Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Eerste Kamerfracties op scherp bij Wmo-debat

Lopen cliënten het risico tussen wal en schip te vallen als AWBZ-voorzieningen overgaan naar de Wmo? Is er voldoende ondersteuning in herstructureringswijken? Lopen gemeenten het risico te verzuipen in een papierwinkel en is er straks nog wel geld voor het jeugdbeleid en buurthuizen? De Eerste Kamer-fracties hebben nog tal van vragen voordat de Wmo hun goedkeuring kan wegdragen.
Eerste Kamerfracties op scherp bij Wmo-debat
De Eerste Kamer is maandagavond 26 juni gestart met de behandeling van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die is bedoeld als vervanging van de
bestaande Wet voorzieningen gehandicapten en (op termijn) de Welzijnswet.Ook een deel van de Algemene Wet Bijzondere Kosten (AWBZ) zal opgaan in de
nieuwe wet. De Wmo moet op 1 januari 2007 in werking treden. De Eerste Kamer
debatteert dinsdagavond nog met staatssecretaris Clemence Ross-Van Dorp van VWS
over het wetsvoorstel. Op de laatste vergaderdag voor de zomervakantie, 4 juli,
volgt de stemming.Overgang

Maar voor het zover is zal de senaat nog een reeks vragen
en eisen op de staatssecretaris afvuren. Zo is de CDA-fractie er bang voor dat
cliënten tussen wal en schip zullen vallen wanneer AWBZ-voorzieningen overgaan
naar de Wmo. De PvdA-fractie wil voorbeelden van

hoe gemeenten zelf invulling kunnen geven aan
de centrale Wmo-doelstelling: maatschappelijke participatie door lokaal maatwerk. Volgens de regering zijn gemeenten
beter dan de rijksoverheid in staat om lokaal en individueel
maatwerk te leveren in de ondersteuning op lokaal niveau.Maatschappelijke participatie

Zo zijn de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie in een kleine
plattelandsgemeente anders dan in een herstructureringswijk in de grote steden.
In de dorpskernen van plattelandsgemeenten is bijvoorbeeld de sociale
infrastructuur anders (het systeem van 'naoberschap' is in veel regio's nog
aanwezig), waarbij het meer vanzelfsprekend is dat bewoners elkaar ondersteunen
bij het verrichten van eenvoudige klussen en bijvoorbeeld maaltijdvoorziening.
Deze sociale cohesie is veelal afwezig in veel herstructureringswijken.Ideale mix
De VVD-fractie vindt de Wmo in principe een goede wet; het zal
aankomen op de uitvoering. De liberalen vragen de regering of ze vindt of de wet in
de vorm die nu voorligt de ideale mix is van beleidsvrijheid en zekerheid bij de
uitvoering van de wet. Deze fractie maakt zich ook zorgen
over de bureaucratie en wil weten wat er allemaal aan papierwinkel op de
gemeenten afkomt.Wmo-budget De SP-fractie vraagt naar
het totale financiële plaatje van de Wmo. Deze fractie wil inzicht krijgen in
het volledige Wmo-budget; niet alleen in de gelden die nu worden overgeheveld vanuit de
AWBZ en andere subsidieregelingen zoals de Welzijnswet en de WVG. Het geld dat
met deze twee wetten gemoeid is, maakt al onderdeel uit van het gemeentefonds.
Gemeenten kunnen dat naar eigen inzicht besteden. In totaal gaat het om ruim
drie miljard euro, waarvan er nu twee worden uitgegeven in het kader van de
Welzijnswet en één miljard aan voorzieningen voor gehandicapten.Eenzijdige belangenbehartiging D66
vreest een eenzijdige belangenbehartiging vanuit de hoek van gehandicapten,
ouderen en de mantelzorg. Zij vrezen dat de vertegenwoordigers van het lokale
jeugdbeleid, de sport, buurt- en clubhuizen zich minder krachtig kunnen laten
horen bij de beleidsvorming van de nieuwe wet op lokaal niveau. De fractie wil
weten welke ondersteuning en wettelijke verankering er is voor deze groep om hun
positie te waarborgen.Financiële houdbaarheid De fracties van SGP
en ChristenUnie vragen wat de visie van de regering is op de
financiële houdbaarheid van de Wmo. Zij menen dat het protocol gebruikelijke zorg tot
een flinke besparing heeft geleid op de huishoudelijke verzorging, maar dat
er waarschijnlijk nog meer oorzaken zijn voor de afname van het budget
voor huishoudelijke verzorging. Deze fracties verwachten dat er een stuwmeer
ontstaat van mensen die de zorg nu niet nodig hebben, maar wel over twee
jaar.Lees meer over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html">Dossier
Wmo


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.