Jaarcongres Multiprobleemgezinnen

Minder stress, meer grip op de eigen kracht van het gezin

Weet jij wat voor jou werkt bij het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van multiprobleemgezinnen? Hoe kunnen actuele inzichten van de effecten van stress en het wegnemen daarvan hierbij helpen? En is de gewenste integrale aanpak voor deze gezinnen na 2,5 jaar daadwerkelijk verbeterd? Je hoort het op het Jaarcongres Multiprobleemgezinnen.

Deze dag:

  • Stelt je op de hoogte van de laatste inzichten wat betreft de zorg aan multiprobleemgezinnen
  • Leer je wat de effecten van stress op eigen kracht en het gezinsleven zijn
  • Ontdek je nieuwe financieringsvormen zoals maatwerk-budgetten en impact-bonds
  • Geeft handvatten om maatwerk te leveren waar dat nodig is, aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, casuïstiek en verdiepende workshops
  • Ontdek je hoe je de sociale netwerken rondom kinderen en gezinnen versterkt

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur   Opening door de dagvoorzitter
(Inter)Actief aan de slag met het publiek! Na de transitie: waar staan we?
Van de transities in het sociale domein werd verwacht dat mensen met meerdere problemen doortastender geholpen zouden worden. De vraag is of deze verwachtingen ondertussen zijn ingelost en welke rol de gemeente hierin pakt. Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters gaat samen met het publiek in gesprek met Sandra Klokman en Trudy Baggerman over hoe gemeente Hardinxveld-Giessendam het goede voorbeeld geeft en hoe zij optrekken met uitvoering én bestuur.
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn; Sandra Klokman, adviseur Sociaal Domein; Trudy Baggerman, wethouder Sociale Domein Hardinxveld-Giessendam.
10.00 uur   Multiprobleemgezinnen: waar hebben we het over?
Er zijn verschillende beelden van ‘multiprobleemgezinnen’ die meestal zeer negatief zijn. Zo denken veel mensen dat het gaat om asociale en soms zelfs criminele mensen. Hulpverleners denken aan gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefdomeinen,  maar hebben vaak een negatief beeld van moeilijk benaderbaar en weinig meewerkend. Waar hebben we het nu precies over als het gaat over multiprobleemgezinnen en wat is er bekend van wat er wel werkt en wat niet?
Majone Steketee, Voorzitter Raad van bestuur Verwey Jonker Instituut.
10.40 uur   Pauze
11.10 uur   Wat stress met mensen doet
Hoogleraar psychiatrie Witte Hoogendijk wordt al jaren geïntrigeerd door de werking van stress. Onlangs publiceerde hij samen met journaliste Wilma de Rek ’Van Big Bang tot Burn Out. Het grote verhaal over stress’. Hoogendijk legt uit hoe stress in een mensenlichaam werkt en hoe andere problemen triggert. Hij bespreekt vervolgens met de deelnemers wat de consequenties van zijn inzichten zijn voor hulpverleners.
Witte Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC Rotterdam.
12.00 uur   Nieuwe (financiële) tools om maatwerk te leveren aan multiprobleemgezinnen
Eén van de grote beloftes van de decentralisaties waren en zijn ontkokerde financieringsstromen. Wat hebben gemeenten op dat vlak ontwikkeld? Hoe ver staan we met het ontschotten van geld anno 2017. En belangrijker, wat merken probleemgezinnen er van? Het instituut voor Publieke Waarden ontwikkelt samen met gemeenten onder andere maatwerk-budgetten en impact-bonds. Dit maakt ontschotte budgetten technisch mogelijk. Samen met de deelnemers willen we op zoek naar de beste manier om deze middelen ook echt in multiprobleemgezinnen te investeren.
Harry Kruiter, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden.
13.00 uur   Lunchpauze
14.00 uur   Workshops: ondersteuning gericht op maatwerk en versterken eigen kracht
15.15 uur   Pauze
15.40 uur   “It takes more than a village to raise a child”. Kwetsbare gezinnen en de rol van de sociale omgeving
Gezinnen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen komen daar lang niet altijd op eigen kracht uit. Vaak beschikken ze over te weinig sociaal kapitaal, zijn ze niet opgewassen tegen de complexe eisen van de moderne samenleving, en is er onvoldoende longitudinale professionele ondersteuning voorhanden. In deze lezing stelt Micha de Winter de vraag in hoeverre de transformatie van de jeugdzorg zoals die momenteel gestalte krijgt bijdraagt aan een betere en duurzame kwaliteit van leven van kwetsbare kinderen en ouders.
Micha de Winter, deeltijd hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en bijzonder lector jeugd aan de Hogeschool Utrecht
16.30 uur   Afsluiting
NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Stress-sensitieve hulpverlening in de praktijk
Chronische stress draagt er aan bij dat we minder doelgericht gaan handelen. We leven meer bij de dag, bedenken minder of minder effectieve strategieën om problemen aan te pakken en vergeten vaker belangrijke zaken. In de Verenigde Staten worden deze inzichten inmiddels ingezet bij het stress-sensitiever maken van de hulpverlening bij multiproblematiek. Deze aanpak wordt ook wel Mobility Mentoring genoemd. In Haarlem is men aan de slag gegaan om een intergeneratieprogramma van EMPath (moederorganisatie Mobility mentoring) naar Nederland te vertalen.
Wat voor doorwerking heeft chronische stress op opvoeding en kinderen?
En hoe worden deze inzichten in de praktijk van hulpverlening aan multiprobleemgezinnen in Haarlem toegepast?
Peter Wesdorp, bestuurskundige en oprichter van WhatWorks BV, verbonden aan het Lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.
2. Wel Thuis: Inzet van vrijwilligers bij multiproblematiek
Wel Thuis ondersteunt gezinnen waar sprake is van multi problematiek. Vrijwilligers worden ingezet náást de reguliere jeugdhulpverlening. De samenwerking tussen professional, gezin en vrijwilliger staat het gehele traject centraal, door deze samenwerking centraal te stellen kan men elkaar versterken en aanvullen  met uiteindelijk resultaat meer rust en stabiliteit binnen het gezin. Deze workshop legt het accent op methodiek samenwerking in multiprobleemgezinnen met gezin, hulpverlening én vrijwilligers. Het is een interactieve workshop waarbij o.a  een film wordt getoond over Wel Thuis, uitleg gegeven over de methodiek.
Marrit van der Hoest, coördinator Wel Thuis Leeuwarden en Monique Verboven, landelijk projectleider thema Opvoeden, Humanitas.
3. Blijvende aandacht voor diversiteit in de hulpverlening bij multiproblematiek
Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen en in het doorverwijzen van mensen naar de juiste hulp. De teams zijn het eerste aanspreekpunt en daarmee de toegangspoort tot verdere dienstverlening. Als deze poort om wat voor reden dan ook dicht is, blijft goede hulp- en dienstverlening uit met alle gevolgen en problemen van dien. Uit verschillende onderzoeken en uit signalen in de praktijk weten we dat de wijkteams moeite hebben om de migrantengroepen te bereiken.
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft de toolguide ‘Blijvende aandacht voor diversiteit in jouw wijk’ uitgebracht om wijkteams te ondersteunen in de uitdagingen van het diversiteitsproof werken. In deze workshop ga je met een aantal tools aan de slag.
Jamila Achahchah, themacoördinator Inclusie en toegankelijkheid, projectleider, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).
4. Oplossingsgericht werken met MP gezinnen
Het oplossingsgericht werken steunt op drie belangrijke principes:

