Congres Werken aan weerbaarheid

Preventie van polarisatie en radicalisering

Hoe herken je vroegtijdige signalen van polarisatie en radicalisering? Hoe krijg je grip op het proces van radicalisering? Je hoort het bij het Zorg+Welzijn congres Werken aan weerbaarheid - preventie van polarisatie en radicalisering. Deze dag ligt de focus op de volgende thema’s: identiteitsvorming, signalering & preventie, opvoedingsvraagstukken en weerbaarheid.

Bij het tegengaan van radicalisering en polarisatie wordt ingezet op hulp bij het vormgeven van interventies in gezinnen, op scholen en in de buurt én deskundigheidsbevordering van lokale professionals en partners. Maar wat werkt er nu echt? Werken aan weerbaarheid, of het nu gaat om weerbare jongeren, ouders of professionals blijkt grote impact te hebben.

Tijdens deze dag leer je

  • Wat de laatste inzichten in het tegengaan van polarisatie en uitsluiting van moslimjongeren zijn
  • Waardoor jongeren radicaliseren en wat daartegen helpt
  • Hoe gemeenten en wijkteams kunnen inspelen op polarisatie én radicalisering
  • Wat radicalisering van jongeren voor hun directe omgeving betekent
  • Hoe je jongeren, hun omgeving én professionals weerbaarder maakt
08.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.00 uur Start met theater
09.20 uur Opening door de dagvoorzitter
Merel van Dorp, hoofdredacteur Jeugd en Co.
09.30 uur Reradicaliseren: een sociale strategie tegen extremisme
Thema: identiteitsvorming
Stijn Sieckelinck, onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam) en aan McGill University (Montreal). Hij staat aan de basis van de succesvolle training ‘Omgaan met (extreme) idealen’ en adviseert binnen- en buitenlandse overheden over dit thema.

Een opeenvolging van extremistische aanslagen dreigt onze samenleving in het defensief te dringen. We zijn koortsig op zoek naar snelle antwoorden. Maar stellen we wel de juiste vragen? Durven we ook te leren van de extremisten zelf? Hoe komt het toch dat zij zo succesvol zijn in het winnen van de harten en de hoofden van onze jeugd? Is het hun verderfelijke programma? Zijn het hun gewiekste technieken? Of hebben wij als samenleving de jeugdige vechtlust voor verankering, verbeelding en verbetering collectief onderschat? In het boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (2017) vind je een antwoord op deze vragen. In deze lezing wordt ingezoomd op de sociale strategieën die eruit voortvloeien.
10.05 uur Radicalisering en weerbaarheid 
Thema: signalering & preventie
Bertjan Doosje, sociaalpsycholoog en sinds 2012 bijzonder hoogleraar radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt daar de Frank Buijs leerstoel voor Radicalisering Studies die mede door KIS wordt gefinancierd. Doosje en co leveren met hun onderzoek belangrijke bouwstenen die helpen om greep te krijgen op het fenomeen radicalisering.

In deze inleidende presentatie wordt je inzicht gegeven in wat radicalisering is en hoe het ontstaat. Wie zijn er gevoelig voor en is radicalisering wel erg? Ook wordt er ingegaan op of er verschillen zijn tussen extreemrechtse radicalisering en islamitische radicalisering. Leidt radicalisering altijd tot extremistisch geweld?
Verder leer je wat weerbaarheid tegen radicalisering nu precies inhoudt én wat iemand weerbaar kan maken tegen radicale invloeden. Hoe kan je deze weerbaarheid versterken? Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychologische en politicologische literatuur.
10.45 uur Pauze
11.15 uur Ondersteuning van opvoeders in de multi-etnische samenleving
Thema: opvoedingsvraagstukken
Trees Pels, emeritus (juni 2017) bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
Opvoeden in een samenleving die naar etnische en religieuze achtergrond van burgers steeds heterogener wordt: het brengt allerlei nieuwe vragen mee, zowel voor ouders met een migratieachtergrond als voor de langer ingezetenen. Hoe om te gaan met botsende normen en waarden, met de verhouding tot ‘de ander’, met verschijnselen van polarisatie en radicalisering en de invloed daarvan op jezelf als ouder en op de kinderen? Ook voor professionals die ouders pedagogische ondersteuning bieden gaat het om nieuwe vragen. Competenties voor cultuursensitief werken krijgen ze vaak nog niet standaard mee in de opleiding en in systemen van lerend werken, en ook kennis van en vaardigheden in de omgang met de genoemde nieuwe opvoedvragen zijn niet altijd aanwezig. In de lezing gaat Trees Pels nader op deze zaken in, om te eindigen met aanbevelingen voor verdere professionalisering op dit terrein.
12.00 uur Weerbare jongeren, weerbare professionals
Thema: institutioneel
vertrouwen
Naima Azough, moderator, voorzitter Commissie Azough, voormalig Tweede Kamerlid en aangesteld als speciaal rapporteur preventie van extremisme en bevorderen van sociale cohesie in het jeugddomein.
Extremisme en polarisatie vormen niet alleen een bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving. Ze hebben ook een grote impact op de identiteitsontwikkeling van jongeren en kinderen. Ze ontwrichten families en gemeenschappen en het voorkómen ervan heeft zodoende een grote prioriteit. Maar dit soort preventie gaat niet zonder slag of stoot. Daar zijn professionals hard bij nodig, juist uit het jeugddomein. Hoe kunnen zorg- en welzijnsprofessionals omgaan met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie en welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig? In haar presentatie op basis van haar rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’  gaat speciaal rapporteur Naima Azough in op de uitdagingen die professionals in het jeugddomein ervaren als het gaat om de ondersteuning in het voorkomen van extremisme en polarisatie. Zo schetst ze een impressie van de soms wrange ervaringen van deze professionals en beschrijft ze knelpunten in de samenwerking tussen het jeugddomein, het onderwijs en het veiligheidsdomein op lokaal niveau.
12.40 uur Interactieve bijdrage met ervaringsdeskundige(n)
13.00 uur Lunch
14.00 uur Keuzeworkshop
Deze workshops zijn een praktische uitwerking en/of verdieping op de vier basisthema’s van de ochtend: identiteitsvorming, signalering & preventie, opvoedingsvraagstukken, institutioneel vertrouwen.

