Congres Huiselijk geweld

Signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken
Campagnebeeld congres huiselijk geweld

Professionals in wijkteams en in de hulpverlening komen achter de voordeur. Zij staan daarmee direct in contact met slachtoffers van huiselijk geweld. Een wereld is echter nog te winnen aan een ‘integraal’ plan en een sterke samenwerking. Zeker tussen alle partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld én Veilig Thuis. Hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio?

Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld

Dit congres geeft je actuele informatie en opinies over huiselijk geweld, waaronder seksueel misbruik en kindermishandeling. Je wordt op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan slachtoffers. En, over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze dag leer je:

 • Van de laatste inzichten op het gebied van aanpak van huiselijk geweld en het behandelen van slachtoffers.
 • Waarom sociaal professionals moeten begrijpen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gezin of familie neigen tot zwijgen.
 • Wat de laatste ontwikkelingen rondom de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en wat dit voor jouw werk betekent.
 • Hoe wijkteams, onderwijs, andere externe partners en Veilig Thuis beter met elkaar kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is.
 • Over ‘voorbereid en toegerust ouderschap’ voor effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld.

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Interactieve start
Onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter) en Tjarda Reesink (ervaringsdeskundige).
10.00 uur Seksueel misbruik: Zwijgen is goud
Rondom de #metoo discussie lijkt vooral de nadruk te liggen op je uit te spreken over ervaren seksueel overschrijdend gedrag. Het gaat hier dan vaak over situaties op het werk of buiten de deur. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen het gezin of de familie hebben misschien nog wel meer de neiging tot zwijgen. Onthulling voelt voor hen vaak als onmogelijk.
Welke dilemma’s levert dit op voor de hulpverlening? En waarom is het zo belangrijk dat ook sociaal professionals begrijpen dat deze slachtoffers denken dat zwijgen goud is?
Iva Bicanic gaat in op nieuwe mogelijkheden in het behandelen van gevolgen van seksueel misbruik in huiselijke kring en waarom we als samenleving anders moeten reageren op onthullingen van seksueel geweld.
Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht.
11.00 uur  Pauze 
11.30 uur  Aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Slachtoffers eerder, beter en langer in beeld
Vanaf 1 januari 2019 gaan professionals werken met de aangepaste meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Beroepsgroepen zijn verplicht een afwegingskader toe te voegen aan hun sectorspecifieke meldcode. Dat betekent dat aan het stappenplan 5 afwegingsvragen worden toegevoegd, die professionals helpen afwegen of het noodzakelijk is dat zij hun zorgen melden bij Veilig Thuis en daarna of zij (ook) hulp kunnen bieden of organiseren. Deze aanpassingen worden in 2018 gemaakt en uitgetest in de praktijk. Vanaf 1 januari 2019 gaan professionals werken volgens de stappen van de aangescherpte meldcode. In deze lezing gaat Mariëlle Dekker in op de aanleiding voor deze aanpassing en de betekenis ervan voor de werkpraktijk van professionals.
Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet.
12.10 uur  Transculturele systemische benadering van huiselijk geweld
Welke rol speelt cultuur, religie en context bij huiselijk geweld en hoe sluit je beter aan bij cliënt en systeem vanuit de interculturele psychiatrie? Iman Aoulad Lahcene geeft u antwoord op deze vragen en vertelt je waarom het zo belangrijk is om ook een transculturele blik te werpen op huiselijk geweld.
Iman Aoulad Lahcene, GZ-psycholoog i.o., transcultureel systeemtherapeut.
12.45 uur  Lunch
13.45 uur Workshopronde – Klik hier voor de workshopkeuze
 15.15 uur Pauze
15.35 uur Op weg naar ‘trauma-informed’ professionals èn opvoeders
Voorbereid en toegerust ouderschap is lang een utopie geweest, maar pioniers op drie gebieden hebben de bakens verzet in de richting van effectieve preventie van ‘huiselijk’ geweld. Die drie gebieden zijn: kinderrechten & kinderparticipatie in het basisonderwijs, ‘trauma-informed’ werken door professionals, en het doorbreken van de traditie van vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk ouderlijk gezag. Wat is bereikt en wat staat ons nog te wachten?
Jan Willems, onderzoeker structurele preventie ACE’s (Adverse Childhood Experiences) Universiteit Maastricht, oud-hoogleraar Rechten van het Kind.
16.15 uur Afsluiting

 

1. Aanpak van geweld in multi-probleemgezinnen

Elke gemeente kent gezinnen waar langdurig meerdere problemen spelen. Armoede, schulden, verslaving, psychiatrische stoornis, verwaarloosde kinderen en terugkerend partnergeweld. Steeds meer hulpverleners over de vloer, maar het helpt niet blijvend. Als de politie op de stoep staat bij de zoveelste melding van huiselijk geweld vormt het gezin een gesloten blok: ‘Niets aan de hand’. Hoe kun je dit patroon doorbreken en hoe kun je werken aan blijvende veiligheid en oplossingen voor de problemen?
De Multidisciplinaire Aanpak MDA++ is een veelbelovende werkwijze waarin deskundige professionals vanuit zorg en veiligheid hun aanbod met elkaar en met het gezin afstemmen. Doel: het geweld blijvend stoppen mede door de oorzaken aan te pakken. In deze workshop gaan deelnemers via casuïstiek aan de slag met de MDA++-werkwijze.
Hilde Bakker, senior adviseur project Aanpak Huiselijk en seksueel geweld & Veiligheid.

