Masterclass LVB in het sociaal domein

Betere ondersteuning in de sociale praktijk van A tot Z
Congres LVB in het sociaal domein

In de praktijk van het sociaal domein wordt een licht verstandelijke beperking niet snel herkend, laat staan dat er voldoende aansluiting wordt gevonden op mensen met een LVB. Hoe kun jij deze mensen beter helpen bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken en hoe help je samen?

In het sociaal domein vormen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) één van de meest kwetsbare groepen als het gaat om sociale problematiek. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Het onderhouden van een huishouden, zelf de financiën regelen of deel nemen aan het arbeidsproces, het is voor mensen met een LVB extra ingewikkeld. In toenemende mate doen zij dan ook een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Deze ondersteuning lijkt niet altijd even effectief.

Masterclass LVB in het sociaal domein

Deze Masterclass geeft je de laatste inzichten als het gaat over mensen met een LVB in het sociaal domein. Je vergroot je inzicht in het herkennen van een LVB, verdiept je kennis over wat het hebben van een LVB betekent voor gedrag (en gedragsverandering) én hoe je het beste aansluiting vindt op deze doelgroep. Dit doen we aan de hand van (interactief) theater, verdiepende colleges, veel ruimte voor gesprek en voorbeelden uit het werkveld.

Het publiek van Zorg+Welzijn vormt een blauwdruk van het veld en daarmee gaan we echt met elkaar over de nog steeds bestaande schotten heen kijken. Je wordt van te voren gevraagd je eigen casuïstiek in te leveren, die wij zullen voorbereiden met de sprekers. Zo zorgen we er voor dat deze Masterclass ook echt aansluit op de vraagstukken waar jij in de praktijk tegenaan loopt.

We gaan deze dag in op vragen als:

  • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
  • Wat zijn de consequenties van een LVB in gedrag (en aanpassing daarvan)?
  • Hoe maak je de ondersteuning bij sociale vraagstukken op maat?
  • Met welke ethische vraagstukken rondom zelfbeschikking en zelfregie krijg je te maken?
  • Waarom is integrale samenwerking met alle betrokken partijen belangrijk en hoe bevorder je dat?
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en start van de dag door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Alleen Vooruit: over opgroeien met ouders met een lvb

Tijdens deze indrukwekkende en interactieve bijdrage worden hele tastbare, alledaagse situaties uiteen gezet binnen een gezin met verstandelijk beperkte ouders. De interactiepatronen en voorbeelden zijn confronterend en voor professionals erg herkenbaar. Ze laten de innerlijke worsteling van het kind in ontwikkeling zien én het gedrag en denken van mensen met een LVB. Als publiek word je niet alleen de huiskamer ingetrokken, maar krijg je ook alle ruimte om vragen te stellen aan het gezin en natuurlijk aan Erik Smid, die zelf opgroeide met ouders met een lvb.

Je leert hoe het voor hem was om een eigen identiteit te ontwikkelen, om te gaan met een ontwikkelingsachterstand én hoe de systemische wisselwerking tussen gezinsleden is. Maar ook hoe je als sociale professional effectiever (systemisch) hulp kunt verlenen bij lvb-gezinsproblematiek en daarbij het normaal begaafde kind niet uit het oog te verliest.

Cross Dynamic, specialist in effectieve begeleiding & training van Social Professionals die zich richten op het hanteren van complexe gezins- en opvoedingsproblematiek

11.00
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Het (h)erkennen van LVB in het sociaal domein

Deze lezing wordt ingegaan op het herkennen van kinderen en volwassenen met licht verstandelijke beperkingen én de impact ervan op het dagelijks functioneren. Er wordt stil gestaan bij de consequenties van LVB in het functioneren in de samenleving. Extra aandacht wordt geschonken aan (het aanpassen van) interventies en aan taalinterventies. We eindigen met het behandelen van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangedragen.

Prof. dr. X.M.H. Moonen, beleidsadviseur Koraal Sittard, bijzonder Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, bijzonder Lector Zuyd Hogeschool, Heerlen.

12.30
Lunch
13.15
Lees meer Sluiten
Zelfregie en zelfbeschikking bij mensen met een LVB

Keuzevrijheid, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid; er zijn diverse ethische vraagstukken waar je als professional tegenaan loopt bij mensen met een LVB.
Het blijkt lastig in de praktijk recht te doen aan de zelfbeschikking van de cliënt én zorg te dragen voor de kwaliteit van hun leven. Denk aan situaties waarin juridische maatregelen worden opgelegd, zoals uithuisplaatsing, psychiatrische opname, bewindvoering of schuldsanering. Maar ook aan opvoedvraagstukken, gebruik van verslavende middelen en meekomen in de ingewikkelde samenleving van nu.
Wat als de professionele opvattingen over goede zorg van de hulpverlener botst met de keuzes van hun cliënt? Hoever kan zelfbeschikking gaan? En kun je een persoon met een licht verstandelijk beperking op alle domeinen evenveel verantwoordelijkheid laten dragen? En wat vinden mensen met een LVB zelf van zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid?
Deze praktische vragen noodzaken tot afwegingen van ethische aard. Hans van Dartel helpt je op weg aan de hand van door deelnemers ingeleverde casuïstiek.
Hans van Dartel, ethicus en voormalig universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

14.30
Pauze
14.50
Lees meer Sluiten
Positie LVB sinds de transitie

Het lijkt alsof de dominante scheidslijn in de samenleving verschuift van die tussen de haves en de have nots, naar die tussen de cans en de cannots. Voor mensen met een lvb wordt het alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Nu er door de transitie in het sociaal domein ook nog eens meer gedacht wordt in individueel maatwerk en steeds minder in doelgroepen, lijken mensen met een lvb nog kwetsbaarder te worden. Hoe houden we hen voldoende binnen boord?
Pieter Hilhorst, medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, zelfstandig onderzoeker en publicist en voormalig wethouder van Amsterdam, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

16.00
Laatste vragen en afsluiting
16.15
Netwerkborrel
17.00
Einde

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst is medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker en publicist én voormalig wethouder van Amsterdam. Sinds 2017 is hij lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Erik Smid

Erik Smid is zoon van verstandelijk beperkte ouders en hulpverlener. Hij is mede-oprichter Crossdynamic Training & Coaching en organiseert van daar uit activiteiten rondom deskundigheidsbevordering ontwikkelen voor hulpverleners die werken met complexe gezinsproblematiek. Dit doet hij als trainer en coach. Daarnaast ontwikkelt en produceert hij educatieve theatervoorstellingen.

Xavier Moonen

Xavier Moonen is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Hij is werkzaam als beleidsonderzoeker en adviseur bij Koraal Groep, een organisatie waarbij o.a. twee orthopedagogische behandelcentra LVG en een observatiecentrum voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en een verstandelijke beperking aangesloten zijn. Xavier is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

Hans van Dartel

Hans van Dartel, ethicus en voormalig universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Datum

Woensdag 28 november 2018

Locatie

De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven*

€ 349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Voor abonnees tijdschriften Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Dagbesteding)
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Doelgroep

Deze Masterclass is bestemd voor zorgprofessionals uit de sectoren gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP, Kwaliteitsregister V&V, Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De Masterclass LVB in het sociaal domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Heeft u een suggestie voor accreditatie van een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar shannah.spoelstra@bsl.nl. Wij zullen bij relevante aanvragen én meerdere aanvragen het verzoek in overweging nemen.

Contact

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.