15.30 uur  Pauze
15.45 uur Inspirerende afsluiter
Over identiteit, weerbaarheid en verbinding.
16.15 uur    Afsluiting en laatste vragen
16.30 uur    Netwerkborrel
17.00 uur   Einde
 1. Streetwise professionals
Aziz Akhath, pedagogisch hulpverlener, trainer en oprichter van Wazzap.
Aziz werkt alweer zeven jaar binnen een jeugdgevangenis en merkt dat de jeugd verhard en de professional achterloopt op de doelgroep.  Zonder kennis van straatcultuur ziet hij hulpverleners opbranden. Met zijn project Wazzap brengt hij criminele jongeren moreel besef bij en werkt aan betere nazorg met een buddy. ‘Praat met ze over normen en waarden, anders komen ze als monsters weer naar buiten.’ Vaak hebben deze jongeren al veel vormen van begeleiding gehad, bij verschillende instanties, echter zonder blijvend resultaat.
Hij werkt niet alleen met jongeren die vastlopen in hun dagelijkse leven. Maar ook met (jeugd-)professionals die steeds verder lijken te zijn verwijderd van de (be-)leefwereld van deze jongeren. Met een workshop zal hij aan de hand van thema’s als straattaal en straatcultuur je meer vertellen over deze jeugd en hoe je als zorgprofessional een sterkere connectie met hun kunt vinden. Hij noemt zijn voorlichtingen ‘hardcore ZONDER poppenkast’.
2.  Weerbaar opvoeden tegen polarisatie
Amal Abbass-Saal, Stichting Inspiratie Inc. 
3. Omgaan met morele dilemma’s op je werk
Sahar Noor, onderzoeker en trainer en Annemarie van Hinsberg, programmaleider. (Beide) Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
Professionals in wijken, jeugdzorg en op scholen werken in een omgeving van toegenomen diversiteit. En hebben daarmee ook steeds meer te maken met tegenstellingen en polarisatie. Deze professionals kampen met morele dilemma’s waar geen eenduidige oplossingen voor zijn en waarin ze zelf telkens keuzes moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan de conciërge van het buurtcentrum die gepest wordt door een groep jongeren uit de wijk omdat hij homo is. Hoe ga jij daarmee om, kom je in actie en hoe dan? Of doe je dat juist niet? Wat zijn daarbij je overwegingen?
Bij het beoordelen van de situatie en het nemen van besluiten hierover varen we meestal op ons eigen moreel kompas. Maar hoe ontwikkel je bij morele kwesties één kompas voor jou en je collega’s?
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal herkenbare praktijksituaties. Wat vindt je zelf van de gegeven situatie en waarom? En wat zou je doen? En vervolgens, wat zegt de wet hierover? Lukt het om met elkaar tot een gemeenschappelijk kader te komen?
Lees ook het blog van Annemarie van Hinsberg over “Omgaan met morele dilemma’s op je werk” >>
4. Tegengaan van radicalisering onder (kwetsbare) jongeren
Platform JEP, van het Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) bij het ministerie van Sociale Zaken. Het platform ondersteunt professionals in het sociale domein bij radicaliserings- en polarisatievraagstukken, in samenwerking met het NJi, Stichting School en Veiligheid en Familiesteunpunt Radicalisering.

