Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ministerie van Justitie

Justitiebegroting 2007: Meer geld voor TBS, gevangeniswezen en jeugd

Justitie krijgt de komende jaren extra middelen voor de tbs-sector, het gevangeniswezen en de jeugd. Het gaat vooral om uitbreiding van tbs-plaatsen, extra forensische zorg aan psychisch gestoorde gedetineerden en verbetering van de kwaliteit bij de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel. Met de justitiebegroting is een bedrag gemoeid van 5,9 miljard euro, tegenover 5,4 miljard in 2006.

Ministerie van Justitie


Voor uitbreiding van de tbs-capaciteit met in totaal
350 plaatsen is jaarlijks een bedrag beschikbaar dat oploopt tot ruim 71 miljoen
euro in 2010 en verder. Daarmee kan de verwachte groei voor de komende jaren
worden opgevangen. Ook wordt nader onderzocht op welke wijze bepaalde
tbs-gestelden na behandeling langer onder toezicht kunnen worden gehouden.
Verder wil Justitie de aansluiting tussen justitiële voorzieningen en de
reguliere zorg verbeteren. Een en ander is mede het gevolg van de aanbevelingen
van de parlementaire commissie die het huidige tbs-stelsel onderzocht. De kosten
voor de verbetering van de kwaliteit in de tbs-sector bedragen in 2007 6,8
miljoen euro, oplopend tot 11,4 miljoen euro in 2011.
Forensische zorgIn het gevangeniswezen worden 700
plaatsen aangepast voor de forensische zorg aan psychisch gestoorde
gedetineerden. Hiervoor is in 2007 een bedrag uitgetrokken van 10,6 miljoen euro
dat oploopt tot 55,7 miljoen euro in 2010 en verder. Volgend jaar maakt de
Dienst Justitiële Inrichtingen een begin met de invoering van detentie en
behandeling op maat (DBM). Als gevolg van de Schipholbrand is Justitie al
begonnen met plaatsing van automatische branddetectiesystemen en versterking van
personele bezetting in de nachtelijke uren. Voor verbetering van de efficiency
in het gevangeniswezen is een wetsvoorstel ‘huisdetentie’ in de maak.

JeugdVoor de justitiële jeugdinrichtingen is in
2007 16,7 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 32,4 miljoen euro in 2011. Dit
is nodig om de kwaliteit te verbeteren bij de ten uitvoerlegging van de
PIJ-maatregel. Voor deze doelgroep wordt onder meer de groepsgrootte
teruggebracht van 12 naar 8 pupillen, met 2 groepsleiders per groep en wordt de
nazorg bij het verlaten van een justitiële jeugdinrichting verder
versterkt.

Voor de jaren 2007 en verder trekt Justitie voor de jeugd structureel
een bedrag van 30 miljoen euro uit. Hiermee kunnen de uitvoerings-organisaties,
zoals de bureaus jeugdzorg, de justitiële jeugdinrichtingen en de Raad voor de
kinderbescherming in staat worden gesteld de capaciteit af te stemmen op het
toegenomen aantal straf en jeugdbeschermingzaken.Volgend jaar worden
afspraken gemaakt om de doorlooptijd in de jeugdketen te verkorten zodat sneller
een besluit wordt genomen over een kinderbeschermingsmaatregel of de
inschakeling van hulp via Bureau Jeugdzorg. De aanpak van jeugdige veelplegers
wordt in 2007 per arrondissement versterkt. Ook wordt het in 2007 mogelijk om
civielrechtelijk geplaatste jongeren in een ‘gesloten setting’ te laten
behandelen onder verantwoordelijkheid van VWS.Inburgring

