Archief – Congres Het wijkteam onder de loep

Naar een betere praktijk
congres het wijkteam onder de loep

Van wijkactiviteit tot probleemgezin, je bent als zorgprofessional in het wijkteam het eerste contact met de burger. Sinds de nieuwe WMO in 2015 hebben vrijwel in elke gemeente wijkteams in verschillende varianten hun intrede gedaan. Over de ontwikkeling, het beleid, budgettering en samenwerking is in de praktijk van wijkteams nog veel te doen.

Veel leden van het wijkteam zijn nog steeds op zoek naar een werkzame manier om samen te werken in een team van sociaal werkers en specialistische hulpverleners. Samen moet je je immers inzetten om cliënten en burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Samenwerking vraagt tijd en investering. En juist aan tijd lijkt vaak een tekort. Veel wijkteams wordt verweten te weinig tijd te hebben voor kwetsbare gezinnen en niet laagdrempelig of zichtbaar in de wijk te zijn. Sociaal werkers komen niet voldoende toe aan welzijnswerk. En steeds meer gemeenten lopen op tegen een tekort op bijvoorbeeld WMO en Jeugd. In Leeuwarden is hierdoor het budget voor wijkteams al gehalveerd.

Het wijkteam ligt onder de loep! Hoe gaan we de taaie werkelijkheid waarmee wijkteams te maken hebben ombuigen naar een betere praktijk?

Deze dag over wijkteams leer je:

 • Hoe je de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk brengt.
 • Waarom het zo essentieel is dat wijkteams meer doen dan zorgverlening aan individuele mensen of gezinnen.
 • Hoe je omgaat met verschillen in professionele achtergrond en visie op wat de cliënt/burger nodig heeft.
 • De werkwijze en visie van professionals binnen én buiten wijkteams op elkaar laten aansluiten.
 • (Nieuwe) aanpak omtrent participatie en inclusie van (kwetsbare) burgers.

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.40 uur De sociaal-culturele werkelijkheid voor wijkteams anno 2018
Hans Boutellier schreef met Het seculiere experiment, hoe wij van God los samenleven een boek dat laat zien in wat voor sociaal-culturele dynamiek wijkteams hun werk doen. Hoe verhouden mensen in Nederland zich anno 2018 tot elkaar? Waarom is het zo essentieel dat wijkteams meer doen dan zorgverlening aan individuele mensen of gezinnen? En, wat is dan de les van de flashmob ’de truien van Loes’? Deze lezing geeft je weer nieuwe inzichten in wat er in deze tijd van wijkteams gevraagd kan worden en hoe zij hun werk het beste kunnen laten aansluiten op de Nederlandse samenleving anno 2018.
Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey Jonker Instituut.
10.25 uur GGZ in de wijk: de meest natuurlijke plek voor zorg
Mensen met psychische kwetsbaarheden willen niets liever om verder te gaan met hun leven, maar dan zonder al die stress. Het gaat er dus om, om thuis en in de eigen leefomgeving te kunnen functioneren. De wijk is dus de natuurlijke omgeving voor hulp bij een psychische kwetsbaarheid. Het is de plek waar mensen met hun leven willen slagen. Het is ook de plek waar hulpverleners beschikbaar moeten zijn en waar rond kwetsbare mensen professionele en niet professionele hulpbronnen beschikbaar zijn. Deze laatste resources zijn niet onbelangrijk omdat de omgeving beschikbaar blijft, wanneer de professionele zorg zich teruggetrokken heeft. Om dit mogelijk te maken moeten mensen die psychisch lijden, weerbaar worden. En moeten ook de netwerken rond hen, weerbaar worden. GGZ hulpverlening moet dit proces in de wijk faciliteren.
Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan.
11.00 uur  Pauze 
11.30 uur  Professionele nabijheid: kansen en valkuilen bij samenwerking in en om wijkteams
Samenwerking is een toverwoord voor wijkteams. Samenwerking klinkt simpel maar is in de praktijk ingewikkeld. Kun je generalist en specialist tegelijk zijn? Hoe ga je om met verschillen in professionele achtergrond, (moeder)organisatie en visie op wat de cliënt nodig heeft? En hoe kun je via samenwerking zorgen dat je niet alleen (individuele) zorgvragen beantwoordt maar ook bijdraagt aan (collectief) welzijn en preventie? Deze vragen behandelt prof. dr. Evelien Tonkens op basis van het vierjarig onderzoeksproject De belofte van nabijheid (Uva/ UvH, Gak Instituut).
Evelien Tonkens, socioloog en hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
12.20 uur  Actuele discussie: wijkteams onder druk
In Eindhoven en Leeuwarden staat de nieuwe werkwijze stevig onder druk. In Leeuwarden wordt zelfs hard bezuinigd. Nauw betrokkenen worden geïnterviewd op het podium en het publiek krijgt ruimte om vragen te stellen.
Lenie Scholten, oud-wethouder Jeugd, Welzijn en zorg Eindhoven en Henry de Boer, oud-directeur/bestuurder Coöperatie Amaryllis.
13.00 uur  Lunch
14.00 uur  Sessieronde: voorbeelden uit de praktijk 
Klik hier voor een overzicht van de keuzesessies >>
15.15 uur  Pauze
 
