Beleidsdag Sociaal Domein 2018

Beleidsdag Sociaal Domein

Met de transformatie van het sociaal domein verandert ook de rol, invulling én uitvoering van beleid. Een betere afstemming met de GGZ en gezondheidszorg lijkt steeds meer noodzaak. Denk hierbij aan vraagstukken rondom mensen met verward gedrag en langer zelfstandig thuis wonen van diverse kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zijn er is steeds meer gemeenten tekorten op de WMO en jeugdzorg en wordt er geworsteld met aanbestedingen.

Beleidsdag Sociaal Domein

Op de 3e dinsdag van september geeft het (nieuwe) kabinet aan wat haar plannen zijn voor het komende jaar. Op de 4e dinsdag van september presenteren diverse topsprekers de actuele maatschappelijke kwesties die op de gemeenten en haar burgers afkomen, concrete daaruit voortvloeiende beleidsuitgangspunten en handvatten voor het nieuwe werken en denken in het sociaal domein. Op welke uitdagingen moet je het komende jaar inspelen?

De Beleidsdag Sociaal Domein geeft je antwoord op de vragen:

 • Waarom is een integralere samenwerking tussen sociaal domein en gezondheidszorg noodzaak?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat over inkoop en aanbestedingen in het sociaal domein?
 • Met welke (privacy-)wetgeving dien je rekening te houden bij het maken en uitvoeren van beleid?
 • Wat zijn de laatste perspectieven op het verbeteren van de sociale basis in je gemeente?
 • Waarom is het van belang en welk beleid is nodig om professionals in het sociaal domein een afspiegeling te laten zijn van de samenleving?
09.00
Ontvangt en registratie
09.45
Lees meer Sluiten
Diversiteit is een realiteit, verbinden is een noodzaak

Diversiteit is een feit in de samenleving. Al tientallen jaren streven publieke organisaties naar meer diversiteit. De gemeenten, de politie, het onderwijs en de zorginstellingen, nagenoeg allemaal willen ze beter inspelen op de wensen van burgers. Dit bewustzijn vraagt om acties die hieraan bijdragen. Diversiteit is nog lang niet overal de normaalste zaak van de wereld, ook niet in het Sociaal Domein. In deze interactieve lezing presenteert dr. Saniye Çelik een denkkader voor diversiteit en inclusie. Ze bespreekt de onderliggende waarden van diversiteit, de uitdagingen in de praktijk en hoe daarmee om te gaan.
Saniye Celik, is lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden.

10.45
Pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Aanbesteden: wat doen gemeentes en moet dat echt?

Uit een onderzoek naar alle contracten voor Wmo en Jeugdhulp van alle gemeenten wordt duidelijk hoe gemeenten het sociaal domein inrichten en welke instrumenten ze daarvoor gebruiken. Door vergelijking met eerder onderzoek worden ook trends in de tijd duidelijk. Daarnaast gaan we in op de toenemende mogelijkheden om helemaal zonder aanbestedingen alle maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein te contracteren.
Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector bij de Universiteit Twente.
Niels Uenk, onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

12.15
Lees meer Sluiten
Privacy in het sociaal domein

De transformatie van overheidstaken naar de gemeenten in het sociaal domein is nog niet uitgekristalliseerd. Is de AVG een spaak in het wiel of biedt het juist gereedschappen tot innovatie? Hoe gaan we zorgvuldig om met de privacy van burgers? Welke bouwstenen bevat de AVG?
Jolanda van Boven, directeur ‎VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.

13.15
Lunch
14.00
Lees meer Sluiten
Inzet ervaringskennis in het sociaal domein

Niet alleen in de GGZ, maar ook in het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis. Als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook steeds vaker betrokken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is dan ook een belangrijke kennisbron. De inzet van ervaringskennis draagt bij aan de veranderende machtsverhoudingen binnen het sociaal domein en helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid én uitvoering.
Deze lezing gaat in op wat er nodig is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Hoe zorg je dat ervaringskennis een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én cliëntenorganisaties hiervoor nodig?
Wilma Boevink, Senior wetenschappelijk medewerker Trimbos en voorzitter van de Vereniging voor ervaringsdeskundigen (VvEd).

