Home 2007

Laatste blogs

Wmo
Heldere perspectieven

Heldere perspectieven

Het begon allemaal zo mooi dit voorjaar met het regeerakkoord van Balkenende IV, ‘Samen werken, samen leven’. Het kabinet had heldere plannen: het offensief in de ‘prachtwijken’, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) die de verkokering in de jeugdzorg zouden doorbreken, het Deltaplan Inburgering en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die werk zou maken van participatie in de buurt.
Herrema aan de subsidiepomp

Herrema aan de subsidiepomp

Het moet maar eens afgelopen zijn met het rondpompen van subsidies in het welzijnswerk. Instellingen die met jongeren werken en geen successen laten zien, worden komend jaar flink gekort. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat het welzijnswerk te weinig waar voor zijn geld levert bij de aanpak van multiprobleemgezinnen.
Nieuw elan

Nieuw elan

Als het aan het nieuwe kabinet ligt komt er een einde aan het ik-tijdperk. En gaan we nu verder met samen leven en samen werken. Het streven getuigt van een idealisme – of zo u wilt: conservatisme - dat zijn weerga in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis niet kent. Het zal even wennen zijn na veertig jaar steeds verdergaande individualisering.
Vertrouwen

Vertrouwen

Professionals in de gezondheidszorg blijken weinig vertrouwen te hebben in overheid, toezichthouders en zorgverzekeraars. Schaalvergroting, marktwerking en concurrentie werken door in de verhoudingen tussen collega’s binnen en buiten de eigen praktijk. Dat schrijven onderzoekers van NIVEL in ‘Professies en de toekomst’.
Trots

Trots

Trends, vernieuwingen en discussies in de sector belichten, dat is vanouds de functie van Zorg + Welzijn. De afgelopen jaren ontwikkelde het magazine zich van een breed opinieblad naar een meer praktisch georiënteerd vakblad. Bovendien houden we ons sinds 2006 nog meer bezig met de actualiteit: naast het magazine, dat maandelijks werd, brengen we dagelijks nieuws via de website en een wekelijkse digitale nieuwsbrief.
Wmo

‘De zorg in 2010 uit de ketenen bevrijd’

Dirk VerstegenProgrammacoördinator Toegang tot Zorg,Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De vraagtekens bij een nieuw maatschappelijk klimaat

Er zijn nieuwe politieke tijden aangebroken. Voor iedereen die op wat voor manier verbonden is met de publieke sector (en wie is dat niet?) heeft dat veel gevolgen. Wetten en regelingen worden anders, geldstromen gaan anders lopen en ook de visie is duidelijk veranderd. Meer repressie, minder regels, meer plichten voor sommigen, meer rechten voor anderen. Repressie in plaats van welzijnsbevordering van sommige groepen. Minder regels en meer rechten voor consumenten van zorg.
Wmo

‘Sociaal aspect in vraag van burger is vergeten’

Tijdens de verkiezingscampagne bleken rechten en plichten al snel een belangrijk onderwerp te worden. De kiezer nam het vooral op voor zijn eigen rechten en was van mening dat de overheid de plicht had daar zorg voor te dragen. Iedere liberaal weet natuurlijk dat het zo niet ligt, wat het communistische systeem ook heeft aangetoond. Echter, een te liberaal beleid werkt juist tégen de vraag van die burger. Die burger vroeg om meer veiligheid, betere zorg, beter onderwijs, maar wilde evenzogoed een belastingverlaging. De burger wil wel ontvangen, maar wil weinig bieden. Natuurlijk is dat geen eerlijk beeld, maar het lijken wel de gevolgen van de verkiezingen te worden.
Wmo

‘Groeiend aantal blijft van fatsoenlijke zorg verstoken’

Agnes Kant, SP Tweede Kamerlid