Congres Huiselijk geweld

Signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken
Campagnebeeld congres huiselijk geweld

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening komen achter de voordeur. Zij staan daarmee direct in contact met slachtoffers van huiselijk geweld. Een wereld is echter nog te winnen aan een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking. Zeker tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld én Veilig Thuis. Hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio?

Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Dit congres geeft je actuele informatie en opinies over huiselijk geweld, waaronder seksueel misbruik en kindermishandeling. Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan slachtoffers. En, over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze dag leer je:

 • Van de laatste inzichten op het gebied van aanpak van huiselijk geweld en het behandelen van slachtoffers.
 • Waarom sociaal professionals moeten begrijpen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gezin of familie neigen tot zwijgen.
 • Wat de laatste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en wat dit voor jouw werk betekent.
 • Hoe wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis beter met elkaar kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is.
 • Over ‘voorbereid en toegerust ouderschap’ voor effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld.
09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Interactieve start
Onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter) en Tjarda Reesink (ervaringsdeskundige).
10.00 uur Seksueel misbruik: Zwijgen is goud
Rondom de #metoo discussie lijkt vooral de nadruk te liggen op je uit te spreken over ervaren seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat hier dan vaak over situaties op het werk of buiten de deur. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen het gezin of de familie hebben misschien nog wel meer de neiging tot zwijgen. Onthulling voelt voor hen vaak als onmogelijk.
Welke dilemma’s levert dit op voor de hulpverlening? En waarom is het zo belangrijk dat ook sociaal professionals begrijpen dat deze slachtoffers denken dat zwijgen goud is?
Iva Bicanic gaat in op nieuwe mogelijkheden in het behandelen van gevolgen van seksueel misbruik in huiselijke kring en waarom we als samenleving anders moeten reageren op onthullingen van seksueel geweld.
Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht.
11.00 uur  Pauze 
11.30 uur  Aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Slachtoffers eerder, beter en langer in beeld
Vanaf 1 januari 2019 gaan professionals werken met de aangepaste meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Beroepsgroepen zijn verplicht een afwegingskader toe te voegen aan hun sectorspecifieke meldcode. Dat betekent dat aan het stappenplan 5 afwegingsvragen worden toegevoegd, die professionals helpen afwegen of het noodzakelijk is dat zij hun zorgen melden bij Veilig Thuis en daarna of zij (ook) hulp kunnen bieden of organiseren. Deze aanpassingen worden in 2018 gemaakt en uitgetest in de praktijk. Vanaf 1 januari 2019 gaan professionals werken volgens de stappen van de aangescherpte meldcode. In deze lezing gaat Mariëlle Dekker in op de aanleiding voor deze aanpassing en de betekenis ervan voor de werkpraktijk van professionals.
Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet.
12.10 uur  De taakverdeling binnen het sociale wijkteam én met externe partners
Hoe kunnen de wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis goed met elkaar afstemmen? Wie heeft welke rol en wat hebben zij van elkaar nodig? Wordt er goed onderling teruggekoppeld en waar kan dit verbeterd worden?
12.45 uur  Lunch
13.45 uur  Workshopronde – Klik hier voor de workshopkeuzes

 1. Aanpak van geweld in multi-probleemgezinnen
 2. Ouderenmishandeling
 3. Augeo Jongerentaskforce
 4. Handvatten voor het omgaan met huiselijk geweld bij LVB
 5. Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk
 6. Kindermishandeling: gesprekstechnieken oefenen
15.15 uur  Pauze
15.35 uur  Op weg naar ‘trauma-informed’ professionals èn opvoeders
Voorbereid en toegerust ouderschap is lang een utopie geweest, maar pioniers op drie gebieden hebben de bakens verzet in de richting van effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld. Die drie gebieden zijn: kinderrechten & kinderparticipatie in het basisonderwijs, ‘trauma-informed’ werken door professionals, en het doorbreken van de traditie van vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk ouderlijk gezag. Wat is bereikt en wat staat ons nog te wachten?
Jan Willems, onderzoeker structurele preventie ACE’s (Adverse Childhood Experiences) Universiteit Maastricht, oud-hoogleraar Rechten van het Kind.
16.15 uur  Afsluiting


NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Aanpak van geweld in multi-probleemgezinnen
Elke gemeente kent gezinnen waar langdurig meerdere problemen spelen. Armoede, schulden, verslaving, psychiatrische stoornis, verwaarloosde kinderen en terugkerend partnergeweld. Steeds meer hulpverleners over de vloer, maar het helpt niet blijvend. Als de politie op de stoep staat bij de zoveelste melding van huiselijk geweld vormt het gezin een gesloten blok: ‘Niets aan de hand’. Hoe kun je dit patroon doorbreken en hoe kun je werken aan blijvende veiligheid en oplossingen voor de problemen?
De Multidisciplinaire Aanpak MDA++ is een veelbelovende werkwijze waarin deskundige professionals vanuit zorg en veiligheid hun aanbod met elkaar en met het gezin afstemmen. Doel: het geweld blijvend stoppen mede door de oorzaken aan te pakken. In deze workshop gaan deelnemers via casuïstiek aan de slag met de MDA++-werkwijze.
Hilde Bakker, senior adviseur project Aanpak Huiselijk en seksueel geweld & Veiligheid, Movisie.
2. Ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling bestaat uit het handelen en het nalaten van handelen waarvan een oudere die afhankelijk is schade ondervindt. Specifiek voor ouderenmishandeling is dat ook veel financiële uitbuiting en onthouding van zorg of aandacht gesignaleerd wordt. Ouderen zoeken vaak zelf geen hulp vanwege schaamte, angst, loyaliteit en hun afhankelijkheid. Overbelasting bij mantelzorgers en omgeving zorgen voor extra risico op ouderenmishandeling. Door informatie te geven en in gesprek te gaan in deze workshop leer je hoe je met ouderen en hun omgeving in gesprek kunt gaan over grenzen en mogelijkheden. Zij zijn daardoor beter in staat hulp te zoeken indien nodig én maatregelen te kunnen nemen om geweld of ontspoorde zorg te voorkomen.
3.  Augeo Jongerentaskforce
De Jongerentaskforce is in 2013 opgericht en bestond in haar beginjaren uit zo’n 10-15 jongeren. Zij behandelden voornamelijk het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. Ondertussen bestaat de groep uit zo’n 50 ervaringsdeskundige jongeren op de thema’s kindermishandeling, (v)echtscheiding, opgroeien met ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KVO), en migrantenkinderen met een vluchtelingen achtergrond. De Augeo Jongerentaskforce is zowel regionaal als landelijk actief met deze thema’s en jongerenparticipatie in het algemeen.
4. Handvatten voor het omgaan met huiselijk geweld bij LVB
In gezinnen waarvan één of beide ouders functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Ook het ondersteunen van deze gezinnen gaat niet vanzelf; het vergt specifieke kennis, houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders. In deze workshop krijg je handvatten hoe om te gaan met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik binnen LVB-gezinnen.
5. Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk
In deze workshop krijg je een training hoe je als hulpverlener om kunt gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk.
6. Kindermishandeling: gesprekstechnieken oefenen
Praten met kinderen is iets anders dan ze écht bereiken. Kinderen hebben hun eigen belevingswereld en zijn zeer loyaal aan hun ouders. Het winnen van vertrouwen en in gesprek komen, vraagt een geheel eigen aanpak. De trainers van Van Oorschot & Van der Zee hebben hiermee jarenlange ervaring. Met hun praktische workshops ondersteunen zij professionals om tot een gesprek te komen met als doel dat de gewenste informatie wordt verkregen en het kind zich gezien en gehoord voelt.”
Marjan van der Zee, orthopedagoog bij de Raad voor de Kinderbescherming en trainer en Nicoline van Oorschot, raadsonderzoeker werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, mentor, trainer en als voorlichter.

 

Merel van Dorp

Merel van Dorp, dagvoorzitter, hoofdredacteur van JeugdenCo, sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp. Merel rondde de studies PABO, Journalistiek en Master Jeugdstudies (algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Tjarda Reesink

Tjarda Reesink, basisschooldocent en had zelf te maken met huiselijk geweld en een vechtscheiding.