15.45 uur  ‘Sociaal werk in achterstandswijk heeft paternalisme nodig’
Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt’ en ‘De Achterkant van Nederland – Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken’.
Pieter Tops, hoogleraar Tilburg Law School, schrijver van’ Een ongetemde buurt.
16.30 uur  Afsluiting


NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht

Het dominante doel van de (wijk)teams wordt steeds meer het bieden van passende zorg en ondersteuning op maat, direct toegankelijk voor de individuele burgers. Minder gemeenten dan voorheen zien taken die niet op individuele hulpvragen gericht zijn (preventie, vroegsignaleren, outreachend werken) als een kerntaak van het (wijk)team. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met complexe problemen. In deze sessie lichten we kort de uitkomsten van de derde landelijke peiling onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams uit. Vervolgens zullen we dieper ingaan op een aantal dilemma’s die in het onderzoek naar voren zijn gekomen.
Silke van Arum, senior onderzoeker en Thijs van den Enden, senior onderzoeker Movisie.

2.
Lees meer Sluiten
Nibud workshop: In een dag arm

Wijkteammedewerkers krijgen steeds vaker te maken met mensen die te maken hebben met armoede en/of schulden. Tijdens deze workshop beleef je zelf hoe snel je in de financiële problemen kunt komen en welke hijgen in je nek. Tijdens deze ‘game’ kruip je in de huid van een echtpaar dat financieel stabiel lijkt.  Maar door een ongelukkige samenloop van alledaagse omstandigheden verandert  jullie leven enorm. Welke keuzes maak je én wat doet het met je als de deurwaarder op de stoep staat? Ondanks de nabootsing van een casus, ervaar je de stress van cliënten als gevaarlijk echt. Na de game is er ruimte om ervaringen te delen en krijg je handvatten om geldstress bij je cliënten of medewerkers tijdig te signaleren.
Pauline Mulder-Hiltmann, financieel coach en trainer bij het Nibud

3.
Lees meer Sluiten
Samenwerken met de buurtsportcoach: een kans voor wijkteams

In Nederland werken (verspreid over vrijwel alle gemeenten) zo’n 4500 buurtsportcoaches. Hun doel is het verbinden van de sport- en beweegsector met andere domeinen, om (kwetsbare) inwoners beter te bereiken, vitaler te maken en te laten participeren. De doelen van de buurtsportcoach worden lokaal bepaald. De laatste jaren krijgen zij steeds vaker de opdracht om bewegen als middel in te zetten om kwetsbare mensen te ondersteunen. Buurtsportcoaches werken in de wijk, kennen de inwoners en zijn vaak vertrouwenspersoon of rolmodel. Inmiddels zijn er vele mooie voorbeelden bekend bij Kenniscentrum Sport, zoals buurtsportcoaches die:

 • Getraind zijn om huiselijk geweld te signaleren en doorverwijzen naar hulpverleners.
 • Laagdrempelige, gezellige activiteiten organiseren voor eenzame ouderen.
 • In vertrouwen genomen worden door jongeren of ouderen met problemen, en die ervoor zorgen dat ze verder geholpen worden.

In deze sessie lichten we kort toe wat buurtsportcoaches doen en wat dit oplevert. We gaan in gesprek over samenwerking tussen buurtsportcoaches en wijkteams en de kansen en uitdagingen die we hierbij zien. Dit doen we met twee buurtsportcoaches die al ruime ervaring hebben in het sociale domein.

Marloes Aalbers, adviseur bij Kenniscentrum Sport en expert op gebied van de buurtsportcoach;Tanja Dijkstra, buurtsportcoach en coördinator bij het Sport- en Beweegteam in Renkum en een buurtsportcoach uit een grote gemeenteHalima El Ghamarti, beweegmakelaar jeugd & gezin bij Stichting Harten voor Sport en zal vertellen over haar werk in Utrecht Overvecht.

4.
Lees meer Sluiten
GGZ in de wijk: Proeftuinen in de praktijk

In 2016 zijn ggz organisaties Altrecht en Lister gestart met vier proeftuinen in Utrecht, Zeist en Woerden. Doel: zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren en effectiever bij te dragen aan hun herstel. Dit met de gedachte dat mensen in hun eigen omgeving het beste herstellen. Door in de wijk te gaan werken, kan de GGZ daar beter aan bijdragen. Buurtteams en huisartsen zijn tevreden met de nieuwe werkwijze, omdat ze het gevoel hebben het niet meer alleen te hoeven op lossen. Wat zijn de lessons learned en waarom zijn de proeftuinen zo waardevol in de wijk?
Sanne Wullems, proeftuin-leider Lister en wijkteam lid.

