Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Onderzoek

Rubriek Onderzoek in Zorg + Welzijn Magazine

oktober 2016

De open ruimte van de opbouwwerker
Hoe kunnen opbouwwerkers hun positie in kwetsbare buurten behouden? Jeroen Gradener heeft dat onderzocht en promoveerde op dat onderzoek aan de Universiteit Utrecht. 'De inbreng van opbouwwerkers is niet meer vanzelfsprekend. Vroeger hadden ze voor activiteiten relatief eenvoudig toegang tot buurtbudgetten. Nu maken ze vaak deel uit van een wijkteam.' Voor meer informatie over het promotieonderzoek: Keys to the community>>

Sociaal netwerk heeft grote invloed op vechtscheiding
Kinderen die lijden onder conflicten na een scheiding hebben weinig aan een behandeling door een psycholoog. Wat wel helpt is dat de ouders veranderen en elkaar proberen te vergeven. Hun sociaal netwerk kan daar een belangrijke rol in spelen. Het is essentieel dat familie, vrienden, advocaten, buren en hulpverleners minder negatief zijn over de ‘andere’ ouder. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Margreet Visser aan de Vrije Universiteit. Zij ontwikkelde de interventie ‘Kinderen uit de Knel’ voor gezinnen in een vechtscheiding.

Kunst kan stigma van kansarmen doorbreken
Samen kunst creëren kan ervoor zorgen dat het stigma van kansarmen wordt doorbroken. Als mensen zich uiten als dichter, filosoof of schilder, ontstaan nieuwe gesprekken en wordt er op een andere manier naar hen geluisterd. Dat gebeurt in ieder geval in de Rotterdamse Pauluskerk, waar Wandel van Baalen onderzoek deed naar het culturele programma van de kerk. De student aan de Erasmus Universiteit won er de Rotterdam Scriptieprijs 2016 mee.

Zelfmanagement op maat voor chronisch zieke patiënt
Bij mensen met een chronische ziekte wordt steeds meer ingezet op zelfmanagement op maat. Dit vraagt om een fundamentele verandering in de denkwijze en het handelen van patiënten en hun zorgverleners. Patiënten moeten zich actiever opstellen en zorgverleners meer als coach. Dit concludeert Irene Bos-Touwen in het onderzoek waarop zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Gestreste pleegouder houdt het vaak niet vol
Ruim een derde van de pleeggezinnen lukt het niet om een plaatsing tot het eind vol te houden. Dit komt vooral doordat pleegouders veel stress ervaren door gedragsproblemen van het pleegkind. Een zeer intensief begeleidingstraject helpt maar tijdelijk om die stress te verminderen, concludeert Anne Maaskant in haar promotieonderzoek, waarvoor ze 169 afgesloten pleegkind-dossiers bekeek. Maaskant pleit voor flexibel beleid in de begeleiding van pleeggezinnen.

Opvoedsteun verbeteren via samenwerking wijkteam  en migrantenorganisatie
Als wijkteams beter samenwerken met vrijwilligers van migrantenorganisaties, kan dit de opvoedondersteuning aan migrantenouders flink verbeteren. Dat melden Elena Ponzoni en Marjolijn Distelbrink in een onderzoek dat zij uitvoerden in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Vrijwilligers kunnen verwijzen naar het formele aanbod en professionals kunnen vrijwilligers adviseren. Beide groepen hebben specifieke kennis en toegang die voor de andere partij nuttig kan zijn.

Rubriek Onderzoek in Zorg + Welzijn Magazine

September 2016

Ervaringskennis kan het leven van de sociaal professional verrijken
SPH-docent Alie Weerman heeft met die ervaring en kunde in de opleiding Social Work de module ervaringsdeskundigheid in de opleiding geïntegreerd. ‘Het is mijn overtuiging dat een koppeling met ervaringsdeskundigheid de zorg van binnenuit kan verbeteren. Ervaringsdeskundigheid inzetten doe je vanuit professionele kaders.’ Lees meer over haar promotieonderzoek: ‘Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners, stigma, verslaving & existentiële transformatie’.