14.45
Lees meer Sluiten
De sociale basis terug van weggeweest

Er komt weer steeds meer aandacht voor de sociale basis van de Nederlandse samenleving. Wat is dat eigenlijk, de sociale basis? En hoe heeft deze zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? In deze bijdrage hoor je waarom Nederland juist nu een sterke sociale basis nodig heeft, wat de verschillende perspectieven hierop zijn én tegen welke dilemma’s het sociaal domein aanloopt in de versterking van die sociale basis.
Lou Repetur, expert innovatie sociale sector Movisie.

15.15
Pauze
15.40
Lees meer Sluiten
Wat is de toekomst van de sociale wijkteams?

Leeuwarden was met haar opzet van sociale wijkteams drie jaar geleden koploper van Nederland. Dit jaar moest coöperatie Amaryllis, waar de wijkteams onder vallen, echter totaal worden gereorganiseerd. Dit om het jaarlijkse tekort van 12 miljoen euro op bijstand, jeugdhulp en WMO weg te werken. Wat kunnen andere gemeenten leren van de situatie in Leeuwarden en hoe ziet de toekomst van (sociale) wijkteams en het sociaal domein er uit?
Henry de Boer, tot voor kort directeur-bestuurder van Amaryllis.

16.15
Laatste vragen en afronding
16.30
Einde en netwerkborrel

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters is ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemers. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Jan Telgen

Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector bij de Universiteit Twente

Jolanda van Boven

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op privacywetgeving in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, Openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en sociale wijkteams.
Mede-initiatiefnemer Stichting Veilige Haven voor innovatie op het gebied van kindermishandeling en relationeel geweld. Was lid Ondersteuningsteam Decentralisatie (OTD) van de VNG.

Saniye Çelik

Dr. Saniye Çelik, is lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden. Ze is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. In de 26 jaar dat Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid ─ waarvan 17 jaar bij de politie ─ heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid voor de publieke sector en heeft ze meegewerkt aan de decentralisaties van het sociaal domein naar gemeenten. Saniye is gecertificeerd coach en verzorgt trainingen en lezingen.

Lou Repetur

Lou Repetur, expert innovatie sociale sector Movisie.

Niels Uenk

Niels Uenk, onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

Wilma Boevink

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

Henry de Boer

Henry de Boer is praktisch uitvoerder van plannen en projecten. Na 17 jaar bij ABN AMRO te hebben gewerkt in diverse management- en commerciële functies, is hij eind 2011 gestart met z’n eigen bureau: ‘So Practical’. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen van zijn frustratie z’n werk gemaakt. Te vaak namelijk zag hij plannen en projecten verzanden in de uitvoering. Eind 2013 is Henry door de gemeente Leeuwarden gevraagd om de sociale wijkteams zo praktisch mogelijk te organiseren. Hieruit is de coöperatie Amaryllis ontstaan; een organisatie met 150 generalistisch werkende sociaal werkers verdeeld over zes wijkteams en twee dorpenteams. Henry heeft niet alleen het advies geschreven voor deze organisatie, maar heeft de organisatie ook opgezet en heeft hier de afgelopen vier jaar leiding aan gegeven. In die periode heeft hij als directeur-bestuurder veel ervaring opgedaan met de transitie en de transformatie in het sociaal domein.

Datum en locatie
Dinsdag 25 september 2018 | Oude Magazijn, Amersfoort

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Tarieven
€ 349,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief (Zorg + Welzijn, Sociaal Bestek, Jeugdbeleid, Geron, Vakblad Sociaal Werk)*
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Studiebelasting
De Beleidsdag Sociaal Domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judtith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 10 21
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.