Beleidsdag Sociaal Domein 2019

Oplopende tekorten, uitblijvende transitie: hoe kan het wel?

Op deze dag geven experts duiding van en richting aan het sociaal domein, én aan de plannen die het kabinet op Prinsjesdag een week eerder presenteert. Dit helpt jou bij het bepalen van beleid en strategie voor jouw organisatie.

Financiële tekorten, een transformatie die stagneert. De inzet was anders te gaan werken, maar het sociaal domein lijkt in een kramp te zitten. Welke beweging moet er gemaakt worden? En welk beleid past daarbij? Hoe zetten we meer in op preventie, op vroeg mogelijk adequaat ondersteunen, op tijdig signaleren.

Tijdens de Beleidsdag Sociaal Domein, op de vierde dinsdag van september, geven vooraanstaande experts duiding van en richting aan het sociaal domein en aan de plannen die het kabinet op Prinsjesdag een week eerder presenteert. Met welke thema’s en ontwikkelingen heb je rekening te houden bij het maken van beleid en bij het bepalen van de strategie van jouw organisatie? Wat staat sociaal professionals te wachten in 2020?

Inhoudelijk programma
In plenaire bijdragen wordt ingegaan op bovenstaande vragen. ’s Middags kies je twee keuzesessies waarin bewezen succesvolle en vernieuwende voorbeelden over urgente sociale kwesties zich presenteren. Geen mooie woorden over anders werken, maar nuchtere praktijk. Zoek samen met hen en andere deelnemers uit het brede veld van het sociaal domein de verdieping. Tegen welke valkuilen liepen zij aan en welke resultaten boeken zij nu? Wat kun jij hiervan leren voor jouw werk en hoe kun jij met dergelijke initiatieven aan de slag in jouw gemeente?

Onder meer de volgende vragen worden besproken:

 • Hoe krijg je zo vroeg mogelijk adequaat ondersteunen wel van de grond?
 • Wat zijn de laatste inzichten rondom de financiële tekorten binnen gemeenten?
 • Hoe organiseer je de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid, van informele netwerken?
 • Hoe zet je binnen je gemeente een stevige samenwerking op met die partijen die je nodig hebt?
 • Wat zijn lessen uit de filosofie bij het ontwikkelen van een participatiesamenleving?
09.00
Ontvangt en registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Openingsgesprek door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
10.00
Stand van het land: maatschappelijke uitdagingen 2020
10.30
Ochtendpauze
11.00
Lees meer Sluiten
Transformeren of budgetteren?

De transformatie van het sociaal domein stelt ons voor allerlei keuzes die gaan over de verbetering van zorg en de eisen die hieraan moeten worden gesteld. Toch komen deze keuzes maar in beperkte mate op tafel. Vanwege de enorme bezuinigingstaakstelling die met de decentralisaties gepaard gaan, wordt vooral gekeken naar kosten en budgetten. Voor de innovatie van zorg – zelfs als die besparingen kan opleveren – is hierdoor minder aandacht. Een uitweg uit deze impasse is het centraal stellen van de transformatieopgave en de keuzes die hiermee gemoeid zijn. Pas als gemeenten duidelijke transformatie-doelstellingen formuleren wordt duidelijk of zij elkaar hierop kunnen vinden en of samenwerking meerwaarde kan leveren. Daarvoor is het wel nodig dat bestuurders en beleidsmakers worden geholpen met het in beeld brengen van keuzemogelijkheden en afwegingskaders. Die gaan over de inhoud van de zorg, en niet over budgetten.

Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en senior-adviseur bij BMC Advies

11.45
Lees meer Sluiten
Rupsje nooit genoeg

Gert Schout onderzoekt in deze lezing de achtergrond van de explosieve stijging van uitgaven in het sociale domein. De explosieve stijging van uitgaven gaat gepaard met een toename van dwang. De kern van zijn betoog: hoe meer zeggenschap, hoe minder kosten. “De overheid gaat voor u zorgen”, werkt niet, sterker nog,  helpen en verhelpen leidt tot afhankelijkheidsreproductie. Dat mensen zichzelf en elkaar leren helpen raakt ermee buiten beeld.