In de begroting van 2007 wordt extra geld uitgetrokken voor de bevordering
van de integratie. Voor integratie is in 2007 400 miljoen euro beschikbaar. Doel
blijft de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving
resulterend in gedeeld burgerschap van etnische minderheden en autochtonen. De
vernieuwing van het inburgeringsstelsel, de aanpak van eergerelateerd geweld en
de bestrijding van discriminatie zijn in 2007 hoofdthema’s.ExamenDe Wet inburgering buitenland is op 15 maart
2006 in werking getreden. Voor bepaalde categorieën vreemdelingen die naar
Nederland willen komen, is een basisexamen een verplichte voorwaarde voor het
verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), die nodig is om
eenverblijfsvergunning te kunnen aanvragen. De eerste resultaten hiervan
zullennajaar 2006 worden bekend gemaakt. De Wet inburgering Nederland zal
naar verwachting op 1 januari 2007 in werking treden. Doel is een betere
beheersing en kennis van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse
samenleving van nieuw- en oudkomers te bevorderen. De gemeenten krijgen een
spilfunctie in het nieuwe stelsel. Andere uitvoeringstaken, zoals het afnemen
van de examens, worden belegd bij de Informatie Beheer Groep. Ook wordt
marktwerking ingevoerd voor de inkoop van inburgeringscursussen.IntegratieGedeeld burgerschap blijft de kern van het
integratiebeleid van dit kabinet. In 2007 zal het accent liggen op versterking
van binding en weerbaarheid, op allochtone risicojongeren en participatie.
Daartoe worden verschillendeinstrumenten gebruikt die horen bij een
segregatiedoorbrekende aanpak. Zo gaat de integratiecampagne, waarin positieve
voorbeelden van interactieworden belicht, door in 2007. Door wijziging van
de Rijkswet zijn denaturalisatieceremonie en de daarbij horende verklaring
van verbondenheidkomend jaar wettelijk geregeld. Verder zet het kabinet in
op binding enontmoeting op lokaal niveau: lokale initiatieven die leiden tot
meer contact en uitwisseling tussen etnische groepen. Er zijn al pilots gestart
en er is eenlandelijk loket ingesteld dat functioneert als spin in het web.
Voor dit project is jaarlijks vier miljoen euro beschikbaar.

Om de integratie van moslims te stimuleren is er een structureel overleg
totstand gekomen tussen de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en
vertegenwoordigers van moskeeorganisaties. Met ingang van het schooljaar
2006-2007 zijn er verschillende opleidings-mogelijkheden voor islamitische
geestelijke bedienaren. Het is de verwachting dat hieruit op termijn één of meer
Nederlandse imamopleidingen voortkomen.VrouwenOok in 2007 gaat bijzondere aandacht uit naar
de emancipatie van allochtone vrouwen. Het nationaal plan ‘Taal Totaal’ van de
Commissie PaVem vormt een steun in de rug van het kabinetsbeleid. Vanwege het
wegvallen van ESFfinanciering is door het kabinet besloten voor komend jaar 22,5
miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor extra inburgeringstrajecten voor
allochtone vrouwen.Eerwraak

De aanpak van eergerelateerd geweld staat ook in 2007 nadrukkelijk op de
agenda. Het programma ‘eergerelateerd geweld’ krijgt vorm in drie projecten
gericht op maatschappelijke preventie, bescherming en strafrechtelijke aanpak.
Hiermee wordt onder meer beleid ten aanzien van eerwraak, genitale verminking en
huiselijk geweld (voor zover eergerelateerd) uitgewerkt. Voor de opzet van een
programma-organisatie is tot en met 2010 ruim 12 miljoen euro beschikbaar.DiscriminatieAnti-discriminatie is een speerpunt in
2007. Respect voor elkaar en bindingworden ook bevorderd als burgers op
gelijkwaardige wijze kunnen participeren en zich beschermd weten tegen
discriminatie. Het kabinet wil in 2007 een wetsvoorstel voor een landelijk
dekkend netwerk voorantidiscriminatievoorzieningen indienen. Burgers moeten
toegang hebben totlaagdrempelige voorzieningen zodat zij met hun klacht
terecht kunnen in deeigen gemeente. Dat is nu lang niet overal het geval.
Voor de uitbreiding van het aantal voorzieningen wordt in het kader van het
Breed InitiatiefMaatschappelijke Binding structureel zes miljoen euro
beschikbaar gesteld.Download hier deAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.