Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCW-begroting 2007: investeren in talent

Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Bruins trekken eenmalig ruim een half miljard euro extra uit voor onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat extra geld, afkomstig uit de aardgasbaten, wordt onder meer ingezet om bèta- en techniekstudies te stimuleren, om de leerwerktrajecten in het beroepsonderwijs een forse impuls te geven, voor de verbetering en versterking van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en voor het behoud en de restauratie van oud beeldmateriaal. Alle investeringen zijn gericht op de ontwikkeling van talent.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenDat staat te lezen in de OCW-begroting 2007, die de bewindslieden vandaag,
Prinsjesdag, naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Talentontwikkeling en
maatwerk zijn de kernwoorden uit deze begroting. Nederland heeft die talenten
hard nodig voor de verdere ontwikkeling en groei van de kenniseconomie, maar ook
voor meer sociale samenhang. Vandaar ook onder andere de blijvende aandacht voor
maatschappelijke stages en burgerschapsvorming in het onderwijs.Voor- en vroegschoolse educatie Het extra geld wordt in 2007 en de jaren
daarna ingezet en gaat onder meer naar beta- en techniek (60 miljoen),
beroepsonderwijs en bedrijf (230 miljoen, waarvan 65 miljoen op de begroting van
Economische Zaken), voor- en vroegschoolse educatie (45 miljoen) en beelden voor
de toekomst (90 miljoen). Ook wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in het
bevorderen van excellentie in het wetenschappelijk onderwijs (50 miljoen) en in
verbetering en vernieuwing van onderwijsprogramma’s in het voortgezet onderwijs
(25 miljoen).Brede scholen Daarnaast wordt begin 2007 een besluit genomen over extra
investeringen in brede scholen. Verder heeft het kabinet uit de aardgasbaten 210
miljoen euro gereserveerd voor innovatieclaims. Het kabinet werkt de plannen
hiervoor in het najaar verder uit. Vast staat al wel dat 35 miljoen euro wordt
uitgetrokken voor het project Parelsnoer, een innovatief samenwerkingsproject
van alle universitaire medische centra.Kwalificatieplicht In het begrotingsjaar 2007 komt ook veel extra geld
vrij waarover al eerder een akkoord in het kabinet is bereikt. Zo wordt dat jaar
de zogenaamde kwalificatieplicht (verlenging leerplicht tot 18 jaar) ingevoerd.
Deze plicht geldt voor alle jongeren die nog geen diploma op havo-, vwo-, of
mbo-2-niveau hebben gehaald. Hiervoor wordt in 2006 een bedrag van 16 miljoen
euro uitgetrokken, oplopend tot structureel 131 miljoen euro vanaf 2008. Deze
maatregel moet het aantal voortijdig schoolverlaters fors terugdringen en maakt
onderdeel uit van het aanvalsplan dat de bewindslieden in mei van dit jaar naar
de Kamer hebben gestuurd.ZorgadviesteamsDaarnaast wordt voorzien in een forse uitbreiding van
het aantal zorgadviesteams (waarin scholen nauw samenwerken met de
jeugdhulpverlening) in met name het middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf volgend
jaar kunnen ook alle middelbare scholen extra geld tegemoet zien voor
maatschappelijke stages. En in 2007 zullen vmbo-scholen naar verwachting 1500
tot 2000 van hun praktijklokalen vernieuwd hebben. Voor deze aanpassing is 237
miljoen euro uitgetrokken.. Per 1 augustus 2007 moeten alle basisscholen
aansluiting bieden met de buitenschoolse opvang voor ouders die dit wensen. Voor
de invoering hiervan is 50 miljoen euro beschikbaar.GewichtenregelingDe nieuwe gewichtenregeling– het extra geld dat
scholen krijgen om onderwijsachterstanden weg te werken – wordt stapsgewijs
ingevoerd. Verder is er dit en komend jaar 18 miljoen euro om het vve-personeel
verder te professionaliseren, bovenop de 45 miljoen euro uit de aardgasbaten.
Nog dit najaar starten pilots met een nieuwe, tweejarige opleiding in het mbo,
de zogeheten associate-degree-programma’s.

Deze programma’s zijn erop gericht om de doorstroom naar het hoger
onderwijs te bevorderen en is bestemd voor werkenden en voor mbo’ers die nog
aarzelen of zij door willen studeren.Cultuur

De minister trekt netto 90 miljoen euro uit voor het project Beelden voor
de Toekomst, bedoeld voor het behoud en restauratie van oud beeldmateriaal.
Daarnaast komt er een cultuurkaart voor alle middelbare scholieren, waarmee zij
naar eigen wens naar de film, het theater of het museum kunnen bezoeken.
Jaarlijks schrijft de overheid een vast bedrag per leerling bij op deze kaart,
waarmee in 2007 een proef begint. De minister stelt in 2007 8 miljoen euro
beschikbaar om de wisselwerking tussen cultuur en economie een stevige impuls te
geven. Ook komt er 20 miljoen euro vrij ten behoeve van een subsidieregeling
voor de Nederlandse film. Dit ter vervanging van de lopende fiscale
regeling.Download hier deAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.