Mensen die we zouden willen helpen zijn ingebed in ingewikkelde sociale en culturele praktijken. Kunnen we daarin wel zoveel repareren, behandelen of verhelpen? Of moeten we beseffen dat we mensen alleen kunnen ondersteunen in hun pogingen iets van het leven te maken? Wie geen oog heeft voor die complexe en sociale leefwereld van burgers, zal geneigd zijn om interventies te stapelen en onbedoeld te werken aan afhankelijkheidsreproductie.

Uiteindelijk werkt Gert twee verhalen uit: (1) het komen met sleutels (een mix van evidence based interventies en markt) en (2) een gezamenlijke zoektocht naar sleutels (houtje-touwtje). Hij zal met u in gaan op de vraag: Hoe kunnen bestuurders, raadsleden en professionals de omslag maken van een contractuele naar een meer relationele benadering?

Gert Schout, themaleider ‘Eigen Kracht in de GGZ’ bij de afdeling Metamedica van het VUmc

12.30
Lunchpauze
13.30
Lees meer Sluiten
Keuzeronde 1

Keuze uit sessies als:

 • Sociaal hospitaal en schuldhulpverlening in Den Haag
 • JIM: Jouw Ingebrachte Mentor –  Waar begin je?
 • Welzijn op recept Lelystad
 • Tien in Twente

Bekijk alle sessies

14.40
Lees meer Sluiten
Keuzeronde 2

Keuze uit sessies als:

 • Sociaal hospitaal en schuldhulpverlening in Den Haag
 • JIM: Jouw Ingebrachte Mentor –  Waar begin je?
 • Welzijn op recept Lelystad
 • Tien in Twente

Bekijk alle sessies

15.40
Middagpauze
16.00
Lees meer Sluiten
Participatiesamenleving?

Een filosofische blik op de participatiesamenleving, die je ongetwijfeld aan het denken zet.

Menno de Bree, filosoof

16.40
Lees meer Sluiten
Wrap-up

Door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters

16.45
Einde en netwerkborrel

Keuzeronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Sociaal hospitaal en schuldhulpverlening in Den Haag

In Den Haag wonen 3.200 gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen. De maatschappelijke kosten van een multiprobleemgezin zijn gemiddeld €104.000,- per jaar terwijl veel gezinnen door de gefragmenteerde inzet geen beter perspectief krijgen.

Met het project Sociaal Hospitaal worden Haagse gezinnen geholpen met het oplossen van hun problemen. In het project worden zorg en ondersteuning geoptimaliseerd, het gezin betrokken en vormt een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. De mensen van Sociaal Hospitaal maken samen met de gezinnen een maatwerkplan waarmee de gezinnen effectiever geholpen worden.

Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden. Het wordt gefinancierd door een Health Impact Bond. Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering. Een doorkijk naar de eerste cases voorspelt een maatschappelijke opbrengst van ongeveer 1,3 miljoen in het eerste jaar na interventie.

In deze sessie vertellen IPW en gemeente Den Haag je hoe deze samenwerking er uit ziet, wat het oplevert en wat zij voor de toekomst verwachten.

Eelke Blokker, IPW

1.2
Lees meer Sluiten
JIM: Jouw Ingebrachte Mentor - Waar begin je?

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) is een nieuwe manier van werken om het informele netwerk van een jongere bij de geboden hulp te betrekken. JIMs worden door jongeren zelf aangedragen en zijn hun persoonlijke vertegenwoordigers richting ouders en professionals. Het werken met een JIM kan helpen om uithuisplaatsingen te voorkomen blijkt uit onderzoek.