2. Nieuwe vormen van ketensamenwerking in de aanpak van huiselijk geweld

Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Ze geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Moviera richt zich in haar werk op innovaties in de ketensamenwerking, die leiden tot versterking van die samenwerking en tot duurzame interventies. Zo zijn zij momenteel druk bezig met SafetyNed, dat zich naast fysieke veiligheid ook richt op digitale veiligheid. SafetyNed is ontstaan vanuit het samenwerkingstraject met Perspektief, Arosa en Blijf Groep kortweg: ‘de Combine’ genoemd. In deze sessie gaan zij aan de hand van praktijkvoorbeelden in op:

 • De wijze waarop slachtoffers van huiselijk geweld met behulp van technologie en via social media worden lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. Wat je kunt doen om digitale gegevens veilig en vertrouwelijk te houden en te beschermen.
 • Hoe je technologie wél veilig kunt gebruiken en gebruikt kan worden om daders effectiever te kunnen vervolgen en berechten.
 • Hoe technologie op een positieve manier kan worden ingezet bij het stoppen van geweld in relaties.

Paula van den Boom, directeur SafetyNed.
Bregje Oprins, lid techteam SafetyNed en hulpverlener bij Moviera.

3. Augeo Jongerentaskforce

De Jongerentaskforce is in 2013 opgericht en bestond in haar beginjaren uit zo’n 10-15 jongeren. Zij behandelden voornamelijk het thema kindermishandeling en huiselijk geweld. Ondertussen bestaat de groep uit zo’n 50 ervaringsdeskundige jongeren op de thema’s kindermishandeling, (v)echtscheiding, opgroeien met ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KVO), en migrantenkinderen met een vluchtelingen achtergrond. De Augeo Jongerentaskforce is zowel regionaal als landelijk actief met deze thema’s en jongerenparticipatie in het algemeen. Augeo vertelt hoe deze jongeren worden ingezet en wat hun ervaringskennis oplevert in het werkveld.
Met onder andere ervaringsdeskundigen Joelle Canisius, Anne van Laar en Kim van Solinge.

4. Ouderenmishandeling: handelen mag en móet!

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld waar veel professionals in zorg en welzijn in de praktijk mee te maken krijgen: fysiek geweld en financieel misbruik zijn duidelijke voorbeelden. Maar zo eenduidig is mishandeling niet altijd. Professionals in zorg en welzijn hebben een verantwoordelijkheid in het borgen van de veiligheid van ouderen die van anderen afhankelijk zijn. In deze workshop staat het nemen van die verantwoordelijkheid centraal: wanneer en waarom mogen we van professionals verwachten dat zij handelen op signalen van ouderenmishandeling? Ook als die signalen niet zo duidelijk zijn? Wat kunnen zij dan doen? Welke professionals moeten en kunnen daarbij samenwerken? Wat houdt hen in sommige gevallen tegen om actie te nemen en hoe kan die handelingsverlegenheid worden weggenomen? Dat gebeurt, na een korte inleiding op het thema, aan de hand van een aantal dilemma’s die in de praktijk veel voorkomen.
Katrien de Vaan, expert en Leonie Bakker, onderzoeker, beiden bij Regioplan Sociaal Domein.

5. Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk

In deze workshop leer je agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen. Vaak zijn hulpverleners in het sociaal domein erg gericht op de veiligheid van hun cliënten, bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat. Maar wat als je je als hulpverlener zelf in een gevaarlijke (thuis)situatie begeeft? Waar kun je al op letten voordat je aanbelt? Ga je naar binnen of niet? Je leert om beter te observeren, te luisteren naar je cliënt en meer vertrouwen op je intuïtie. Als je als hulpverlener je eigen veiligheid immers niet kunt garanderen, kun je dat ook niet van iemand anders.
Jannie de Jong, ‎directeur en trainer ‎bij De Jong Training en Advies.

