal met je aan de slag om je nog bewuster te maken van de verschillende elementen die tussen jou en je cliënt in kunnen staan en hoe je die wegneemt.

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, eigenaar van ‘de verbeelding van kracht’, redacteur Stichting Psychosenet

2.4
Lees meer Sluiten
Verward en dan? Een levende klantreis

In deze sessie vertelt een ervaringsdeskundige ons alles over zijn of haar situatie van ‘verward gedrag’. Met een groep mensen uit praktijk, beleid, sociaal, zorg en veiligheid, reflecteren we op dit verhaal en zoomen in op preventie. Hoe is de crisis ontstaan? Waarom is het niet gelukt deze te voorkomen? Wat had hij of zij nodig gehad? Wat leren we hiervan? Je gaat naar huis met praktijkgerichte actiepunten: wat kun jij morgen al anders doen? Maar ook: hoe kunnen we elkaar steunen om ook doorbraken te realiseren die een langere adem vergen?

Anne-Marie van Bergen en Christine Kuiper, Kennisnetwerk Verward Gedrag (CCV, Mind, Movisie, Trimbos, Phrenos, Platform 31 en Vilans).

Lees meer op: http://verwardgedrag.nl/

2.5
Lees meer Sluiten
Meldpunten: niet-acute zorg...

…voor mensen met verward gedrag, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners
Regionale advies- en meldpunten voor mensen met verward gedrag moeten toegankelijk zijn voor deze doelgroep, hun naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. GGD GHOR ondersteunt en begeleidt het ZonMw project om deze meldpunten te verbeteren. Tijdens deze interactieve workshop krijg je inzicht in de stand van zaken en gaan we nader in op voorbeelden en geleerde lessen uit de regio. Vanuit dit vertrekpunt gaan we graag met u in gesprek over de inrichting van meldpunten niet-acute zorg.

Trudi Peters, projectleider GGD GHOR Nederland

2.6
Lees meer Sluiten
De wijk-GGD’er als verbinder

‘Zorg voor mensen met verward gedrag in plaats van politie-inzet’. Dat is waar het verhaal over de wijk-GGD’er ooit mee begon. Inmiddels is het verhaal uitgegroeid tot een levendig palet met mooie ervaringen. Wijk-GGD’ers kunnen er uren over vertellen. Kom dus vooral luisteren!

Leonie Aarsen, Adviseur bij Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV)

.

Datum
Dinsdag 25 juni 2019

Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen (routebeschrijving)

Tarieven*
€249 per persoon (BTW vrij**) | Collega tarief
€299 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief
€899 per persoon (BTW vrij**) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort*

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor:

 • Verpleegkundig Specialisten Register (5 punten)
 • Kwaliteitsregister V&VN (5 punten)
  (Scholingen: Consultatieve Psychiatrie, GGZ & SPV)
 • Het Registerplein (5 punten)

Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Mensen met verward gedrag staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Lianne de Jong
M: 06 – 466 023 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.