Iva Bicanic

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Tevens is zij landelijk coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld op 16 locaties in Nederland, opgezet voor acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. In 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Jan Willems

Jan Willems (1952) is vanaf 1981 verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Maastrichts Centrum voor de Rechten van de Mens. In 1998 promoveerde hij op het proefschrift “Wie zal de opvoeders opvoeden?” Van 2002 tot 2009 was hij als bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind (de eerste in Nederland) tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was medeoprichter en bestuurslid (1999-2009) van de stichting RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) en lid van de door de minister voor Jeugd en Gezin ingestelde Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (2008-2011). Aan het University College Maastricht verzorgt hij het interdisciplinaire vak Trauma-Informed Rights of the Child.

Mariëlle Dekker

Mariëlle Dekker is algemeen directeur van Augeo Foundation en medeoprichter van de Augeo Academy waarmee ruim 150.000 professionals zijn geschoold in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is nauw betrokken bij de wijzigingen van de Wet Meldcode.

Mariëlle begon haar carrière als therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en vervolgde dit met een aantal beleid- en managementbanen in de jeugdzorg en publieke gezondheidszorg.

Marjan van der Zee

Marjan van der Zee is orthopedagoog met als specialisatie problematische opvoedingssituaties. Eerder werkte zij als gedragsdeskundig onderzoeker bij het ABJ (nu FORA) waar zij vooral forensische diagnostiek deed maar ook omgangsregelingen begeleidde. Sinds 1998 werkt zij bij de Raad voor de Kinderbescherming als gedragsdeskundige. Marjan is ook GZ-psycholoog en gecertificeerd trainer. Zij verzorgt ook bij de Raad regelmatig trainingen en opleidingen.

Nicoline van Oorschot

Nicoline van Oorschot is sinds 25 jaar als raadsonderzoeker werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zij zet zich in het bijzonder in op de meer complexe beschermingszaken en gezag- en omgangszaken. Daarnaast is zij drie dagen per week werkzaam als zittingsvertegenwoordiger op de rechtbank voor alle zaken waar kinderen bij betrokken zijn. Zij is tevens opgeleid in de systeem– en familieopstellingen en gebruikt deze systemische invalshoek veel in haar werk. Zij heeft ervaring als mentor, trainer en als voorlichter.

Hilde Bakker

Hilde Bakker, senior adviseur project Aanpak Huiselijk en seksueel geweld & Veiligheid, Movisie.

Doelgroep
Professionals uit alle sectoren gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • Adviseur bij Welzijnsraden en -instellingen
 • Adviseur ouder/kind
 • Adviseur sociale zorg
 • Adviseur zorg+welzijn
 • Ambulante hulpverlener
 • Behandelcoördinator
 • Beleidsadviseur/-medewerker
 • Bestuurder welzijn
 • Cliëntondersteuner
 • Coach
 • Consulent WMO
 • Coördinator CJG
 • Coördinator jeugdzorg
 • Coördinator welzijn
 • Directeur zorg+welzijn
 • Docent sociaal werk
 • Docent zorg & Welzijn
 • Gedragswetenschapper
 • Generalist
 • GZ- Psycholoog
 • Hulpverlener GGZ
 • Jongerenwerker
 • Justitieassistent
 • Maatschappelijk werker
 • Manager thuiszorg
 • Manager zorg+welzijn
 • Medewerker Bureaus Jeugdzorg
 • Medewerker Centra voor Jeugd en Gezin
 • Medewerker Jeugdhulpinstellingen
 • Medewerker MEE instellingen
 • Medewerker Raad voor de kinderbescherming
 • Medewerker Psychiatrische ziekenhuizen
 • Medewerker jeugdzorg
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Orthopedagoog
 • Pedagogisch medewerker
 • Projectleider inkoop Wmo
 • Projectleider zorg+welzijn
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal agoog
 • Sociaal juridisch dienstverlener
 • Sociaal makelaar
 • Sociaal werker
 • Trajectbegeleider
 • Verpleegkundige GGZ
 • Welzijnswerker
 • Wethouder
 • Wijkagent/Jeugdagent
 • Jeugdboa’s bij Politie en Bureaus HALT
 • Woonbegeleider

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 30 maart 2018) *
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief voor abonnees van de tijdschriften Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk *
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register
 • SKJ en Registerplein
 • NIP/NVO
 • FGzPT
 • LV POH-GGZ

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.