5,
Lees meer Sluiten
Samenwerken in de wijk

Voor een integrale benadering van cliëntvraagstukken is samenwerking nodig. Samenwerking tussen professionals en organisaties vanuit zorg en welzijn, vanuit formele en informele ondersteuning en vanuit het medische, sociale en fysieke domein. Door alle betrokken disciplines direct aan tafel te brengen, kan er effectief worden gewerkt en worden cliënten niet van het kastje naar de muur gestuurd.
We weten dat zo’n geïntegreerde aanpak belangrijk is, maar interdisciplinaire samenwerking is niet vanzelfsprekend. Hoe ga je om met verschillende achtergronden, en de spraakverwarring waar dat soms toe leidt? Op welke manier spelen organisatiebelangen een rol en mogen die een plek hebben? Hoe zorg je dat het niet alleen bij mooie woorden blijft?
In de sessie leer je allereerst een aantal veelvoorkomende dynamieken herkennen die zich in samenwerkingsverbanden voordoen. Vervolgens krijg je handvatten om hiermee om te gaan in de vorm van condities die je kunt creëren om de kans op een succesvolle samenwerking te vergroten.
Esther Klaster, adviseur bij Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van samenwerkingsverbanden.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Hans Boutellier

Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur. Vanuit deze functie is hij eerste woordvoerder van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Sinds april 2016 is Boutellier in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Vanaf 2006 bekleedde hij aldaar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.
Boutellier is specialist in thema’s als sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, diversiteit en publieke moraal. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties, waaronder vier boeken. Het meest recente is Het seculiere experiment. In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale en morele vraagstukken.
Boutellier is onder andere lid van de Raad van advies van de Politieacademie, voorzitter van de Commissie Justitiële Interventies, voorzitter of lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en het tijdschrift Secondant.

Evelien Tonkens

Evelien Tonkens (1961) is socioloog en hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze sinds 2007 toezichthouder in de zorg. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam (2005-2014) en onderzoeker en docent aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Ook was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer (2002-2005), vaste wekelijkse columnist van de Volkskrant (2005-2012). Ze is (co-)auteur van diverse boeken.

Pieter Tops

Pieter Tops, hoogleraar Tilburg Law School, schrijver van’ Een ongetemde buurt.

Philippe Delespaul

Dr. Ph.A.E.G. (Philippe) Delespaul is Persoonlijk Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie). Hij is bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen werkzaam als klinisch psycholoog en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is bestuurslid van het CCAF en van (F)ACT-Nederland. Hij ontwikkelde de PsyMate™ methodiek om het dagelijkse leven van mensen in kaart te brengen. Hij is mede initiatiefnemer van de Nieuwe GGZ beweging.

Lenie Scholten

Lenie Scholten, oud-wethouder Jeugd, Welzijn en zorg Eindhoven.

Silke van Arum

Silke van Arum, senior onderzoeker Movisie. Als onderzoeker bij Movisie houdt zij zich bezig met praktisch toegepast sociaal-maatschappelijk onderzoek. Het heen en weer laten stromen van wetenschappelijke inzichten en ervaringen en inzichten uit de praktijk, is wat haar werk zo leuk en uitdagend maakt. Specifieke thema’s waar zij mij mee bezighoudt zijn sociale (wijk)teams, integraal en wijkgericht werken, buurtontwikkeling en actieve bewoners.

Thijs van den Enden

Thijs van den Enden, junior onderzoeker Movisie. Hij is als onderzoeker en adviseur binnen Movisie betrokken bij verschillende projecten rondom (arbeids)participatie van vluchtelingen en de organisatie en positionering van wijkteams. Daarnaast helpt hij gemeenten en organisaties met het in kaart brengen van de outcome van hun aanpakken en interventies. Zo houdt hij zich elke dag bezig met ‘wat werkt’ in het sociaal domein, en hoe we de levens van individuele inwoners daarmee kunnen verbeteren.

Pauline Mulder-Hiltman

Pauline Mulder-Hiltman deed kennis en ervaring op als financieel adviseur in het bankwezen en werkt tegenwoordig als financieel coach en trainer voor het Nibud. Zij is een expert op gebied van financiële en fiscale zaken, schuldhulp en coaching. Pauline heeft een bedrijf dat in opdracht van werkgevers  werknemers coacht bij hun financiën. Vanuit haar rol als coach ziet zij dagelijks wat geldstress met mensen doet en hoe belemmerend deze stress kan werken. Samen met het Nibud ontwikkelde zij deze workshop die je laat ervaren wat geldstress met mensen doet en hoe je met deze ervaring mensen kunt helpen.