De JIM, een natuurlijke mentor, draagt ook positief bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de school- en werkprestaties van de jongere. Ook gevoelens van verbondenheid, sociale steun en autonomie van de jongere worden versterkt.

Medewerkers van ruim 25 instellingen zijn inmiddels in de JIMaanpak getraind. Zij leren onder andere hoe je intensief samenwerkt met een mededeskundige uit de omgeving van de jongere en komen tot nieuwe inzichten over hun veranderende rol en positie als professional.

De JIM verdient een eigen plek in het zorglandschap. Wat is hiervoor nodig en hoe pak je de JIMaanpak beleidsmatig op binnen jouw gemeente en met welke beleidskeuzes en financiële consequenties moet je rekening houden?

Suzanne de Ruig, inhoudelijk Leider & co-founder, Stichting JIM + gasten

1.3
Lees meer Sluiten
Welzijn op recept Lelystad

Samenwerken tussen zorg en welzijn lijkt eenvoudig, echter dit vormgeven vraagt het nodige van de verschillende stakeholders. Uit de praktijk blijkt dat verschillende stappen en onderdelen cruciaal zijn om deze samenwerking vorm te geven en dat tegelijkertijd ruimte is voor lokale aanpassing. Omdat deze methode niet geschikt is voor de zwaarste gevallen, is het eerst van belang een patiëntenprofiel vast te stellen. Hoe doe je dat? Wat is het belang van meerwaarde van de activiteiten? Bestaat er een monitoring en evaluatie instrument waarmee men naar de financierder toe kan stappen? Maar bovenal, waarom moet je al gemeente aan de slag met Welzijn op recept?

1.4
Lees meer Sluiten
Tien in Twente

De Twentse aanpak van mensen met verward gedrag is zeer succesvol. De afgelopen twee jaar werd er geen ernstige overlast veroorzaakt door de 35 mensen die werden begeleid door Tien In Twente. Dat project wordt in 2019 uitgebreid.

Het geheim van de succesvolle aanpak zit ’m in de samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Mensen met problematisch gedrag hebben vaak met een hele serie hulpverleners te maken, van psychiaters tot schuldhulpverleners en van verslavingszorg tot wijkcoaches. Bij Tien In Twente is de hulp zo georganiseerd dat één hulpverlener de regie heeft.

De uitstekende samenwerking van onder meer gemeenten, politie, zorginstellingen en schuldhulpverleners de basis voor het succes. Hoe hebben gemeenten dit voor elkaar gekregen, hoe zien de samenwerkingen er uit (ook tussen gemeenten) en welke lessen kun jij leren van Tien in Twente?

Wilma Meere, algemeen directeur WMProjecten, Projectleider, procesbegeleider en trainer

Keuzeronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Sociaal hospitaal en schuldhulpverlening in Den Haag

In Den Haag wonen 3.200 gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen. De maatschappelijke kosten van een multiprobleemgezin zijn gemiddeld €104.000,- per jaar terwijl veel gezinnen door de gefragmenteerde inzet geen beter perspectief krijgen.

Met het project Sociaal Hospitaal worden Haagse gezinnen geholpen met het oplossen van hun problemen. In het project worden zorg en ondersteuning geoptimaliseerd, het gezin betrokken en vormt een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. De mensen van Sociaal Hospitaal maken samen met de gezinnen een maatwerkplan waarmee de gezinnen effectiever geholpen worden.

Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden. Het wordt gefinancierd door een Health Impact Bond. Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering. Een doorkijk naar de eerste cases voorspelt een maatschappelijke opbrengst van ongeveer 1,3 miljoen in het eerste jaar na interventie.

In deze sessie vertellen IPW en gemeente Den Haag je hoe deze samenwerking er uit ziet, wat het oplevert en wat zij voor de toekomst verwachten.

