Congres Huiselijk geweld

Signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken
Campagnebeeld congres huiselijk geweld

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening komen achter de voordeur en staan daarmee direct in contact met slachtoffers van huiselijk geweld. Er is echter nog een wereld te winnen aan een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld én Veilig Thuis. Hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio?

Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Het congres Huiselijk geweld: signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken geeft je actuele informatie en opinies over huiselijk geweld, waaronder seksueel misbruik en kindermishandeling. Sociaal professionals worden op de hoogte gebracht over de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan de slachtoffers. En over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze dag leer je:

 • Van de laatste inzichten op het gebied van aanpak van huiselijk geweld en het behandelen van slachtoffers.
 • Waarom sociaal professionals moeten begrijpen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gezin of familie neigen tot zwijgen.
 • Wat de laatste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en wat dit voor jouw werk betekent.
 • Hoe wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis beter met elkaar kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is.
 • Over ‘voorbereid en toegerust ouderschap’ voor effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld.
09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Interactieve start
Onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter) en Tjarda Reesink (ervaringsdeskundige).
10.00 uur Seksueel misbruik: Zwijgen is goud
Rondom de #metoo discussie lijkt vooral de nadruk te liggen op je uit te spreken over ervaren seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat hier dan vaak over situaties op het werk of buiten de deur. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen het gezin of de familie hebben misschien nog wel meer de neiging tot zwijgen. Onthulling voelt voor hen vaak als onmogelijk.
Welke dilemma’s levert dit op voor de hulpverlening? En waarom is het zo belangrijk dat ook sociaal professionals begrijpen dat deze slachtoffers denken dat zwijgen goud is?
Iva Bicanic gaat in op nieuwe mogelijkheden in het behandelen van gevolgen van seksueel misbruik in huiselijke kring en waarom we als samenleving anders moeten reageren op onthullingen van seksueel geweld.
Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht.
11.00 uur  Pauze 
11.30 uur  Aan de slag met de herziene Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 geldt er voor professionals een meldcode bij vermoedens van geweld en misbruik in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze meldcode aangescherpt en worden professionals verplicht om een afwegingskader in hun praktijk toe te passen. Deze kaders zullen in de eerste helft van 2018 opgesteld gaan worden en in de tweede helft van 2018 een plek krijgen in de praktijk.
Eind 2018 moet er daarnaast in elke Veilig Thuis-regio een multidisciplinaire aanpak zijn voor gezinnen waar langdurig kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel geweld speelt. Hoe stel je een afwegingskader op en wat zijn daar de voorwaarden?
12.10 uur  De taakverdeling binnen het sociale wijkteam én met externe partners
Hoe kunnen de wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis goed met elkaar afstemmen? Wie heeft welke rol en wat hebben zij van elkaar nodig? Wordt er goed onderling teruggekoppeld en waar kan dit verbeterd worden?
12.45 uur  Lunch
13.45 uur  Workshopronde – Klik hier voor de workshopkeuzes

 1. Wat is MDA++
 2. Ouderenmishandeling
 3. Augeo Jongerentaskforce
 4. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk
 5. Kindermishandeling: gesprekstechnieken oefenen
15.15 uur  Pauze
15.35 uur  Op weg naar ‘trauma-informed’ professionals èn opvoeders
Voorbereid en toegerust ouderschap is lang een utopie geweest, maar pioniers op drie gebieden hebben de bakens verzet in de richting van effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld. Die drie gebieden zijn: kinderrechten & kinderparticipatie in het basisonderwijs, ‘trauma-informed’ werken door professionals, en het doorbreken van de traditie van vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk ouderlijk gezag. Wat is bereikt en wat staat ons nog te wachten?
Jan Willems, onderzoeker structurele preventie ACE’s (Adverse Childhood Experiences) Universiteit Maastricht, oud-hoogleraar Rechten van het Kind.
16.15 uur  Afsluiting


NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Wat is MDA++
Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen. Als de politie op de stoep staat, vormt het gezin een gesloten blok: ‘Niets aan de hand’. Hoe doorbreek je dit patroon? En wat kun je doen als gemeente om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze. Deze workshop zet voor u de feiten op een rijtje en laat u gelijk met de aanpak oefenen.
2. Ouderenmishandeling
3.  Augeo Jongerentaskforce
4. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk
In deze workshop krijg je een training hoe je als hulpverlener om kunt gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk.
5. Kindermishandeling:  gesprekstechnieken oefenen

 

Merel van Dorp

Merel van Dorp, dagvoorzitter, hoofdredacteur van JeugdenCo, sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp. Merel rondde de studies PABO, Journalistiek en Master Jeugdstudies (algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Tjarda Reesink

Tjarda Reesink, basisschooldocent en had zelf te maken met huiselijk geweld en een vechtscheiding.

Iva Bicanic

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Tevens is zij landelijk coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld op 16 locaties in Nederland, opgezet voor acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. In 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Jan Willems

Jan Willems (1952) is vanaf 1981 verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Maastrichts Centrum voor de Rechten van de Mens. In 1998 promoveerde hij op het proefschrift “Wie zal de opvoeders opvoeden?” Van 2002 tot 2009 was hij als bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind (de eerste in Nederland) tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was medeoprichter en bestuurslid (1999-2009) van de stichting RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) en lid van de door de minister voor Jeugd en Gezin ingestelde Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (2008-2011). Aan het University College Maastricht verzorgt hij het interdisciplinaire vak Trauma-Informed Rights of the Child.

Doelgroep
Professionals uit alle sectoren gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • Adviseur bij Welzijnsraden en -instellingen
 • Adviseur ouder/kind
 • Adviseur sociale zorg
 • Adviseur zorg+welzijn
 • Ambulante hulpverlener
 • Behandelcoördinator
 • Beleidsadviseur/-medewerker
 • Bestuurder welzijn
 • Cliëntondersteuner
 • Coach
 • Consulent WMO
 • Coördinator CJG
 • Coördinator jeugdzorg
 • Coördinator welzijn
 • Directeur zorg+welzijn
 • Docent sociaal werk
 • Docent zorg & Welzijn
 • Gedragswetenschapper
 • Generalist
 • GZ- Psycholoog
 • Hulpverlener GGZ
 • Jongerenwerker
 • Justitieassistent
 • Maatschappelijk werker
 • Manager thuiszorg
 • Manager zorg+welzijn
 • Medewerker Bureaus Jeugdzorg
 • Medewerker Centra voor Jeugd en Gezin
 • Medewerker Jeugdhulpinstellingen
 • Medewerker MEE instellingen
 • Medewerker Raad voor de kinderbescherming
 • Medewerker Psychiatrische ziekenhuizen
 • Medewerker jeugdzorg
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Orthopedagoog
 • Pedagogisch medewerker
 • Projectleider inkoop Wmo
 • Projectleider zorg+welzijn
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal agoog
 • Sociaal juridisch dienstverlener
 • Sociaal makelaar
 • Sociaal werker
 • Trajectbegeleider
 • Verpleegkundige GGZ
 • Welzijnswerker
 • Wethouder
 • Wijkagent/Jeugdagent
 • Jeugdboa’s bij Politie en Bureaus HALT
 • Woonbegeleider

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 30 maart 2018) *
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief voor abonnees van de tijdschriften Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk *
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register
 • SKJ en Registerplein
 • NIP/NVO
 • FGzPT
 • LV POH-GGZ

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.