Henry de Boer

Henry de Boer, oud-directeur/bestuurder van de Cooperatie Amaryllis.

Marloes Aalbers

Marloes Aalbers, adviseur bij Kenniscentrum Sport en expert op gebied van de buurtsportcoach.

Tanja Dijkstra

Tanja Dijkstra, buurtsportcoach en coördinator bij het Sport- en Beweegteam in Renkum en een buurtsportcoach uit een grote gemeente.

Sanne Wullems

Sanne Wullems, proeftuin-leider Lister en wijkteam lid.

Esther Klaster

Esther Klaster is adviseur bij Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van samenwerkingsverbanden. Zij studeerde corporate communicatie en bedrijfskunde, maar maakte tijdens haar promotieonderzoek de overstap naar de bestuurskundige hoek. In die tijd heeft zij haar hart verpand aan de publieke sector en is haar fascinatie voor samenwerking en netwerken ontstaan.
“Mensen en organisaties ondersteunen bij het vormen, versterken of verduurzamen van samenwerkingsverbanden en netwerken, dat is haar vak én haar passie. Het liefst doet zij dit met en voor partners uit het sociaal domein, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en welzijn. De afgelopen jaren heeft zij zich bezig gehouden met onderzoek en advies voor gemeenten, ministeries en rekenkamers op uiteenlopende thema’s, zoals de decentralisaties, regionale samenwerking en sociale wijkteams; thema’s waarbij samenwerking vaak een grote rol speelt. Zowel vanuit het rijk als vanuit de regio’s zelf wordt er steeds meer samengewerkt op regionaal niveau. De decentralisaties hebben deze trend nog eens versterkt.”
Esther is in 2015 gepromoveerd op haar proefschrift over regionale netwerken op de beleidsterreinen onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds 2016 werkt ze bij Common Eye.

Halima El Ghamarti

Halima El Ghamarti is beweegmakelaar jeugd & gezin bij Stichting Harten voor Sport en zal vertellen over haar werk in Utrecht Overvecht.

Doelgroep
Zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • (Gemeentelijk)ambtenaar
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntondersteuner
 • Coach / Begeleider
 • Directeur
 • Docent
 • Lid raad van bestuur
 • Lid raad van toezicht
 • Lid wijkteam
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Medewerker zorg/welzijn
 • Onderwijsbegeleider
 • Opbouwwerker
 • Projectleider / product manager
 • Sociaal werker
 • Teamleider
 • Welzijnswerker
 • Wijkverpleegkundige
 • WMO consulent
 • Woonbegeleider
 • Zorginkoper
 • Zorgmanager

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en V&VN.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

Een korte terugblik op editie najaar 2017

Deze congresdag stond in het teken van:

 • Hoe je marginalisering van (kwetsbare) groepen in  je wijk signaleert en tegen gaat.
 • Wat de mogelijkheden zijn bij het aanboren van sociale netwerken rondom kwetsbare groepen.
 • Wat doenvermogen is en wat dat betekent voor het werk van wijkteams.
 • Waarom positieve veiligheid mensen samenbrengt en hoe je het als wijkteam mede vormgeeft.

In de ochtend een plenair programma met o.a. de sprekers:

 • Aziz Akhath is ingegaan op de vraag hoe gemeenten een buddy-coach kunnen inzetten in de praktijk.
 • Halleh Ghorashi gaf een inleiding op de vraag of gemeenten voldoende inzetten op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting van kwetsbare groepen.
 • Over sociaal ondernemerschap is Amal Abbass-Saal ingegaan op de nauwe samenwerking met de wijkteams in Almere en Stichting Inspiratie Inc. Samen hebben wij nieuwe vormen gezocht waarmee iedereen kan deelnemer en positief kan bijdragen aan de maatschappij.
 • Naast denkvermogen is ook doenvermogen cruciaal gaf Anne-Greet Keizer een inspirerende lezing over “weten is nog geen doen”.
 • Gemeente Bronckhorst legt de verbinding met de boerengemeenschap. Coaches worden ingezet om sociale, emotionele en financiële problemen van (varkens)boeren en hun gezinnen bespreekbaar te maken.
 • Marc Schuilenburg gaf een inleiding over hoe overheid en gemeente hun veiligheidsbeleid kunnen herijken door middel van een positieve benadering van veiligheid.

Bij de workshops zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

 • Wat een boer niet kent …! Maar ken jij de boer?
 • Een regenboogbril voor sociale wijkteams
 • Een introductie in de hulpverlening aan vluchtelingen
 • Laaggeletterdheid bij financiële problemen