6. Praten met kinderen is iets anders dan ze écht bereiken

Praten met kinderen is iets anders dan ze écht bereiken. Kinderen hebben hun eigen belevingswereld en zijn zeer loyaal aan hun ouders. Het winnen van vertrouwen en in gesprek komen, vraagt een geheel eigen aanpak. De trainers van Van Oorschot & Van der Zee hebben hiermee jarenlange ervaring. Met hun praktische workshops ondersteunen zij professionals om tot een gesprek te komen met als doel dat de gewenste informatie wordt verkregen en het kind zich gezien en gehoord voelt.
Marjan van der Zee, orthopedagoog bij de Raad voor de Kinderbescherming en trainer en Nicoline van Oorschot, raadsonderzoeker werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, mentor, trainer en voorlichter.

Merel van Dorp

Merel van Dorp, dagvoorzitter, hoofdredacteur van JeugdenCo, sociaal wetenschapper met expertise risicojeugd en jeugdhulp. Merel rondde de studies PABO, Journalistiek en Master Jeugdstudies (algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) af.

Tjarda Reesink

Tjarda Reesink, basisschooldocent en had zelf te maken met huiselijk geweld en een vechtscheiding.

Iva Bicanic

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Tevens is zij landelijk coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld op 16 locaties in Nederland, opgezet voor acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. In 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Jan Willems

Jan Willems (1952) is vanaf 1981 verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Maastrichts Centrum voor de Rechten van de Mens. In 1998 promoveerde hij op het proefschrift “Wie zal de opvoeders opvoeden?” Van 2002 tot 2009 was hij als bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind (de eerste in Nederland) tevens verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was medeoprichter en bestuurslid (1999-2009) van de stichting RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) en lid van de door de minister voor Jeugd en Gezin ingestelde Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (2008-2011). Aan het University College Maastricht verzorgt hij het interdisciplinaire vak Trauma-Informed Rights of the Child.

Mariëlle Dekker

Mariëlle Dekker is algemeen directeur van Augeo Foundation en medeoprichter van de Augeo Academy waarmee ruim 150.000 professionals zijn geschoold in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is nauw betrokken bij de wijzigingen van de Wet Meldcode.

Mariëlle begon haar carrière als therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en vervolgde dit met een aantal beleid- en managementbanen in de jeugdzorg en publieke gezondheidszorg.

Marjan van der Zee

Marjan van der Zee is orthopedagoog met als specialisatie problematische opvoedingssituaties. Eerder werkte zij als gedragsdeskundig onderzoeker bij het ABJ (nu FORA) waar zij vooral forensische diagnostiek deed maar ook omgangsregelingen begeleidde. Sinds 1998 werkt zij bij de Raad voor de Kinderbescherming als gedragsdeskundige. Marjan is ook GZ-psycholoog en gecertificeerd trainer. Zij verzorgt ook bij de Raad regelmatig trainingen en opleidingen.

Nicoline van Oorschot

Nicoline van Oorschot is sinds 25 jaar als raadsonderzoeker werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zij zet zich in het bijzonder in op de meer complexe beschermingszaken en gezag- en omgangszaken. Daarnaast is zij drie dagen per week werkzaam als zittingsvertegenwoordiger op de rechtbank voor alle zaken waar kinderen bij betrokken zijn. Zij is tevens opgeleid in de systeem– en familieopstellingen en gebruikt deze systemische invalshoek veel in haar werk. Zij heeft ervaring als mentor, trainer en als voorlichter.

Hilde Bakker

Hilde Bakker werkt als senior-adviseur en projectleider aanpak huiselijk en seksueel geweld bij Movisie. Zij is al enige jaren betrokken bij de ontwikkeling van de werkwijze MDA++, door eerder de initiatiefnemers te ondersteunen bij het formuleren van o.a. werkwijze en uitgangspunten. Nu adviseert zij o.a. gemeenten bij de organisatie van MDA++. Zij is daarnaast deskundig in culturele en religieuze factoren bij geweld, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, maar ook seksueel misbruik in religieuze gemeenschappen, zoals de kerk. Vanuit het Kennisplatform Integratie & Samenleving (van het Verwey-Jonker instituut en Movisie) ondersteunt zij migrantenorganisaties om in hun gemeenschappen huiselijk geweld ter discussie te stellen.

Katrien de Vaan

Katrien de Vaan is Expert Sociaal Domein bij Regioplan Sociaal Domein. Ze geeft samen met Leonie Bakker een sessie over ouderenmishandeling. Beiden werken bij Regioplan Sociaal Domein en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling. De afgelopen twee jaar ondersteunden zij het ministerie van VWS bij de implementatie van het Actieplan Ouderen in veilige handen. Daartoe voerden zij vele gesprekken met partijen in het veld en ondersteunden tien gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van pilots ontspoorde mantelzorg. Zij zijn dan ook goed bekend met de uitvoeringspraktijk en de dilemma’s die zich daarin voordoen.

