Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS investeert in kwaliteit van zorg

Een stelsel van gezondheidszorg dat is voorbereid op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in de komende decennia. Dat is wat minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS voor ogen hebben. Om dat te bereiken is de nieuwe Zorgverzekeringswet ingevoerd. Komend jaar volgt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). VWS wil de voorwaarden scheppen waaronder goede zorg geleverd kan worden en controleert de kwaliteit via de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat staat in de VWS-begroting voor 2007.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Omdat de kosten van dure geneesmiddelen steeds verder toenemen, stelt VWS
vanaf 2007 120 miljoen euro per jaar beschikbaar. Voor de herziening van enkele
pakketmaatregelen (IVF en buikwandcorrecties onder voorwaarden) wordt vanaf 1
januari 2007 12,5 miljoen euro uitgetrokken. De verpleeghuissector kan in de
jaren 2007 tot en met 2011 in totaal 434 miljoen euro tegemoet zien, waarmee zij
moet zorgen dat er meer handen van de bureaus naar de bedden gaan, te beginnen
met 63 miljoen euro in 2007.Ziekenhuizen

De ziekenhuizen hebben in 2004 en 2005 hun budget overschreden. Om de
financiële consequenties van de volumegroei weer binnen de afspraken uit het
prestatiecontract te krijgen dat met de ziekenhuizen was gesloten, krijgen zij
vanaf 2007 te maken met een korting van 192 miljoen euro. VWS houdt de
kostenontwikkeling in 2006 en de productieafspraken in 2007 in de gaten.AWBZ

Ook volgend jaar streeft VWS naar een gematigde ontwikkeling van de
ziektekosten. De volumegroei is in de periode 2004-2007 teruggebracht tot 2,1
procent, ten opzichte van 5 procent in de periode 1999-2003. De premie van de
zorgverzekering wordt door het CPB in 2007 op 1.134 euro geschat, maar de
werkelijke premie zal door de markt worden bepaald. De totale premielast van
zorgverzekering en AWBZ stijgt in 2007 met drie procent.Wmo

In verband met de invoering van Wmo wordt 1,3 miljard euro vanuit de AWBZ
overgeheveld naar het Gemeentefonds. Het bedrag is onder meer bestemd voor de
huishoudelijke verzorging, die de gemeenten op zich gaan nemen. De Wmo schrijft
gemeenten voor dat zij een samenhangend beleid voeren op welzijn, wonen en
gezondheid. Ook geeft de wet de mogelijkheid om op eigen wijze de
maatschappelijke participatie van burgers te versterken.Infectieziekten

Voor de bestrijding van infectieziekten trekt VWS 16,8 miljoen euro extra
uit in 2007. Het bedrag komt bovenop de 10,6 miljoen euro die al in de
Voorjaarsnota was aangekondigd. De middelen zijn bestemd voor de voorbereiding
van een grieppandemie, ‘gewone’ infectieziekten en SOA-bestrijding. Het
Nederlands Vaccin Instituut krijgt de opdracht een vaccin tegen het Respiratoir
Syncytieel Virus te ontwikkelen. De ontwikkelkosten zullen 27,9 miljoen euro
gedragen, daarvan komt 4,5 miljoen euro beschikbaar in 2007.Geneesmiddelen

Vanaf 2007 wordt ook structureel 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
een betaalbare geneesmiddelenvoorziening. Met de middelen worden maatregelen
getroffen zoals het inrichten van registratiesystemen, onderzoek naar
voorschrijfgedrag en registratie van bijwerkingen.Jeugdzorg

In de jeugdzorg wordt vanaf 2007 12 miljoen euro per jaar beschikbaar
gesteld voor het creëren van extra plaatsen in gesloten inrichtingen. Op termijn
moeten er 350 extra plaatsen bij komen. Het bedrag komt bovenop de bij de
Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen van respectievelijk 67 miljoen euro
en 92 miljoen euro voor 2006 en 2007 om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te
werken. Al eerder is structureel 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om vanaf
2008 de groei in de jeugdzorg op te vangen.Mantelzorg

Naar aanleiding van het amendement Van der Vlies wordt vanaf 2007
structureel 65 miljoen euro extra uitgetrokken voor de mantelzorgers. Er wordt
een regeling ontworpen die in de plaats komt van de in het Belastingplan 2006
aangekondigde fiscale korting voor mantelzorgers.

Voor het programma Erfgoed van de oorlog wordt de komende drie jaar 12
miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het programma wil VWS de nalatenschap van
de generatie Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, in de
goede conditie houden en toegankelijk maken. Het gaat daarbij onder meer om
collecties, archieven, film- en fotomateriaal.Download hier de


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.