Eelke Blokker, IPW

2.2
Lees meer Sluiten
JIM: Jouw Ingebrachte Mentor - Waar begin je?

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) is een nieuwe manier van werken om het informele netwerk van een jongere bij de geboden hulp te betrekken. JIMs worden door jongeren zelf aangedragen en zijn hun persoonlijke vertegenwoordigers richting ouders en professionals. Het werken met een JIM kan helpen om uithuisplaatsingen te voorkomen blijkt uit onderzoek.

De JIM, een natuurlijke mentor, draagt ook positief bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de school- en werkprestaties van de jongere. Ook gevoelens van verbondenheid, sociale steun en autonomie van de jongere worden versterkt.

Medewerkers van ruim 25 instellingen zijn inmiddels in de JIMaanpak getraind. Zij leren onder andere hoe je intensief samenwerkt met een mededeskundige uit de omgeving van de jongere en komen tot nieuwe inzichten over hun veranderende rol en positie als professional.

De JIM verdient een eigen plek in het zorglandschap. Wat is hiervoor nodig en hoe pak je de JIMaanpak beleidsmatig op binnen jouw gemeente en met welke beleidskeuzes en financiële consequenties moet je rekening houden?

Suzanne de Ruig, inhoudelijk Leider & co-founder, Stichting JIM + gasten

2.3
Lees meer Sluiten
Welzijn op recept Lelystad

Samenwerken tussen zorg en welzijn lijkt eenvoudig, echter dit vormgeven vraagt het nodige van de verschillende stakeholders. Uit de praktijk blijkt dat verschillende stappen en onderdelen cruciaal zijn om deze samenwerking vorm te geven en dat tegelijkertijd ruimte is voor lokale aanpassing. Omdat deze methode niet geschikt is voor de zwaarste gevallen, is het eerst van belang een patiëntenprofiel vast te stellen. Hoe doe je dat? Wat is het belang van meerwaarde van de activiteiten? Bestaat er een monitoring en evaluatie instrument waarmee men naar de financierder toe kan stappen? Maar bovenal, waarom moet je al gemeente aan de slag met Welzijn op recept?

2.4
Lees meer Sluiten
Tien in Twente

De Twentse aanpak van mensen met verward gedrag is zeer succesvol. De afgelopen twee jaar werd er geen ernstige overlast veroorzaakt door de 35 mensen die werden begeleid door Tien In Twente. Dat project wordt in 2019 uitgebreid.

Het geheim van de succesvolle aanpak zit ’m in de samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Mensen met problematisch gedrag hebben vaak met een hele serie hulpverleners te maken, van psychiaters tot schuldhulpverleners en van verslavingszorg tot wijkcoaches. Bij Tien In Twente is de hulp zo georganiseerd dat één hulpverlener de regie heeft.

De uitstekende samenwerking van onder meer gemeenten, politie, zorginstellingen en schuldhulpverleners de basis voor het succes. Hoe hebben gemeenten dit voor elkaar gekregen, hoe zien de samenwerkingen er uit (ook tussen gemeenten) en welke lessen kun jij leren van Tien in Twente?

Wilma Meere, algemeen directeur WMProjecten, Projectleider, procesbegeleider en trainer

Datum
Dinsdag 24 september 2019

Locatie
Van der Valk, Veenendaal

Tarieven (btw-vrij)
€ 399,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
€ 349,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboekkorting tot 1 juni
€ 349,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief (vanaf 2 personen)*
€ 349,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg+Welzijn, Geron, Vakblad Sociaal Werk)*
€ 899,- per persoon (btw-vrij) | Commerciële prijs als u niet tot de primaire doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor bestuurders, directeuren, (team)managers, hoofden, projectleiders, coördinatoren, (beleids)medewerkers, (jeugd)hulpverleners en adviseurs van:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Koepel- en brancheorganisaties
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraars
 • Woningcorporaties

Studiebelasting
De Beleidsdag Sociaal Domein staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Marleen Tomassen
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 29 57 40 41
E: marleen.tomassen@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.