Jannie de Jong

Mevrouw Jannie de Jong is directeur en eigenaar van De Jong Training en Advies, expertisebureau voor agressie en geweldhantering. Jannie de Jong heeft een passie voor het thema agressie. Sinds 22 jaar geeft zij trainingen en advies in het voorkomen en reduceren van agressief gedrag van klanten naar medewerkers. Ook heeft zij de e-learning omgaan met agressie ontwikkeld. Daarvoor was zij 14 jaar werkzaam in haar praktijk als systeemtherapeut o.a. op gebied van agressieregulatie. Zij is auteur van het e-book “Witteboordensurvivalguide”.

Leonie Bakker

Leonie Bakker werkt als onderzoeker bij Regioplan Sociaal Domein en doet daar onderzoek naar de toegang tot het sociaal domein, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en kwetsbare doelgroepen. Zij is de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij de ondersteuning van de implementatie van het landelijke Actieplan ouderen in veilige handen. In dat kader deed ze onder andere onderzoek naar handelingsverlegenheid bij professionals en begeleidde ze bijeenkomsten over dat thema.

Iman Aoulad Lahcene

Iman Aoulad Lahcene is GZ-psycholoog i.o., transcultureel systeemtherapeut. Ze werkt al 8 jaar binnen de interculturele psychiatrie, heeft hiervoor onderzoek gedaan naar ziektebeleving van angst en depressie bij mensen van westerse en niet-westerse afkomst en poliklinische en klinische ervaring opgedaan met alle psychiatrisch beelden binnen de reguliere GGZ.

Paula van den Boom

Paula van den Boom is projectmanager safetyNed, een programma om de online veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld te bevorderen. Daarvoor was zij manager ondersteunende diensten bij Stichting Wende. SafetyNed is de Nederlandse versie van het succesvolle Amerikaanse Safety Net en een initiatief van Blijf Groep, Arosa, Moviera en Perspektief/Wende (gezamenlijk de Combine).

Bregje Oprins

Bregje Oprins werkt als preventiemedewerker bij Moviera en is daarnaast lid van het techteam van safetyNed. Na 10 jaar lang bij Moviera als hulpverlener in de vrouwenopvang te hebben gewerkt, maakte ze ruim een jaar geleden de overstap naar de afdeling preventie. Bregje geeft voorlichting en training aan professionals. Als lid van het safetyNed techteam traint Bregje haar collega’s op het gebied van digitale veiligheid. Ook denkt ze mee met collega’s en geeft ze advies bij casussen waar (mogelijk) sprake is van misbruik via technologie.

Doelgroep
Professionals uit alle sectoren gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • Adviseur bij Welzijnsraden en -instellingen
 • Adviseur ouder/kind
 • Adviseur sociale zorg
 • Adviseur zorg+welzijn
 • Ambulante hulpverlener
 • Behandelcoördinator
 • Beleidsadviseur/-medewerker
 • Bestuurder welzijn
 • Cliëntondersteuner
 • Coach
 • Consulent WMO
 • Coördinator CJG
 • Coördinator jeugdzorg
 • Coördinator welzijn
 • Directeur zorg+welzijn
 • Docent sociaal werk
 • Docent zorg & Welzijn
 • Gedragswetenschapper
 • Generalist
 • GZ- Psycholoog
 • Hulpverlener GGZ
 • Jongerenwerker
 • Justitieassistent
 • Maatschappelijk werker
 • Manager thuiszorg
 • Manager zorg+welzijn
 • Medewerker Bureaus Jeugdzorg
 • Medewerker Centra voor Jeugd en Gezin
 • Medewerker Jeugdhulpinstellingen
 • Medewerker MEE instellingen
 • Medewerker Raad voor de kinderbescherming
 • Medewerker Psychiatrische ziekenhuizen
 • Medewerker jeugdzorg
 • Medewerker sociaal wijkteam
 • Orthopedagoog
 • Pedagogisch medewerker
 • Projectleider inkoop Wmo
 • Projectleider zorg+welzijn
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal agoog
 • Sociaal juridisch dienstverlener
 • Sociaal makelaar
 • Sociaal werker
 • Trajectbegeleider
 • Verpleegkundige GGZ
 • Welzijnswerker
 • Wethouder
 • Wijkagent/Jeugdagent
 • Jeugdboa’s bij Politie en Bureaus HALT
 • Woonbegeleider

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboek tarief (geldig t/m 30 maart 2018) *
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonnee tarief voor abonnees van de tijdschriften Zorg + Welzijn, Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Bestek, Jeugd en Co, Jeugdbeleid, Kind & Adolescent Praktijk *
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Commercieel tarief als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door:

 • LV POH-GGZ: 5 punten voor nascholing praktijkondersteuners.

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register
 • SKJ en Registerplein
 • NIP/NVO
 • FGzPT

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: zorgwelzijncongressen@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.