Falen valt zwaar in onze prestatiesamenleving
Succes heb je zelf in de hand, falen is je eigen schuld. Zo denken althans veel mensen in onze samenleving. Dat zit langdurig werklozen flink dwars. Het kost hen veel moeite om hun eigenwaarde te behouden. Dit ontdekte socioloog Judith Elshout tijdens haar promotieonderzoek naar ervaringen van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer>>

Zelfsturend team ontevreden over begeleiding bij verzuim
Eenderde van de zorgmedewerkers in zelfsturende teams is ontevreden over de ondersteuning bij verzuim. Dat blijkt uit cijfers van 0/24 Research & Organization en Vernet Verzuimnetwerk. Ook over de kwaliteit van de ondersteuning zijn de zorgverleners niet erg positief. Het onderzoek is gedaan onder 3200 medewerkers van negen grote zorgorganisaties. Lees meer>>

Mantelzorgers in financiële problemen
Meer dan de helft van de mantelzorgers komt in financiële problemen doordat ze veel extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor vervoer. Dat blijkt uit een enquête van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Lees meer>>

Talent jonge vluchteling beter benutten
Veel jonge vluchtelingen studeren en werken onder hun niveau. Door gebrek aan begeleiding en grote niveauverschillen tussen de jongeren, blijft veel talent onbenut. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut. Lees meer>>

 

Rubriek Onderzoek in Zorg + Welzijn Magazine

Juli / augustus 2016

‘Neem moreel beraad op in het wijkteam’
In de sociaal wijkteams verschuift het werk van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, met meer inbreng van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat leidt tot ethische dilemma’s waar wijkteams nog te weinig over praten. Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid deed er onderzoek naar. Lees hier de publicatie>

Onlinehulp bij maatschappelijk werk.
Online hulp is heel goed inzetbaar voor een breed scala aan maatschappelijke problemen. Daarom verdient het een duurzame plek in het aanbod van het maatschappelijk werk, al dan niet in blended vorm. Deze aanbeveling doen Marianne Potting en Michelle van der Trier van de Zuyd Hogeschool. Zij onderzochten de interventie Klik voor Hulp, die zich richt op e-mailhulpverlening en chatgesprekken. Je kunt hier het onderzoeksrapport downloaden>>

Ouders ondervinden vooral steun van ervaringsdeskundigen
Bij opvoedingsondersteuning vinden ouders drie zaken belangrijk: inlevingsvermogen, luisteren en eigen ervaring met opvoeden. Opgeteld komt het erop neer dat ervaringsdeskundigen hoog op het wensenlijstje van ouders staan. Dit concluderen onderzoekers van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van de Avans Hogeschool Den Bosch. Zij deden onderzoek naar het CJG ouderproject. Lees hier meer over het onderzoek>>

‘Laat ouderen zelf de meerwaarde van zorg bepalen’
Ouderen en zorgverleners denken verschillend over wat zij het belangrijkst vinden in de ouderenzorg. Zelfstandig functioneren staat bovenaan het lijstje van de ouderen, terwijl dat bij zorgverleners pijnreductie is. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Cynthia Hofman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij ontwikkelde een ‘uitkomstmaat’ die rekening houdt met wat ouderen en mantelzorgers belangrijk vinden voor het algeheel welbevinden.

Bij 70-plussers ziet een depressie er anders uit
Om depressie bij ouderen boven 70 jaar te herkennen, is het belangrijk om te weten dat klachten zich bij deze groep anders manifesteren. Een depressie uit zich minder in somberheid en meer in lichamelijke problemen, zoals moeheid, pijn of gewichtsverlies. Omdat zorgverleners hun aandacht vaak richten op die fysieke klachten, kan de achterliggende depressie buiten beeld blijven. Dat blijkt uit het proefschrift van Annette Hegeman. De Leidse onderzoekster, tevens psychiater, beschrijft ook dat hoe meer chronische lichamelijke ziekten er meespelen, hoe ongunstiger het beloop van een depressie is. Lees hier meer over het proefschrift>>

Schizofrenie behandelen met magnetische impulsen
Wanen, hallucinaties, verward denken. Het zijn de symptomen die doorgaans in verband staan met schizofrenie. Deze symptomen zijn vaak goed te behandelen met medicijnen en gesprekstherapie. Minder bekend is dat een kwart van alle mensen met schizofrenie daarnaast veel last heeft van zogenoemde negatieve symptomen, waaronder vervlakking van gevoelsleven, weinig energie en/of sociale terugtrekking, en dat deze symptomen het moeilijk maken om zelfstandig te functioneren. Psychiater Jozarni Dlabac-de Lange laat zien dat de hersenen van schizofreniepatiënten met veel negatieve symptomen minder goed werken bij het uitvoeren van twee onderzoekstaken, een planningstaak en een taak gericht op emotieverwerking. Je kunt het proefschift downloaden>>