  • Als het werkt, laat het dan zo.
  • Als iets ooit effect had, doe er meer van.
  • Als iets niet werkt, doe dan iets anders.

De oplossingsgerichte professional heeft een positieve, niet veroordelende houding. De professional is overtuigd dat de mens krachten en mogelijkheden heeft om zijn situatie positief te veranderen. Hij/zij neemt een niet weten houding aan waardoor de cliënt de regie krijgt over zijn eigen verandering.
Het kenmerk van MPG is dat zij op meerdere gebieden problemen ervaren. Een professional die OGW toepast weet dat het effectiever werkt om een probleem tegelijk te veranderen en dat positieve support van het netwerk leidt tot sneller bereiken van een doel. Werken met probleem gezinnen is samenwerken met alle mensen die betrokken zijn bij het gezin. Bij het toepassen van OGW kiest de professional voor een oplossingsgerichte ( positieve) benadering.
In mijn workshop geldt het motto:
“Je kan er veel over praten, maar je kan het beter laten zien en doen.”
Gerrit van de Vegte, trainer/coach bij Centrum Oplossingsgericht Werken.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Jamila Achahchah

Jamila Achahchah is themacoördinator Inclusie en toegankelijkheid, projectleider, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Trudy Baggerman

Trudy Baggerman is wethouder Sociale Domein bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Marrit van der Hoest

Marrit van der Hoest is coördinator bij Wel Thuis Leeuwarden.

Witte Hoogendijk

Witte Hoogendijk is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC Rotterdam.

Sandra Klokman

Sandra Klokman is adviseur Sociaal Domein onder andere vanuit haar ervaring met multiprobleemgezinnen, met een breed inzicht in het gehele sociale domein, Dankers en Klokman.

Harry Kruiter

Harry Kruiter is actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden.

Majone Steketee

Prof. dr. Majone Steketee is vanaf 2014 voorzitter van Raad van bestuur van het Verwey-Jonker Instituut. Steketee werkt vijftien jaar bij het instituut en heeft een breed inhoudelijk profiel. De laatste jaren was zij coördinator programmaontwikkeling. Zij is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet onder andere veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit. Sinds 2016 is zij eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich met name bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.

Gerrit van de Vegte

Gerrit van de Vegte is trainer/coach bij Centrum Oplossingsgericht Werken.

Monique Verboven

Monique Verboven is landelijk projectleider thema Opvoeden bij Humanitas.

Peter Wesdorp

Peter Wesdorp is bestuurskundige en oprichter van WhatWorks BV en verbonden aan het Lectoraat Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.

Micha de Winter

Micha de Winter was tot en met 2016 Faculteitshoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Vanaf die tijd is hij als deeltijd hoogleraar verbonden aan de afdeling pedagogiek van dezelfde universiteit, en als Bijzonder Lector Jeugd aan de Hogeschool van Utrecht. Momenteel is de Winter voorzitter van een door het kabinet ingestelde commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945.

Doelgroep
(Jeugd)professionals uit de sectoren gezondheidszorg, zorg en welzijn, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulp, onderwijs, gemeente, woningbouw en politie.

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief (geldig t/m 19 september 2017) *
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief (Zorg+Welzijn, Sociaal Bestek, Kind & Adolescent Praktijk, Jeugd en Co & Vakblad Sociaal Werk) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Registerplein
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Voor overige accreditatie wensen kunt u contact opnemen met Leonie van Helten (leonie.vanhelten@bsl.nl). Wij zullen deze dan in overweging nemen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 – 638-36 59
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.