Merel van Dorp

Merel van Dorp is journalist en sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp, en onder meer hoofdredacteur van JeugdenCo. Zij rondde studies PABO, Journalistiek en de Master Jeugdstudies (Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Stijn Sieckelinck

Stijn Sieckelinck (1980, Duffel) studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience (VU Amsterdam) en aan McGill University (Montréal). Hij promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Het beste van de jeugd, een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en’ waarmee hij in 2010 de Martinus J. Langeveldprijs won. Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicalisering’ (2010), samen met Marion van San en Micha de Winter. Dit onderzoek leidde tot “Formers & Families. Transitional Journeys in and out of Extremisms in the UK, Denmark, and The Netherlands (2015). In het najaar van 2017 verschijnt van zijn hand het boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (LannooCampus) waarin aan de hand van vijf lessen de voornaamste inzichten van meer dan tien jaar sociaal-pedagogisch onderzoek naar radicalisering worden gepresenteerd. Sieckelinck adviseert overheden in binnen- en buitenland. Hij is tevens bestuurslid van de Quality Board van het Radicalisation Awareness Network (RAN), ingesteld door de Europese Commissie.

Bertjan Doosje

Bertjan Doosje (1966) is bijzonder hoogleraar radicaliseringstudies en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (bij de afdelingen Politicologie en Psychologie). In zijn onderzoek richt hij zich op de vraag wat mensen beweegt om te radicaliseren, en of er interventies zijn om dit proces te stoppen.
Samen met Roel Meertens en Yvonne Prins schreef hij in 2006 het boek met de provocatieve titel “In iedereen schuilt een terrorist” (Schiedam: Scriptum). De auteurs van dit boek beargumenteren dat normale psychologische processen er voor kunnen zorgen dat mensen uit kunnen groeien tot terrorist.
In 2010 schreef hij samen met Arjan de Wolf het boek “Aanpak van Radicalisme” (Amsterdam: SWP; tweede druk in 2015). In dit boek staat centraal hoe het proces van radicalisme verloopt en hoe we dit kunnen aanpakken.

Aziz Akhath

Aziz Akhath werkte ooit als servicemedewerker bij een benzinepomp en kreeg daar regelmatig het aanbod om te gaan koerieren – drugs rijden. Maar hij besloot een hele andere kant op te gaan. Bij de pomp leerde hij Tony kennen. Tony werd zijn ‘buddy’ en motiveerde hem te solliciteren bij de Jutitiële Jeugdinrichting waar hij werkzaam was. Ondanks dat hij de gevraagde diploma’s niet in zijn bezit had. Hij is SKJ jeugdprofessional geworden en momenteel aan het afstuderen als SPH.
Hij komt uit een gezin van 11 kinderen, zijn vader heeft het gezin in 1984 uit Marokko gehaald. De eerste boodschap die zijn vader zijn kinderen gaf is ‘Dit is jullie land. Hier moet je studeren en wat van je leven maken. Marokko is jullie 2e land, maar Nederland is jullie toekomst’.
Met regelmaat heeft Aziz de krant gehaald met zijn project WazZap en het buddy-coach traject en hij wil graag fris denkende professionals binnen het jeugd domein leren kennen. Het kan anders, het mag anders en het MOET anders!

Naima Azough

Naima Azough, moderator, voorzitter Commissie Azough, voormalig Tweede Kamerlid en aangesteld als speciaal rapporteur preventie van extremisme en bevorderen van sociale cohesie in het jeugddomein.

Amal Abbass-Saal

Amal Abbass-Saal, Stichting Inspiratie Inc.

Sahar Noor

Sahar Noor, onderzoeker en trainer bij Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Annemarie van Hinsberg

Annemarie van Hinsberg, programmaleider bij Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Trees Pels

Dr. Trees Pels is sinds 2002 werkzaam als senior onderzoeker en adviseur van de Themagroep Multiculturele Vraagstukken. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Trees was sinds 1977 achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor het Jeugdbeleid, de Averroès Stichting en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Erasmus/Rotterdam. Zij hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, in informeel en formeel verband.
De wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin heeft haar bijzondere aandacht, evenals de diversiteit in het jeugdbeleid. Trees is auteur van vele publicaties op deze terreinen. Recente voorbeelden betreffen opvoeden in relatie tot radicalisering, een gespreksleidraad voor professionals rondom waardenopvoeding en moskeeonderwijs.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor adviseurs, managers, beleidsmedewerkers, boa’s, buurtbemiddelaars, buurtprojectleiders, medewerkers gemeenten, hoofd zorg+welzijn, justitieel beleidsmakers, medewerkers wijkcentra, onderwijsspecialisten, opsporingsdiensten, overheidsonderzoekers, sociaal makelaars, wijkagenten en medewerkers wijkteams.

  • Primaire branche: gemeenten, maatschappelijke organisaties, wijkteams en onderwijsinstellingen.
  • Secundaire branche: IND, politie, justitie.

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Tarief primaire en secundaire doelgroep *
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 20 december) *
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief (Zorg+Welzijn, Sociaal Bestek, Tijdschrift Jeugdbeleid, Jeugd en Co, Vakblad Sociaal Werk) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief niet-primaire/secundaire doelgroep.

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ en Registerplein.
Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl en wij nemen uw verzoek in overweging.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: +31 (06) – 12 96 4798
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.