E-health vermindert depressieve klachten
Dat blijkt uit de recent gepubliceerde onderzoeksresultaten in het gerenommeerde Journal of the American Medical Association (JAMA). Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van web-based e-health interventies te evalueren teneinde meer inzicht te krijgen in effectieve preventie van depressie. Bij patiënten met een subklinische depressie langer dan 12 maanden bleken de klachten na gebruik van e-health te verminderen. Dit in vergelijking tot persoonlijke gesprekstherapie en gebruikelijke zorg via een behandelend arts. Lees meer over dit onderzoek>>

 

Rubriek Onderzoek in Zorg + Welzijn Magazine

Maart 2016
Daklozen nog steeds bij opvang geweerd vanwege ‘regiobinding’
Ondanks dat de landelijke toegang tot maatschappelijke opvang is verbeterd, komt het nog steeds voor dat daklozen bij de opvang worden geweigerd. Oorzaak: gemeenten en opvanginstellingen gaan te streng om met ‘regiobinding’. Dat blijkt uit een herhalingsonderzoek van het Trimbos-instituut.

Zelfsturende werknemer is minder vaak ziek
Meer betrokken mantelzorgers, meer zorg en ondersteuning voor cliënten, meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten als zorgorganisaties investeren in beter samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van programma In voor Mantelzorg, in hun eindrapportage

Natuur helpt bij psychisch herstel
In een landelijke en natuurlijke omgeving herstel je sneller van geestelijke vermoeidheid en stress. Aldus psychologen van Universiteit Leiden, die onder honderden studenten onderzoek deden naar de ‘restoratieve waarde’ van leefomgevingen

Korsakovpatiënt kan geheugen trainen
Veel patiënten met het syndroom van Korsakov hebben last van geheugenverlies. Toch is dit te behandelen, laat promovendus Erik Oudman van het Korsakovcentrum Slingedael in Rotterdam zien.

Gewelddadige media versterken ADHD-symptomen
Pubers met veel ADHD-symptomen houden meer van gewelddadige games en tv-programma's dan pubers zonder die symptomen. Andersom veroorzaken dit soort games en tv-programma's meer ADHD-gerelateerd gedrag. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sanne Nikkelen. 

Rubriek Onderzoek in Zorg + Welzijn Magazine

januari/februari 2016
Samenspel omgeving en genen bepalend bij gevolgen ADHD

ADHD is erfelijk, maar de omgeving speelt ook een belangrijke rol. Kennis over het samenspel tussen beide factoren kan ervoor zorgen dat in de toekomst meer ondersteuning ‘op maat’ ontstaat. Het promotieonderzoek van Jennifer Richards biedt handvatten. Jennifer Richards promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit. Meer informatie over haar onderzoek is verkrijgbaar via persvoorlichting@radboudumc.nl

Versterken van samenwerking met mantelzorgers loont
Zorgmedewerkers die te maken krijgen met zelfsturing zijn minder vaak, maar wel langer ziek. Dit speelt met name bij zorgorganisaties die langer dan een jaar bezig zijn met zelfsturende teams, constateren de HR-advies-organisaties Vernet en 0/24 Research & Organization Development.

Zenuwstelsel mishandelende ouder reageert anders

Het autonome zenuwstelsel van ouders die hun kind mishandelen of verwaarlozen, reageert minder sterk op een huilende baby dan het zenuwstelsel van ouders die dat niet doen. Mogelijk vormt dit een risicofactor voor kindermishandeling, stelt promovenda Sophie Reijman.

Doelen ambulantisering ggz nog niet in zicht

Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven, ‘gewoon’ een opleiding volgen of werken. De ambulantisering en hervorming van de langdurige ggz moeten daaraan bijdragen. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Dat blijkt uit de eerste meting van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige
ggz
.

Bij hersenletsel juist níet leren van fouten

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel leren het beste door fouten te voorkomen, en niet doordat ze leren van hun fouten. Dat toont neuropsycholoog Dirk Bertens aan in zijn promotieonderzoek 'Doin' it right. Assessment and errorless learning of executive skills after brain injury'.